Tre fiskarkapell i Hälsingland

Dendrokronologisk reflexion över förut analyserade prover

Torbjörn Axelson, nov, dec 2021

UTKAST - pågående arbete, påståenden kan ändras

Bland Bartholins efterlämnade dendroprover på Dalarnas museum hösten 2021, återfanns en påse med borrprover med påskrift "Fiskarkapellet" och CATRAS-nummer, som gjorde att jag förmodade att det var Hälsingland (0271288-318, 31 prover). Proverna är lösa, omonterade borrprov, som renskurits och slammats med krita eller talk. Proven ligger tillsammans i en påse, med Bartholins CATRAS-nummer antecknade på varje prov. Jag sorterade de renskurna proverna och placerade dem i nummerordning på skannern och skannade i 2400 dpi på plats på Dalarnas museum, och utförde senare själva analysen1 med enbart bildfilerna tillgängliga.2 Jag visste inte från början vilken/vilka byggnader (kapell) det rörde sig om, men möjligheten att kanske kunna bygga upp en kustnära kronologi från ännu en del av Bottenhavet lockade, och kapell ska väl intressera en präst! Under arbetets gång upptäckte jag bloggposter från Byggnadsvård Gävleborg från 2012, som överensstämde med mina iaktageler på själva proven, så att jag blev säker på att åtminstone huvuddelen av proven kommer från de tre kapellen på Bergön, Bålsön i Hudiksvalls kommun och Storjungfrun i Söderhamns. Senare fick jag genom Daniel Olsson tillgång till Bartholins dateringsrapporter, för vilket jag tackar. Jag har med ledning av dessa rapporter lagt till uppgifter om var i byggnaderna de olika proven tagits, och noterat och kommenterat de skillnader som i vissa fall föreligger mellan våra result. Sammanfattningsvis menar jag att inget motsäger att allt timmer i Bergöns kapell kan ha huggits sommaren 1634, Bålsö på motsvarande sätt sommaren 1603 och väggtimret till Storjungfrun sommaren 1617. Dateringarna av bänkarna i Storjungfruns kapell är möjliga, men mycket osäkra – odaterbara enligt mitt sätt att se det.

Bergöns kapell

Enligt bloggposterna var Bergöns kapell, 61.81643, 17.39243, det första som borrades och det ska där ha tagits åtta prover, varav sex då kunde dateras.3 Antagandet bekräftas av dateringsrapporten från Bartholin daterad 21 december 2011 (se tabellen). Av de åtta första proven i serien, kan sex dateras väl, och ett sjunde (290/3) torde vara en torrtall som ger en osäker datering (1585 + minst ca 15 tynande, d.v.s trädet dog tidigast 1600) mot andra referenskurvor, men mycket dåligt mot de andra proven från kapellen. I de sex säkert daterade proverna återfinner jag en yttersta ring från 1634 i två fall, och fragment av denna årsring i ett fall. I två fall finns en hel eller fragmenterad ring från 1633. Min bedömnig utifrån provernas utseende vid skanningstillfället, är att i prov 293/6 är 1634 års ring fullbildad, medan den i 291/4 är så tätvuxen att jag på tillgänglig bild inte vågar uttala mig om huruvida den är fullbildad eller ej. På det provet kan nog inte heller helt säkert uteslutas ytterligare en ring (vid ca ring 12 utifrån räknat i så fall), även om jag inte kan se den på min bild.4 I ytterligare ett fall (288/1) finns en skadad yttersta ring från 1622. På det provet verkar yttersta ringen möjligen något vittrad och splintveden mörknad. Kanske torrtall? Med viss reservation för prov 288/1, skulle jag själv datera sista fällningen till vinterhalvåret 1634/35. Virket är påtagligt olikåldrigt, och ger intryck av att vara från olika bestånd, och dessutom alltså troligen hugget under mer än ett år. Möjligen ett resultat av att man beslutat att olika kapellagare skulle framskaffa ett visst antal stockar var?
Förmodad
numrering
CATRAS-nrringardatering
yttersta
mätta ring
kommentar (omätta yttersta ringar mm)
Uppgift om stock från Bartholin
Bartholins datering
1.02712881101621C2-korbänk norr, +fragm?, ytan skadad. Torrtall?E 1621
2.0271289ca 81C3-läsarbänk öst, få ringar och en insektsskada gör provet odaterbartV 1623-24
3.02712901841585D2-5:e bänkrad, + ca 15 yttersta. torrtall? datering något osäkerej daterat
4.02712912701634D3-6:e bänkrad, ytveden något osäkerE=V1635-36
5.02712921551633 D6-utsida öst fönsterej daterat
6.0271293951634D7-utsida öst fönster, ytan ngt oklarE=V1634-35
7.02712941161633D7-utsida väst fönster, +ofullst(E=V1634-35) samma stock som 6
8.02712951831632Ås B? varv 12/13-mot västgavel, +fragmE 1628
I prov 0271291/4 uppfattar jag en yttersta troligen ofullständig ring från 1634, medan Bartholin ser ytterligare en. Ytveden är tät (ca 10/mm), och kanske man kan se en ring till med mikroskop, eller kanske ring 4 ska uppfattas som dubbel? Skälen för en datering ett år senare 1635 istället för 1634 syns mig mindre övertygande.

Bedömningen att 0271293/6 och 0271294/7 är från samma träd är nog riktig (de är dessutom tagna i samma stock på var sida om ett fönster), men ytveden är mycket tydligare i prov 7, som slutar med en ofullständig 1634 års ring. Hade bara prov 6 varit tillgängligt hade det varit svårt att bedöma om yttersta 1634 års ring skulle uppfattas som fullständig eller inte. Sommaren 1634 är mest sannolik fällningstid, men om ringen är skadad, kan kanske inte vintern efter uteslutas, om än det förefaller mindre sannolikt.

0271295/8 Ytan är nog skadad, men det största problemet är att det inträffar en tillväxtkollaps efter 1562 i vilken man nog kan se sju ringar, men tillväxtmönstert utanför ger att de bör vara nio. Detta skulle kunna vara skälet till varför våra resultat skiljer med två år.

Sammantaget är timret mest troligt hugget sommaren 1634.

Bålsö kapell

Om dateringarna av Bålsö kapell, 61.72793, 17.52279, berättas i en senare bloggpost från november 2012 om dateringarna av detta och Storjungfruns kapell.5 Antalet prov för Bålsö kapell anges inte i bloggposten . Jag antog att det var nio prov (0271297-305), men enligt dateringsrapporten hör även 0271297 dit, varefter följer prov som stämmer med dateringarna för Storjungfrun. Dendrokronologiskt visar sig Bålsöproven vara utmanande. Ytveden är i de flesta fall tynande och omöjlig eller mycket svår att säkert identifiera alla årsringar. Flera torde dessutom vara torrtallar. Yngsta årsring är påbörjad vårved 1603, som tydligt ses i 299/3 och 300/4. Detta timmer bör alltså ha fällts ungefär i mitten av juni månad 1603. Prov 298/2 har så tunna yttersta ca 30 ringar efter 1571, att de inte går att mäta, men tallen måste ha dött i nära anslutning till 1603 med ledning av de ringar som kan räknas. Prov 302/6 ser ut att avsluta med vårved 1601, men det finns svårtolkade ringar i ytveden, som gör att jag inte säkert vågar avgöra om det dog (höggs eller torkade) 1601, eller om det finns en eller två osynliga ringar som skulle kunna ge verklig datering de närmast följande åren. Tre har dödsår runt 1590, och kan vara torrtallar. I ett prov består yttersta ringen av vårved 1474! Om inte orsaken är att någon ytved fallit bort (från stocken eller provet i efterhand), så är stocken antingen återanvänd eller så har trädet stått dött mer än 120 år – ingen omöjlighet, förvisso, men ovanligt! I bloggposten står att virket enligt Bartholins datering är fällt vintern 1603/04, men jag tolkar den yttersta, 1603 års ring, som ofullständig, med höstveden knappt påbörjad vilket i så fall snarare betyder att träden mest troligt fälldes i högsommartid 1603. (Bildlänk finns under ringbreddsdiagrammen längst ner på denna sida, där det går att se de yttersta, ofullständiga ringarna.)
Förmodad
numrering
CATRAS-nrringardatering
yttersta
mätta ring
kommentar (omätta yttersta ringar mm).
Uppgift om stock från Bartholin
Bartholins datering
1.02712962321602B10, +trol ofullst (vv)v 1603-04
2.02712972361573B8, 10 yttersta oklarae 1573
3.02712981621571B6, +>30 yttersta. grötigt. torrtall?ej daterat
4.0271299951602B3, + ofullst (lw påbörjad)E=V 1603-04
5.02713001311602A1, +ofullst (vv)E=V 1603-04
6.02713012121568Takås D1, +>25 (tynande grötig yta)E 1592
7.02713022001600Takås D1 (?), +ofullst, ytveden osäkerE 1601
8.02713031011473Fotbräda 2 fr koret norra sidan, +påbörjad vvE 1474
9.02713041341589Golvklova D1, +skadad/vittrad?E 1590
10.02713051561590Golvklova D1, +skadad/vittrad?E 1591
Prov 0271296/1, misslyckades jag med att datera vid första försöket och glömde sedan följa upp. Provet kom inte ens med i listan vilket förryckte numreringen i första versionen av tabellen. Mitt misstag var av det triviala slaget (missat en fullt synlig ring), och inte alls svårt att upptäcka om jag bara fullföljt den normala proceduren, vilket jag alltså uppenbarligen inte gjorde. Förargligt! Yttersta ring är en ofullständig från 1603.
0271298/3: Här valde jag att inte försöka mäta de ca 30+ ringarna utanför 1571 års ring, vilket ger en ungefärlig datering av yttersta ring tidigast 1602. Den inre delen av veden gick alltså att datera.

Bartholin anger alltså vintern 1603-1604 i tre fall. I de två senare fallen är yttersta ring mycket tydlig, och man ser att höstveden påbörjats men knappast avslutats. I det första fallet är ringarna tunnare, och sista ringen svårare att se och bedöma, men troligen gäller det samma för denna ring som för de två andra. Om det är barkytan (vilket torde vara sannolikt, då det uppträder på tre olika vikren), så kan träden troligast ha fällts ungefär i juli månad 1603. Ytan är dock något vittrad.

Storjungfruns kapell

Dateringen av Storjungfruns kapell, 61.16757, 17.32909, utanför Söderhamn, nämns i samma bloggpost. Först sedan jag senare sett Bartholins dateringsrapport insåg jag att alla återstående 13 prov är från Storjungfruns kapell. De första sju proven i följd (0271306-312) har passande dateringar: De första sex är fällda samtidigt under försommaren 1618 i ett bestånd med ungefär 100-åriga tallar - och en av dubbel ålder! Det sjunde provet (312) är av ett träd som dog två år tidigare, alltså försommaren 1616, troligen ur samma bestånd som de andra. Efter det kommer sex prov som inte riktigt passar i bilden. De fyra första är av ca 170-åriga tallar med yttersta ring från halvtannat decennium fram till 1612. De kan nog vara från samma bestånd. Därefter två frodvuxna, som jag inte kan datera. De skall vara från sittbänkar. Vårveden, som volymmässigt oftast är den största delen av årsringen bildas från slutet av maj till slutet av juni. I de sex första proven består 1618 års ring av mindre än hälften av den förväntade vårveden, och fällningen bör ha ägt rum vid ett gemensamt tillfälle en bit in i juni det året. Den angivna dateringen "våren 1617" kan jag inte återfinna på något av proverna i deras nuvarande skick.
Förmodad
numrering
CATRAS-nrringardatering
yttersta
mätta ring
kommentar (omätta yttersta ringar mm).
Uppgift om stock från Bartholin
Bartholins datering
1.02713061041617B4, +>0 skadad ytaVåren 1618
2.02713072131617A2, +en del vvVåren 1618
3.02713081001617A4, +vvVåren 1618
4.0271309611617D2, +fragm. skadad?Våren 1618
5.0271310981617D3, +vvVåren 1618
6.0271311881617D4, +vvVåren 1618
7.0271312901615C7, +vv Våren 1617
8.02713131631603A9, +ofullst (vittrad?)E 1604
9.02713141631612A6, ytan något murkenE 1612
10.02713151341596Golvklova B1, +? ytan trasig.E 1597
11.02713161401609Golvklova B2, ytan oklarE 1609
12.027131751?Kyrkbänksits, bräda AD 1, +vv (gran?)Våren 1617 (4 kärnvedsringar)
13.027131867?Kyrkbänksits, bräda AD 2, (gran?)Våren 1618
Tabellen är i efterhand kompletterad med uppgifter om ur vilka stockar proven är tagna. Mina dateringar gjordes utan kännedom om det ursprungliga dateringsprotokollet. I 10 fall är mina dateringar i överensstämmelse med Bartholin. De tre där vi har olika resultat vill jag kommentera:

7. Min datering ger försommar 1616 medan Bartholin anger försommar 1617. Den yttersta ringen, som jag tolkat som vårved, är ganska oklar och verkar vara något murken. Bartholin ser i denna en ring, som jag inte säkert vågar säga om den finns eller inte (när jag mätte såg jag den inte). I vått och nyskuret skick under mikroskopet kan Bartholin mycket väl ha sett den. Se bild: TB0271312/7 (stor fil). Det är alltså den omätta delen till vänster om första markeringen som frågan gäller.

12. Min misstanke om gran, är vid närmare eftertanke fel. Det är förvisso tall. Vårved finns. Alla ringar är klara och breda, så någon anledning att misstänka att vi har olika mätresultat finns knappast. Se bild: TB0271317/12 (stor fil). Korrelations/ttestvärdet jag kan uppnå mot en medelkurva av de daterade proven från Storjungfrun på den angivna positionen ligger långt under vad som krävs för en säker datering (corr=0.35, T=2.6, n=51, P2YrL). Även mot andra referenser jag har tillgängliga är värdena otillräckliga för en säker datering:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
TB0271317.pos dated to 1616 with corr >= 0,41 and with overlap >= 50 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,55  4,55  50  11  based on 6 members
Estonia  0,46  3,63  50   7 Estland, (proj. Extraterastrial) PISY                 
se005   0,45  3,54  50   8 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
NLPISY03  0,44  3,42  50   4 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
Kungsber  0,44  3,39  50   2 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed022w  0,43  3,26  50   0 Gotland (Schweingruber), PISY                     
SNoNL_PB  0,41  3,15  50   3 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
Jag bedömer att TB:s dateringen är möjlig, men alltför osäker. Själv skulle jag inte våga ange den, åtminstone inte utan att markera den som spekulativ. Jag ser inte riktigt vad som övertygat honom.

13. Också detta prov är tall. Någon yttersta vårvedsring finns inte, men den yttersta ringens avslutande höstved ser ofullständig ut. Såvida inte provet skadats kan det vara sensommarfällt. Det finns en ganska bra match mot medelkurvan för daterade Storjungfrunprov till 1618 (hög/sensommar) (corr=0.53, T=5.0, n=65, P2YrsL). Värdena säkerställer inte dateringen men med hänsyn till kontexten, är den kanske rätt.

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
TB0271318.pos dated to 1618 with corr >= 0,30 and with overlap >= 65 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  4,68  66   2  based on 4 members
Stjngfr  0,56  5,32  65   9 Storjungfruns kapell
Estonia  0,45  4,05  66   4 Estland, (proj. Extraterastrial) PISY                 
Kungsber  0,32  2,71  66   3 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed337  0,30  2,52  66   4 Gastrikland coast

En hake är att denna position knappast ger något alls mot andra referenskronologier, samtidigt som den ger en inte så långt ifrån övertygande match mot en rad kurvor. "Träffbilden" är dock diffus, se karta nedan. Men inte bara 'Skel Chi' utan också övriga normaliseringsalgoritmer ger betydligt sämre värden än vad P2Yrs och P2YrsL gör. Det talar emot 1741-dateringen):
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
TB0271318.pos dated to 1741 with corr >= 0,42 and with overlap >= 66 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63  6,46  66   5  based on 9 members
swed337  0,53  5,06  66   4 Gastrikland coast
swed326  0,47  4,28  66  11 Jämtland - Central Scandinavian Mountains, 700 m, 63.12,13.33     
se007   0,47  4,22  66   0 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
jamt_gu  0,44  3,93  66  16 Jämtland, B Gunnarsson, PISY                     .
swed336  0,44  3,89  66   0 Safsnas, Dalarna
SodraDal  0,43  3,86  66   0 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
swed302  0,42  3,70  66   6 NAMDO 1 Nämdoe Stockholm archipelago L-Å Larsson PISY, 30 m     
Muddus   0,42  3,67  66   0 MUDDAS NATIONAL PARK, HARLAN, JONNSON, swed002+004+006, PISY     
Kungsber  0,42  3,66  66   3 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 


Min mening är att provet inte säkert kan dateras, men både 1618 och 1741 är tänkbara. Kontexten talar för 1618, men för att bevisa bänkinredningens samtidighet med kapellet, är det nog inte tillräckligt, enligt min mening, och med de referenskurvor jag för närvarande har tillgängliga.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Bänkprov 12 tentativt daterat försommar 1617 enligt bästa match mot daterade Stor­jung­frun-prov.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Bänkprov 13 tentativt daterat sensommar 1618 enligt bästa match mot daterade Stor­jung­frun-prov.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Medelkurva av båda bänk­prov­en enligt bästa match mot daterade Storjungfrun-prov. Mot varandra passar de dock mycket dåligt på denna position.
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Träffbilden om prov 13 istället tentativt dateras 1741, är ganska diffus, men inte helt olik vad vissa dalaprover ibland kan ge. Den näraliggande referensen Swed337 (Gästrike­kusten) ger dessutom bäst värde.

Noter

1. Jag har som alltid använt CooRecorder och CDendro från Cybis.se
2. Att inte kunna gå tillbaka till det fysiska provet vid analysen gör det ibland svårt att avgöra om yttersta ring är vankant, eller om den t.ex flagnat. Fragment av ringar som fanns när den ursprungliga analysen gjordes kan senare ha fallit av.
3. Olsson, Daniel: Att datera ett fiskarkapell, del 2, Byggnadsvård i Gävleborg, 24 februari 2012
4. Bloggposten anger dock den underliga dateringen 1634-36, vilket skulle kunna vara en enkel felskrivning för 1634-35, som jag får det till
5. Olsson, Daniel: Norrlands äldsta fiskarkapell!, Byggnadsvård i Gävleborg, 15 november 2012

UTKAST - pågående arbete, påståenden kan ändras


Korrelationsvärden

Bergön


Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 7 members of the collection TB0271288-295.fil 
and the rest of the members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
          Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.       .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member  Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
TB0271288  110   13 109  0,55  6,8  0,58  7,4  0,57  7,3  0,59  7,5  0,57  7,2  0,71  11,3  0,53
TB0271290  185   49 183  0,18  2,5  0,18  2,5  0,16  2,2  0,20  2,7  0,18  2,5  0,60  4,7  0,19
TB0271291  270   0 233  0,39  6,4  0,42  7,1  0,39  6,4  0,40  6,6  0,40  6,7  0,64  13,5  0,37
TB0271292  156   1 154  0,32  4,1  0,30  3,9  0,31  4,0  0,23  2,9  0,29  3,7  0,59  9,7  0,32
TB0271293  95   0  94  0,54  6,1  0,47  5,0  0,45  4,9  0,54  6,1  0,50  5,4  0,72  6,5  0,56
TB0271294  116   1 115  0,60  8,0  0,52  6,5  0,54  6,9  0,53  6,6  0,55  6,9  0,74  14,8  0,61
TB0271295  192   2 182  0,45  6,8  0,45  6,7  0,43  6,4  0,45  6,6  0,44  6,6  0,67  12,7  0,45
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (7 samples): 0,43 Standard deviation interval 0,29 - 0,57


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in TB0271288-295.fil and
TB0271288ff (all samples from the other fiskarkappellen
dated to 1634 with corr >= 0,24 and with overlap >= 77 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
           T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,62 12,37  252  57  based on 7 members
TB0271291  0,58 11,18  252  47  1634 ytveden något osäker
TB0271295  0,49  7,25  167  30  1632 +fragm
TB0271292  0,43  5,60  138  18  1633 
TB0271288  0,41  4,62  105  10  1621 +fragm?, ytan skadad
TB0271294  0,37  3,89  99   4  1633 +ofullst
TB0271293  0,36  3,36  77   3  1634 ytan ngt oklar
TB0271290  0,24  3,31  183   9  1585 +~15


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references i(PISY) and
TB0271290.pos dated to 1585 with corr >= 0,31 and with overlap >= 122 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,41  6,12  183  13  based on 4 members
BratPISY  0,36  4,17  122   4 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
NLPISY03  0,35  5,03  183  16 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
Aaseral  0,32  4,59  183   7 Åseral, Agder, Norway. PISY. (data retrieved from diagram in NL archeo
swed335  0,31  4,40  183  22 Grangarde, Dalarna, T Axelson


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
TB0271292.pos dated to 1633 with corr >= 0,30 and with overlap >= 76 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,44  6,12  154   8  based on 8 members
se007   0,35  4,57  154   2 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
swed335  0,34  4,50  154   2 Grangarde, Dalarna, T Axelson
swed324  0,32  4,17  154   4 Skuleskogen, högakusten, Linderholm, H PISY 250m           
SolorNor  0,31  2,83  76   7 Solør, sydöstra. Norge (P. Eidem, digitaliserat av Arne Andersson), PI
NLPISY03  0,31  4,02  154   5 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
20CA00m  0,31  3,54  122   1 Ödeshög, Östergötland. (en stock)
SodraDal  0,30  3,94  154   0 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
SNoNL_PB  0,30  3,88  154   4 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           


Bålsön

Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 10 members of the collection TB0271296-305.fil 
and the rest of the members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

          Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.       .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member  Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
TB0271296  231   0 230  0,40  6,6  0,40  6,7  0,40  6,6  0,38  6,1  0,40  6,5  0,66  16,6  0,41
TB0271297  236   29 216  0,37  5,9  0,33  5,1  0,30  4,5  0,29  4,3  0,32  4,9  0,67  16,6  0,40
TB0271298  162   31 161  0,53  7,9  0,49  7,1  0,49  7,1  0,49  7,1  0,50  7,3  0,70  13,8  0,53
TB0271299  95   0  94  0,52  5,8  0,51  5,6  0,52  5,9  0,55  6,3  0,52  5,8  0,70  13,5  0,51
TB0271300  131   0 130  0,53  7,1  0,55  7,4  0,51  6,8  0,49  6,3  0,52  6,8  0,68  19,0  0,55
TB0271301  212   34 211  0,57 10,0  0,54  9,2  0,53  9,1  0,52  8,9  0,54  9,3  0,66  9,3  0,58
TB0271302  201   2 199  0,51  8,2  0,52  8,6  0,50  8,0  0,50  8,0  0,51  8,2  0,68  19,6  0,53
TB0271303  101  129 100  0,66  8,7  0,61  7,6  0,60  7,4  0,59  7,1  0,61  7,6  0,71  21,4  0,67
TB0271304  135   13 134  0,56  7,9  0,57  8,0  0,60  8,6  0,64  9,4  0,59  8,4  0,74  13,3  0,58
TB0271305  156   12 155  0,58  8,8  0,56  8,4  0,54  7,9  0,51  7,4  0,55  8,1  0,69  12,5  0,59
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (10 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,61
All member offsets are at points of best match!Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of TB0271296-305
dated to 1602 with corr >= 0,48 and with overlap >= 123 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,64 13,41  264  69  based on 6 members
GvleC_pi  0,56  9,86  219  50 Hamrånge & Hille, östra Gästrikland (T. Axelson 2012) PISY      
Kungsber  0,52  7,23  144  20 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
NLPISY03  0,50  9,37  264  44 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
SNoNL_PB  0,50  9,36  264  39 Sydnorsk export t NL. Paul Borghaerts 2020, PISY           
20CA00m  0,49  6,11  123   9 Ödeshög, Östergötland. (en stock)
BratPISY  0,48  7,50  185  32 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        

Storjungfrun

Cybis CDendro (August 26 2021), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 11 checked members (=all members) of the collection TB0271306-316.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
          Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.       .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member  Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
TB0271306  104   0 103  0,56  6,8  0,63  8,0  0,61  7,8  0,57  7,0  0,59  7,3  0,65  7,4  0,55
TB0271307  213   0 176  0,48  7,2  0,53  8,3  0,48  7,1  0,46  6,8  0,49  7,3  0,69  29,0  0,48
TB0271308  100   0  99  0,43  4,7  0,39  4,2  0,36  3,7  0,31  3,1  0,37  3,9  0,59  3,9  0,43
TB0271309  61   0  60  0,67  6,8  0,70  7,4  0,71  7,7  0,69  7,1  0,69  7,2  0,73  14,6  0,69
TB0271310  98   0  97  0,58  7,0  0,57  6,7  0,51  5,8  0,50  5,5  0,54  6,2  0,69  18,7  0,58
TB0271311  88   0  87  0,66  8,0  0,62  7,2  0,64  7,6  0,57  6,3  0,62  7,2  0,74  19,6  0,65
TB0271312  90   2  89  0,45  4,6  0,44  4,6  0,39  4,0  0,46  4,8  0,44  4,5  0,69  22,7  0,50
TB0271313  163   14 162  0,53  7,8  0,52  7,7  0,50  7,3  0,47  6,8  0,51  7,4  0,73  25,7  0,52
TB0271314  163   5 162  0,31  4,1  0,35  4,8  0,24  3,1  0,25  3,2  0,29  3,8  0,64  13,0  0,31
TB0271315  134   21 133  0,54  7,4  0,52  7,0  0,49  6,4  0,44  5,6  0,50  6,5  0,68  19,6  0,54
TB0271316  140   8 139  0,66 10,2  0,64  9,7  0,58  8,4  0,55  7,7  0,61  8,9  0,73  25,7  0,66
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (11 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,43 - 0,64
All member offsets are at points of best match!

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in TB0271306-312.fil and
mean of rest of dated samples of project Fiskarkapellen
dated to 1634 with corr >= 0,42 and with overlap >= 60 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
           T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,66 12,83  212  49  based on 7 members
TB0271309  0,65  6,45  60   8  1617 +fragm. skadad?
TB0271311  0,60  6,96  87  14  1617 +vv
TB0271307  0,56  9,75  212  44  1617 +en del vv
TB0271310  0,48  5,40  97  14  1617 +vv
TB0271306  0,47  5,30  103   9  1617 +>0 skadad yta
TB0271312  0,46  4,77  89  19  1615 +vv
TB0271308  0,42  4,57  99   4  1617 +vv


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of TB0271306-312 dated to 1617 with corr >= 0,47 and with overlap >= 159 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,63 11,70  212  25  based on 5 members
GvleC_pi  0,59 10,51  212  23 Hamrånge & Hille, östra Gästrikland (T. Axelson 2012) PISY      
Kungsber  0,49  7,00  159  14 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, västra Gästrikland (Jan-Olov Språng) PISY 
swed335  0,48  7,86  212  15 Grangarde, Dalarna, T Axelson
BjorboGr  0,47  7,76  212  11 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 
SodraDal  0,47  7,75  212  10 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds

Storjungfrun, återstående prov


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
TB0271313-316
dated to 1612 with corr >= 0,41 and with overlap >= 123 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,64 10,92  171  28  based on 4 members
GvleC_pi  0,57  9,06  171  31 Hamrånge & Hille, östra Gästrikland (T. Axelson 2012) PISY      
BratPISY  0,48  6,62  150  14 Mälardalen area, publ. Bråthen (bearb T Axelson), PISY        
20CA00m  0,47  5,88  123   3 Ödeshög, Östergötland. (en stock)
BjorboGr  0,41  5,88  171  12 Björbo+Grangärde (=Swed305+material från grangärde), PISY, T. Axelson 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640

Length=0 SpeciesCode=PISY SpeciesName=Pinus sylvestris SiteId=TB0271 Location=Bergöns kapell, Hudiksvall Country=Sweden Elev=10m EarthCoord=6149N1723E Name=T. Axelson (sample prep: T Bartholin) CDendro=9.7 August 26 2021 licensedTo=Torbjörn Axelson

———— TB0271290, 1400–1585, +~15 (Se bild 11.7 MB)
———— TB0271288, 1511–1621, +fragm?, ytan skadad (Se bild 11.7 MB)
———— TB0271295, 1440–1632, +fragm (Se bild 11.7 MB)
———— TB0271292, 1477–1633, (Se bild 11.7 MB)
———— TB0271294, 1517–1633, +ofullst (Se bild 11.7 MB)
———— TB0271291, 1364–1634, ytveden något osäker (Se bild 11.7 MB)
———— TB0271293, 1539–1634, ytan ngt oklar (Se bild 11.7 MB)

2 1 0.2 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470
2 1 0.2 0.1 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

Length=0 SpeciesCode=PISY SpeciesName=Pinus sylvestris SiteId=TB0271 Location=Bålsö kapell, Hudiksvall Country=Sweden Elev=10m EarthCoord=6144N1731E Name=T. Axelson (sample prep: T Bartholin) CDendro=9.7 August 26 2021 licensedTo=Torbjörn Axelson

———— TB0271303, 1372–1473, Fotbräda 2 fr koret norra sidan, +påbörjad vv (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271301, 1356–1568, Takås D1, +>25 (tynande grötig yta) (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271298, 1409–1571, B6, +>30 yttersta. grötigt. torrtall? (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271297, 1337–1573, B8, 10 yttersta oklara (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271304, 1454–1589, Golvklova D1, +skadad/vittrad? (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271305, 1434–1590, Golvklova D1(?), +skadad/vittrad? (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271302, 1399–1600, Takås D1(?), +ofullst, ytveden osäker (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271296, 1371–1602, B10, +trol ofullst (vv) (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271300, 1471–1602, A1, +ofullst (vv) (Se bild 13.2 MB)
———— TB0271299, 1507–1602, B3, + ofullst (vittrad?) (Se bild 13.2 MB)

2 1 0.2 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510
2 1 0.2 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620

Length=0 SpeciesCode=PISY SpeciesName=Pinus sylvestris SiteId=TB0271 Location=Storjungfruns kapell, Söderhamnl Country=Sweden Elev=10m EarthCoord=6110N1720E Name=T. Axelson (sample prep: T Bartholin) CDendro=9.7 August 26 2021 licensedTo=Torbjörn Axelson

———— TB0271315, 1462–1596, +? ytan trasig. (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271313, 1440–1603, +ofullst (vittrad?) (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271316, 1469–1609, ytan oklar (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271314, 1449–1612, ytan något murken (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271312, 1525–1615, +vv (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271307, 1404–1617, +en del vv (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271306, 1513–1617, +>0 skadad yta (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271308, 1517–1617, +vv (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271310, 1519–1617, +vv (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271311, 1529–1617, +vv (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271309, 1556–1617, +fragm. skadad? (Se bild 18.7 MB)
2 1 1560 1570 1580 1590 1600 1610

Length=0 SpeciesCode=PISY SpeciesName=Pinus sylvestris SiteId=TB0271 Location=Bänkar i Storjungfruns kapell, Söderhamn Country=Sweden Elev=10m EarthCoord=6110N1720E Name=T. Axelson (sample prep: T Bartholin) CDendro=9.7 August 26 2021 licensedTo=Torbjörn Axelson Comment=osäker datering

———— TB0271317, 1565–1616, +vv (Se bild 18.7 MB)
———— TB0271318, 1551–1618, (Se bild 18.7 MB)