Rättviks kyrka

Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover

Torbjörn Axelson, januari 2024
Den 23 januari 2024 skannade jag de prover från Rättviks kyrka som finns i Thomas Bartholins samling som för närvarande förvaras hos Dalarnas museum. Proverna är dels borrprover av gran, dels sågprover (skivor och små v-skär) ur takets trobrädor. Jag har mätt upp proven och konstaterar dels att alla tio granprov passar utmärkt mot varandra och bildar en flytande 79 år lång kronologi, dels att även jag kan datera några av taktroproven, dock färre än Bartholin rapporterar, men med samma resultat för de mest kritiska proven. Bartholin noterar inte exakt vilka prov som dateras hur, och detta visar sig troligen bero på att minst två av proven verkar vara sammanblandade. Om denna sammanblandning skett vid provtagningstillfället eller i labbet kan jag inte avgöra, men jag tror detta problem är orsaken till att han väljer att inte koppla dateringarna till de enskilda proven, på det sätt han annars brukar göra. En avgörande fråga som Bartholin inte berör är den om splintvedförekomst. I stället nöjer han sig med en i mina ögon mindre lyckad analogi med täljda stockar i timrade medeltidshus. När jag på museet betraktade de fysiska proverna okulärt, lyckades jag inte i befintligt lampljus upptäcka någon splintvedsgräns, och misstänkte i förstone att proverna innehåller idel kärnved. På de skannade bilderna tycker jag mig dock, alltjämt något osäker, urskilja viss nyansskillnad mellan ett något gulare yttre och något blåare inre på de sågprover som konstaterats innehålla de yngsta ringarna. Jag lutar därför åt att betydande andel splintved faktiskt finns i dessa prov, och att ytan därmed ligger nära vankant. I så fall är taktrobrädorna av träd som fälldes inte alltför långt efter 1367, vilket är samma bedömning som Bartholin gjort. Det finns också några bilder som visar trobrädor i taklagsinventeringen 2019, men inte heller på dem är det lätt att urskilja någon splintvedsgräns. Möjligen anas den på figur 10.1 En alternativ möjlighet är att den för röta känsligare splintveden medvetet avlägsnats. Utöver detta måste beaktas den fasning som kan förväntas på taktrobrädor, avsedd att förhindra vatten från att rinna in, varigenom åtskillig ved i alla händelser torde saknas på insidan av brädornas nederkant. I några av de daterade proven saknas också verkligen splintved. Skulle splintveden vara systematiskt borttagen, kunde virket vara fällt på 1410-talet eller några decennier senare. Några spår efter splintlevande insekter kunde jag inte upptäcka. Virket verkar ha vuxit på en relativt varm ståndort, med tydligt "sydlig" tendens i korrelationsmönstret. Sammantaget lutar det åt att taktrobrädorna mest troligt är tillverkade decenniet efter 1367, men en senare datering kan inte utifrån furuproverna ensamma med full säkerhet utslutas.
1250 1300 1350 1400 1450 283100/3 283101/2 283104 238097 283100/3 (alt) 283101/2 (alt)
Splintvedanalys där det alternativa scenariot med borttagen splintved och en sen datering med stor sannolikhet kan uteslutas.

De tills nu odaterade granproverna ur taklagets delvis sprätthuggna takstolar har i många fall vankant, och bör vara samtida med taktrobrädorna. De äldsta tillgängliga grankronologierna för Dalarna är vår Bjursåskronologi som går tillbaka till 1419 och den tunna Nyhyttan-kronologin, som täcker resten av 1400-talet2 ger något som ens antyder en match för Rättviks-kronologin.

I Uppland, liksom i övriga låglänta delar av södra Sverige, med utpräglat nederbördsbegränsat tillväxtmönster, är situationen en annan och gran kan ofta helt övertygande dateras mot lokala tallreferenser. Jag erinrade mig därför en serie granprover från Funbo kyrka i Uppland, som finns i samlingen och som dateras med yttersta ring 1346.3 Mot denna Funbo-grankronologin visar sig vår Rättviksgrankronologi ge en intressant match för yttersta ring 1370. Corr=0.41 och överlapp=55 ger T=3.32 med god visuell överensstämmelse. Avsnittet 1349-1370, där överlappning saknas, motsäges i alla fall inte vid jämförelse mot tallreferenserna. Dateringen är förvisso i sig själv långt ifrån säker men med stöd av kontexten och i brist på andra dateringsförslag i det relativt smala förväntningsfönstret och kopplingen till taktrobrödornas datering samt förekomsten av spretthuggning, bör den likväl kunna anses mycket sannolik, och jag anser att datering föreligger. En närmare undersökning av fällningstiderna för dessa granar är därför relevant.

Av de tio granproverna har åtta troligen vankant, och alla är sannolikt fällda under någon av somrarna 1367 till 1370 (se tabellen nedan). I vissa fall finns påbörjad vårved och i andra fall är den avslutande höstveden tunnare än förväntat, vilket kanske kan tolkas som att fällning skett vid olika tillfällen under högst ett par sommarmånader respektive år. Kanske man följt månen, och endast fällt virke i någon bestämd månfas, t.ex i nedan? Materialet ger åtminstone utrymme att spekulera i den riktningen. Virkesanskaffningen för taklaget tog alltså åtminsone fyra sommarsäsonger, från försommaren 1367 till sensommaren 1370. Taklagsbrädorna kan ha gjorts samtidigt, och yngsta ringarna i dessa kan således mycket väl vara vid eller mycket nära vankant. Denna version av Rättviks kyrka har alltså kunnat färdigställas från sensommaren 1370.

Jag återger texten i Bartholins rapport, daterad 22 januari 2001:

Dendrokronologisk analyse af tagkonstruktionen på Långhuset Rättviks kyrka, Dalarna.
Tyve prøver er udtaget den 18. september 2000 og 4. december 2000.
Prøverne fra 18. september er boreprøver fra tagstolen. Alle er af gran og er her nummereret 0183203-212, se nedenstående katalog. De kan ikke dateres.
Prøverne fra 4. december er afsavet af tidligere i nutid afsavede ydertagsbrædder eller i siddende brædder som en “kile”, max 1 cm bred og max 1 cm dyb, tværs over bræddet. Alle er furu og er her nummereret 0283096-105. Otte af disse brædder kan dateres med følgende resultat:
Ingen af prøverne formodes at have barken bevaret. Yderste årring i de daterede prøver dateres til følgende årstal: 1309, 1354, 1361, 1363, 1364, 1366, 1366 og 1367. Samme koncentration af dateringen af yderste årring finder vi i timmerhus, hvor stokkene er høvlet for at tage bort barken, hvorved der kun fjernes ganske få årringe. Det kan derfor antages at fældningsåret kan være ca 1370.
Dette er bemærkelsesværdigt, idet vi fra det profane byggeri i Dalarna ikke kender til aktiviteter i denne periode og stort set ikke i 100-året fra ca 1360 til ca 1460.
I rapporten finns också en provlista, som jag kompletterar med mina dateringar:
Provvirkedatering (TA) försommar (fs)/sensommar (ss)
01832032. tvärbjälke från koret.1370 fs
01832043. tvärbjälke från koret.1370 ss
01832056. tvärbjälke från koret.1369 fs
01832067. tvärbjälke från väster.1367 ss
01832076. tvärbjälke från väster.(tynande, okänt år efter 1360)
01832085. tvärbjälke från väster.1368 fs
01832094. tvärbjälke från väster.1367 fs
01832103. tvärbjälke från väster.(skadat prov)
01832112. tvärbjälke från väster.1367 ss
01832121. tvärbjälke från väster.1369 ss
0283096Norra takfallet, 11. yttertaksbräda från nock, mellan takstol 3 och 4.1317 (V-såg)
0283097Norra takfallet, 14. yttertaksbräda från nock, mellan takstol 8 och 9.(V-såg)
0283098Norra takfallet, 16. yttertaksbräda från nock, mellan takstol 13 och 14.(V-såg)
0283099Norra takfallet, 10. yttertaksbräda från nock, mellan takstol 16 och 17.(V-såg)
0283100Södra takfallet, 16. yttertaksbräda från nock, mellan takstol 17 och 18.*1367 (Skiva från samma träd/bräda? som 283103)
0283101Södra takfallet, 17. yttertaksbräda från nock, mellan takstol 18 och 19.*1366 (Skiva från samma träd/bräda? som 283102)
0283102I nutid lössågad del av yttertaksbräda.1363 (Skiva)
0283103I nutid lössågad del av yttertaksbräda.1364 (Skiva)
0283104I nutid lössågad del av yttertaksbräda.1308 (Skiva)
0283105I nutid lössågad del av yttertaksbräda.(Skiva)
*Sannolikt är dessa angivelser felaktiga då skivproven torde vara från samma brädor som de två följande.

Noter

1. Skanser, Lisa, Medeltida taklag i Västerås stift, Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås, 2019, s. 253
2. Axelson, T: Parlogen i Nyhyttan, Vika sn Dendrokronologisk "förstudie" 2011
3. Axelson, T: Funbo kyrka, Uppland: Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover (utkast 2023)

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Korrelationsmönstret pekar mot en dominans för P-signalen. Kanske har träden vuxit inte alltför högt och/eller kanske i väldränerat sydläge, exempelvis på sådan mark som finns längs Siljan i närheten av kyrkan.Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 10 members of the collection 183203f.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
183203  60   1  59  0,63  6,1  0,65  6,5  0,63  6,1  0,65  6,4  0,64  6,2  0,64  5,1  0,58  5,4 
183204  53   0  51  0,67  6,2  0,64  5,8  0,67  6,3  0,69  6,5  0,66  6,1  0,63  4,4  0,72  7,2 
183205  37   2  36  0,59  4,2  0,50  3,3  0,51  3,5  0,44  2,8  0,51  3,3  0,67  9,9  0,60  4,4 
183206  65   3  64  0,63  6,3  0,60  5,9  0,56  5,3  0,52  4,8  0,58  5,5  0,67  20,4  0,66  6,9 
183207  67   12  65  0,64  6,6  0,57  5,5  0,57  5,5  0,61  6,1  0,59  5,7  0,72  5,6  0,68  7,3 
183208  42   3  41  0,55  4,1  0,45  3,1  0,40  2,7  0,51  3,6  0,48  3,3  0,63  6,0  0,57  4,3 
183209  56   4  55  0,66  6,4  0,65  6,2  0,64  6,1  0,65  6,2  0,65  6,1  0,67  4,3  0,66  6,3 
183210  32   40  31  0,49  3,0  0,46  2,7  0,48  2,9  0,43  2,5  0,47  2,7  0,65  0,9  0,56  3,7 
183211  75   3  74  0,59  6,2  0,53  5,3  0,46  4,4  0,45  4,2  0,51  4,9  0,72  18,0  0,62  6,7 
183212  43   1  42  0,57  4,4  0,54  4,0  0,54  4,1  0,56  4,1  0,55  4,1  0,62  3,1  0,64  5,3 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 283100-5
dated to 1366 with corr >= 0,39 and with overlap >= 108 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,58  7,93  128  30  based on 6 members
Dal1350  0,51  6,72  128  31 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2
se007   0,49  6,33  128  26 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Upl21   0,44  5,22  117  13 Norra Uppland
SNoNL_PB  0,42  4,73  108  17 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
Sommen_P  0,40  4,91  128  15 Block 253-1014 (of 1016) of Sommen_PISY
Alvd21   0,39  4,72  124  22 Block of Alvd21

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360

283 1 Rättviks kyrka, taktrobrädor PISY 283 2 Sweden Pinus sylvestris 1239 1366 283 3
———— 283104, 1247–1308, YearsToPith=8-20; Sapwood=0 eller 40???; (Se bild 3.2 MB)
———— 283096a2, 1238–1317, YearsToPith=3-20; Sapwood=0?; (Se bild 1.9 MB)
———— 283102, 1257–1362, +fragm YearsToPith=7-16; Sapwood=42?; (Se bild 6 MB)
———— 283103, 1244–1363, +fragm Sapwood=48??; YearsToPith=5-17; (Se bild 6.2 MB)
———— 283101, 1260–1365, YearsToPith=5-15; (Se bild 4.7 MB)
———— 283100, 1244–1366, +fragm YearsToPith=5-15; Sapwood=43?; (Se bild 5.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370

18320 1 Rättviks kyrka taklag PCAB 18320 2 Sweden Picea abies 180m 1292 1370 18320 3 18320 #### möjlig datering mot FunboPCAB+kontext gm taktrobrädorna
———— 183210, 1299–1330, fullbildad yttersta (bruten?) (Se bild 10.2 MB)
———— 183207, 1292–1358, +>2 tynande (Se bild 10.2 MB)
———— 183209, 1311–1366, +vv (Se bild 10.2 MB)
———— 183211, 1293–1367, lw ofullst? (ngt skadad yta) (Se bild 10.2 MB)
———— 183206, 1303–1367, ofullst lw? (Se bild 10.2 MB)
———— 183208, 1326–1367, +fragm (ew) (Se bild 10.2 MB)
———— 183205, 1332–1368, +ew (Se bild 10.2 MB)
———— 183203, 1310–1369, +fragm (Se bild 10.2 MB)
———— 183212, 1327–1369, lw ofullst (Se bild 10.2 MB)
———— 183204, 1318–1370, yttersta ofullst lw (Se bild 10.2 MB)