Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Lustimrad ängslada vid Övra Nyslogen, Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Ladan bör vara byggd på 1820-talet.
Vid besöket i Telningsberg den 22 maj 2020 tog jag prover ur den lilla lustimrade ängsladan vid Övra Nyslogen 60.16980, 14.65860. Ladan är byggd av grovt talltimmer, i åtminstone de flesta fall torrtall med öppningen vänd åt öster. Gåtspåret verkar vara gjort med tväryxa. Ladan har ett plåttak som dolts mellan ett lager smala obarkade tallstammar och nu bortmultnande takved. Två par äldre takbrädor står inne i ladan. De grova syllarna håller på att sjunka ner särskilt i B-C hörnet. Man har lustimmrat, d.v.s haken på de korsande stockarna har gjorts grunda, så att en tunnare stock (lus) har kunnat passas in mellan knutarna i kilformade urtag på sidan om knuthalsarna. Prov togs ur stockarna B2, D2, D3 och D6. D2 och D3 har yttersta bevarade ofullständig ring från 1820 respektive 1821, den förra med kraftig blånad, kan ladan tidigast ha byggts på sommaren 1821. Om även D2 är en torrtall, vilket kanske inte kan uteslutas, är byggnaden uppförd senare. Provet i D6 kunde bara mätas fram till 1767, utanför vilka mer än 27 ringar kan räknas. Då 1767 verkar vara nära splintvedsgränsen, borde man förvänta sig mer än 50 ringar här. Trädet bör därför inte ha dött före ca 1820. Provet ur B2 togs visserligen genom bark, men det yttersta fragmentet blev tyvärr skadat vid under prepareringen och ringarna efter 1780 saknas.

Detalj ur vägg C. Lägg märke till hur lusarna passats in i urtag i knuthalsarna. Lägg också märke till de omfattande dubbla brandljuden på den mittersta stocken och sotet på flera ställen.

Ovanför ingången finns ett oläsligt årtal 18??. Inne på stock D6 finns bl.a initialerna JN AN och datummen D 21/8 1924 och D 1/6 1926 inskurna. Ytterligare initialer och årtal finns ristade, men dessa kan jag inte säkert läsa.

Runt ladan verkar marken brandpräglad med renlav och gamla kådrika tallstubbar och glest med senvuxna tallar. Man kan förmoda att ladan är byggd på plats, på torrmarksudden som skjuter ut mot söder i den gräsrika myren. I stockarna syns både kol och brandljud, och flera bränder har uppenbarligen förekommit innan ladan byggdes. I provet som togs i B2 är det möjligt att datera en av dessa bränder till sensommaren 1681 eller möjligen våren 1682.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

20522C 1 Ängslada (lustimrad), Telningberg, Grangärde sn PISY 20522C 2 Sweden Pinus sylvestris 1476 1820 20522C 3 T. Axelson
———— 20522C3b, 1653–1681, B2 - yttersta ring avser brandljud sensommar 1681 (eller vår 1682) (Se bild 5.6 MB)
———— 20522C2, 1476–1767, D6 +>27 (tynande) mätning från nära splintvedsgräns (Se bild 5.6 MB)
———— 20522C3a, 1653–1780, B2, +>0 provet skadat. (Se bild 5.6 MB)
———— 20522C1, 1659–1819, D3 (lus) + ofullst(vittrad) (Se bild 5.6 MB)
———— 20522C0, 1663–1820, D2, +ofullst (vittrad) (Se bild 5.6 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20522C.fil and SödraDal as reference
dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 28 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,57 12,43  331  64  based on 5 members
20522C1  0,65 10,61  160  43  1819 D3 (lus) + ofullst(vittrad)
20522C0  0,55  8,10  157  34  1820 D2, +ofullst (vittrad)
20522C3a  0,54  7,16  126  23  1780 B2, +>0 provet skadat.
20522C3b  0,51  3,01  28   2  1681 B2 - yttersta ring avser brandljud
20522C2  0,42  7,19  246  35  1767 D6 +>27 (tynande) mätning från nära splintvedsgräns