Ny version 4/8-2000
Texten följer handboksförslaget. Kursiv text markerar ny formulering och struken text avser sådant som tagits bort i förhållande till HB86.BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST

Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik.
Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.
Därefter kan säger prästen säga eller diakon följande eller liknande ord:

P Vi är samlade för att ta avsked av NN
och för att överlämna honom i Guds händer.


L Vi har samlats för att ta avsked av NN.
Här får vi bli stilla inför livet och döden,
uttrycka det vi känner av sorg och saknad,
men också av tacksamhet och hopp.
I psalmsång och bön får vi stödja varandra
i denna gudstjänst.

Psalm

Inledningsord

P I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

eller

P Välsignad är du Gud treenig.
  Av dig, genom dig och till dig är allting,
   nu och alltid och i evigheters evighet.
F  Amen.

Präst eller diakon ber en av följande böner varefter påskljuset kan tändas.


L Barmhärtige Gud, du är livets källa.
  I dig är det som vi lever och rör oss
  och är till.
  Bevara oss i liv och död i din kärlek,
  och låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
  I Jesu namn.
F  Amen.

eller

L   Gud, orden räcker inte till för sorgen.
   Du känner saknaden och ensamheten.
   Du får bära alla frågor.
  Gud, du som också är tröstens Gud,
  låt oss känna att du är nära
  och att Kristus som uppstått från döden
  bär oss genom liv och död.
  I Jesu namn.
F  Amen

eller

L  Gud, vi har samlats här för att tacka dig
 för en människa som stått oss nära i livet.
 Vid hennes/hans döda kropp
 minns vi liv och död, möda och glädje.
 Vi riktar vår blick mot din Son Jesus Kristus,
 och säger i tro, att detta inte är slutet,
 att vår Gud är en Gud för levande.
 Mer än hennes/hans kropp är hennes/hans namn kvar hos oss
 och det namnet nämner vi här inför dig:
 NN.
 Gud, tänk på henne/honom som du gav livet,
 Du glömmer ingen som du har skapat
 Hon/han är känd av dig också efter sin död.
 I Jesu Kristi namn
F Amen.

Påskljuset tänds

Församlingens påskljus kan tändas, varvid prästen eller diakonen säger:

L Vårt påskljus berättar om Kristus som uppstått från döden
  och bär oss genom liv och död.

Griftetal

Griftetalet hålls av präst eller diakon.
Griftetalet kan avslutas med någon av bönerna
på sidan 240 eller med egna ord en fritt formulerad bön.

*Överlåtelsen

Alternativ 1, 2, eller 3 samt Överlåtelsens slutbön används.
Då gravsättningen sker i omedelbar anslutning till gudstjänsten,
kan överlåtelsen ske på kyrkogården. Om så sker fortsätter gudstjänsten här med Bibelläsning.

Alternativ 1

P  Med bön och förtröstan överlämnar vi NN i Guds barmhärtighet.

eller

P  I Guds, den barmhärtiges, namn överlämnar vi stoftet av NN till
   gravens vila.

P  Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

Prästen lägger jord tre gånger på kistan och säger:

P  Av jord har du kommit.
   Jord skall du åter bli.
   Jesus Kristus, vår frälsare, skall uppväcka dig
   på den yttersta dagen.

Alternativ 2

P  Med bön och förtröstan överlämnar vi NN i Guds barmhärtighet.

eller

P  I Guds, den barmhärtiges, namn överlämnar vi stoftet av NN
   till gravens vila.

P Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

Prästen lägger jord tre gånger på kistan och säger:

P  Av jord har du kommit.
   Jord skall du åter bli.
   Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.Alternativ 3

P  Gud, med bön och förtröstan överlämnar vi NN i din barmhärtighet.

Prästen tecknar korstecknet över kistan eller lägger jord tre gånger på kistan och säger:

P  Du gav henne/honom livet.
  Tag emot henne/honom i din frid
  och giv henne/honom för Jesu Kristi skull
  en glädjerik uppståndelse.

Överlåtelsens slutbön

P Herre Gud Fader i himmelen,
Herre Guds Son, världens Frälsare,
Herre Gud, du helige Ande,
förbarma dig över oss.
(I dödens stund,
på den yttersta dagen
hjälp oss, milde Herre Gud.)P Gud, du skapare av himmel och jord,
  du världens frälsare,
  du livets Ande,
  vi ber dig:
  bär oss, led oss, omslut oss.
  I Jesu namn.
F  Amen

Följande sjungs eller läses:

L  Herre, förbarma dig.
F Herre, förbarma dig.
L Kristus, förbarma dig.
F Kristus, förbarma dig.
L Herre, förbarma dig.
F Herre, förbarma dig.

eller

F Av jord är jag skapad
  till jord blir min kropp igen.
  Av Gud är jag född,
  Guds barn ska jag evigt vara.
Bibelläsning

Prästen kan säga:

P   Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud i liv och död.
P  Vi lyssnar till Bibelns ord om dödens allvar och evighetens hopp.

Anhörig,
  präst eller diakon läser några bibeltexter,
valda bland textförslagen enligt sidan 242 eller andra texter som passar för situationen.
Efter läsningens slut kan prästen säga:

P  Gud, hjälp oss att bevara ditt ord levande i våra hjärtan. Amen.


Psalm eller solosång

Kan utelämnas.


Begravningsbön

Någon av följande böner beds. Bönen kan även formuleras med egna ord.

L Käre himmelske Fader. Gud, du som är barmhärtig, 
vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus
har skänkt oss det eviga livets gåva.
Hjälp oss att i tro hålla fast vid
att ingenting kan skilja oss från din kärlek.
När vi mister någon som står oss nära,
hjälp oss då att ta emot tröst från dig
och att dela den med varandra.
Vi tackar dig för vad du gav genom NN.
Åt dig överlämnar vi oss som vi är
Till dig kommer vi
med vår saknad och vår skuld våra tankar,
det vi delade, det vi hann säga eller göra
det vi önskar osagt eller ogjort.
När rätta stunden är inne, 
låt oss då få dö i frid
och se dig ansikte mot ansikte,
du vår frälsnings Gud.
F  Amen.

eller

L Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. du är den som ger oss livet.
Det är fyllt av arbete och ansvar,
sorg och glädje.
I dag tackar vi dig för NN,
för vad hon/han fick ge och ta emot.
Hjälp oss i vår sorgen
och lär oss att leva för de levande
den tid vi har kvar.
Tack för det eviga livet,
som kan ger ljus och glädje hopp
över till våra dagar och år
redan här på jorden.
Gud, vi tackar dig för din son, Jesus Kristus.
Hjälp oss att se,
att han du är den som öppnar porten
till det liv som aldrig dör,
genom Jesus, vår frälsare.
F Amen.

eller (sjungen begravningsbön)

Bönen kan inledas med:

L Vi ber för henne/honom som har dött och för oss själva:

O Herre Livets Gud, du som har skapat oss
och kallar oss vill att vi en gång skall komma hem till dig.
Ge oss alla visa hjärtan,
så att vi inser livets korthet
och tar emot varje dag som en ny gåva.
Lär oss hur få våra dagar är,      (Ps. 90:12; jfr. Ps. 39:5)
då vinner vårt hjärta vishet.
Hjälp oss att ta emot varje dag som en ny gåva.
Ge oss en levande tro på din Son,
Jesus Kristus,
som led döden för våra synders alla människors skull
och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp,
och som lever i evighet.
Lär oss att dagligen dö från synden lämna det onda
och leva efter din heliga vilja.
Och när vår dödsstund kommer,
gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan lämna livet.
När evighetens påsk gryr över jordens gravar,
låt oss då av nåd få uppstå till evigt liv.
F  Amen.

eller (sjungen begravningsbön)

P Låt oss i frid bedja till Herren.
F Herre, förbarma dig.

P Gud, du är Livet som aldrig dör, du älskar alla människor,
   därför ropar vi och ber till dig, Herre.
F Herre, förbarma dig.

P Vi tackar dig för NN/vår avsomnade vän,
   för det hon/han gett och fått betyda.
   Låt henne/honom få den goda tjänarens lön.
   Om det ber vi dig, Herre.
F Herre, förbarma dig.

P Du är den Gud som steg ned till dödsriket
   och löste de fångnas bojor.
   Ge därför den eviga vilan åt din avsomnade vän.
   Om det ber vi dig, Herre.
F Herre, förbarma dig.

P Du har lovat att torka alla tårar från dina tjänares ansikten.
   Lyft därför av NN all smärta och sorg som livet gett.
   För henne/honom till nytt liv i det rike som du berett för oss alla.
   Om det ber vi dig, Herre.
F Herre, förbarma dig.

P Du älskar oss och vill att vi skall vara där du är.
   Förbarma dig över oss alla
   och låt oss en gång nå fram till det rike
   där du åt oss skapar nya himlar och en ny jord.
   Om det ber vi dig, Herre.
F Herre, förbarma dig.
P Du Kristus, vår Gud, är uppståndelsen och livet.
   Därför prisar och ärar vi dig och Fadern och den heliga Anden,
   och ber till dig, Herre.
F Herre, förbarma dig.

Om begravningen firas med mässa, fortsätts på sidan 247.
I annat fall fortsätter gudstjänsten med följande:

Herrens bön

Prästen kan inleda bönen med följande ord:

P Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss:

F Vår Fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran
i evighet.
Amen.
   Fader vår
som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja
såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.
Amen.Beroende på var avskedstagandet äger rum avslutas
begravningsgudstjänsten enligt något av följande alternativ:


Avslutning A (motsvarar B i HB86, men ansluter ändå till A:s ordning)

När avskedstagandet sker i kyrkan/kapellet avslutas
gudstjänsten på följande sätt:

Psalm

Avskedstagande

Slutbön
(se nedan)

Välsignelsen


Prästen kan, vänd mot församlingen, säga:
P Tag emot Herrens välsignelsen.

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. (4 Mos. 6:24-26)
P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.


  I Faderns och Sonens + och den helige Andes heliga Andens namn.
F  Amen.

Avskedstagande

Slutbön
(obs platsen)
Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön:

P Gud, du som är uppståndelsen och livet,
Giv honom, o Herre, ge NN din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för henne/honom.
F Amen.

Psalm

Avslutningsmusik

Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå avslutningsmusiken.Avslutning B(motsvarar A i HB86)

När avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas
gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt. Prästen säger efter Herrens bön:

P Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker,
ger våra hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus. (Fil. 4:7)
F Amen.
P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F  Amen.

Psalm
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå avslutningsmusiken.
Kistan kan bäras ut under klockringning.

Avslutningsmusik

Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning

Kistan sänks i graven. De sörjande tar därefter avsked av den döda.

Slutbön

Prästen ber följande eller annan slutbön:

P Gud, du som är uppståndelsen och livet,
Giv honom, o Herre, ge NN din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för henne/honom.
F Amen.

Välsignelsen

P Tag emot välsignelsen.

   Herren välsignar er och beskyddar er.
   Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
   Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. (4 Mos. 6:24-26)
   I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
F  Amen.

Psalm

Kan utelämnas.

Sändningsord


Kan utelämnas.

P Låt oss gå i Herrens frid omslutna av Guds kärlek.

eller

P Låt oss gå i frid
F i vår Herres Jesu Kristi namn.Avslutning C

När överlåtelsen och avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt. Prästen säger efter Herrens bön:

P Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker,
ger våra hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus. (Fil. 4:7)
F Amen.

Psalm

Utgångsmusik

Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.
Kistan kan bäras ut under klockringning.

Vid graven fortsättes enligt följande:

Överlåtelsen

P I Guds, den barmhärtiges, namn
överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila.

Prästen låter jord tre gånger falla på kistan och säger:

P Av jord har du kommit.
Jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår frälsare, skall uppväcka dig
på den yttersta dagen.

eller

P Av jord har du kommit.
Jord skall du åter bli.
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.

Gravsättning

Kistan sänks i graven.

Avskedstagande

Slutbön

P Gud, du som är uppståndelsen och livet,
ge NN din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för henne/honom.
F Amen.

Välsignelsen

P Tag emot välsignelsen.

   Herren välsignar er och beskyddar er.
   Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
   Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
   I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn. (4 Mos. 6:24-26)
F Amen.

Psalm
Kan utgå.

Sändningsord
Kan utelämnas.

P Låt oss gå omslutna av Guds kärlek.

eller

P Låt oss gå i frid
F i vår Herres Jesu Kristi namn.
Böner att användas
vid begravningsgudstjänst  

Bönen efter griftetalet formuleras i första hand med egna ord i anslutning till griftetalet. Följande böner kan användas eller
tjäna som exempel.
Bön
P Herre vår Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och rör oss
och är till.
Bevara oss i liv och död i din kärlek,
och låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Allmän 1
Herre vår Gud, du som råder över liv och död,
förbarma dig över oss och led oss till tro
på Herren Jesus Kristus, vår Frälsare,
så att vi efter fullbordad vandring
får del i de rättfärdigas uppståndelse.
För vår Herres Jesu Kristi skull.


Allmän 2
Herre vår Gud,
du ensam kan ge oss förtröstan och frimodighet.
Bevara oss i tron på din Son Jesus Kristus.
Stärk oss i hoppet att NN skall uppstå
genom Jesus Kristus, vår Herre.


Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss.
Det är underbart och gåtfullt,
fyllt av arbete och möda, fyllt av tårar och glädje
och snart förbi som en dröm.
Gud, vi tackar dig för det eviga livet,
för ditt ljus som lyser över våra korta dagar och år
och som fyller dem med evighet.
Gud, vi tackar dig för din Son, Jesus Kristus.
Hjälp oss att se
att han är den som öppnar porten
till det liv som aldrig dör.
Det ber vi i Jesu Kristi namn.
Amen.

Barn
Herre vår Gud.
När livet är till ända kallar du oss hem
som barn efter en dag av lek och allvar.
Vi tackar dig för den rika gåva
som du anförtrott åt oss under några lyckliga år.
Tag emot NN som ditt barn.
Låt oss alla en gång få mötas
i det himmelska hemmet.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.Gud, lär oss inse hur kort vårt liv här på jorden är
och hur nära vi lever intill din evighet.
Gör oss redo att bryta upp
när vår stund är inne,
antingen den kommer tidigt eller sent.
Vi sörjer NN som [så snart] lämnat oss.
Tack för de år vi fick ha henne/honom ibland oss.
Låt det som här [endast] blev en början
nå sin mognad i ditt rike.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre frälsare.
Amen.

Herre vår Barmhärtige Gud,
du är vår tillflykt från släkte till släkte.
År och dagar skiftar, men du förblir densamme.

Din nåd bär oss i liv och död.
Låt oss minnas och tacka Vi tackar
för vad du gav oss genom NN.
Tag emot henne/honom i ditt rike.
efter hans långa arbetsdag.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Herre vår Gud,
du har i dopet kallat oss
att dö och leva med Kristus.
Tack för vad du gav åt NN under hans liv
och genom honom för vad hon/han fått ge åt oss alla.
Tag emot henne/honom i ditt rike.
Ge henne/honom av nåd den trogne tjänarens lön.
Bevara oss alla i trons trygghet i liv och död.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre frälsare.
Amen.

Herre Jesus Kristus,
du ser vår sorg och ensamhet, våra frågor, och känner vår oro.
NN:s död är svår för oss att fatta.
I vår övergivenhet vänder vi oss till dig.
Du har själv lidit dödens kval på ditt kors.
Du är alltid hos oss, du bär vår smärta i din egen kropp.
Låt oss vid ditt korset möta din den kärlek
som för oss från döden till livet.
Amen.

Jesus Kristus, detta är vår svåra tid.
Hjälp oss igenom den.
Ta emot NN, som vi nu säger farväl till,
du som ser oss alla sådana vi verkligen är.
Ingenting i livet eller i döden
kan hindra din närvaro hos oss.
Du som uppfyller liv och död,
himmel och jord med din närvaro,
hjälp oss att lämna vår vän i dina händer,
du som lever i evighet.
Amen.Bibeltexter att användas
vid begravningsgudstjänst


Även andra än nedanstående texter kan väljas.
Uppdelningen mellan olika rubriker har tagits bort. Ändringarna som endast beror på den nya översättningen (GT) är inte markerade.

David sade till sin vän Jonatan: Så sant Herren lever och så sant du själv lever: det är inte mer än ett steg mellan mig och döden.
(1 Sam. 20:3)

Psalmisten säger: Jag förtröstar på dig, Herre, jag säger: "Du är min Gud." I din hand ligger mina dagar.
(Ps. 31:15-16)

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta, om än jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet, om än dess vågor brusade och svallade, så att bergen bävade vid dess uppror. En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. Gud bor därinne, den vacklar inte. Gud hjälper den, när morgonen gryr. (Ps 46:2-6)


Dock förblir jag alltid hos dig, du håller mig vid din högra hand. Du skall leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig! Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäk tar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. (Ps 73:23-26)

Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till, och du frambringade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: "Vänd åter, ni människors barn." Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går, ja, de är som en nattväkt. Du sköljer dem bort, de är som en sömn. Om morgonen liknar de gräset som frodas. Det blomstrar upp och frodas om morgonen, men om aftonen torkar det bort och för vissnar. (Ps 90:1-6)

Psalmisten säger: Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi. De flyende åren är meningslös möda och slit, snart är allt förbi, och vi är borta. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. (Ps. 90:10, 12)

Psalmisten säger: Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom.
(Ps. 103:15-17)

Med psaltaren ber vi: Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från dig, Gud, som har gjort himmel och jord. Du låter inte min fot slinta, du vakar ständigt över mina steg. Du sover aldrig, du vakar ständigt, du som beskyddar Israel. Du, Gud, bevarar mig, i din skugga får jag vandra, du går vid min sida. Solen skall inte skada mig om dagen, inte månen om natten. Du, Gud, bevarar mig från allt ont, från allt som hotar mitt liv. Du skall bevara mig i livets alla skiften, nu och för evigt. (Ps. 121, bearbetad)

Med psaltaren ber vi:
Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen.
(Ps. 130:1-6)

Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar, och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen. (Ps 139:23-24)

Profeten Jesaja säger: Herren skall utplåna döden för alltid. Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden.
(Jes. 25:8)

Herren skall för alltid göra döden om intet, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat. På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. (Jes 25:8-9) (Kausell  serie: barn)


Profeten Jesaja säger: Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer.
(Jes. 55:8-9)

Profeten Jesaja säger:Guds ande fyller mig, ty Gud har smort mig och sänt mig att frambära ett glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot,
att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Gud, och ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorgdräkt, lovsång i stället för modlöshet.
(Jes. 61:1-3)

Profeten Jeremia säger: Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Gud: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig.
(Jer. 29:11-13)

Jesus sade: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." (Matt 11:25-30)

Evangelisten Matteus skriver om Jesus: Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.
(Matt. 12:20-21)

Jesus säger: Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. (Luk. 12:6-7)

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. (Joh 3:16-17)


Jesus sade: "Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet." (Joh 5:24)

Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra Guds sons röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. (Joh 5:28-29)


Jesus sade säger: Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen. (Joh. 6:37-40)

Jesus sade säger : Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. (Joh. 10:27-28)

Jesus sade säger: Jag är uppståndelsen och livet. De som tror på mig skall leva om de än dör, och de som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. (Joh. 11:25-26)

Jesus sade säger: Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Tomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh. 14:1-6) (även 14:2-3)

Jesus sade: "Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse." (Joh 17:24)


Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. (Rom 8:11)

Aposteln Paulus bekänner: Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. (Rom. 8:38-39)

Aposteln Paulus bekänner: Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. (Rom. 14:7-9)

Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. (Rom 14:12)

Aposteln Paulus betygar: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
(1 Kor. 13:12)

Aposteln Paulus betygar: Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.
(1 Kor. 15:42-43)

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. (1 Kor 15:53-57)

Aposteln Paulus skriver: Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner, har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här, ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den, skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har han gett oss Anden. (2 Kor 5:1-5) (2 Kor. 5:1)  [står av okännt skäl efter Fil i remissen och därför flyttad hit]


Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren - vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. (2 Kor 5:6-8)

Aposteln Paulus bekänner: Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.
(Fil. 3:20-21)

Vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. (1 Thess 4:13-14)

Guds apostel skriver: Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
(Heb. 4:15-16)

Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. (Heb 9:27)
Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. (Heb 13:14)

Ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer", ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. (Jak 4: 13 - 14)


Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppen barar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. (1 Joh 3:2)


Aposteln Johannes skriver: Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.
(1 Joh. 3:20)

Den Uppståndne Kristus säger: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
(Upp. 1:17-18)

Aposteln Johannes skriver: Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta."
(Upp. 21:3-4)
[åter]