Byggnaderna vid Prästfäboden

Det finns fem äldre timmerbyggnader vid prästbuo (2002). Stuga (mitten på bilden), fejs omgjort till samlingslokal (t.v), en loge med utskjutande tak (t.h), en lada eller bod med källare under (delvis skymd av en stor gran), samt ytterligare en bod (t.h, nästan helt skymd). De två senare är av rundtimmer, de andra av bilat. Därutöver finns en nygjord rastkoja (slogbod) och ett avträde. I inventeringsprotokollet från 1697 (Floda kyrkoarkiv OIa:1 pag. 15) finns följande byggnader på denna plats omnämnda:

Fähbodar vijd Källbecken
1. Stufva som behöfver reparation, muren aldeles förlorad.
2. Steger huus ock förlorat. En liten hvälfd kiällare med bood öfver.
3. Kornlada et golf der åth med loge behållen.
4. Tvenne fähuus det ena behållit.
5. Två ängzlador, en på Öhn, den andra i Storänge, Taket vill lagas.


Av dessa byggnader tycks de vid punkt 5 ligga på annan plats. Åtminstone ingen av de vid själva fäboden belägna byggnaderna torde finnas kvar.

På ett par av byggnaderna har jag hittills tittat lite närmare, nämligen:

Källarboden 60° 26' 37.3" N, 14° 46' 17" E
På prästfäboden finns en källare, med en enkel bod över, som nu används som vedbod. Källaren är delvis(?) byggd av kluven granit. Själva boden, som är i dåligt skick är byggd av rundtimmer utan mossränna och med enkla knutar, sådana som är vanliga på enkla lador. Dörrgåten, på södra långsidan är av ganska nyligen sågat virke och spikad vid stockändarna. Man kan inifrån lätt se att det finns både äldre och nyare timmer. Det äldre ser vittrat ut även på insidan. I slutet av november 2002 tog jag ut ett antal borrprover, för dendrokronologisk bestämning av stockarna. Det visade sig då tyvärr att proven ur det äldre timret är av mycket frodvuxet talltimer, med bara drygt 30 årsringar i. Dessutom var det skört. Det nyare timret, från vilket jag tog två prov, var mindre frodvuxet, men det ena provet (tall), hade så många svårtydda ringar, att datering inte säkert kunde göras. Analysen av det andra provet (gran, PFBK2) ur det nyare timret gav dock ett relativt övertygande resultat: sista växtåret för denna stock är 1864. Beträffande det gamla timret, kan man säga att de fyra proven är samtida, och antagligen ur samma bestånd. Tre av proven är från väggtimmer (PFBK3-5) och ett från en av takåsarna (PFBK6). När man lägger samman alla proven, och jämför sammanställningen med referenskurvan, får man ett resultat som pekar på sista växtår 1769, men detta resultat är tyvärr osäkert, p.g.a de alltför få årsringarna i detta virke.

I arkivmaterialet finns en källarbod vid prästfäboden omnämnd i inventarieprotokollet från 1697. I samband med visitationen 1770, så tycks det ha varit vissa diskussioner rörande bl.a gärdsgårdarna kring fäboden. Jag har inte kunnat hitta något skrivet om reparation av några bodar, men det kan mycket väl ha skett. En allmän uppryckning av underhållet tycks ha skett under dessa år, då Abraham Hesselgren var nytillträdd kyrkoherde.

Slutsats: Det fanns en källarbod redan 1697. Kanske ersattes den 1770 med en ny (såvida den osäkra dateringen stämmer). 1865 reparerades den, kanske i samband med att själva källaren också gjordes om. De kluvna granitstenarna antyder att källaren i sitt nuvarande skick bör vara (om)byggd på mitten av 1800-talet eller senare.


Bod av rundtimmer med mossränna. 60° 26' 36.8" N, 14° 46' 17" E
Det finns en bod av rundtimmer, med mossrännor och riktiga knutar med något sluttande hak (mellersta byggnaden på bilden nedan). Den har i sen tid flyttats ett litet stycke och satts på en hålstensgrund. Redan timringstekniken antyder att boden är från 1700-talet. Jag tog först några borrprov i byggnaden utifrån i december 2002 PFBR1-4 (Norra långsidan). Dessa gav en trolig datering av yttersta årsring till 1759 (Timret är frodvuxet med endast omkring 50 årsringar) I januari 2005 var det möjligt att ta fler och bättre prov från insidan (PFBR01-25) Dessa prov bekräftar den tidigare dateringen. Byggnaden torde alltså vara timrad ca 1760. Intressant är att se hur timret i vissa sektionen är avbilat på insidan, medan det i andra är runt. Förklaringen skulle kunna vara att olika timmerlag gjort ett antal dagsverken var, och att de haft olika uppfattning om huruvida timret skulle vara bilat eller ej (Bilden visar södra/bortre gaveln. Påritat stockerna ur vilka prov tagits). Detta kan vara den tid då man upphörde med insidig bilning, och övergick till att antingen bila båda sidor, eller, för lågstatusbyggnader, inte alls.


Torbjörn Axelson, december 2002, maj 2005Annat dendrokronologiskt daterat
PFB  1 Prästfäboden, Källbäcken, Björbo, Dalarna      PISY       .
PFB  2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6027 1447      1704 1769  .
PFB  3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden                   .
PFBR1  1712  258  260  298  274  205  190  150  66
PFBR1  1720  150  139  141  86  86  108  84  93  110  108
PFBR1  1730  130  168  130  115  97  106  113  117  117  119
PFBR1  1740  73  82  99  95  102  113  128  139  126  115
PFBR1  1750  172  159  185  174  139  146  117  97  77  999
PFBR2  1707  223  211  223
PFBR2  1710  205  165  171  112  58  63  51  51  61  63
PFBR2  1720  108  125  161  165  130  143  165  157  148  146
PFBR2  1730  167  193  138  108  107  88  83  122  125  112
PFBR2  1740  93  69  79  90  113  101  82  152  183  159
PFBR2  1750  161  117  121  102  126  110  93  84  55  999
PFBR3  1706  271  233  229  225
PFBR3  1710  212  241  288  255  203  201  202  176  134  55
PFBR3  1720  90  104  124  144  127  130  116  119  113  129
PFBR3  1730  161  136  160  119  107  78  76  90  103  97
PFBR3  1740  106  103  114  107  136  125  74  71  112  125
PFBR3  1750  189  167  194  182  200  197  166  172  137  68
PFBR3  1760  999
PFBR4  1707  261  204  172
PFBR4  1710  159  153  161  160  138  131  107  117  107  96
PFBR4  1720  144  125  138  131  110  106  74  74  75  85
PFBR4  1730  92  86  105  87  75  61  53  53  55  67
PFBR4  1740  64  81  109  147  148  175  170  179  206  212
PFBR4  1750  282  208  178  186  183  188  155  172  126  150
PFBR4  1760  999
PFBR01a 1704  335  201  260  237  189  140
PFBR01a 1710  133  129  129  158  139  199  155  143  129  104
PFBR01a 1720  146  132  154  133  131  132  104  140  137  145
PFBR01a 1730  152  153  150  128  152  130  117  111  122  107
PFBR01a 1740  100  74  89  94  104  115  127  107  134  176
PFBR01a 1750  159  132  142  125  106  104  101  112  78  89
PFBR01a 1760  999
PFBR01b 1704  371  209  249  219  161  134
PFBR01b 1710  122  99  124  104  99  152  109  101  105  99
PFBR01b 1720  123  112  143  124  137  137  101  125  119  116
PFBR01b 1730  142  132  147  106  116  110  89  113  105  79
PFBR01b 1740  76  59  79  76  64  80  999
PFBR02b 1708  293  311
PFBR02b 1710  279  285  309  263  218  281  172  167  174  134
PFBR02b 1720  180  182  180  152  132  111  99  94  109  121
PFBR02b 1730  121  122  155  137  142  94  104  89  91  96
PFBR02b 1740  99  68  86  86  73  73  71  76  99  99
PFBR02b 1750  138  116  132  117  114  123  109  107  104  89
PFBR02b 1760  999
PFBR03b 1704  240  170  168  123  114  121
PFBR03b 1710  138  89  79  74  52  67  54  49  64  61
PFBR03b 1720  104  73  94  89  96  91  76  109  132  124
PFBR03b 1730  114  121  111  104  106  104  91  96  101  89
PFBR03b 1740  78  73  86  94  89  94  96  106  99  78
PFBR03b 1750  132  106  129  129  96  109  91  99  84  99
PFBR03b 1760  999
PFBR04a 1709  166
PFBR04a 1710  230  213  240  170  143  129  119  139  170  118
PFBR04a 1720  154  128  151  165  172  175  114  142  140  145
PFBR04a 1730  169  159  143  125  114  107  82  64  92  81
PFBR04a 1740  84  66  76  79  84  94  86  102  100  73
PFBR04a 1750  114  131  105  117  102  89  72  41  46  55
PFBR04a 1760  999
PFBR11a 1703  246  303  224  226  270  188  210
PFBR11a 1710  185  163  160  140  135  179  160  132  133  135
PFBR11a 1720  185  144  174  200  246  229  193  182  188  171
PFBR11a 1730  175  193  201  168  149  127  130  127  146  149
PFBR11a 1740  170  119  133  133  130  91  72  116  99  113
PFBR11a 1750  199  138  102  141  143  144  105  94  110  94
PFBR11a 1760  999
PFBR13a 1714  66  113  102  98  89  68
PFBR13a 1720  100  90  126  129  135  163  144  146  135  143
PFBR13a 1730  159  123  121  164  185  152  134  121  127  132
PFBR13a 1740  102  83  101  116  102  94  141  130  110  80
PFBR13a 1750  154  102  157  155  130  105  91  80  74  116
PFBR13a 1760  999
PFBR15a 1719  75
PFBR15a 1720  77  88  105  85  108  142  116  133  102  121
PFBR15a 1730  108  155  196  168  132  122  93  83  127  99
PFBR15a 1740  94  86  105  146  163  196  243  219  160  121
PFBR15a 1750  169  122  130  122  121  138  97  97  83  108
PFBR15a 1760  999
PFBR21a 1720  381  300  313  300  265  242  181  181  225  194
PFBR21a 1730  190  212  212  150  141  137  133  146  146  146
PFBR21a 1740  108  84  110  119  115  150  177  185  164  172
PFBR21a 1750  221  177  186  194  168  208  168  234  225  236
PFBR21a 1760  999
PFBR22b 1713  261  208  238  203  164  119  106
PFBR22b 1720  163  124  141  128  124  137  97  119  110  110
PFBR22b 1730  132  163  190  168  141  128  110  114  97  97
PFBR22b 1740  102  71  84  93  106  102  128  150  168  185
PFBR22b 1750  212  159  203  225  203  172  150  141  115  150
PFBR22b 1760  999
PFBR25a 1704  414  326  345  230  212  168
PFBR25a 1710  197  180  215  144  53  84  118  88  112  103
PFBR25a 1720  141  133  147  121  156  135  106  133  141  116
PFBR25a 1730  168  147  138  144  124  118  130  138  135  154
PFBR25a 1740  106  74  127  141  136  174  130  156  132  112
PFBR25a 1750  147  103  132  103  91  100  97  85  109  106
PFBR25a 1760  999
PFBR25b 1704  387  296  377  268  203  180
PFBR25b 1710  183  156  192  118  32  85  107  115  138  118
PFBR25b 1720  141  136  118  144  150  191  168  156  138  185
PFBR25b 1730  178  197  191  162  156  162  156  144  171  137
PFBR25b 1740  99  89  86  103  86  112  109  106  103  86
PFBR25b 1750  118  109  127  130  115  121  103  90  92  88
PFBR25b 1760  999
PFBK3  1735  459  389  362  419  309
PFBK3  1740  287  208  216  300  287  375  411  406  446  380
PFBK3  1750  424  344  349  291  256  208  115  141  155  212
PFBK3  1760  203  309  291  203  124  999
PFBK4  1736  464  375  384  296
PFBK4  1740  305  238  322  344  327  353  327  309  309  322
PFBK4  1750  415  327  358  252  278  194  150  159  155  208
PFBK4  1760  234  305  243  234  203  168  199  172  132  102
PFBK4  1770  999
PFBK5  1736  645  503  490  389
PFBK5  1740  371  278  322  313  309  309  318  322  344  274
PFBK5  1750  344  327  358  349  265  287  199  230  208  230
PFBK5  1760  216  252  287  274  216  238  234  185  194  999
PFBK6  1737  362  442  525
PFBK6  1740  472  411  331  256  283  230  216  203  283  265
PFBK6  1750  318  309  322  287  252  212  163  203  185  243
PFBK6  1760  247  300  300  283  247  238  256  283  230  243
PFBK6  1770  999
PFB  1 Prastfaboden, Kallbacken, Bjorbo, Dalarna      PCAB       .
PFB  2 SWEDEN    Norway spruce 200-350M 6027 1447      1801 1864  .
PFB  3 Torbjorn Axelson, Handbacken, Bjorbo, Sweden             .
PFBK2  1801  200  175  153  188  147  180  179  163  179
PFBK2  1810  157  178  173  143  137  156  151  192  169  143
PFBK2  1820  60  97  117  123  115  124  149  91  101  89
PFBK2  1830  84  89  101  116  116  83  100  97  88  79
PFBK2  1840  62  66  84  71  91  71  57  55  60  62
PFBK2  1850  64  57  62  51  66  53  62  64  42  44
PFBK2  1860  46  53  79  77  86  999