Sammanställning av Nattvardsmomentet i handboksremissen (2000) och HB86.
Kursiv text tillägg och överstruken text är sådant i HB86 som tagits bort.
(Med reservation för eventuella felskrivningar.) Senast uppdaterad: 10/7-2000
Nu finns även Högmässan i sin helhet tillgänglig.
Måltiden

Tillredelsen (Offertorium)

Offertoriepsalm

Nattvardsgåvorna kan bäras fram under psalmen.
Kollekten kan samlas in och bäras fram.
Följande bön kan användas:

Herre Gud, av ditt ger vi åt dig.
F Tag emot oss och våra gåvor
 För i Jesu Kristi skull namn.
 Amen.

Nattvardsbönen

*Lovsägelsen (Sursum corda och Prefationen)

Öppna Upplyft era hjärtan för till Gud.
F Vi öppnar upplyfter våra hjärtan.
(Låt oss) tacka Gud, vår Herre frälsning.
Allena han är värd Gud tillhör vårt tack och lov.

eller

P Upplyft era hjärtan.
F Vi lyfter dem till Herren.
P (Låt oss) Tacka Herren, vår Gud.
F Han ensam är värd vårt lov.


Lovsägelsen 1

P Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov,
du, vår allsmäktige Fader, helige Gud, full av nåd och barmhärtighet.
Dig vill vi prisa och välsigna
genom Jesus Kristus, vår Herre.

Lovsägelsen 2

P Ja, sannerligen, du Gud är värd vårt lov,
du som skapat det som är till
och ger liv och anda åt allt.
Dig vill vi prisa och välsigna
för livet i Kristus.


Prefationen
[ Allmän 1, 2, 3, 4, Advent, Jul 1, 2, Trettondagstiden, Fastan 1, 2, Passionstiden, Påsk, Kristi himmelsfärds dag och Pingst, Trefaldighetstiden 1, 2, Kyrkoårets slut, Helgon och martyrdagar, Dop med mässa, Konfirmationsmässa, Vigselmässa, Begravningsmässa, Kyrkmässa, Vigningar, För fred, För kristen enhet

Det må särskilt betänkas att lovsägelen och prefationen sjunges eller läses i en följd utan avbrott. Skarven mellan dem måste därför särskilt beaktas. vid bedömningen]*Helig (Sanctus)
F Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot.
 Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
 Hosianna i höjden.
 Välsignad vare han den som kommer i Herrens namn. (Ps. 118:26)
1
 Hosianna i höjden.

Nattvardsbönens fortsättning
Prästen ber ett av alternativen, se sidan 156. (nedan) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K

Herrens bön
Om nattvardsbönen har avslutats med Amen kan
prästen inleda med orden:
P I den helige Ande heliga Anden och med alla dina trogna
ber vi den bön, som din Son Jesus Kristus har lärt oss:

F Vår Fader, du som är i himlen.
 Låt ditt namn bli helgat.
 Låt ditt rike komma.
 Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
 Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.
 Ge oss i dag det bröd vi behöver.
 Och förlåt oss våra skulder,
 liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
 Och utsätt oss inte för prövning,
 utan rädda oss från det onda.
 Ditt är riket,
 din är makten och äran,
 i evighet.
 Amen.

F Fader vår som är i himmelen.
 Helgat varde ditt namn.
 Tillkomme ditt rike.
 Ske din vilja såsom i himmelen, så och på jorden.
 Vårt dagliga bröd giv oss idag,
 och förlåt oss våra skulder
 såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
 och inled oss icke i frestelse,
 utan fräls oss ifrån ondo.
 Ty riket är ditt
 och makten och härligheten
 i evighet.
 Amen.


Brödsbrytelsen
Prästen tar ett nattvardsbröd och bryter det under orden:

P Brödet som vi bryter är en delaktighet av ger oss gemenskap med Kristi kropp
F Så är vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd. (1 Kor. 10:16-17, bearbetad)


*Fridshälsning (Pax)
Fridshälsning kan utväxlas i församlingen.
Se Övergripande bruksanvisningen, sidan 28.
Prästen inleder denna hälsning med orden:

P Herrens frid vare med er.
P Vi hälsar varandra i den uppståndnes namn.
 Frid åt er alla.
(Joh. 20:19)


* O Guds Lamm (Agnus Dei)


O Guds Lamm, du som borttager tar bort världens synder, (Joh. 1:29, bearbetad)
 förbarma dig över oss.
 O Guds Lamm, du som borttager tar bort världens synder,
 förbarma dig över oss.
 O Guds Lamm, du som borttager tar bort världens synder,
 ge oss din frid fred.

Kommunionen
Prästen kan säga:

(Kom,) nu är allt Allt är tillrett.
Se Övergripande bruksanvisning, sidan 34.

Till varje kommunikant säger den som delar ut gåvorna:

 Kristi kropp, för dig utgiven.
 Kristi blod, för dig utgjutet.

Efter varje duklag säger prästen:

P Ni/vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus.
Han bevare er/oss Så bevaras vi till evigt liv.

P Gå i Herrens frid.

eller

Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod
 ni/vi här har mottagit tagit emot,
 bevare bevarar er/oss till evigt liv.
F Amen.

P Gå i Herrens frid.

Vid obruten kommunion dukas allt i ordning efter måltiden, varefter prästen säger:

Ni/Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus.
Han bevare er/oss Så bevaras vi till evigt liv.
Amen.


eller

Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod
ni/vi här har mottagit emot,
bevare er/oss bevarar oss till evigt liv.
F Amen.

Tackbön

P Låt oss bedja.

Medhjälpare eller prästen leder tackbönen enligt något av
alternativen, sidan 172ff. Bönen kan bes högt av hela församlingen.
Bönen kan även formuleras med egna ord.
Allmän 1, 2, 3, 4, 5, advent, Jul- och trettondedagstid, Fastan, Passionstiden, Påsk 1, 2, Pingst, Trefaldighetstiden 1, 2, Vid kyrkoårets slut,
Helgon och martyrdagar, Dop med mässa, Konfirmationsmässa, Vigsel med mässa, Begravningsmässa, Kyrkmässa, Vigningar


Prefationen

[åter]
Allmän 1

Han är Du sände Jesus Kristus, det levande brödet
som kommit ned från himmelen för att ge världen liv.
Den som kommer till honom skall aldrig hungra
och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Allmän 2

Släkte efter släkte hyllar dina verk
och vittnar om dina väldiga gärningar.
Du har sänt din Son, Jesus Kristus,
till frälsning för hela världen
och gett oss det nya förbundets måltid
som förkunnar ditt rikes härlighet.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Allmän 3
Används företrädesvis vid Nattvardsbön J.

I Jesus Kristus, vår befriare och vän
kommer du till oss
med det liv som aldrig upphör.
Därför är ingen människa utanför din kärlek
och ingen enda av oss utan hopp.

Med alla som ber
i himlen och på jorden
höjer vi därför våra röster,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Allmän 4
Används företrädesvis vid Nattvardsbön K.

Sanningens Gud,
du är värd vårt tack och lov,
genom din skapande vind
uttalade du ordet, genom vilket allt blev till.

Du formade oss efter din avbild
att leva i din härlighets örtagård,
och trots att vi valde upprorets väg
har du inte övergivit oss.

Åter och åter för du oss in i din nåds förbund.
Du gav ditt folk lagens bud
och undervisade oss genom profeterna
och har lärt oss att söka ditt rike
med rättvisa, kärlek och fred.
Medan vi spanar efter tecken på ditt rike på jorden
förenar vi oss med änglarna i himlen
och prisar dig och sjunger:


[åter]
Advent

Honom sände du När tiden var inne sände du honom
att förkunna glädjens budskap för de fattiga,
frihet för de fångna och syn för de blinda.
Genom honom Kristus gör du allting nytt,
i dag och då han kommer åter i härlighet.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Jul 1

Ty så älskade du världen
att du lät din Son bli människa för vår skull.
I honom är vi ditt folk,
frälsta från mörkret till ditt underbara ljus.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Jul 2

Ordet blev människa och bodde bland oss,
för att möta oss i synlig gestalt.
Du kom till oss med nåd
för att vi skall leva i din sannings ljus.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,

tillber dig och sjunger:

[åter]
Trettondedagstiden

Han är din härlighets återsken Som utstrålningen av din härlighet
och ditt väsens avbild en avbild av ditt väsen
i honom kom han till oss
och
uppenbarade du din härlighet för världen.
Den som följer honom vandrar inte i mörkret
utan har livets ljus.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Fastan 1

Han gick Du lät honom gå lidandets och lydnadens väg
för att den som tror på honom
skall vara räddad från död till liv.
och I sin nattvard
ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Fastan 2

Nu är den rätta tiden, frälsningens dag
då du kallar oss att pröva våra hjärtan.
Nu låter du oss gå försoningens väg
för att våra liv skall förnyas i din kärlek.
Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Fastan (särskilt passionstiden)

Honom har du utgivit Du har utgivit honom
för våra synders skull
och låtit honom dö för oss som var döden värda
att vi skulle ha skall få evigt liv genom honom.
Och av denna hans välgärning
blir vi delaktiga i hans heliga nattvard.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Påsk

Honom har Du har uppväckt honom från de döda
och så fött oss på nytt till ett levande hopp.
Det gamla är nu förgånget,
den fallna skapelsen återlöst
och livet har trätt fram på nytt i honom.

Därför strålar hela världen i påskens glädje
och därför sjunger förkunnar vi din ära med alla dina trogna
och förkunnar sjunger ditt lov utan ände:

[åter]
Kristi himmelsfärds dag pingst

Honom har Du har upphöjt honom till din högra sida
genom honom sänder du och sänt din Ande som tröstar och leder
och bevarar oss som dina barn.
I honom skall alla folk och tungomål med skilda språk
förhärliga ditt namn.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:


[åter]
Trefaldighetstiden 1

Du är en Fader för oss människor håller världen i dina händer
du och nämner oss alla vid namn.
och håller världen i dina händer.
I varje människa ser vi din avbild.
Ty Därtill har du skapat oss
och därför gav du oss livet,
att vi skulle skall höra samman med dig
och vara ditt folk på jorden.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Trefaldighetstiden 2

Du har skapat himmel och jord.
Din skapelse har du lagt i våra händer
och gjort oss till förvaltare av dina verk.
Vi skall alltid förkunna den kärlek
du visar oss i världen och i Kristus, vår Herre.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:


Han är ditt eviga Ord som går ut över hela jorden
att möta människor och gripa in i deras liv.
Över hela jorden sker under,
då människor känner igen honom som din Son, vår Frälsare.
Av honom lär vi ditt namn, som är Fader,
och ser i honom ditt väsen, som är kärlek.

Därför vill vi med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa ditt namn och tillbedjande sjunga:


[åter]
Kyrkoårets slut

I honom ger du Du ger oss en framtid och ett hopp.
Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen
och firar denna nattvard som himmelrikets måltid,
för att en gång få göra det på nytt i ditt rike.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Helgon- och martyrdagar

Du ger oss genom dina helgon och martyrer
vittnesbörd om din kärleks makt.
Genom deras exempel vägleder du oss i tron
och fyller din kyrka med tacksägelser.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Dop med mässa

Du kallar oss i dopet att vara dina barn,
ditt folk på jorden.
Med din Ande leder du oss
från mörker till ljus, från död till liv,
från fångenskap till friheten i ditt rike.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Konfirmationsmässa

I dopet har du fött oss på nytt
och sänder oss i världen
att vittna om din stora nåd och kärlek
bland alla människor.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:


[åter]
Vigselmässa

Han har gjort ditt namn känt för oss
och uppenbarat ditt kärleksfulla väsen
för att den kärlek, som du älskat honom med, skall vara i oss.
Till man och kvinna skapade du oss,
till att förkroppsliga din kärlek
ger du oss åt varandra.


Du har sänt honom som ett bevis på din kärlek
för att vår glädje skall bli fullkomlig.
Genom din kärlek får världen nytt liv
så att vi kan leva efter din vilja.


Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Begravningsmässa
Du är av evighet och dina år har ingen ände,
från släkte till släkte varar din trofasthet.
Genom din Son Jesus Kristus
lät du din kärlek födas i vår värld.
Genom hans död och uppståndelse
har du för oss öppnat vägen till paradiset.
Vi firar denna nattvard som himmelrikets måltid på jorden
och väntar att en gång få dricka det nya vinet i ditt rike.


Du är med oss i den mörkaste dal
för att vi inte skall frukta något ont.
Genom Jesus Kristus
har du låtit din kärlek bli uppenbar.
Du har genom honom öppnat vägen
till glädjen i ditt rike,
där vi får fira denna måltid för evigt.


Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Kyrkmässa

I denna kyrka möter du oss
i ord och sakrament,
i stillhet, bön och sång.
Här är du mitt ibland oss
med löftet om frälsning i Kristus.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Vigningar

För att leda ditt folk och vara
våra själars herde och vårdare
har du sänt honom
som mättar oss med rika gåvor
och öppnar för oss en framtid i ditt rike.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
För fred

Med budskap om fred och försoning
för alla människor
har du sänt honom,
och sänder nu oss
att göra din vilja känd i världen.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
För kristen enhet

Med bön om alla kristnas synliga enhet
har han kommit inför dig
och vi får förena vår bön med hans
i längtan efter att vi alla skall bli ett
för att världen skall tro.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:Nattvardsbönens fortsättning


Nattvardsbön A

P Ja, helig är du Herre vår Gud,
som håller himmel och jord i din hand.
Vi tackar dig,
som sände din Son för att frälsa världen.
Han avstod från allt, ödmjukade sig
och var lydig till döden på korset.
Därför har du upphöjt honom
och givit honom namnet över alla namn.
Möt oss när vi nalkas dig, kommer
för att ta emot
vad du i Kristus
har gjort för oss.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.

Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Himmelske Fader Evige Gud,
sänd din Ande över oss som bär fram dessa gåvor och som tar emot det livets bröd och den välsignelsens kalk, som är Kristi kropp och blod detta bröd och vin
så att vi här tar emot Kristi kropp och blod.

Hjälp oss Led oss med din Ande
att ge hans din kärlek vidare i världen.
Ge oss hans blick för alla som lider nöd och Gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek
och ge oss öppna ögon för alla som lider nöd.
Gör din kyrka till ett enhetens tecken,
så att världen kan tro.

Låt den dag komma snart,
då du skapar nya himlar och en ny jord
där rättfärdighet bor.

En av följande avslutningar:

Dig tillhör all ära,
Gud, du vår tillflykt och vår starkhet,
genom Jesus Kristus
i den heliga Anden,
nu, alltid och i evighet.
F Amen.

eller

P I väntan på att se dig ansikte mot ansikte
ber vi med hela din kyrka i himlen och på jorden: den bön som Jesus har lärt oss:

[åter]
Nattvardsbön B

P Lovad vare är du, himmelens och jordens Herre Gud,
som omsluter hela skapelsen med din kärlek.
Vi tackar dig för den frälsning
som du skänkt oss genom Jesus Kristus.
Bered oss genom din helige Sänd din Ande att ta emot honom, över oss
och dessa gåvor av bröd och vin
så att vi kan ta emot honom

när han kommer till oss i sin heliga nattvard.
Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

(Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.)

Himmelske Fader, Skänk oss i denna måltid,
de välsignade frukterna av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd.
Ge oss liv av hans liv,
så att han förblir i oss och vi i honom.

En av följande avslutningar:

Din är all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.

eller

P I väntan på hans återkomst i härlighet att se dig ansikte mot ansikte
ber vi den bön som han Jesus har lärt oss:

[åter]
Nattvardsbön C

P Välsignad är du, allt levandes Skapare.
Välsignad är du, Herre över rymd och tid.
Välsignad är du, alltings ursprung och mål,
du som är som en fader och en moder för oss.
Välsignad är du,
som
Du har kallat oss att vara dina medarbetare.
Välsignad är du.
Vi tackar dig för Jesus Kristus,
som du har sänt till att tjäna och ge liv,
att förkunna frihet för de fångna
och ge ditt rike till dem som tar emot det. hoppas på dig.
Han levde vårt liv och dog vår död.
Vi vet, att han I sin härlighet hos dig
alltid ber han alltid för oss
och att han kommer skall komma [åter]
för att döma levande och döda
den dag du har bestämt.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Herre vår Livets Gud, sänd din Ande
över oss och dessa gåvor. och
Låt oss, som får del av hans Kristi kropp och blod,
bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
Ge denna värld, som vi älskar, ett nytt ansikte
med rättvisa och fred överallt,
där människor lever tillsammans.
Skänk oss genom Jesu Kristi kraft tron på Jesus Kristus
den fred som vi inte själva kan skapa.
Han är din Son, här i vår mitt,
den nya människan, vår framtid och vårt hopp.

Genom honom välsignar vi dig.
I din helige Ande vill vi prisa den heliga Anden prisar vi ditt namn
i dag och alla dagar
från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön D

P Lovad vare är du, himmelens och jordens Herre Gud,
som förbarmat dig över oss så älskade världen
och utgivit att du gav den din ende Son
för att var och en de som tror på honom
inte skall gå förlorad under utan ha evigt liv. (Joh. 3:16)
Vi tackar dig för den frälsning
du berett oss genom Jesus Kristus.
Sänd din Ande i våra hjärtan
att han må hos oss tända en levande tro.
Helga också genom din Ande detta bröd och vin,
gåvor av jordens frukt och människors arbete, som vi bär fram inför dig.
Vi tackar dig för att vi och låt oss genom dem
få del av Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Helige Fader, Vi firar denna måltid
till åminnelse av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd.
Av livets bröd och välsignelsens kalk bägare
ger du oss att äta och dricka
intill den dag då han kommer åter i härlighet.
Vi ber dig:
Se till hans fullkomliga och eviga offer
med vilket du har försonat världen med dig själv.
Låt oss alla genom den helige heliga Anden
förenas till en enda kropp
och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

Genom honom och med honom och i honom
tillhör dig, Gud Fader allsmäktig,
i den heliga Andens enhet,
all ära och härlighet från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön E

Herre vår Gud, vi lovar tackar dig för din eviga makt och för din omsorg om oss som kallar världen till helhet.
I din kärlek har du givit oss din ende Son sände du Jesus Kristus
som vår försonare och förebild.
Sänd din Ande
att helga dessa våra gåvor av bröd och vin
Vi tackar dig för att vi och låt oss genom dem
r del av Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Förbönerna utelämnas om de förekommer på annan plats i gudstjänsten.

P Därför firar vi, helige Fader, denna måltid till åminnelse av din Sons död och uppståndelse, hans seger över synd och ondska och hans delaktighet i din makt och härlighet.

(I förtröstan på honom och i tro på dina löften
kommer vi inför ditt ansikte dig och ber:

För din kyrka över hela världen ...
för dem som lider för sin tros skull ...
för vår egen kyrka kristenheten i Sverige, för vårt stift och vår församling ...
för den värld du givit oss ...
för fred och barmhärtighet mellan människor och stater ...
för var och en som lider för sin tro och övertygelse ...
för de sjuka och de ensamma ...
för var och en som sörjer ...
för dem som står oss nära ...
för oss själva och vår frälsning ...
för dem som gått hem till dig och nu vilar i frid ...
Förena vår bön med alla dina heligas böner
och inneslut den i med din Sons förbön för oss alla.)
Låt den dag komma snart
då du befriar din skapelse
från lidande och förnedring
till glädje och fulländning.

Din är all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön F

P Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre Gud,
som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.
Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft.
Av åkrarnas korn och bergens druvor
bereder ger du oss bröd och vin.
Du dukar här ditt bord för oss.
Låt din Ande komma över oss och dessa gåvor
så att vi får del av
det himmelska bröd och den välsignelsens bägare
som är Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

(bönen fortsätter på ett av följande sätt)

P Låt alla dem som delar detta bröd och denna bägare
genom den helige din Ande förenas till en enda kropp
och fullkomnas till en levande offergåva i Kristus, dig till ära och pris.
Gör din kyrka till ett enhetens tecken
så att världen kan tro.


Din är all ära och härlighet
från evighet till evighet.

F Amen.

eller

P Vår Herre och Frälsare, högtlovad i all evighet.
Dig vare pris och ära för att du utgav dig själv,
lät ditt blod utgjutas
och din kropp nedbrytas i döden för oss,
för att vi skall ha syndernas förlåtelse och evigt liv.

Förena oss, o Gud, inbördes
och med alla heliga i himmel och på jord
i en allt innerligare gemenskap.
Helga vår kropp och själ
till ett levande och heligt offer,
som behagar dig.
Hjälp oss att med ord och gärning
alltid prisa och lova ditt heliga namn.
Vi ber om en glädjerik uppståndelse
genom din Son, vår Frälsare,
och förenas i den bön som han själv har lärt oss:


[åter]
Nattvardsbön G

Församlingen kan i denna bön högt be tillsammans med
prästen i de avsnitt som markerats med F.

P (Ja,) helig är du, Herre all helighets källa.
Hela skapelsen lovar dig sjunger ditt lov,
du som ger liv åt allt.
Genom alla tider samlar du åt dig ett folk
och lovsången till din ära dig skall aldrig upphöra.
F Kom med din Ande till oss
och dessa våra gåvor av bröd och vin
så att vi genom dem
får del av Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Vi firar inför dig, helige Fader i denna måltid
åminnelsen av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd
och väntar hans återkomst i härlighet.
F Gör oss till ett i kärleken,
så att vi kan vara Kristi kropp i världen
och uppenbara hans liv
till fred och läkedom för alla människor.

P Din är all äran och härligheten
från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön H

Församlingen kan i denna bön högt be tillsammans med
prästen i de avsnitt som markerats med F.

Gode och underbare Gud,
vi prisar dig för alltvad du gör och vill.

Stor är din himmel och dina händers verk.
Vi lovsjunger dig för allt du gör,
du som är himmelens och jordens Gud.

F Du har skapat oss,
var och en med sina gåvor.
Vi tackar dig för att du har gett oss
Den största gåvan av alla
kommer från dig
:
din älskade Son, Jesus Kristus,
Han kom från dig och som blev en av oss.
Genom honom blir vi förenade i dig.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Vi ber dig, Gud
Sänd din Ande
över oss och dessa våra gåvor av bröd och vin
så att vi, när vi äter brödet och dricker vinet, här tar emot vår Herre frälsaren, Jesus Kristus.
Låt honom visa oss hur vi skall leva
i kärlek med varandra .
Dig vill vi tillhöra
från evighet till evighet.

 Amen.

[åter]
Nattvardsbön i

P Ja, vi tackar dig,
 helige Gud,
 genom Jesus Kristus, din Son,
 som du, när tiden var inne,
 sände att rädda och befria oss
 och förkunna din viljas beslut.
 Han är det eviga Ord
 genom vilket du har skapat allt.
 Han blev människa genom Andens kraft
 och föddes av Maria.
 Han trädde fram i världen som din utvalde.
 För att befria dem som hoppas på dig från lidandet
 sträckte han ut sina armar på korset.
 Han gjorde döden om intet
 och uppstod som livets herre.
 Så fullgjorde han vad du från evighet hade bestämt
 och förvärvade åt dig ett heligt folk.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Till åminnelse av hans död och uppståndelse
 frambär vi till dig, helige Gud, brödet och bägaren
 och tackar dig för att vi får stå inför dig och tjäna dig.

 Vi ber dig:
 sänd din heliga Ande över dessa gåvor
 och låt alla som får del av Kristi kropp och blod förenas till ett.
 Uppfyll oss med din Ande och stärk vår tro,
 så att vi kan lovsjunga och förhärliga dig
 genom Jesus Kristus, din Son.

 Genom honom tillhör dig
all ära och härlighet
med den heliga Anden
 i din kyrka
 nu och alltid och i evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön J

Som Prefation används företrädesvis Allmän 3 och som Tackbön efter kommunionen, Allmän 5.

P Gud, du blev kropp
 och levde vårt liv.
F Därför är varje människas liv
 ett heligt liv, ett älskat liv.

P Sårbar och utsatt föddes du.
 Kraftfull och vred sa du nej
 till det onda och förkrympande.
F Du lyssnade och talade.
 Du arbetade och älskade.
 Du var glad och förtvivlade.

P Så är du Gud inför våra ögon,
 brinnande närvaro och liv.
F Samtidigt är du alltid mer,
 alltid bortom, aldrig gripbar.

P En helighet och hemlighet
 vi bara anar.
F Som ett bröd på vår tunga,
 som en droppe vin i vår strupe.

P Din kropp i oss.
 Ditt liv i oss.
F Uppståndelse i det brutna.
 Hopp i det trasiga.

P Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus har dött.
 Kristus har uppstått.
 Kristus skall komma åter.

P Kom du fördolda hemlighet.
 Kom du vind som berör.
F Drabba oss med din helande vinge.
 Öppna var knuten hand och själ.

P Gud, du vår helare,
 du som tröstar likt en varm famn
 och förväntar dig något
 likt en som utmanar,
F förlös oss
och lär oss frihetens gåva och ansvar.

P Du är alltings ursprung och mål,
 alltings rätta hem.
 Du är all barmhärtighets källa
 och vår befriare.
F Du är vår tröstande vän
 och trogna älskande.
 Amen.

[åter]
Nattvardsbön K

P Herre vår Gud, du är den Helige,
du tronar i härlighet och ljus.
Ändå uppenbarar du genom din Sons, Jesu Kristi ankomst i världen
att din kärleks makt fullkomnas i vår mänskliga svaghet.

Förenad med vår mänskliga natur,
visade Jesus oss frälsningens väg.
Han älskade oss till det yttersta
och gav sitt liv för oss i döden.
Han dog för de sina
och frigjorde oss från syndens band,
så att vi kan uppstå och regera med honom i härlighet.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Vi firar åminnelsen av det enda fullkomliga offer
som försonar oss med dig.
Låt dessa våra gåvor från din skapelse
bli för oss vår Herres Jesu Kristi kropp och blod.
Gör oss alltmer lika Kristus
och låt oss bli ett fullkomligt offer inför dig.

Se i nåd till ditt folk
och hör våra hjärtans böner.
Välsigna jorden,
hela den som är sjuk,
låt de förtryckta bli fria
och fyll din kyrka med kraft från höjden.

Samla ditt folk från alla vädersträck
med alla dina heliga
till måltiden vid ditt rikes bord
där den nya skapelsen fullkomnas
i Jesus Kristus, vår Herre.

Genom honom och med honom och i honom
i den heliga Andens enhet
tillhör dig, Gud,
all makt, all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.Tackbönen kan även bedjas gemensamt av hela församlingen.

[åter]
Allmän 1

Vår Gud och Fader, vi tackar dig
som genom din Son Jesus Kristus
har instiftat den heliga nattvarden
till vår tröst och salighet.
Vi ber dig:
Ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden,
att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen.
För vår Herres I Jesu Kristi skull namn.
F Amen.

[åter]
Allmän 2

L Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
 Du blev ett svar på vår bön,
 ett bröd för vår hunger.
 Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
 som saknar vad vi äger i överflöd.
 Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
 förstå den nöd som du har förstått,
 tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
 Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
 ett enda bröd och en enda mänsklighet.
F Amen.

[åter]
Allmän 3

(P) Vi tackar dig, Herre,
 för det innerlighetens mysterium vi åter fått dela med dig.
 Liksom brödet och vinet blir ett med våra kroppar,
 uppbyggande och förnyande,
 så är du själv förenad med hela vår varelse.
 Stärkta av måltidsrasten bryter vi glada upp,
 lovprisande din eviga närvaro.


L Gud, du har givit dig själv åt oss i bröd och vin.
 Du är närmare än vad vi själva kan förstå.
 Du har i Jesus Kristus förenat dig med oss
 för att vi skall ge din kärlek vidare till våra medmänniskor.
 Vi tackar dig för att du med din heliga Ande
 alltid följer oss på den vägen.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Allmän 4 Används företrädesvis vid högmässa med barn.

L Vi tackar dig, Gud Jesus,
 som har kommit till oss sänt Jesus
 och gett dig åt oss.
 för att visa oss din kärlek.
 Vi har tagit emot dig
 och du är oss närmare än vårt eget hjärta.
 Nu ber vi dig:
 Stanna kvar i hos oss,
 så att vi alltid kan vara med dig
 och bli som du mer lika dig,
 du som lever i evighet.
F Amen.

[åter]
Allmän 5 Används företrädesvis med Nattvardsbön J.

L Tack
 för din närvaro
 i enkelt bröd och vin,
 i ord, toner och tystnad.
F Hjälp oss att vara närvarande
 i våra liv,
 i andras liv.
 Amen.

[åter]
Advent

L Gud vår Fader, vi tackar dig för din Son Jesus Kristus
 som kommer till för att vi i din församling
 fått ta emot Jesus Kristus
 i nattvardens bröd och vin.
 Bered väg för ditt rike ibland oss
 och upplys vårt mörker våra liv med ljuset av ditt evangelium,
 så att vi med hjärtat kan hylla helhjärtat hyllar honom som vår konung du sänt.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Jul- och trettondedagstid

Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig
för att du lät din Son födas i världen
och bli människa som vi.
Vi tackar dig för hans gudomliga närvaro i våra liv närvaro i nattvarden
och ber om hjälp att återspegla hans kärlek i världen.
I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Fastan

Himmelske Fader, Gud, all helighets källa,
vi tackar dig
 som lät din Son Jesus Kristus gå korsets väg för vår skull.
 Hjälp oss att leva i bön och bot så att vi vandrar
 
vandra i hans fotspår
 och blir alltmer lika honom,
 Jesus Kristus, vår frälsare.
F Amen.

[åter]
Passionstiden

Herre Jesus Kristus, du som Gud, du som i Kristus Jesus
 gav oss detta sakrament
som ett bevis på din kärlek
och nu har givit dig själv åt oss.
Vi tackar dig för att du han led döden
för våra synder
och ber om att bli bevarade i din förlåtelse och frid. att du bevarar oss i din försoning.
I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Påsk 1

Evige Livets Gud,
 vi lovar dig med dig lovsjunger hela din kyrka
 för din Sons uppståndelse att Kristus har uppstått
 från de döda.
 Tack för påskens glädje
 och för att du i den heliga nattvarden
 ger oss del av det liv som aldrig dör.
 Din är makten och äran i evighet.
F Amen.

[åter]
Påsk 2

Evige Gud, barmhärtige Fader,
du har öppnat vägen till liv och oförgänglighet.
Vi tackar dig för att vi har fått ta emot
nådens bröd och välsignelsens kalk bägare.
Låt oss leva i Kristi uppståndelses kraft,
våra medmänniskor till glädje,
ditt heliga namn till pris och ära.
F Amen.

[åter]
Pingst

Himmelske Fader, Allt levandes Gud,
 du som sänder ut din Ande och ger nytt liv,

 vi tackar dig för din Sons närvaro
 i denna måltid och ber dig:
 Tänd våra hjärtan gör med din helige Andes glöd
 våra hjärtan brinnande

 så att vi går från denna nattvard ditt bord
 fyllda av himmelsk kärlek och kraft.
 I Jesu namn.
 Du som med Jesus Kristus
 och den heliga Anden
 lever och verkar från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Trefaldighetstiden 1

O Gud, vi tackar dig,
 som har givit oss att äta av det bröd
 som kommer ned från himmelen
 och att dricka av välsignelsens kalk.
 Hjälp oss att troget förbli i Kristi gemenskap
 och förverkliga vår kallelse
 att vara jordens salt och världens ljus.
 Låt oss med honom få leva till evig tid.
 Det ber vi i Jesu Kristi namn.
F Amen.

[åter]
Trefaldighetstiden 2

O Gud, Tack för dina gåvor, alla goda gåvors givare,
 vi tackar dig för
din kärlek, din förlåtelse, din och närhet.
 Tack för att vi får gå från denna nattvard
 med din Son Kristus i våra hjärtan.
 Hjälp oss att bära hans din kärlek vidare.
 Din är makten och äran i evighet.
F Amen.

[åter]
Vid kyrkoårets slut

Allsmäktige Tidens och evighetens Gud,
 du är vår framtid och vårt hopp.
 Låt denna nattvard måltid fördjupa vår vaksamhet och väntan
 så att vi är beredda
 när Herren Jesus Kristus kommer åter
 och då med honom får gå in i den eviga glädjen i ditt rike.
 Genom din Son, Jesus Kristus,
 som med dig och den helige Ande
 lever och regerar från evighet till evighet
 
Din är äran, nu, alltid och i evighet.
F Amen.

[åter]
Helgon- och martyrdagar
   
L Gud, vi tackar dig     
för att vi med hela din kyrka
 i himmelen och på jorden
 får fira den måltid som förenar oss med dig
 och din kärlek i Kristus Jesus.
 Låt oss tillsammans med alla dina trogna
 alltid bekänna och upphöja ditt namn.
 Din är all ära i evighet.
F Amen.

[åter]
Dop med mässa

L Gud, du som ger oss livet,
 vi tackar dig för att
 du i dopet föder oss på nytt
till liv i Kristus.
 I nattvarden låter du oss dela
 det nya livets glädje.
 Låt oss leva som dina barn.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Konfirmationsmässa

L Gud, vi tackar dig
 som i nattvardens bröd och vin
ger oss del av dig själv,
din kärlek och närhet.
 Låt oss stärkta av dina gåvor
 leva som dina medarbetare i världen.
 Det ber vi i Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Vigselmässa
 
L Livets Gud, vi tackar dig
 som i denna gudstjänst visar oss
 kärlekens hemlighet
i vilken du och din kyrka är förenade med varandra.
 Låt oss som gäster vid ditt bord
 få gå ut med din kärlek till dem vi möter.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Begravningsmässa

L Hoppets Gud,
 till dig kommer vi med vår längtan.
 Du som här förenat oss i nattvardens måltid,
 låt livets goda krafter övervinna allt mörker
 så att vi alltid får leva nära dig.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Kyrkmässa

L Gud, du som är vår glädjes fulländning,
 låt
vår gemenskap i denna kyrka
 vara en förgård till den himmelska gudstjänst
 där vi får fira denna måltid för evigt.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Vigningar

L Gud,
du som är all välsignelses ursprung och mål,
vi tackar dig
 för att du i nattvardens sakrament
har givit oss del av
brödet som kommer ned från himmelen
och av välsignelsens bägare.
Låt din välsignelses nåd så fylla våra hjärtan
att vi går från detta bord med bud om liv.
Dig tillhör all ära i evighet.
F Amen.


1 "Välsignad är han som kommer i Herrens namn" enligt Matt 21:9. Därifrån äv. "Hosianna" [åter]
Huvudsida