Sammanställning av Högmässan (d.v.s samtliga huvudgudstjänster med HHN) i handboksremissen (2000) och HB86.
Kursiv text tillägg och överstruken text är sådant i HB86 som tagits bort. Texten följer remissförslaget.
(Med reservation för eventuella felskrivningar.) Senast uppdaterad: 1/8-2000
Nattvardsmomenten finns även tillgängliga separat.
HÖGMÄSSA


Samling Inledning

Psalm
Svensk psalm eller psaltarpsalm (med församlingsomkväde) .
Nattvardsgåvorna kan bäras fram här eller under Offertoriepsalmen. Efter ingångspsalm följer Inledningsord och Beredelsen. Beredelsen kan i stället ske efter Kyrkans förbön eller utelämnas under vissa perioder av kyrkoåret, exempelvis påsktiden.

Inledningsord
Se Alternativa moment, sidan 122f.

Beredelsen
Beredelsen kan utformas enligt olika alternativ:
1) Beredelseord, Bön om förlåtelse, Förlåtelse- eller löftesord samt Tackbön. Se Alternativa moment, sidan 125ff.
2) Beredelsebön, tystnad för enskild tyst bön om förlåtelse, Förlåtelse- eller löftesord samt Tackbön. Se Alternativa moment, sidan 124ff.
3) Överlåtelsebön. Se Alternativa moment, sidan 128f.

Psaltarpsalm eller gregoriansk antifon kan sjungas här, mellan gammaltestamentlig läsning och epistel eller som kommunionsång.

Herre, förbarma dig (Kyrie)

L Herre, du blev vår broder.
Du känner vår nöd.
Du bar den på ditt kors.
Ge oss din frälsning.
F Herre, förbarma dig.

L Kristus, du är den levande Herren.
Du är hos oss efter ditt löfte.
Bevara oss i din närhet.
F Kristus, förbarma dig.

L Herre, du sitter på Faderns högra sida.
Bed för oss och styrk vår tro.
Vi ser mot din tillkommelses dag.
Du, vår Herre, kom.
F Herre, förbarma dig.

eller
(I första hand under påsk- och jultiden)

L Du evigt strålande morgonsol,
ge oss mod och kärlek.
F Herre, förbarma dig. (Kyrie eleison)

L Du levande väg till livet,
ge oss tro och vishet.
F Kristus, förbarma dig. (Christe eleison)

L Du öppna port till salighet,
ge oss hopp och lycka.
F Herre, förbarma dig. (Kyrie eleison)

eller
Detta Kyrie kan, utan inledningsord (Helige Herre Gud...) följa direkt efter Bön om förlåtelse eller Beredelsebön.
Det kan även sjungas sex- eller niofaldigt med kör eller försångare.

P Helige Herre Gud, helige starke Gud,
helige barmhärtige frälsare, du evige Gud,
förbarma dig över oss.

F Herre, förbarma dig över oss.
Kriste Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Lovsången (Gloria och Laudamus)

Lovsången kan utgå under fastan.
Gloria

L Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden på jorden fred
bland människor som han älskar åt dem Gud har utvalt.

*Laudamus
Lovsången fortsätter med något av alternativen, sidan 133ff.

Ordet


Dagens Kollektbön
Bönen kan inledas med en hälsning (salutation) växelvis mellan präst och församling.

P Herren Kristus är mitt ibland oss.
F I hans namn vill vi bedja.

eller

P Herren vare med er.
F Med dig vare ock Herren.
P Låt oss bedja.

Prästen ber ett alternativ av Dagens bön, vilken församlingen besvarar med Amen.

Textläsningar
I förkortad högmässa (B och C) kan en, två eller tre texter läsas.

Gammaltestamentlig text
Textläsningen kan avslutas med följande ord:

L Så lyder Herrens ord den gammaltestamentliga läsningen.

Mellan de två första texterna kan psaltarpsalm eller annan sång med anknytning till den lästa texten sjungas.

Epistel
Textläsningen kan avslutas med följande ord:

L Så lyder Herrens ord dagens epistel.
F Gud, vi tackar dig.

Gradualpsalm

*Evangelium
Evangelieläsningen kan inledas med följande ord:

L Upplyft Öppna era hjärtan till för Gud och hör dagens heliga evangelium.
Så skriver /står skrivet i... evangelisten NN:
Evangelieläsningen kan avslutas med att textläsaren säger eller sjunger:

L Så lyder det heliga evangeliet.
F Lovad är du, Kristus.
I anslutning till evangeliet kan Halleluja sjungas

Predikan
Predikan utgår från en eller flera av de lästa texterna.

*Trosbekännelsen (Credo)
Trosbekännelsen kan i stället läsas omedelbart efter evangeliet.
Trosbekännelsen kan inledas med orden:

P Låt oss stämma in Vi instämmer i kyrkans bekännelse.

eller

P Låt oss bekänna Vi bekänner vår kristna tro.

F Vi tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
allmännelig/världsvid/katolsk och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

eller

F Vi tror på Gud,
allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, allmänneliga/världsvida/katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.


F Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

eller

F Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;

och på en enda Herre,
Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen och tagit mandom
genom den helige Ande av jungfrun Maria
och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv. Amen.


I stället för läst trosbekännelse kan en trospsalm sjungas, t. ex. Vi tror på Gud som skapar världen (sv. psalm 335) eller Jag tror på Gud som med sitt ord (sv. psalm 68:1).
Efter trosbekännelsen kan interludium eller körsång förekomma.
Se Övergripande bruksanvisning, sidan 21.

Meddelanden
Meddelanden kan lämnas här eller på annan plats i högmässan. Förböner som ansluter till meddelanden kan ingå i Kyrkans förbön. Se Övergripande bruksanvisning, sidan 31.

Psalm
Psalmen kan utgå. Kollekten kan samlas in och bäras fram här eller under Offertoriepsalmen. Följande bön kan användas:

L Gud, av ditt ger vi åt dig.
F Tag emot oss och våra gåvor
i Jesu namn.
Amen.


Kyrkans förbön
Se Övergripande bruksanvisning sidan 32.
Den lokalt utformade förbönen kan läsas eller sjungas,
se kyrkohandbokens musikdel. Om nattvardsbön med
förbön används kan kyrkans förbön här utgå.

Beredelsen
Om Beredelsen inte ägt rum i högmässans början följer här
Bön om förlåtelse eller Överlåtelsebön.
Momentet utformas så att det ansluter omedelbart till Kyrkans förbön, exempelvis med följande ord:


L Till dig, Gud, som är barmhärtig och hör våra böner...
kommer vi nu med vår bön om förlåtelse/överlåtelsebön.


Härefter följer Bön om förlåtelse med Förlåtelse- eller löftesord eller Överlåtelsebön, se Alternativa moment, sidan 125ff.Måltiden

Tillredelsen (Offertorium)

Offertoriepsalm

Nattvardsgåvorna kan bäras fram under psalmen.
Kollekten kan samlas in och bäras fram.
Följande bön kan användas:

Herre Gud, av ditt ger vi åt dig.
F Tag emot oss och våra gåvor
 För i Jesu Kristi skull namn.
 Amen.

Nattvardsbönen

*Lovsägelsen (Sursum corda och Prefationen)

Öppna Upplyft era hjärtan för till Gud.
F Vi öppnar upplyfter våra hjärtan.
(Låt oss) tacka Gud, vår Herre frälsning.
Allena han är värd Gud tillhör vårt tack och lov.

eller

P Upplyft era hjärtan.
F Vi lyfter dem till Herren.
P (Låt oss) Tacka Herren, vår Gud.
F Han ensam är värd vårt lov.


Lovsägelsen 1

P Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov,
du, vår allsmäktige Fader, helige Gud, full av nåd och barmhärtighet.
Dig vill vi prisa och välsigna
genom Jesus Kristus, vår Herre.

Lovsägelsen 2

P Ja, sannerligen, du Gud är värd vårt lov,
du som skapat det som är till
och ger liv och anda åt allt.
Dig vill vi prisa och välsigna
för livet i Kristus.


Prefationen
[ Allmän 1, 2, 3, 4, Advent, Jul 1, 2, Trettondagstiden, Fastan 1, 2, Passionstiden, Påsk, Kristi himmelsfärds dag och Pingst, Trefaldighetstiden 1, 2, Kyrkoårets slut, Helgon och martyrdagar, Dop med mässa, Konfirmationsmässa, Vigselmässa, Begravningsmässa, Kyrkmässa, Vigningar, För fred, För kristen enhet

Det må särskilt betänkas att lovsägelen och prefationen sjunges eller läses i en följd utan avbrott. Skarven mellan dem måste därför särskilt beaktas. vid bedömningen]*Helig (Sanctus)
F Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot.
 Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
 Hosianna i höjden.
 Välsignad vare han den som kommer i Herrens namn. (Ps. 118:26)
1
 Hosianna i höjden.

Nattvardsbönens fortsättning
Prästen ber ett av alternativen, se sidan 156. (nedan) A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K

Herrens bön
Om nattvardsbönen har avslutats med Amen kan
prästen inleda med orden:
P I den helige Ande heliga Anden och med alla dina trogna
ber vi den bön, som din Son Jesus Kristus har lärt oss:

F Vår Fader, du som är i himlen.
 Låt ditt namn bli helgat.
 Låt ditt rike komma.
 Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
 Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer.
 Ge oss i dag det bröd vi behöver.
 Och förlåt oss våra skulder,
 liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
 Och utsätt oss inte för prövning,
 utan rädda oss från det onda.
 Ditt är riket,
 din är makten och äran,
 i evighet.
 Amen.

F Fader vår som är i himmelen.
 Helgat varde ditt namn.
 Tillkomme ditt rike.
 Ske din vilja såsom i himmelen, så och på jorden.
 Vårt dagliga bröd giv oss idag,
 och förlåt oss våra skulder
 såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
 och inled oss icke i frestelse,
 utan fräls oss ifrån ondo.
 Ty riket är ditt
 och makten och härligheten
 i evighet.
 Amen.


Brödsbrytelsen
Prästen tar ett nattvardsbröd och bryter det under orden:

P Brödet som vi bryter är en delaktighet av ger oss gemenskap med Kristi kropp
F Så är vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd. (1 Kor. 10:16-17, bearbetad)


*Fridshälsning (Pax)
Fridshälsning kan utväxlas i församlingen.
Se Övergripande bruksanvisningen, sidan 28.
Prästen inleder denna hälsning med orden:

P Herrens frid vare med er.
P Vi hälsar varandra i den uppståndnes namn.
 Frid åt er alla.
(Joh. 20:19)


* O Guds Lamm (Agnus Dei)


O Guds Lamm, du som borttager tar bort världens synder, (Joh. 1:29, bearbetad)
 förbarma dig över oss.
 O Guds Lamm, du som borttager tar bort världens synder,
 förbarma dig över oss.
 O Guds Lamm, du som borttager tar bort världens synder,
 ge oss din frid fred.

Kommunionen
Prästen kan säga:

(Kom,) nu är allt Allt är tillrett.
Se Övergripande bruksanvisning, sidan 34.

Till varje kommunikant säger den som delar ut gåvorna:

 Kristi kropp, för dig utgiven.
 Kristi blod, för dig utgjutet.

Efter varje duklag säger prästen:

P Ni/vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus.
Han bevare er/oss Så bevaras vi till evigt liv.

P Gå i Herrens frid.

eller

Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod
 ni/vi här har mottagit tagit emot,
 bevare bevarar er/oss till evigt liv.
F Amen.

P Gå i Herrens frid.

Vid obruten kommunion dukas allt i ordning efter måltiden, varefter prästen säger:

Ni/Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus.
Han bevare er/oss Så bevaras vi till evigt liv.
Amen.


eller

Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod
ni/vi här har mottagit emot,
bevare er/oss bevarar oss till evigt liv.
F Amen.

Tackbön

P Låt oss bedja.

Medhjälpare eller prästen leder tackbönen enligt något av
alternativen, sidan 172ff. Bönen kan bes högt av hela församlingen.
Bönen kan även formuleras med egna ord.
Allmän 1, 2, 3, 4, 5, advent, Jul- och trettondedagstid, Fastan, Passionstiden, Påsk 1, 2, Pingst, Trefaldighetstiden 1, 2, Vid kyrkoårets slut,
Helgon och martyrdagar, Dop med mässa, Konfirmationsmässa, Vigsel med mässa, Begravningsmässa, Kyrkmässa, Vigningar
Avslutning
Sändning


*Lovpsalm/Lovprisning (Benedicamus)

Lovprisning och trefaldigt Amen kan utgå.

L Låt oss tacka och lova Herren Gud.
F Herren vare Gud, vi ger dig tack och lov.
Halleluja, halleluja, halleluja.

*Välsignelsen
Prästen kan säga:

P Tag emot Herrens välsignelsen.

P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.,
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.

P Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. (4 Mos.6:24-26)

I Faderns och Sonens + och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen, amen, amen.

eller


P Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker,
ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus + Jesus. (Fil. 4:7)
F Amen.


psalm
Denna psalm utgår om Lovpsalm sjungits före Välsignelsen.

Ett postludium kan spelas.


Sändningsord
momentet kan utelämnas

P Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

P Låt oss gå i frid
F i vår Herres Jesu Kristi namn.

eller

P Vi går med fred.
F Ja, vi går med Jesus Kristus!


Se Övergripande bruksansvisning, sidan 19 och 28.


Alternativa moment

[åter]
Inledningsord

[finns ej bland avdelningen alternativa moment i HB86, varför jämförelsen haltar något]


P I Faderns och Sonens och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen.
(högmässa mfl.)

eller

P Nåd åt er alla och frid från Gud, alltings ursprung och mål
och från Jesus Kristus, vår frälsare.
F Amen.


Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
Kära kristna.
Vi har samlats till gudstjänst
för att lovsjunga Herrens namn,
lyssna till hans ord
och möta honom i bön och nattvard.
(Söndagsmässa)

eller

P Välsignad är du Gud treenig.
Av dig, genom dig och till dig är allting,
nu och alltid och i evigheters evighet.
F Amen.

eller

P Välsignad är du Gud,
som var och är och skall komma,
nu och alltid och i evighet.
F Amen.


eller

P Herren Gud är mitt ibland oss,
Han förstår våra tankar
och känner alla våra vägar.
Han Gud omsluter oss på alla sidor
och håller oss i sin hand.
Därför vill vi nu be och bekänna:

eller

Stora och underbara är dina verk,
Herre Gud, du allsmäktige;
rättfärdiga och rätta är dina vägar, du folkens konung.
Vem skulle inte frukta dig och prisa ditt namn?
Du allena är helig,
och alla folk skall komma och tillbedja inför dig.


eller

Prästen kan sjunga eller säga:

P Helig, helig, helig är Herren du, Gud Sebaot.
Hela jorden är full av hans din härlighet.

Därefter säger prästen:

P Herren Du, Gud, är i sitt ditt heliga tempel.
Hans Din tron är i himlen,
men han Du är också hos dem
som är ödmjuka och ångerfulla.
Han Du hör deras bekännelse oss och vänder dig till deras vår bön.
Låt oss därför med frimodighet
komma inför honom
och be om förlåtelse. (
Högmässogudstjänsten)

eller [d.v.s efter helig...]

Herren är mitt ibland oss. Han förstår våra tankar
och känner alla våra vägar.
Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand.
Därför vill vi nu be och bekänna:


eller (företrädesvis i gudstjänst med barn)

F Nu är Guds tid.
Här i sitt ditt hus
sluter han du in oss i värme och ljus.
Nu är Guds din tid.
Nu skall hans ditt ord
leda oss rätt och hjälpa oss tro.
Nu är Guds din tid.
Nu vill vi be
och ta emot vad Gud du har att ge.

eller (företrädesvis i gudstjänst med barn)

F Vi är här
för att vara med dig, vår Gud.
och få liv av honom. Du ger oss liv.
Han Du är nära
som luften vi andas.
Han Du omsluter oss med godhet.
Vi vill glädja honom tacka dig och sjunga:

eller [Söndagsgudstjänsten]

P Stora och underbara är dina verk,
Herre Gud, du allsmäktige;
rättfärdiga och rätta är dina vägar, du folkens konung.
Vem skulle inte frukta dig och prisa ditt namn?
Du allena är helig,
och alla folk skall komma och tillbedja inför dig.
[Söndagsgudstjänsten]

eller

P Den Gud, som har skapat världen och allt den rymmer,
han som är Herre över himmel och jord,
bor inte i tempel som är byggda av människohand.
Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte.
Men här är han - inte långt borta från någon enda av oss.
I honom är det som vi lever och rör oss och är till.
Vårt ursprung och mål har vi i honom.
Med jordens alla folk i alla tider
prisar vi honom och lovsjunger hans namn:
[Söndagsgudstjänsten]


P Till dig, vår Gud, kommer vi
med vår hunger och oro,
vår längtan och vårt hopp.
Möt oss med din godhet
och mätta oss med den frid,
som din närvaro skänker,
så att vi kan glädja oss över livet
och prisa dig för att vi är till.
[Söndagsgudstjänsten][åter]
Beredelseord


Beredelseord 1

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild,
till att vara oss lika.
Och Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne,
till man och kvinna skapade han dem.
Och Gud såg på allt som han hade gjort,
och se, det var mycket gott.

När ondska och nöd omger och uppfyller oss,
låt oss då besinna att vi har vårt ursprung i Gud,
att han har skapat oss till att älska som han älskar,
och att hans kärlek kommit till oss
genom Jesus Kristus.

Låt oss därför be.


Beredelseord 2

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild,
till att vara oss lika.
Och Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne,
till man och kvinna skapade han dem.
Och Gud såg på allt som han hade gjort,
och se, det var mycket gott.

Gud har skapat oss till att älska, såsom Gud själv älskar.
Guds kärlek kommer till oss i Jesus Kristus genom den helige
Ande.
När vi misslyckas - då vill Gud upprätta oss.

När vi förnekar vårt ursprung och glömmer vem vi tillhör
- då vill Gud återföra oss.
När vi inte längre orkar - då vill Gud ge oss kraft.
Låt oss därför vända oss till den Allgode och Barmhärtige och be:


Beredelseord 3

Vår Gud är god och möter oss med barmhärtighet.
Gud söker oss, när vi är på väg bort från honom,
och vill upprätta oss, när vi förkrymper våra liv.
Låt oss därför ge ord åt vår synd och skuld
och med frimodighet möta Guds ansikte
i förtröstan på hans kraft och nåd.
Låt oss be.[åter]

Beredelsebön


Prästen ber med följande eller liknande ord:

P Gud, vi kommer inför dig sådana vi är.
Vi bär fram inför dig vår skuld och synd,
våra nederlag och brister.
Möt oss i vår längtan efter helhet och befrielse.
Gud, hör nu vars och ens tysta bön om förlåtelse ...

Här följer en stunds tystnad.
Därefter följer Förlåtelse- eller löftesord ochTackbön,
se sidorna 130 och 132.
eller

P Gud, hör nu varje hjärtas tysta bön om förlåtelse ...

Här följer en stunds tystnad.
Därefter följer Förlåtelse- eller löftesord och Tackbön,
se sidorna 130 och 132.
eller

P Livets Gud, rena våra hjärtan och samveten,
så att Jesus Kristus, när han kommer till oss,
finner en beredd boning.

Här följer en stunds tystnad.
Därefter följer Förlåtelse- eller löftesord och Tackbön,
se sidorna 130 och 132.
eller

P Gud, du som känner oss och vet allt om oss.
Vi kommer inför ditt ansikte med vår bön om förlåtelse
för allt det som vi brutit mot din goda vilja.
Gör oss med din heliga Ande uppriktiga,
så att vi kan bryta upp ur allt det i våra liv
som står emot din vilja.
Gud, hör nu varje hjärtas tysta bön om förlåtelse...

Här följer en stunds tystnad.
Därefter följer Förlåtelse- eller löftesord och Tackbön,
se sidorna 130 och 132.[åter]
Bön om förlåtelse

Syndabekännelse och bön om förlåtelse 1

[2]
F Jag bekänner inför dig, helige Gud,
att jag ofta och på många sätt
har syndat med tankar, ord och gärningar.

Tänk på mig i barmhärtighet
och förlåt mig för Jesu Kristi skull
vad jag har brutit.

(P Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse:...
Jesu, Guds Sons, blod renar oss från all synd.
Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull.)


eller
[3]
F Barmhärtige Gud
du som i Kristus öppnar vägen till dig
och utplånar världens alla synder,
jag ber dig:
Rena mig, så blir jag ren,
hela mig, så blir jag hel,
drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.

eller
[1]
F Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar, ord och gärningar.
Jag har inte älskat dig över allting,
inte min nästa som mig själv.
Genom min synd är jag skyldig till mer ont
än jag själv förstår
och har del i världens bortvändhet från dig.
Därför ber jag om hjälp
att se och bryta med mina synder.
Förlåt mig för Jesu Kristi skull.

eller

L Gud, i dig finns förlåtelse och upprättelse.
Därför ber vi:
När vi av bekvämlighet eller rädsla
tvekat att gå dina vägar,
förlåt oss.
F Förlåt oss, Gud.

L När vi inte vågat bekänna ditt namn,
förlåt oss.
F Förlåt oss, Gud.

L När vi inte sett dig i vår nästa,
förlåt oss.
F Förlåt oss, Gud.

L När vi vänt oss bort
från din närvaro ibland oss,
förlåt oss.
F Förlåt oss, Gud.

L När vi gjort det onda som vi inte vill
och inte förmått göra det goda vi vill,
förlåt oss.
F Förlåt oss, Gud.

eller

F Gud, nu öppnar jag mig för dig.
Inför ditt ansikte lyfter jag fram
det som jag har stängt in.
Allt som blev halvt och ofärdigt
lämnar jag i dina goda händer.
Allt som blev misslyckat och undangömt
lämnar jag inför dina kärleksfulla ögon.
Allt som blev dunkelt och smärtsamt
lämnar jag i din trygga famn.
Nu öppnar jag mig för din förlåtelse
som gör det möjligt att leva.
eller (i första hand vid gudstjänst med barn)

F Vi kommer till dig, Gud.
Du är god mot oss
och vill vårt bästa.
Vi vill vara lika dig
och göra din vilja.
Ändå gör vi det vi inte vill.
Var med oss, Gud,
och hjälp oss mot all ondska.
Förlåt oss det som blivit fel.

eller

L Helige Gud, alltings skapare,
F förbarma dig över oss.
L Jesus Kristus, de fattigas tjänare,
F förbarma dig över oss.
L Heliga Ande, livets andetag.
F förbarma dig över oss.
L Låt oss i tystnad tala med Gud.

Tystnad

L Gud, inför dig
och tillsammans med allt ditt folk
ser jag
att mitt och världens liv har gått sönder.
F Gud befriar dig.
Kristus förnyar dig.
Anden hjälper dig att växa i kärlek.

F Gud, inför dig
och tillsammans med allt ditt folk
ser vi
att vårt och världens liv har gått sönder.
L Gud befriar er.
Kristus förnyar er.
Anden hjälper er att växa i kärlek.
F Amen.

Syndabekännelse och bön omförlåtelse 4

F Gud, var mig nådig i din godhet,
tag bort mina synder i din stora barmhärtighet.
Det är mot dig jag har syndat
och gjort det som är ont i dina ögon.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder
och befria mig från min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
och gör mig på nytt frimodig och stark.
Driv inte bort mig från ditt ansikte
och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få glädjas över din frälsning
och hjälp mig att villigt följa dig.


Syndabekännelse och bön omförlåtelse 5

F Jag fattig, syndig människa
bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag, som är född med synd,
på många sätt har brutit emot dig.
Jag har inte älskat dig över allting
och inte min nästa som mig själv.
Mot dig och dina bud har jag syndat
med tankar, ord och gärningar.
Jag är värd att förkastas från ditt ansikte,
om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat.
Men du, käre himmelske Fader, har lovat,
att med mildhet och nåd ta emot alla
som vänder sig till dig.
Du förlåter dem
allt vad de har brutit och försummat
och tänker inte mer på deras synder.
Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse
för min frälsares Jesu Kristi skull.


Syndabekännelse och bön omförlåtelse 6

(vid Familjemässa)

F Herre vår Gud, du känner och älskar oss alla.
Du vet att vi har syndat.
Vi har inte gjort vad du vill att vi skall göra.
Vi har tänkt mer på oss själva än på andra.
Förlåt oss för Jesu skull.[åter]

Överlåtelsebön
[I HB86 endast i gtj utan HHN]
Överlåtelsebönerna följs vanligen inte av något förlåtelse- eller löftesord.
F Du
som ville mitt liv
och har skapat mig
efter din vilja,
allt i mig känner du
och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka
det sjuka likaväl som det friska.

Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl
lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet
du som tar till dig
det svaga och skadade
och lägger din skatt
i bräckliga lerkärl.

eller

F Här är jag som den jag är
och känns vid min verklighet
utan att förstora eller förminska
utan att försköna eller förfula.

Medveten om din nåd, min Gud,
döljer jag ingenting,
låter jag ljuset falla in
över skam och skuggor.
Sanningen gör mig fri.
Sanningen och nåden.

eller

F Gud, du som skapar
när du förlåter,
skapa i mig ett rent hjärta.
Genombryt mina förbehåll,
låt mig få höra din röst allt djupare i mig.
Låt mig glömma mig själv,
så att jag blir mig själv.
Lär mig att tjäna,
så att jag blir fri.
Helga mig,
så att jag blir mer mänsklig.[åter]
Förlåtelseord


P Till dig som ber om dina synders förlåtelse
säger jag på Jesu Kristi uppdrag:
Dina synder är dig förlåtna Du är förlåten
i Faderns och Sonens + och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen.

eller

P Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull ?
(F Ja.)
P Då
är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst
att Gud av nåd förlåter dig alla synder.
Och denna förlåtelse tillsäger jag dig
vår Herres Jesu Kristi befallning
i Faderns och Sonens + och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen.

eller

I första hand efter bönerna "Vi kommer till dig, Gud"
och "Barmhärtige Gud":

P Jesus Kristus, världens ljus,
upprättar, befriar och helar dig.
Du är förlåten.
Du får lämna det gamla.
Du får gå vidare.
I Skaparens, Befriarens + och Livgivarens namn.
F Amen.


[åter]
Löftesord

L Om vi bekänner våra synder,
är Gud trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synderna
och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh. 1:9, bearbetad)
F Amen.

eller

L Den som är i Kristus är en ny skapelse,
det gamla är förbi,
något nytt har kommit.
Allt detta har sitt upphov i Gud,
som har försonat oss med sig
genom Kristus. (2 Kor. 5:17-18)
F Amen.

eller

L Om någon syndar
har vi en som för vår talan inför Fadern,
Jesus Kristus som är rättfärdig.
Han är det offer som sonar våra synder
och inte bara våra utan hela världens. (1 Joh. 2:1-2)
F Amen.[åter]
Tackbön efter förlåtelsen


F Livets Gud, vår Fader
tack för att vägen till dig alltid är öppen
genom Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen.

eller

F Käre Fader i himlen,
vi tackar dig för syndernas förlåtelse
genom din Son
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.


[åter]

Lovsången (Laudamus)


F Vi prisar dig, vi tillber dig, vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud, evige konung, vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår broder, Jesus Kristus.
Helige Ande, livets källa, vår hjälp och tröst. Amen.

(sv. psalm 697:67)

eller

F Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn
skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

Jesus, Guds Son,
levde och dog
för alla, för oss,
lever idag,
ja, han är här,
ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

Anden, vår tröst
levande varm
och helig och stark,
talar om Gud,
stöder och bär
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.

Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herr
e, vi sjunger ditt heliga namn. (sv. psalm 21)

eller

F Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig.
L Vi tackar dig för din stora härlighet,
Herre Gud,
himmelske konung,
Gud Fader allsmäktig.
F Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig.

L Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
F Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig.

L Ty du är allena helig,
du allena Herre,
du allena den högste, Jesus Kristus,
med den helige Ande, i Guds Faderns härlighet.
F Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig. Amen. (sv. psalm 697:13)
eller

F Vår Gud, till dig du skapat oss
och blott i dig kan frid vi få.
Din nåd är ny för varje dag.
Vi tackar och välsignar dig.

O Jesus Krist, i din gestalt
blir Faderns kärlek uppenbar.
Från död till liv med dig vi går.
Vi tackar och välsignar dig.

Guds Ande, du oss skänker kraft
och mod att se vad sanning är.
Du samlar oss i Kristi namn.
Vi tackar och välsignar dig.

(sv. psalm 337)

eller

Kör/L Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
F Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.

Kör/L O Gud, du råder bortom alla stjärnor
och skapar varje strå på jorden,
du skådar ner i nödens världar
och är oss en Fader, en Fader.
F Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.

Kör/L Jesus Kristus, vår plåga bar du
och tog vår skuld ifrån oss,
uppstånden är du alltid hos oss,
evigt ber du för oss hos Fadern.
F Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Kör/L Helige Ande, du förnyar jordens anlete
och giver världen liv,
du vittnar om syndares tröst
och lyser oss hem till Fadern (, till Fadern)
F Vi prisar dig, vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.

(sv. psalm 697:8-9)

eller

F Pris vare dig, Gud Fader,
som allting kommit från,
och genom vilken allt består
i Jesus Krist, din Son,
och Anden, som bekräftar ditt
förbund: Immanuel.
Treenig Gud, nu lovar dig
ditt frälsta Israel. din frälsta mänsklighet.

(sv. psalm 641:7, bearbetad)

eller

F Allena Gud i himmelrik
må lov och pris tillhöra
för all den nåd han kärleksrik
med oss har velat göra.
Han jorden skänkt stor fröjd och frid.
Så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.

O Jesus Krist, Guds ende Son,
du såg vår nöd och fara.
All himlens glans du avstod från
att oss till räddning vara.
Du med ditt blod, din bittra död
befriar oss från synd och nöd.
Förbarma dig, o Jesus.

O helge Ande, gör mig from,
förnöjd och oförfärad.
Gör hjärtat till en helgedom
där Gud i allt blir ärad.
Giv stöd, giv tröst i all vår brist,
och hjälp oss tro på Jesus Krist
i dag och alltid. Amen.

(sv. psalm 18)

eller

F Vi lovar dig,
vi välsignar dig,
vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig,
vi tackar dig för din stora härlighet.
Herre Gud, himmelske konung,
Gud Fader allsmäktig,
Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
Ty du är allena helig,
du allena Herre,
du allena den högste Jesus Kristus,
med den helige Ande,
i Guds Faderns härlighet. Amen.

(sv. psalm 697:45)

F Gud, vår Skapare, vi lovsjunger dig
nu tillsammans med allt du gör.
Allt som lever och allt som rör sig
sjunger lovsång till dig vår Gud.
Vinden, vattnet, trädens grenar,
regn, som faller och snö som yr.


Lovsjung, vi lever, rör oss, finns i dig,
Gud, Halleluja.

Jesus Kristus, vår bror, befriare,
livets, hoppets och glädjens man,
vårt liv levde du här på jorden,
led och dog på ett kors i skam.
Men Gud reste dig ur graven,
livet segrade, ja, du vann.

Lovsjung, vi lever, rör oss, finns i dig,
Gud, Halleluja.

Helig Ande, vårt liv förnyar du,
skapar jorden på nytt var dag.
Helig Ande, låt vinden vina,
blås bort misstro och svek och hat.
Ande visa väg till sanningen.
Du är Hjälpare, du är Liv.

Lovsjung, vi lever, rör, oss, finns i dig,
Gud, Halleluja.

eller (företrädesvis under fastan)

F Ära ske Gud som från sin tron
till oss i nåd ser neder,
och Jesus Krist, hans ende Son,
som för oss alla beder,
och Anden, hjälparen, som lär
vad kärlek, rätt och sanning är.
Du är vår frid, Treenighet,
vår salighet
här nu och i all evighet.

(sv. psalm 543:4)[åter]
Kyrkans förbön


Förbönen skall främst utformas lokalt, se Övergripande
bruksanvisning, sidan 32. Modeller för det lokala arbetet
kan hämtas från följande.
Används som förbönsmodell där församlingen väljer bort sådant som inte är aktuellt och kompletterar med egna förböner.

Förbönsmodell 1


L Vi ber för din kyrka i världen,
för gudstjänst och arbete bland människor,
för uppgift att bära bud om frälsning och fred,
för dem var och en som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling.
ber vi till dig, Herre vår Gud.

Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.

L Vi ber för dem/henne/honom som genom dopet
har blivit upptagna/upptagen i Kristi kyrka den kristna gemenskapen ...
Bevara dem/henne/honom i din kärlek.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.


L Vi ber för dem/henne/honom som på väg till dopet
har blivit upptagna/upptagen i den kristna gemenskapen ...
Bevara dem/henne/honom i din kärlek.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

L Vi ber för hemmen i vår församling
och för alla dem som skall ingå (har ingått) äktenskap ...
Bevara dem i din kärlek.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.

L Vi ber för dem/henne/honom som genom döden
har tagits ifrån oss ...
Låt ditt eviga ljus lysa för dem/henne/honom. (Klockringning)
Vi ber för dem alla som sörjer,
låt dem oss finna tröst och vila i dig.
Bevara dem oss i din kärlek.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.

L Vi ber för vårt land och vårt folk,
för konung, regering och riksdag.
för vår egen ort och dem som där Led också dem som här i . . .
beslutar om arbete, skola och miljö.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.

L Vi ber för dem alla som lider för sin tro
och sin politiska övertygelse,
för dem som våndas under krig och förföljelse,
för dem var och en som plågas av rasförtryck och sociala orättvisor,
för dem alla som kämpar för sitt människovärde.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.

L Vi ber för dem bland oss som finner sitt arbete utan mening,
för dem alla som är arbetslösa,
för dem som har svårigheter med sina närmaste,

för de människor vi har svårt med,
för var och en dem som står utanför människors gemenskap,
för dem alla som är övergivna,
för dem alla som kämpar för sin tro.
Du som kommer till vår räddning.
F Välsignad är du.

F Herre hör vår bön.

L Med underbara gärningar bönhör du oss
i rättfärdighet, du vår frälsnings räddnings Gud.
F Amen.


Förbönsmodell 2

L Herre vår Gud, du som hör all bön,
vi ber dig:
Styrk och led din kyrka
och samla ditt folk kring ordet och sakramenten.
Låt ditt evangelium nå ut i hela världen
och väcka levande tro.
Ge dina vittnen kraft, när de får lida för din skull.
Skydda vårt land
och ge vishet åt dem som har fått förtroende
och ansvar i vårt samhälle.
Välsigna vårt arbete.
Ge världen fred och rättvisa.
(Särskilt ber vi för...) Vi ber i dag för . . .
Ge oss dagligt bröd det bröd vi behöver
och stärk vår vilja att dela med oss
åt dem som lider nöd.
Låt våra hem präglas av sammanhållning,
trygghet och öppenhet.
Gör vår församling till ett hem,
där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap.
Kom, Herre, till dem bland oss som är sjuka, som sörjer sörjande och är ensamma.
(Särskilt ber vi för...) Vi ber i dag för . . .

Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd.
Följ oss hela livet med din nåd
och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje.
Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre frälsare.
F Amen.


Förbönsmodell 3

Används företrädesvis vid gudstjänst med barn.

(L Herre vår Gud, du som känner och älskar oss alla,
Du vet att vi har syndat.
Vi har inte gjort vad du vill att vi skall göra.
Vi har tänkt mer på oss själva än på andra.
Förlåt oss för Jesu skull.
Herre, dina barn ber dig:

F Gud, var med oss alla.)
vi ber dig,
trösta dem som gråter.
Hjälp alla sjuka, ensamma och rädda.
Bevara våra föräldrar, syskon och vänner.
(I dag tänker vi särskilt på ...)
Herre, Dina barn ber dig:
F Gud, var med oss alla.

L Låt det bli fred och rättvisa i hela världen.
Låt alla små och stora få vad de behöver:
mat, kläder och ett hem att bo i.
(I dag tänker vi på ...)
Herre, Dina barn ber dig:
F Gud, var med oss alla.

L Kom till alla dem som inte känner dig.

Bevara vår församling
och led din kyrkan i hela världen.
(I dag tänker vi särskilt på ...)
Herre, Dina barn ber dig:
F Gud, var med oss alla.

L Herre vår Gud,
Ge alla människor ett ljus i mörkret,
en hand att hålla i, en framtid med dig.
Herre, Dina barn ber dig:
F Gud, var med oss alla. Amen.


Förbönsmodell 4

Används med ett flertal förebedjare.

L Gud, hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

1 Därför ber vi dig om kraft
för de alla små och svaga,
de alla hetsade och utsläpade,
de alla gamla och sjuka,
de alla förtryckta.
(Särskilt I dag ber vi för ...)
Ge dem din kraft, du vår Gud.
F Ge dem din kraft.

2 Vi ber om fred
för de länder som härjas av krig
eller plågas av inre konflikter.
(Särskilt I dag ber vi för ...)
Ge dem din fred, du vår Gud.
F Ge dem din fred.

3 Vi ber om vishet
för dem som regerar folk och länder,
för alla förtroendevalda dem som ägnar sig åt politiken,
för forskare och lärare dem som forskar och undervisar,
för dem som planerar för jordens försörjning.
(Särskilt I dag ber vi för ...)
Ge dem din vishet, Herre du vår Gud.
F Ge dem din vishet.

4 Vi ber om kärlek
för dem var och en som arbetar bland barn och gamla,
bland sjuka och handikappade,
bland döende och
bland fångar och flyktingar.
Ge dem din kärlek, Herre du vår Gud.
F Ge din kärlek.

5 Vi ber om uthållighet tålamod
för oss som så ofta tröttnar på
att bedja och verka för vår nästa.
Ge oss tålamod, Herre din uthållighet, du vår Gud.
F Ge oss tålamod din uthållighet.

L Gud, hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
F Amen.


Förbönsmodell 5

Används företrädesvis under fastan.

L Evige, allsmäktige Gud.
F Förbarma dig över oss.

L Herre, hör vår bön.
F Herre, hör vår bön.

L Herre Gud Fader i himmelen.
Herre Guds Son, världens frälsare.
Herre Gud, du helige Ande heliga Ande.
F Förbarma dig över oss.

L Var oss nådig.
F Hjälp oss, milde Herre Gud.

L För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont,
för djävulens grymhet och list,
för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand,
för ondskans makter i himlarymderna,
för uppror och splittring,
för eld och våda, för ond bråd död,
för den eviga döden.
F Bevara oss, milde Herre Gud.
L Genom din heliga födelse,
genom ditt kors och din död,
genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd,
i frestelse och fall, i välgång och lycka,
i dödens stund, på yttersta domen.
F Hjälp oss, milde Herre Gud.

L Vi arma syndare beder dig
att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka,
att du sänder trogna arbetare i din skörd,
att du med ordet giver din Ande och kraft,
att du gör ditt namn känt i hela världen,
att du enar alla trogna,
så att det blir en hjord och en herde.
F Hör oss, milde Herre Gud.

L Att du förunnar alla folk fred och endräkt,
att du skyddar och bevarar vårt fosterland,
att du välsignar våra hem
och för de unga på dina vägar.
F Hör oss, milde Herre Gud.

L Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga,
att du undsätter alla dem som är i nöd och fara,
att du vederkvicker och hjälper alla sjuka,
att du välsignar allt gott verk,
att du förbarmar dig över alla människor,
att du nådigt hör vår bön.
F Hör oss, milde Herre Gud.

L Herre, allsmäktige Gud,
som hör de botfärdigas suckar
och tröstar bedrövade hjärtan,
hör den bön som vi i vår nöd bär fram,
och hjälp oss, så att allt det onda
som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss,
genom din Andes kraft blir tillintetgjort.
Så vill vi, frälsta från allt ont,
i din församling alltid tacka och lova dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
F Amen.

(sv. psalm 700:1)

Förbön 3

P Helige Herre Gud, helige starke Gud,
helige barmhärtige Frälsare,
du evige Gud,

F förbarma dig över oss.

(P) Om Andens kraft åt din kyrka,
om enhet och förnyelse,
om evangeliets framgång bland alla folk
ropar vi till dig, o Herre.

F Hör oss, du vår Herre Gud.

(P) Om rättvisa och fred i världen,
om respekt för skapelsens gåvor,
om utvägar ur de fattiga folkens nöd
ropar vi till dig, o Herre.

F Hör oss, du vår Herre Gud.

(P) Om tröst åt dem som sörjer,
om kraft åt de sjuka,
om aktning för människans värde och värdighet
ropar vi till dig, o Herre.

F Hör oss, du vår Herre Gud.

P Herre, du hör innan vi ropar.
Tack för att du är mäktig att ge
långt utöver vad vi kan be eller tänka.
Dig, vår Gud, tillhör pris och ära och makt,
från evighet till evighet.

F Amen.
Den Svenska psalmboken nr700:3.

Förbön 4 (företrädesvis vid Familjemässa)

(P) Gud, vi kommer till dig
med alla våra önskningar och behov
och ber om din hjälp.
Låt ditt rike komma till oss.

F Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske.

(P) Vi ber för jordens framtid,
om fred och rättvisa mellan folken,
om godhet och vishet hos de människor
som får makt att styra.
Låt ditt rike komma till oss.

F Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske.

(P) Vi ber om rent vatten och livgivande mat
för alla människor,
om hem, skolor och arbetsplatser
där man samverkar och hjälper varandra.
Låt ditt rike komma till oss.

F Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske.

(P) För din kärleks skull
överlämnar vi oss åt dig.
I kampen mot ondskan
förena oss med dig
och med dina änglar
och med alla dina heliga
i himlen och på jorden.
I Jesu namn.

F Amen.
Förbön 7

P) Gud, vi lever av din förlåtelse.
Vi ber till dig
för din kyrka i hela världen.

Ena och förnya henne med din Ande.
Hjälp oss att ta ansvar för henne.
Befria oss från tröghet och ängslan,
så att världen kan se att din kärlek lever.

Gud, vi ber till dig
för alla som lider under krig och katastrofer,
rashat och sociala orättvisor.
Vi ber för de plågade.
Hindra oss från att ta andras lidande med ro.
Ge oss förstånd, fantasi och kraft att hjälpa.

Vi ber för vårt land och vårt folk,
för konung, regering och riksdag.
Hjälp oss att vårda naturen
och ta väl vara på dess rikedomar.
Hjälp oss att skapa ett bättre samhälle
med rättvisa och trygghet för alla.

Vi ber för dem som saknar hälsa och arbete,
för de bortglömda, de ensamma, de utfrusna,
för de barn som misshandlas och försummas.
Ge oss blick för den dolda nöden
och mod att gripa in.
Om allt detta ber vi i vår Herres Jesu Kristi namn.

F Amen.


Förbön 8 (företrädesvis vid Julotta)

(P) Himmelske Fader, vi prisar dig
för att du så älskar världen
att du sänt oss din ende Son, Jesus Kristus,
och låtit honom bli vår broder och frälsare.

Vi tackar dig för din närvaro i vår värld och ber:
Släck hatets brand, som driver folk och stater
till krig med varandra.
Du som i Jesus Kristus erbjuder oss människor
frid och fred,
låt försoningens evangelium läka alla sår
och gör oss villiga att dela jordens tillgångar
med varandra.
Vi ber dig för vårt land och vår bygd.
Hjälp oss att se de människor i vår närhet,
som behöver vår omtanke.

Vi lovsjunger dig för din närvaro i din heliga kyrka
och ber:
Låt din kyrka stifta fred, där oförsonlighet råder,
förmedla tröst, där sorg råder,
ge glädje och hopp, där uppgivenhet och förtvivlan råder.
Gör också vår församling till ett hem för kärlek och
upprättelse.

Vi prisar dig för din närvaro i våra liv
och ber att du låter oss växa och mogna i vår tro.
Hjälp oss att leva så med varandra
att vi får vara tillsammans också hos dig i himmelen.
Vår Herre och Gud, du är hos oss och verkar bland oss.
Vi tillber dig och ärar dig,
som genom Jesus Kristus lärt oss att bedja:

(F Amen.)


Förbön 9
(P) Gud vår Fader,

F förbarma dig över oss.

(P) Jesus Kristus, Guds Son,

F förbarma dig över oss.

(P) Helige levande Ande,

F förbarma dig över oss.

(P) Du som har skapat världen
och skapar den ständigt på nytt.

F Herre, förbarma dig.

(P) Skydda luften och vattnet
och marken och det som växer på marken.

F Herre, förbarma dig.

(P) Hjälp alla hungriga,
övergivna och hemlösa.

F Herre, förbarma dig.

(P) Ge oss gemenskap och fred.
Läk såren som krigen slagit.

F Herre, förbarma dig.

(P) Låt inte människor bli förtryckta,
utnyttjade eller föraktade.

F Herre, befria oss.

(P) Låt alla få arbete.
Låt inte arbetet bli meningslöst.

F Herre, befria oss.

(P) Gör oss fria från feghet och lögn.
Håll fast vid oss när vi sviker eller blir svikna.

F Herre, befria oss.

(P) Hjälp oss att tro på ditt ord,
och hjälp alla förnekare att finna dig.
F Herre, befria oss.

(p) Fyll din kyrka med lovsång
och trohet och kraft.

F Herre, bevara oss.

(P) Låt alla dagar fyllas av dig,
och hjälp oss när tiden är ute.

F Herre, bevara oss.

(P) Böj dig emot oss
och stilla vår oro och tag oss till dig.

F Herre, bevara oss.

(P) Förbarma dig över oss alla
när världens tid är förgången.

F Herre, bevara oss.

(P) Fader, som skapade oss och bevarar din skapelse.

F Herre, förbarma dig.

(P) Kristus Guds Son, som har gett ditt liv för oss,

F Kristus, förbarma dig.

(P) Helige Ande, som tröstar oss och förnyar oss,

F Herre, förbarma dig.

(P) Gud, du är vår tillflykt och vår starkhet.
Du känner den nöd som vi inte själva vet om.
Hjälp oss, bevara oss för det onda, drag oss till dig.
Låt oss en gång med alla trogna
få stämma in i den eviga lovsången.

F Amen.

Densvenska psalmboken nr700:2.

Prefationen

[åter]
Allmän 1

Han är Du sände Jesus Kristus, det levande brödet
som kommit ned från himmelen för att ge världen liv.
Den som kommer till honom skall aldrig hungra
och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Allmän 2

Släkte efter släkte hyllar dina verk
och vittnar om dina väldiga gärningar.
Du har sänt din Son, Jesus Kristus,
till frälsning för hela världen
och gett oss det nya förbundets måltid
som förkunnar ditt rikes härlighet.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Allmän 3
Används företrädesvis vid Nattvardsbön J.

I Jesus Kristus, vår befriare och vän
kommer du till oss
med det liv som aldrig upphör.
Därför är ingen människa utanför din kärlek
och ingen enda av oss utan hopp.

Med alla som ber
i himlen och på jorden
höjer vi därför våra röster,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Allmän 4
Används företrädesvis vid Nattvardsbön K.

Sanningens Gud,
du är värd vårt tack och lov,
genom din skapande vind
uttalade du ordet, genom vilket allt blev till.

Du formade oss efter din avbild
att leva i din härlighets örtagård,
och trots att vi valde upprorets väg
har du inte övergivit oss.

Åter och åter för du oss in i din nåds förbund.
Du gav ditt folk lagens bud
och undervisade oss genom profeterna
och har lärt oss att söka ditt rike
med rättvisa, kärlek och fred.
Medan vi spanar efter tecken på ditt rike på jorden
förenar vi oss med änglarna i himlen
och prisar dig och sjunger:


[åter]
Advent

Honom sände du När tiden var inne sände du honom
att förkunna glädjens budskap för de fattiga,
frihet för de fångna och syn för de blinda.
Genom honom Kristus gör du allting nytt,
i dag och då han kommer åter i härlighet.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Jul 1

Ty så älskade du världen
att du lät din Son bli människa för vår skull.
I honom är vi ditt folk,
frälsta från mörkret till ditt underbara ljus.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Jul 2

Ordet blev människa och bodde bland oss,
för att möta oss i synlig gestalt.
Du kom till oss med nåd
för att vi skall leva i din sannings ljus.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,

tillber dig och sjunger:

[åter]
Trettondedagstiden

Han är din härlighets återsken Som utstrålningen av din härlighet
och ditt väsens avbild en avbild av ditt väsen
i honom kom han till oss
och
uppenbarade du din härlighet för världen.
Den som följer honom vandrar inte i mörkret
utan har livets ljus.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Fastan 1

Han gick Du lät honom gå lidandets och lydnadens väg
för att den som tror på honom
skall vara räddad från död till liv.
och I sin nattvard
ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Fastan 2

Nu är den rätta tiden, frälsningens dag
då du kallar oss att pröva våra hjärtan.
Nu låter du oss gå försoningens väg
för att våra liv skall förnyas i din kärlek.
Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Fastan (särskilt passionstiden)

Honom har du utgivit Du har utgivit honom
för våra synders skull
och låtit honom dö för oss som var döden värda
att vi skulle ha skall få evigt liv genom honom.
Och av denna hans välgärning
blir vi delaktiga i hans heliga nattvard.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Påsk

Honom har Du har uppväckt honom från de döda
och så fött oss på nytt till ett levande hopp.
Det gamla är nu förgånget,
den fallna skapelsen återlöst
och livet har trätt fram på nytt i honom.

Därför strålar hela världen i påskens glädje
och därför sjunger förkunnar vi din ära med alla dina trogna
och förkunnar sjunger ditt lov utan ände:

[åter]
Kristi himmelsfärds dag pingst

Honom har Du har upphöjt honom till din högra sida
genom honom sänder du och sänt din Ande som tröstar och leder
och bevarar oss som dina barn.
I honom skall alla folk och tungomål med skilda språk
förhärliga ditt namn.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:


[åter]
Trefaldighetstiden 1

Du är en Fader för oss människor håller världen i dina händer
du och nämner oss alla vid namn.
och håller världen i dina händer.
I varje människa ser vi din avbild.
Ty Därtill har du skapat oss
och därför gav du oss livet,
att vi skulle skall höra samman med dig
och vara ditt folk på jorden.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Trefaldighetstiden 2

Du har skapat himmel och jord.
Din skapelse har du lagt i våra händer
och gjort oss till förvaltare av dina verk.
Vi skall alltid förkunna den kärlek
du visar oss i världen och i Kristus, vår Herre.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:


Han är ditt eviga Ord som går ut över hela jorden
att möta människor och gripa in i deras liv.
Över hela jorden sker under,
då människor känner igen honom som din Son, vår Frälsare.
Av honom lär vi ditt namn, som är Fader,
och ser i honom ditt väsen, som är kärlek.

Därför vill vi med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa ditt namn och tillbedjande sjunga:


[åter]
Kyrkoårets slut

I honom ger du Du ger oss en framtid och ett hopp.
Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen
och firar denna nattvard som himmelrikets måltid,
för att en gång få göra det på nytt i ditt rike.

Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Helgon- och martyrdagar

Du ger oss genom dina helgon och martyrer
vittnesbörd om din kärleks makt.
Genom deras exempel vägleder du oss i tron
och fyller din kyrka med tacksägelser.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Dop med mässa

Du kallar oss i dopet att vara dina barn,
ditt folk på jorden.
Med din Ande leder du oss
från mörker till ljus, från död till liv,
från fångenskap till friheten i ditt rike.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Konfirmationsmässa

I dopet har du fött oss på nytt
och sänder oss i världen
att vittna om din stora nåd och kärlek
bland alla människor.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:


[åter]
Vigselmässa

Han har gjort ditt namn känt för oss
och uppenbarat ditt kärleksfulla väsen
för att den kärlek, som du älskat honom med, skall vara i oss.
Till man och kvinna skapade du oss,
till att förkroppsliga din kärlek
ger du oss åt varandra.


Du har sänt honom som ett bevis på din kärlek
för att vår glädje skall bli fullkomlig.
Genom din kärlek får världen nytt liv
så att vi kan leva efter din vilja.


Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Begravningsmässa
Du är av evighet och dina år har ingen ände,
från släkte till släkte varar din trofasthet.
Genom din Son Jesus Kristus
lät du din kärlek födas i vår värld.
Genom hans död och uppståndelse
har du för oss öppnat vägen till paradiset.
Vi firar denna nattvard som himmelrikets måltid på jorden
och väntar att en gång få dricka det nya vinet i ditt rike.


Du är med oss i den mörkaste dal
för att vi inte skall frukta något ont.
Genom Jesus Kristus
har du låtit din kärlek bli uppenbar.
Du har genom honom öppnat vägen
till glädjen i ditt rike,
där vi får fira denna måltid för evigt.


Därför vill vi Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisa prisar vi därför ditt namn,
och tillbedjande sjunga tillber dig och sjunger:

[åter]
Kyrkmässa

I denna kyrka möter du oss
i ord och sakrament,
i stillhet, bön och sång.
Här är du mitt ibland oss
med löftet om frälsning i Kristus.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
Vigningar

För att leda ditt folk och vara
våra själars herde och vårdare
har du sänt honom
som mättar oss med rika gåvor
och öppnar för oss en framtid i ditt rike.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
För fred

Med budskap om fred och försoning
för alla människor
har du sänt honom,
och sänder nu oss
att göra din vilja känd i världen.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:

[åter]
För kristen enhet

Med bön om alla kristnas synliga enhet
har han kommit inför dig
och vi får förena vår bön med hans
i längtan efter att vi alla skall bli ett
för att världen skall tro.

Med dina trogna i alla tider
och med hela den himmelska härskaran
prisar vi därför ditt namn,
tillber dig och sjunger:Nattvardsbönens fortsättning


Nattvardsbön A

P Ja, helig är du Herre vår Gud,
som håller himmel och jord i din hand.
Vi tackar dig,
som sände din Son för att frälsa världen.
Han avstod från allt, ödmjukade sig
och var lydig till döden på korset.
Därför har du upphöjt honom
och givit honom namnet över alla namn.
Möt oss när vi nalkas dig, kommer
för att ta emot
vad du i Kristus
har gjort för oss.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.

Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Himmelske Fader Evige Gud,
sänd din Ande över oss som bär fram dessa gåvor och som tar emot det livets bröd och den välsignelsens kalk, som är Kristi kropp och blod detta bröd och vin
så att vi här tar emot Kristi kropp och blod.

Hjälp oss Led oss med din Ande
att ge hans din kärlek vidare i världen.
Ge oss hans blick för alla som lider nöd och Gör våra hjärtan brinnande av hans kärlek
och ge oss öppna ögon för alla som lider nöd.
Gör din kyrka till ett enhetens tecken,
så att världen kan tro.

Låt den dag komma snart,
då du skapar nya himlar och en ny jord
där rättfärdighet bor.

En av följande avslutningar:

Dig tillhör all ära,
Gud, du vår tillflykt och vår starkhet,
genom Jesus Kristus
i den heliga Anden,
nu, alltid och i evighet.
F Amen.

eller

P I väntan på att se dig ansikte mot ansikte
ber vi med hela din kyrka i himlen och på jorden: den bön som Jesus har lärt oss:

[åter]
Nattvardsbön B

P Lovad vare är du, himmelens och jordens Herre Gud,
som omsluter hela skapelsen med din kärlek.
Vi tackar dig för den frälsning
som du skänkt oss genom Jesus Kristus.
Bered oss genom din helige Sänd din Ande att ta emot honom, över oss
och dessa gåvor av bröd och vin
så att vi kan ta emot honom

när han kommer till oss i sin heliga nattvard.
Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

(Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.)

Himmelske Fader, Skänk oss i denna måltid,
de välsignade frukterna av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd.
Ge oss liv av hans liv,
så att han förblir i oss och vi i honom.

En av följande avslutningar:

Din är all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.

eller

P I väntan på hans återkomst i härlighet att se dig ansikte mot ansikte
ber vi den bön som han Jesus har lärt oss:

[åter]
Nattvardsbön C

P Välsignad är du, allt levandes Skapare.
Välsignad är du, Herre över rymd och tid.
Välsignad är du, alltings ursprung och mål,
du som är som en fader och en moder för oss.
Välsignad är du,
som
Du har kallat oss att vara dina medarbetare.
Välsignad är du.
Vi tackar dig för Jesus Kristus,
som du har sänt till att tjäna och ge liv,
att förkunna frihet för de fångna
och ge ditt rike till dem som tar emot det. hoppas på dig.
Han levde vårt liv och dog vår död.
Vi vet, att han I sin härlighet hos dig
alltid ber han alltid för oss
och att han kommer skall komma [åter]
för att döma levande och döda
den dag du har bestämt.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Herre vår Livets Gud, sänd din Ande
över oss och dessa gåvor. och
Låt oss, som får del av hans Kristi kropp och blod,
bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
Ge denna värld, som vi älskar, ett nytt ansikte
med rättvisa och fred överallt,
där människor lever tillsammans.
Skänk oss genom Jesu Kristi kraft tron på Jesus Kristus
den fred som vi inte själva kan skapa.
Han är din Son, här i vår mitt,
den nya människan, vår framtid och vårt hopp.

Genom honom välsignar vi dig.
I din helige Ande vill vi prisa den heliga Anden prisar vi ditt namn
i dag och alla dagar
från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön D

P Lovad vare är du, himmelens och jordens Herre Gud,
som förbarmat dig över oss så älskade världen
och utgivit att du gav den din ende Son
för att var och en de som tror på honom
inte skall gå förlorad under utan ha evigt liv. (Joh. 3:16)
Vi tackar dig för den frälsning
du berett oss genom Jesus Kristus.
Sänd din Ande i våra hjärtan
att han må hos oss tända en levande tro.
Helga också genom din Ande detta bröd och vin,
gåvor av jordens frukt och människors arbete, som vi bär fram inför dig.
Vi tackar dig för att vi och låt oss genom dem
få del av Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Helige Fader, Vi firar denna måltid
till åminnelse av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd.
Av livets bröd och välsignelsens kalk bägare
ger du oss att äta och dricka
intill den dag då han kommer åter i härlighet.
Vi ber dig:
Se till hans fullkomliga och eviga offer
med vilket du har försonat världen med dig själv.
Låt oss alla genom den helige heliga Anden
förenas till en enda kropp
och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

Genom honom och med honom och i honom
tillhör dig, Gud Fader allsmäktig,
i den heliga Andens enhet,
all ära och härlighet från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön E

Herre vår Gud, vi lovar tackar dig för din eviga makt och för din omsorg om oss som kallar världen till helhet.
I din kärlek har du givit oss din ende Son sände du Jesus Kristus
som vår försonare och förebild.
Sänd din Ande
att helga dessa våra gåvor av bröd och vin
Vi tackar dig för att vi och låt oss genom dem
r del av Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Förbönerna utelämnas om de förekommer på annan plats i gudstjänsten.

P Därför firar vi, helige Fader, denna måltid till åminnelse av din Sons död och uppståndelse, hans seger över synd och ondska och hans delaktighet i din makt och härlighet.

(I förtröstan på honom och i tro på dina löften
kommer vi inför ditt ansikte dig och ber:

För din kyrka över hela världen ...
för dem som lider för sin tros skull ...
för vår egen kyrka kristenheten i Sverige, för vårt stift och vår församling ...
för den värld du givit oss ...
för fred och barmhärtighet mellan människor och stater ...
för var och en som lider för sin tro och övertygelse ...
för de sjuka och de ensamma ...
för var och en som sörjer ...
för dem som står oss nära ...
för oss själva och vår frälsning ...
för dem som gått hem till dig och nu vilar i frid ...
Förena vår bön med alla dina heligas böner
och inneslut den i med din Sons förbön för oss alla.)
Låt den dag komma snart
då du befriar din skapelse
från lidande och förnedring
till glädje och fulländning.

Din är all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön F

P Vi tackar dig, du himmelens och jordens Herre Gud,
som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.
Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft.
Av åkrarnas korn och bergens druvor
bereder ger du oss bröd och vin.
Du dukar här ditt bord för oss.
Låt din Ande komma över oss och dessa gåvor
så att vi får del av
det himmelska bröd och den välsignelsens bägare
som är Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

(bönen fortsätter på ett av följande sätt)

P Låt alla dem som delar detta bröd och denna bägare
genom den helige din Ande förenas till en enda kropp
och fullkomnas till en levande offergåva i Kristus, dig till ära och pris.
Gör din kyrka till ett enhetens tecken
så att världen kan tro.


Din är all ära och härlighet
från evighet till evighet.

F Amen.

eller

P Vår Herre och Frälsare, högtlovad i all evighet.
Dig vare pris och ära för att du utgav dig själv,
lät ditt blod utgjutas
och din kropp nedbrytas i döden för oss,
för att vi skall ha syndernas förlåtelse och evigt liv.

Förena oss, o Gud, inbördes
och med alla heliga i himmel och på jord
i en allt innerligare gemenskap.
Helga vår kropp och själ
till ett levande och heligt offer,
som behagar dig.
Hjälp oss att med ord och gärning
alltid prisa och lova ditt heliga namn.
Vi ber om en glädjerik uppståndelse
genom din Son, vår Frälsare,
och förenas i den bön som han själv har lärt oss:


[åter]
Nattvardsbön G

Församlingen kan i denna bön högt be tillsammans med
prästen i de avsnitt som markerats med F.

P (Ja,) helig är du, Herre all helighets källa.
Hela skapelsen lovar dig sjunger ditt lov,
du som ger liv åt allt.
Genom alla tider samlar du åt dig ett folk
och lovsången till din ära dig skall aldrig upphöra.
F Kom med din Ande till oss
och dessa våra gåvor av bröd och vin
så att vi genom dem
får del av Kristi kropp och blod.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Vi firar inför dig, helige Fader i denna måltid
åminnelsen av din Sons lidande och död,
uppståndelse och himmelsfärd
och väntar hans återkomst i härlighet.
F Gör oss till ett i kärleken,
så att vi kan vara Kristi kropp i världen
och uppenbara hans liv
till fred och läkedom för alla människor.

P Din är all äran och härligheten
från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön H

Församlingen kan i denna bön högt be tillsammans med
prästen i de avsnitt som markerats med F.

Gode och underbare Gud,
vi prisar dig för alltvad du gör och vill.

Stor är din himmel och dina händers verk.
Vi lovsjunger dig för allt du gör,
du som är himmelens och jordens Gud.

F Du har skapat oss,
var och en med sina gåvor.
Vi tackar dig för att du har gett oss
Den största gåvan av alla
kommer från dig
:
din älskade Son, Jesus Kristus,
Han kom från dig och som blev en av oss.
Genom honom blir vi förenade i dig.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.

Kristus, din död förkunnar vi, Herre,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

Vi ber dig, Gud
Sänd din Ande
över oss och dessa våra gåvor av bröd och vin
så att vi, när vi äter brödet och dricker vinet, här tar emot vår Herre frälsaren, Jesus Kristus.
Låt honom visa oss hur vi skall leva
i kärlek med varandra .
Dig vill vi tillhöra
från evighet till evighet.

 Amen.

[åter]
Nattvardsbön i

P Ja, vi tackar dig,
 helige Gud,
 genom Jesus Kristus, din Son,
 som du, när tiden var inne,
 sände att rädda och befria oss
 och förkunna din viljas beslut.
 Han är det eviga Ord
 genom vilket du har skapat allt.
 Han blev människa genom Andens kraft
 och föddes av Maria.
 Han trädde fram i världen som din utvalde.
 För att befria dem som hoppas på dig från lidandet
 sträckte han ut sina armar på korset.
 Han gjorde döden om intet
 och uppstod som livets herre.
 Så fullgjorde han vad du från evighet hade bestämt
 och förvärvade åt dig ett heligt folk.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Till åminnelse av hans död och uppståndelse
 frambär vi till dig, helige Gud, brödet och bägaren
 och tackar dig för att vi får stå inför dig och tjäna dig.

 Vi ber dig:
 sänd din heliga Ande över dessa gåvor
 och låt alla som får del av Kristi kropp och blod förenas till ett.
 Uppfyll oss med din Ande och stärk vår tro,
 så att vi kan lovsjunga och förhärliga dig
 genom Jesus Kristus, din Son.

 Genom honom tillhör dig
all ära och härlighet
med den heliga Anden
 i din kyrka
 nu och alltid och i evighet.
F Amen.

[åter]
Nattvardsbön J

Som Prefation används företrädesvis Allmän 3 och som Tackbön efter kommunionen, Allmän 5.

P Gud, du blev kropp
 och levde vårt liv.
F Därför är varje människas liv
 ett heligt liv, ett älskat liv.

P Sårbar och utsatt föddes du.
 Kraftfull och vred sa du nej
 till det onda och förkrympande.
F Du lyssnade och talade.
 Du arbetade och älskade.
 Du var glad och förtvivlade.

P Så är du Gud inför våra ögon,
 brinnande närvaro och liv.
F Samtidigt är du alltid mer,
 alltid bortom, aldrig gripbar.

P En helighet och hemlighet
 vi bara anar.
F Som ett bröd på vår tunga,
 som en droppe vin i vår strupe.

P Din kropp i oss.
 Ditt liv i oss.
F Uppståndelse i det brutna.
 Hopp i det trasiga.

P Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus har dött.
 Kristus har uppstått.
 Kristus skall komma åter.

P Kom du fördolda hemlighet.
 Kom du vind som berör.
F Drabba oss med din helande vinge.
 Öppna var knuten hand och själ.

P Gud, du vår helare,
 du som tröstar likt en varm famn
 och förväntar dig något
 likt en som utmanar,
F förlös oss
och lär oss frihetens gåva och ansvar.

P Du är alltings ursprung och mål,
 alltings rätta hem.
 Du är all barmhärtighets källa
 och vår befriare.
F Du är vår tröstande vän
 och trogna älskande.
 Amen.

[åter]
Nattvardsbön K

P Herre vår Gud, du är den Helige,
du tronar i härlighet och ljus.
Ändå uppenbarar du genom din Sons, Jesu Kristi ankomst i världen
att din kärleks makt fullkomnas i vår mänskliga svaghet.

Förenad med vår mänskliga natur,
visade Jesus oss frälsningens väg.
Han älskade oss till det yttersta
och gav sitt liv för oss i döden.
Han dog för de sina
och frigjorde oss från syndens band,
så att vi kan uppstå och regera med honom i härlighet.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Vi firar åminnelsen av det enda fullkomliga offer
som försonar oss med dig.
Låt dessa våra gåvor från din skapelse
bli för oss vår Herres Jesu Kristi kropp och blod.
Gör oss alltmer lika Kristus
och låt oss bli ett fullkomligt offer inför dig.

Se i nåd till ditt folk
och hör våra hjärtans böner.
Välsigna jorden,
hela den som är sjuk,
låt de förtryckta bli fria
och fyll din kyrka med kraft från höjden.

Samla ditt folk från alla vädersträck
med alla dina heliga
till måltiden vid ditt rikes bord
där den nya skapelsen fullkomnas
i Jesus Kristus, vår Herre.

Genom honom och med honom och i honom
i den heliga Andens enhet
tillhör dig, Gud,
all makt, all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.Tackbönen kan även bedjas gemensamt av hela församlingen.

[åter]
Allmän 1

Vår Gud och Fader, vi tackar dig
som genom din Son Jesus Kristus
har instiftat den heliga nattvarden
till vår tröst och salighet.
Vi ber dig:
Ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden,
att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen.
För vår Herres I Jesu Kristi skull namn.
F Amen.

[åter]
Allmän 2

L Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
 Du blev ett svar på vår bön,
 ett bröd för vår hunger.
 Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
 som saknar vad vi äger i överflöd.
 Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
 förstå den nöd som du har förstått,
 tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
 Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
 ett enda bröd och en enda mänsklighet.
F Amen.

[åter]
Allmän 3

(P) Vi tackar dig, Herre,
 för det innerlighetens mysterium vi åter fått dela med dig.
 Liksom brödet och vinet blir ett med våra kroppar,
 uppbyggande och förnyande,
 så är du själv förenad med hela vår varelse.
 Stärkta av måltidsrasten bryter vi glada upp,
 lovprisande din eviga närvaro.


L Gud, du har givit dig själv åt oss i bröd och vin.
 Du är närmare än vad vi själva kan förstå.
 Du har i Jesus Kristus förenat dig med oss
 för att vi skall ge din kärlek vidare till våra medmänniskor.
 Vi tackar dig för att du med din heliga Ande
 alltid följer oss på den vägen.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Allmän 4 Används företrädesvis vid högmässa med barn.

L Vi tackar dig, Gud Jesus,
 som har kommit till oss sänt Jesus
 och gett dig åt oss.
 för att visa oss din kärlek.
 Vi har tagit emot dig
 och du är oss närmare än vårt eget hjärta.
 Nu ber vi dig:
 Stanna kvar i hos oss,
 så att vi alltid kan vara med dig
 och bli som du mer lika dig,
 du som lever i evighet.
F Amen.

[åter]
Allmän 5 Används företrädesvis med Nattvardsbön J.

L Tack
 för din närvaro
 i enkelt bröd och vin,
 i ord, toner och tystnad.
F Hjälp oss att vara närvarande
 i våra liv,
 i andras liv.
 Amen.

[åter]
Advent

L Gud vår Fader, vi tackar dig för din Son Jesus Kristus
 som kommer till för att vi i din församling
 fått ta emot Jesus Kristus
 i nattvardens bröd och vin.
 Bered väg för ditt rike ibland oss
 och upplys vårt mörker våra liv med ljuset av ditt evangelium,
 så att vi med hjärtat kan hylla helhjärtat hyllar honom som vår konung du sänt.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Jul- och trettondedagstid

Herre vår Gud, vi lovsjunger och ärar dig
för att du lät din Son födas i världen
och bli människa som vi.
Vi tackar dig för hans gudomliga närvaro i våra liv närvaro i nattvarden
och ber om hjälp att återspegla hans kärlek i världen.
I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Fastan

Himmelske Fader, Gud, all helighets källa,
vi tackar dig
 som lät din Son Jesus Kristus gå korsets väg för vår skull.
 Hjälp oss att leva i bön och bot så att vi vandrar
 
vandra i hans fotspår
 och blir alltmer lika honom,
 Jesus Kristus, vår frälsare.
F Amen.

[åter]
Passionstiden

Herre Jesus Kristus, du som Gud, du som i Kristus Jesus
 gav oss detta sakrament
som ett bevis på din kärlek
och nu har givit dig själv åt oss.
Vi tackar dig för att du han led döden
för våra synder
och ber om att bli bevarade i din förlåtelse och frid. att du bevarar oss i din försoning.
I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Påsk 1

Evige Livets Gud,
 vi lovar dig med dig lovsjunger hela din kyrka
 för din Sons uppståndelse att Kristus har uppstått
 från de döda.
 Tack för påskens glädje
 och för att du i den heliga nattvarden
 ger oss del av det liv som aldrig dör.
 Din är makten och äran i evighet.
F Amen.

[åter]
Påsk 2

Evige Gud, barmhärtige Fader,
du har öppnat vägen till liv och oförgänglighet.
Vi tackar dig för att vi har fått ta emot
nådens bröd och välsignelsens kalk bägare.
Låt oss leva i Kristi uppståndelses kraft,
våra medmänniskor till glädje,
ditt heliga namn till pris och ära.
F Amen.

[åter]
Pingst

Himmelske Fader, Allt levandes Gud,
 du som sänder ut din Ande och ger nytt liv,

 vi tackar dig för din Sons närvaro
 i denna måltid och ber dig:
 Tänd våra hjärtan gör med din helige Andes glöd
 våra hjärtan brinnande

 så att vi går från denna nattvard ditt bord
 fyllda av himmelsk kärlek och kraft.
 I Jesu namn.
 Du som med Jesus Kristus
 och den heliga Anden
 lever och verkar från evighet till evighet.
F Amen.

[åter]
Trefaldighetstiden 1

O Gud, vi tackar dig,
 som har givit oss att äta av det bröd
 som kommer ned från himmelen
 och att dricka av välsignelsens kalk.
 Hjälp oss att troget förbli i Kristi gemenskap
 och förverkliga vår kallelse
 att vara jordens salt och världens ljus.
 Låt oss med honom få leva till evig tid.
 Det ber vi i Jesu Kristi namn.
F Amen.

[åter]
Trefaldighetstiden 2

O Gud, Tack för dina gåvor, alla goda gåvors givare,
 vi tackar dig för
din kärlek, din förlåtelse, din och närhet.
 Tack för att vi får gå från denna nattvard
 med din Son Kristus i våra hjärtan.
 Hjälp oss att bära hans din kärlek vidare.
 Din är makten och äran i evighet.
F Amen.

[åter]
Vid kyrkoårets slut

Allsmäktige Tidens och evighetens Gud,
 du är vår framtid och vårt hopp.
 Låt denna nattvard måltid fördjupa vår vaksamhet och väntan
 så att vi är beredda
 när Herren Jesus Kristus kommer åter
 och då med honom får gå in i den eviga glädjen i ditt rike.
 Genom din Son, Jesus Kristus,
 som med dig och den helige Ande
 lever och regerar från evighet till evighet
 
Din är äran, nu, alltid och i evighet.
F Amen.

[åter]
Helgon- och martyrdagar
   
L Gud, vi tackar dig     
för att vi med hela din kyrka
 i himmelen och på jorden
 får fira den måltid som förenar oss med dig
 och din kärlek i Kristus Jesus.
 Låt oss tillsammans med alla dina trogna
 alltid bekänna och upphöja ditt namn.
 Din är all ära i evighet.
F Amen.

[åter]
Dop med mässa

L Gud, du som ger oss livet,
 vi tackar dig för att
 du i dopet föder oss på nytt
till liv i Kristus.
 I nattvarden låter du oss dela
 det nya livets glädje.
 Låt oss leva som dina barn.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Konfirmationsmässa

L Gud, vi tackar dig
 som i nattvardens bröd och vin
ger oss del av dig själv,
din kärlek och närhet.
 Låt oss stärkta av dina gåvor
 leva som dina medarbetare i världen.
 Det ber vi i Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Vigselmässa
 
L Livets Gud, vi tackar dig
 som i denna gudstjänst visar oss
 kärlekens hemlighet
i vilken du och din kyrka är förenade med varandra.
 Låt oss som gäster vid ditt bord
 få gå ut med din kärlek till dem vi möter.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Begravningsmässa

L Hoppets Gud,
 till dig kommer vi med vår längtan.
 Du som här förenat oss i nattvardens måltid,
 låt livets goda krafter övervinna allt mörker
 så att vi alltid får leva nära dig.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Kyrkmässa

L Gud, du som är vår glädjes fulländning,
 låt
vår gemenskap i denna kyrka
 vara en förgård till den himmelska gudstjänst
 där vi får fira denna måltid för evigt.
 I Jesu namn.
F Amen.

[åter]
Vigningar

L Gud,
du som är all välsignelses ursprung och mål,
vi tackar dig
 för att du i nattvardens sakrament
har givit oss del av
brödet som kommer ned från himmelen
och av välsignelsens bägare.
Låt din välsignelses nåd så fylla våra hjärtan
att vi går från detta bord med bud om liv.
Dig tillhör all ära i evighet.
F Amen.


1 "Välsignad är han som kommer i Herrens namn" enligt Matt 21:9. Därifrån äv. "Hosianna" [åter]
Huvudsida