Sammanställning av dopgudstjänsterna i handboksremissen (2000) och HB86.
Kursiv text tillägg och överstruken text är sådant i HB86 som tagits bort. Texten följer remissförslaget.
(Med reservation för eventuella felskrivningar.)
Preliminär version 30 juli 2000. Uppdaterad 31/1-01


dop av barn, dop av unga och vuxna, dop i krissituation. åter.DOPGUDSTJÄNST
[Ordningarna för dop har placerats före huvudgudstjänsterna och därmed utbrutna från övriga kyrkliga handlingar]
- dop av barn


Präst eller annan företrädare för församlingen kan framföra en hälsning med egna ord.

Psalm
Inledningsord och tackbön

P I Faderns och Sonens och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen.

eller
 
P Välsignad är du Gud treenig.
   Av dig, genom dig och till dig är allting,
   nu och alltid och i evigheters evighet.
F Amen.


Prästen fortsätter:

P Vi är samlade för att dela glädjen över dopet.
   I dopet bär vi fram detta barn till Gud
   och ber om Andens beröring till nytt liv i Kristus.
   Varje människa är skapad till Guds avbild
   och Gud vill att vi skall leva som ljusets barn.
   I Kristus Jesus får vi möta det ljus
   som ger världen liv, tro och hopp.
   Vi tänder nu påskljuset
   som ett synligt tecken på livets seger.
   
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.


Församlingens påskljus tänds av företrädare för församlingen.
Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen,
annars den andra.
 
 
L Gud, vi tackar dig för mitt/mina/vårt/våra barn.
Tack för gåvan du har gett
och förtroendet du har visat mig/oss.
Ge mig/oss ömhet, fasthet och lugn. tålamod och glädje.
Hjälp mig/oss att ge din kärlek vidare
till det/de barn som jag/vi har fått ansvar för. ta emot,
så att vi tillsammans får glädjas över livets gåva.
I Jesu namn.
F Amen.

eller

L Gud, vi tackar dig för detta/dessa barn
Välsigna dem som bär ansvar för barnet/en
(- föräldrar, faddrar och vänner).
Fyll dem med din kärlek,
så att de kan ge ömhet och trygghet.
Hjälp oss alla att leva så med varandra i din kärlek.
att vi Tillsammans vill vi får glädjas över dopets livets gåva.
I Jesu namn.
F Amen.

Evangeliet om Jesus och barnen

Låt oss höra Vi lyssnar till evangeliet om Jesus och barnen.

L Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem. (Mark. 10:13-16)

Prästen säger följande eller liknande ord:

P Så vill vi göra med detta/dessa barn,
som vi nämner vid namn.

Befrielsebönen

Namnfrågan, befrielsebönen och korstecknandet äger rum i
direkt följd för varje barn. Prästen frågar barnets föräldrar:

P Vilket namn har ni/du gett ert/ditt barn?

Föräldrarna svarar:
NN

Präst, och om möjligt anhöriga föräldrar och faddrar kan lägga lägger handen på barnets huvud.

P Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hans namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus,
nu och alltid.

Prästen kan under korstecknandet säga:

P Tag emot korsets tecken
på din + panna (för dina tankar),
på din + mun (för dina ord),
på ditt + hjärta (för ditt liv).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
F Amen.

eller

P Tag emot korsets tecken +.
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
F Amen.
Bibelläsning

Låt oss Vi lyssnar till Jesu ord om dopet och tron:

   Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
   Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
   döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
   och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
   Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
   (Matt. 28:18-20)

Prästewn eller medhjälpare Anhörig, präst eller annan i församlingen kan fortsätta med någon
av följande texter. eller annan doptext. Textläsningen kan inledas med inleds:

Låt oss också lyssna till Vi lyssnar också till ...

L Petrus talade till folket och sade:
Omvänd er och låt er alla döpas
i Jesu Kristi namn,
så att ni får förlåtelse för era synder.
Då får ni den heliga Anden som gåva.
(Apg. 2:38)

eller

L Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.
Och när Paulus lade sina händer på dem,
kom den heliga Anden över dem.
(Apg. 19:5-6)

eller

L Genom dopet har vi dött
och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Ty om vi har blivit ett med honom
genom att dö som han,
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han.
(Rom. 6:4-5)

eller

L Med en och samma Ande har vi alla döpts
att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker,
slavar eller fria,
och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
Kroppen består inte av en enda del utan av många.
(1 Kor. 12:13-14)

eller

L Den som är i Kristus är en ny skapelse,
   det gamla är förbi, något nytt har kommit.
   (2 Kor. 5:17)

eller

L Är ni döpta in i Kristus
har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus.
(Gal. 3:27-28)

eller

L När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till
människorna blev uppenbara, räddade han oss -
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar
utan därför att han är barmhärtig -
och han gjorde det med det bad
som återföder och förnyar genom den heliga anden Anden.
Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden
strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall
bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.
Det är ett ord att lita på. (Tit. 3:4-8)
 
Doptal
Kan utelämnas hållas här eller efter Välkomnande och överlämnande
av dopljus.

Psalm/sång
Kan utelämnas

Dopbön
Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare.

P Låt oss bedja.
 
Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Genom vatten och Ande skapar du ett folk,
som är förenat med dig i Jesus Kristus.
Sänd Kom med ditt ord och din Ande
så att de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
och gör detta vatten till en nådens källa.
Föd NN/dem som här skall döpas
till ett nytt liv i Kristus
och förena dem med ditt folk och ge honom/henne/dem
del i Jesu död och uppståndelse.
För vår herres I Jesu Kristi skull namn.
F Amen.
 
eller
 
P Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk, som är förenat med dig i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa och ger dem som här skall döpas del i din Sons segerrika död och uppståndelse. För vår Herres Jesu Kristi skull.
F Amen.

 
*Trosbekännelsen

Låt oss Tillsammans bekänna bekänner vi den tro,
som vi döps till i Kristi kyrka.

F Vi tror på Gud,
allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, allmänneliga/världsvida/katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

F Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Prästen kan fråga frågar barnets/barnens föräldrar:

Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro
och leva med församlingen i Kristi gemenskap?


P Genom dopet upptas vi i Kristi kyrka
och får möjlighet att växa i denna tro i församlingens gemenskap.
Önskar du/ni detta för ditt/ert barn?

Föräldrarna svarar:
   Ja.

*Dophandlingen

Dophandlingen med vattenösning och bön utföres i en följd för
varje barn.
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud
eller nedsänker barnet i vattnet tre gånger och säger:

P NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Andes heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter:

P Livets Gud,
uppfyll NN med din helige Ande heliga Ande,
och hjälp honom/henne att dag för dag
leva i sitt dop.

Den döpta kan här iklädas dopdräkten.
Sång/musik kan då förekomma.
 
Välkomnande (och överlämnande av dopljus)

Prästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga:

P Jesus sade:
Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn i mitt namn
tar emot mig. (Mark. 9:37)

Prästen kan fråga de församlade:
 
P Vill ni ta emot NN (i församlingen)
och hjälpa honom/henne/dem att växa i tro?
 
De församlade svarar:
 
F Ja, med Guds hjälp.

Medhjälpare eller präst Företrädare för församlingen säger följande eller liknande ord:

(NN,) vi välkomnar dig/er i Guds familj Kristi kyrka
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen tänds och överlämnas av företrädare för församlingen medhjälpare eller präst med följande eller liknande ord:

L Tag emot detta/dessa ljus.
De är en påminnelse om Jesus som sade: Jesus sade:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus. (Joh. 8:12)

Prästen säger följande eller liknande ord:

Kära kristna
Genom dopet har era barn NN blivit upptagen/upptagna i Kristi kyrka
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)
att vara förebilder och förebedjare för honom/henne/dem
och tillsammans med församlingen leda honom/henne/dem
på trons väg genom livet.

Doptal
Om inte doptal hållits tidigare kan det ske här. Doptalet kan följas av psalm/sång.


Psalm/sång

Förbön
Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner.
Fadder eller annan i församlingen ber förbönen med egna eller följande ord. Prästen kan inleda med att säga:

Låt oss bedja Vi ber nu för den/dem som döpts och för oss själva:

L Barmhärtige Gud och Fader,
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.
Därför ber vi till dig för dessa barn (NN)
som du har tagit emot i dopet.
Låt honom/henne/dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap
med andra.
Ge honom/henne/dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Var med honom/henne/dem alla livets dagar.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop
prägla hela livet våra liv,
så att vi alla växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.

F Tack för dopets gåva.
Stärk dina barn med din heliga Ande.
Led oss att göra det goda
och tillsammans upptäcka alltmer
av ditt rikes hemligheter.
I Jesu namn.
Amen.

eller

(P) Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande.
Vi ber dig för dessa barn (NN)
som du har tagit emot i dopet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan
ge dem trygghet och närhet.
Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld.
Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter
och skydda dem som dina barn i liv och död och evighet.

F Amen.

Herrens bön

Prästen kan säga:
Låt oss tillsammans be Herrens bön.
P Vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss:
 
F Vår Fader, du som är i himlen.
   Låt ditt namn bli helgat.
   Låt ditt rike komma.
   Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
   Ge oss i dag det bröd vi behöver vårt bröd för dagen som kommer

   Och förlåt oss våra skulder,
   liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
   Och utsätt oss inte för prövning,
   utan rädda oss från det onda.
   Ditt är riket,
   din är makten och äran,
   i evighet.
   Amen.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Välsignelsen

P Tag emot Herrens välsignelsen.

P Herren välsignar er och beskyddar er.
   Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
   Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. (4 Mos. 6:24-26)
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
F Amen.

P Herren välsigne er och bevare er.

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F Amen.

Psalm

Sändningsord
Momentet kan utelämnas.
 
P Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
 
P Låt oss gå i frid
F i vår Herres Jesu Kristi namn.
 
eller
 
P Vi går med fred.
F Ja, vi går med Jesus Kristus!
dop av barn, dop av unga och vuxna, dop i krissituation. åter.


DOPGUDSTJÄNST
- dop av vuxna

Präst eller annan företrädare för församlingen kan framföra
en hälsning med egna ord.

Psalm
Inledningsord

P I Faderns och Sonens och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen.

eller
 
P Välsignad är du Gud treenig.
   Av dig, genom dig och till dig är allting,
   nu och alltid och i evigheters evighet.
F Amen.
 
Prästen fortsätter:

Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.


P Vi är samlade för att dela glädjen över dopet.
   I dopet får vi överlämna oss till Gud
   och be om Andens beröring till nytt liv i Kristus.
   Varje människa är skapad till Guds avbild
   och Gud vill att vi skall leva som ljusets barn.
   I Kristus Jesus får vi möta det ljus
   som ger världen liv, tro och hopp.
   Vi tänder nu påskljuset
   som ett synligt tecken på livets seger.
   
Församlingens påskljus tänds av företrädare för församlingen.

Befrielsebönen

Namnfrågan, befrielsebönen och korstecknandet äger rum i
direkt följd för varje dopkandidat. Prästen frågar dopkandidaten:

P Vilket är ditt namn?
P Säg inför Gud och denna församling ditt namn.
Dopkandidaten svarar:
   NN
Präst, och om möjligt vänner och faddrar kan lägga lägger handen på dopkandidatens huvud.

P Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
Skriv hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus
nu och alltid.

Prästen kan under korstecknandet säga:

P Tag emot korsets tecken
på din + panna (för dina tankar),
på din + mun (för dina ord),
på ditt + hjärta (för ditt liv).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne
kallar dig att vara hans lärjunge.
F Amen.

eller

P Tag emot korsets tecken +.
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
F Amen.

Bibelläsning

P Vi lyssnar till Jesu ord om dopet och tron:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:18-20)

P Låt oss höra det/de bibelord du/ni valt för ditt/ert dop
Den/de som skall döpas läser ett eget valt bibelord. Därefter kan även präst, faddrar eller vänner läsa ett (var sitt) bibelord.
 
Präst eller medhjälpare kan fortsätta med någon av följande texter eller annan doptext.
Testläsningen kan inledas med:
P Låt oss också lyssna till…

L Petrus talade till folket och sade:
Omvänd er och låt er alla döpas
i Jesu Kristi namn,
så att ni får förlåtelse för era synder.
Då får ni den heliga anden som gåva.
(Apg. 2:38)
 
eller
 
L Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.
Och när Paulus lade sina händer på dem,
kom den heliga anden över dem.
(Apg. 19:5-6)
 
eller
 
L Genom dopet har vi dött
och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Ty om vi har blivit ett med honom
genom att dö som han,
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han.
(Rom. 6:4-5)
 
eller
 
L Är ni döpta in i Kristus
har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus.
(Gal. 3:27-28)
 
eller
 
L När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till
människorna blev uppenbara, räddade han oss -
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar
utan därför att han är barmhärtig -
och han gjorde det med det bad
som återföder och förnyar genom den heliga anden.
(Tit. 3:4-8)


Doptal
Kan utelämnas
Kan hållas här eller efter Tackbön.
 
Psalm/sång
Kan utelämnas
 
Dopbön
Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare.

P Låt oss bedja.
 
Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Genom vatten och Ande skapar du ett folk,
som är förenat med dig i Jesus Kristus.
Sänd Kom med ditt ord och din Ande
så att de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
och gör detta vatten till en nådens källa.
Föd NN/dem som här skall döpas
till ett nytt liv i Kristus
och förena dem med ditt folk och ge honom/henne/dem
del i Jesu död och uppståndelse.
För vår herres I Jesu Kristi skull namn.
F Amen.
 
eller
 
P Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk, som är förenat med dig i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa och ger dem som här skall döpas del i din Sons segerrika död och uppståndelse. För vår Herres Jesu Kristi skull.
F Amen.


*Trosbekännelsen

P Låt oss tillsammans bekänna den tro,
som vi döps till i Kristi kyrka.
 
P Tillsammans med NN bekänner vi den tro,
som vi döps till i Kristi kyrka.


F Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


F Vi tror på Gud,
allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
 
Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
 
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.
 
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, allmänneliga/världsvida/katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

eller
 
Trosbekännelsen kan utformas som svar på frågor.
 
P Tror du/ni på Gud, hela världens skapare?
 
Dopkandidaten/dopkandidaterna svarar:
 
Ja.
 
F Vi tror på Gud,
allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
 
P Tror du/ni på Jesus Kristus, människans befriare?
 
Dopkandidaten/dopkandidaterna svarar:
Ja.
 
F Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.
 
P Tror du/ni på den heliga Anden, vår livgivare och hjälpare?
 
Dopkandidaten/dopkandidaterna svarar:
 
Ja.
 
F Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, allmänneliga/världsvida/katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

*Dopfrågan

Prästen frågar dopkandidaten/dopkandidaterna:

P Vill ni döpas till denna tro och
leva med församlingen i Kristi gemenskap?
 
P Genom dopet upptas vi i Kristi kyrka
och får möjlighet att växa i denna tro i församlingens gemenskap.
Önskar du/ni detta?

Dopkandidaten/dopkandidaterna svarar:

Ja.

*Dophandlingen

Dophandlingen med vattenösning och bön utföres i en följd för
varje dopkandidat.
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över dopkandidatens huvud
eller nedsänker dopkandidaten i vattnet tre gånger och säger:

P NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Andes heliga Andens namn.

Prästen lägger handen på dopkandidatens huvud och fortsätter:

P Livets Gud,
uppfyll NN med din helige heliga Ande,
och hjälp henne/honom att dag för dag
leva i sitt dop.

Den döpta kan här iklädas dopdräkten.
Sång/musik kan då förekomma.

Välkomnande (och överlämnande av dopljus)

Prästen kan fråga de församlade:
 
P Vill ni välkomna NN (i församlingen)
och hjälpa henne/honom/dem att växa i tro?
 
De församlade svarar:
 
F Ja, med Guds hjälp.
 
Medhjälpare eller präst Företrädare för församlingen säger följande eller liknande ord:

(NN,) vi välkomnar dig/er i Guds familj Kristi kyrka
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen tänds och överlämnas av företrädare för församlingen
med kan säga följande eller liknande ord:

L Tag emot detta/dessa ljus.
De är en påminnelse om Jesus som sade:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Prästen kan här tillfoga en dopförmaning, särskilt om doptal inte har hållits

Tackbön
 
Bönen utformas av dopkandidaten/dopkandidaterna tillsammans med prästen och beds av den/dem som döpts.
 
Doptal
Om inte doptal hållits tidigare kan det hållas här.
Doptalet kan följas av psalm/sång.
 
 
Psalm/sång

Förbön

Präst eller medhjälpare leder fritt formulerad förbön eller ber följande bön. Utrymme för tyst enskild bön bör givas.
Fadder eller annan anhörig i församlingen ber förbönen med egna eller följande ord. Prästen kan inleda med att säga:
 
P Låt oss bedja.
P Vi ber nu för den/dem som döpts och för oss själva:

Livets Gud, Fader, vi tackar dig som leder oss
från mörker till ljuset i ditt rike.
vi ber till dig för dem NN
som genom dopet har upptagits i din Kristi kyrka.
Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter.
Visa henne/honom/dem alla dagar din kärlek.
Ge henne/honom/dem styrka och mod genom ordet och sakramenten.
Möt dem i bönen och hjälp dem att fullgöra Led henne/honom/dem i de uppgifter,
som du kallar henne/honom/dem att utföra.
Gud Fader, vi tillhör dig i liv och död
och i all evighet. I Jesu namn.
 
Förbönen avslutas med en gemensam bön.
 
F Tack för dopets gåva.
Stärk oss med din heliga Ande.
Led oss alla att göra det goda
och tillsammans upptäcka alltmer
av ditt rikes hemligheter.
I Jesu namn.
Amen.

Herrens bön

Prästen kan säga:
Låt oss tillsammans be Herrens bön.
P Vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss:
 
F Vår Fader, du som är i himlen.
   Låt ditt namn bli helgat.
   Låt ditt rike komma.
   Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
   Ge oss i dag det bröd vi behöver vårt bröd för dagen som kommer
   Och förlåt oss våra skulder,
   liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
   Och utsätt oss inte för prövning,
   utan rädda oss från det onda.
   Ditt är riket,
   din är makten och äran,
   i evighet.
   Amen.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Välsignelsen

P Tag emot Herrens välsignelsen.

P Herren välsignar er och beskyddar er.
   Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
   Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. (4 Mos. 6:24-26)
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
F Amen.

P Herren välsigne er och bevare er.

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F Amen.

Psalm

Sändningsord
Momentet kan utelämnas.
 
P Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

P Gud, som genom dopet förenar oss i Kristus,
sänder oss som medarbetare i sin tjänst.


dop av barn, dop av unga och vuxna, dop i krissituation. åter.DOP I KRISSITUATION

Följande ordning kan användas vid dop i krissituation.
Vid yttersta brådska begjutes den som skall bli döpt med rent vatten och den som leder dophandlingen säger: (NN,) jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Herrens bön och Välsignelsen kan bedjas.

Psalm
Bön

Herre, inför dig är vi alla små och hjälplösa
som detta barn vi nu samlats omkring.
Du finns med i kampen för liv.
Gud, du delar vår kamp för livet.
   Hjälp oss tro på löftet att du tar hand om är nära oss
   i liv och död.
   Vi ber för NN/detta barn.
   Tack för att du är hos med henne/honom.
   Omslut oss alla med din kärlek.
   I Jesu namn.
F Amen.

Evangeliet om Jesus och barnen

Utgår vid dop av vuxen.
Vid behov kan endast de kursiverade orden läsas.

Låt oss höra Vi lyssnar till evangeliet om Jesus och barnen.

L Jesus sade:
Låt barnen komma hit till mig.
Och han tog dem i famnen
och välsignade dem.
(ur Mark. 10:13-16)

(P) Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in.
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem.
(Mark. 10:13-16)


Bibelläsning

Låt oss också Vi lyssnar till Jesu ord om dopet och tron:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt. 28:18-20)

*Dophandlingen

Den som döper gjuter dopvattnet tre gånger över huvudet på den som döps och säger:

L NN, jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Andes heliga Andens namn.
Den som döper lägger sin hand på barnet(s huvud) huvudet på den som döps och fortsätter:

L Livets Gud,
uppfyll NN med din heliga Ande.
Bevara honom/henne nu och alltid hos dig.

Herrens bön

L Vi ber tillsammans Herrens bön den bön som Jesus har lärt oss:

F Vår Fader, du som är i himlen.
   Låt ditt namn bli helgat.
   Låt ditt rike komma.
   Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
   Ge oss i dag det bröd vi behöver vårt bröd för dagen som kommer.
   Och förlåt oss våra skulder,
   liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
   Och utsätt oss inte för prövning,
   utan rädda oss från det onda.
   Ditt är riket,
   din är makten och äran,
   i evighet.
   Amen.Välsignelsen
 
(P) Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
L Herren välsignar oss och beskyddar oss.
   Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.
   Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. (4 Mos. 6:24-26)
I Faderns och Sonens + och den helige Andes heliga Andens namn.
F Amen.

Psalm