Inledning | Texter | Länkar | Evangelieboken | Nytt

Oacceptabelt remissförslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkanVåren 2000 överlämnades ett förslag till ny Kyrkohandbok jämte Evangeliebok och Bönbok, och sändes ut på remiss till b.la ett antal utsedda församlingar i Svenska kyrkan. (Floda hör inte till dem). För min del finner jag handboksförslaget så dåligt, ja felaktigt, teologiskt, språkligt och pastoralt, att jag uppmanar alla intresserade att reagera. Detta förslag kan på inga villkor tillåtas gå igenom, såvida Svenska kyrkan i sin gudstjänst skall fortsätta att vara en evangelisk-luthersk kyrka!

Uppdraget till arbetsgruppen var att göra bearbetningar med anledning av bibel2000 (GT) och även att arbeta med "inkluderande språk" (d.v.s ett språk som inkluderar främst kvinnor men också barn). Se länkarna till kyrkomötet 1997 och -98 nedan.

Hittills har jag gjort en sammanställning av de föreslagna ändringarna i högmässan, dopgudstjänsten och Begravningsgudstjänsten. Av dessa framgår tydligt att de intentioner, som handboksgruppen arbetat efter är uppenbart orimliga och oacceptabla.

Teologins förvrängning i nattvardsliturgin:
1. Gud som vår Herre, under vilken människan må böja sig för att kunna bli en upprättad människa ersätts av en mer "jämlik" gudsbild.
2. Tron på Gud som alla goda gåvors givare och Kristi allestädes närvaro tonas ner.
3. Insikten om människan, också den kristna människan, såsom syndare, som inte förmår göra Guds vilja, förträngs.
4. Tron på Guds eskatologiska "intervention", särskilt domen, tonas ner.

Språkets utslätning:
Ambitionen har varit att skapa ett gudstjänstspråk som ska passa för alla åldrar. Därför (antar jag) har man valt att släta ut språket genom att ersätta lite ovanligare ord med vanligare inom samma ordfält. "Nalkas dig för att..." blir t.ex "kommer för att..." (Nattvardsbön A). "Bereder" blir "ger" (Nattvardsbön F). Man har en ambition om att förkorta och koncentrera, och ta bort "dubbeluttryck" (t.ex Nattvardsbön E, inledningen), men eftersom dessa texter skall höras, inte läsas, är detta sällan någon lämplig åtgärd.

Språket har vidare gjorts klumpigare och oskönare genom att man inte minst i prefationerna har försökt undvika pronomen för Kristus. Man motiverar det med att det viktiga inte är att Gud har blivit "han" utan människa. Det är visserligen sant, men knappast en sanning som kan uttryckas genom att man på några ställen upprepar substantivet istället för att använda pronomen och säga t.ex: "Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du sände Jesus Kristus, det levande brödet som kommit ner från himmelen..." i stället för som det nu står "Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ner från himmelen...". Längre ner i texten finns alltjämt två "honom" (Lovsägelse 1 + Prefation Allmän 1).

"Kalk" blir "bägare" (instiftelseorden), vilket visserligen är NT81:s ord, men som väl idag främst konnoterar en viss typ av mejeriförpackningar. I det liturgiska sammanhanget är "kalk" det bästa ordet. Det är dessutom väl inarbetat. Fråga är om det näst bästa inte snarare vore "kopp" än "bägare" - om det nu är ett självändamål att ändra.


Tyvärr är materialet inte så enkelt att komma åt. Det är utgivet i Svenska kyrkans utredningar 2000:1, och själva handbokstexten finns för dem som har full tillgång till kyrknätet (pastorsexpeditioner) att hämta som RTF-fil(er).

På den här sidan kommer jag att lägga ut en del material och länkar med anknytning till remissarbetet.

Ta del av det. Analysera framför allt själv och lämna (spontan)remiss! Remisstiden går ut 1 april 2001. Och som jag ser saken är den rimligaste hållningen till detta förslag att ändringsförslagen prövas vart och ett och att alla ändringsförslag som saknar goda och tungt vägande skäl avvisas. Tilläggen må noga granskas såväl teologisk som språkligt och avvisas om de ej håller måttet. (Om det är meningsfullt att föreslå förbättringar i sådana texter kan väl diskuteras. Men eftersom det är önskvärt med nya böner m.m, så är det nog inte fel. Då de nya bönerna ser ut som de gör, torde ju handboksgruppen knappast ha haft någon uppsjö med material att välja ur.

Hör gärna av dig med ett mejl, om du vill se remisstexten, och inte har tillgång till den på annat sätt.


Björbo i juli 2000
Torbjörn Axelson (präst i Floda församling, Västerås stift).
Spontanremisser inne senast 1 april 2001 till:
Svenska kyrkan
Kyrkostyrelsen
751 70 Uppsala