html.konv. gjord 2001-10-20Floda kyrkoarkiv K I:1

Sockenstämmo och kyrkorådsprotokoll 1768-1829. Avskriften fram till 1800.
Teckenförklaring till avskrifterna:
* Ordet är svårtytt i manuskriptet, varför en sk. conjectur, dvs gissning, måst göras.

… och ______* Ordet så svårtytt att ingen conjektur gjorts

[ta] De med klammer försedda bokstäverna saknas p.g.a skada på manuskriptet. Ofta beror sådana skador på att en alltför snäv marginal lämnats åt bokbindaren, eller p.g.a att en bläckplump täcker några bokstäver. [ ] används endast då det är relativt uppenbart vilka de saknade bokstäverna är.

# Ett bomärke finns ritat på denna plats i manuskriptet.

·/· Öre, när detta tecken används i manuskriptet. Det går 32 öre på en dahler kmt (kopparmynt) (32.·/·= 1. D-r)

Tyvärr finns ännu en hel del skrivfel i denna avskrift. Vid oklarhet eller när man ska citera är det lämpligt att återvända till den ursprungliga texten, som alltså finns på CD.CD: KI1-001.jpg


Floda kyrka d 9 october 1768.
Efter skedd pålysning idag, sammanträdde valt i för-
leden Bönedagen i allmän Sochenstämma utnembde
Kyrko råd, hwilka woro följande Cromo Befallningsman
Almberg, Adjutanten Dahlström, Erich Mattsson i Sun-
nan byen, Jon Jönsson i tallriset, Per Christopherson
i forsgiärdet, Per Ersson på gååsholmen, 1/4man Nils
Ersson i Biörbo, Erich Nilsson i Holsåkren, Olof Olsson
och Erich Ersson i Kyrkobyen, Erich Jansson i Måssel,
Erich Hansson Syrholn, Olof Ersson i Bäckebyn, och
Anders Larsson i Sälje, at under skiärskådande ta-
ga tvistige Saken mellan änkan Marit Jöns
dotter i Björbo, och giästgifwaren Olof Pers
hustru i Syrholen om Bänke Rummet No. 8
g. Kyrkan som giestgifwarens hustru fådt in-
lösa och Marit Jans dotter nu påstår wara mera
berättigad till efter hon war äldre. och jumer
detta måhl företogs, fant Kyrko rådet sig wid at
afwisa parterna och fins emellan följande
frågor först afgiöra som woro -
1.o Om åldern skulle giöra en wärdigast til De
förmämsta rummen i Kyrkan, Kyrkorådet
Svarade , ja, åldern intet annat dger rättig-
het till De förnämsta rummen, wid detta Kyrcko
rådets swar urhindrade Herr adjutanten Dahl
ström om stånds Personer och Der under be-
gripes borde, då swarade Kyrko rådet ney, samt
at stånds personer borde undfå rum af de för
nämsta utan afseende på alder.
2.o Frågades hwarest De förnämsta rummen wara
Swarades i Hela gamla kyrkan. nu och sedan -


CD: KI1-002.jpg


dessa frågor blifwit löste, beslöt Kyrkorådet, at
innan målet mellan de här åfwan nämbda per
soner kunde företagas, Det nästa Söndag, skulle
pålysas, at de äldsta af qwinnofolken som ey
hade rum i gamla Kyrkan skulle sig anmäla, d[et]
Kyrkorådet sedan wille detta rum till den älds[ta]
sökande aflemna, Beslöts dock at giästgifwaren[s]
hustru som rummet fådt inlöste dett dertil få
behålla och nyttja samt förbiödo änkan Marit
Jöns dotter wid En dah.r Smnts wite sig icke i de[tta]
rum intränga förrän änteligit slut warder
i målet, och som denna änka sig uti denne*
omtwistade bänk egenwilligt inträngt fast hon
så enskilt som uppenbart blifwit warnad sig
Därifrån afhålla, och icke med sådan sielftagen
förment rätt giöra uppenbar förargelse i
Kyrkan samt wara De öfriga bänkelagarne til
men, pröfwade Kyrko rådet skiäligt pålägga
henne En daler Smt plikt, som skall tillfalla
Kyrkans fattig Cassa
D 16 october uppläst och ärkänt betygar
                      betygar         Daniel Wiklund

till företagande af dette här åfwan nemde mål
Emellan giästgifwaren Olof Pers
hustru och änkan Marit Jönsdotter samman
trädde idag eller d 16 ocktober samtel. Kyrko rådet
enligt på lysning och afgiordt. slut
då giästgifwaren Olof Pärsson giör den ur-


CD: KI1-003.jpghindran, at, om Dess hustru, äfwen hon ey wore
till den ålder Kommen som Marit Jöns dotter
får behålla detta rumet som hon en gång fådt
inlåfw, wille han afsäga sig giästgifweryet, och
som kyrko rådet icke af Egen myndighet Kunde
för någon annan orsak än ålder lemna nå-
got Bänke rum, så fant Det skäligt innan må-
let skulle afslutas, giästgifwarens urhindran
Sochnen först i allmen Sochne Stämma till
Känna gifwa, efter Det hade sig bekant, at Swå-
righet wore få någon giästgifware i Sochnen,
Hwarpå Kyrko rådet träder straxt in i Sochne Stufwan
uti den i dag pålyste allmenna Sochnestämma
och före drager Giestgifwarens påstående hwilket
en dehl wille afslå och en dehl bewilja, Saken
slutades genom wotering då* undfick således
giästgifwaren de mästa rösterna och bifall at
behålla detta rummet för sin hustru så länge han
wore giästgifware, men så snart han afsade sig
giästgifweryet skulle han och afstå detta bänke
rum för hustrun till den nya giästgifwarens
hustru, och skall således detta rum uti Bänken
No 8 i g. Kyrkan hädan efter alltid blifwa ett
giästgifware rum dock bör Det först af Kyr-
kan med 18 :/: Kmt lösas. Härigenom har
änkan Marit Jöns dotters påstående till detta
rum måst förfalla och således twisten blifwit
afgiordt
uppläst och erkänt
Betygar Daniel Wiklund
änkan Marit Jönsdotter fådt Kyrko rådets


CD: KI1-004.jpgtillstånd inlösa ett rum i Bänken No. 9
i g. Kyrkan
Herr Crono Befallningsman almberg ett
Rum i Bänken No 12 i g. Kyrkan. fådt
g. pigan Karin Olsdotter i Swedjebyen
No 13 i g. Kyrkan. fådt
pigan Brita lars dotter i Kiällbeken et rum
i Bänken No 2 på läktaren. fådt.
g. Lars Lars dotter i Biörbo Kierstin ett
rum på läcktaren uti No 4. fådt
Nils Ersson i Sälje ett rum i g. Kyrkan och
bänken no 8.
Olof Jönsson i Björbo No 13 g. Kyrkan
Nils Nilsson i Björbo fram i Koret No 1
Eric ………son i Björbo fram i coret No 1

1769 d. 15 maij angafs i Kyrkorådet Det torp:
Frimodig i Tallriset och Anders Persson i Forssgiärde
förleden Böne Söndag föröfwat slagsmåhl, och
som Herr Crono Befallningsman Almberg efter gaf
Cronomålet afslutades målet på dett sättet at Ande[rs]
Persson i Forsgiärdet betala till Kyrkan 16 D K och de
fattiga 8 D Kmt tillsammans 24 Rr Kmt, med den
förmaning at hädanefter taga sig till wara, och skulle
dessa flere gånger sig för dylikt icke till wara
taga skall detta mål stå dem lika öppet.
S: dag an mältes at Soldaten Holl* af Lars Nilsson *otydl.
i Hagen på 2dra gångdagen föröfwat slagsmål
fylleri som i Kyrkorådet sedan Herr Crono Befallnings
man Almberg närvarande låtit Cronomålet falla
förlade dem at betala till Kyrckan och de fattiga hwar
sin 2 D Smt 2 delar i Kyrkan och 3dje delen de fattig[a]
S:d: Anmältes at Olof Persson från wermeland
den dag han sist begådt nattwarden öfwat fylleri
och Swordom Derföre dömd till stockstraffCD: KI1-005.jpgÅhr 1771 den 22 Maij förrättades bänke
delning uti Floda Kyrka
infört i Bänkeboken gl Kyrkan.
               på mans sidan
g. Per Persson i Sunnanbyn _ no 10 _18 bet w
                 fram uti Koret
Christopher Andersson i Swedjebyn_No 4_18 bet w
       Raka kyrkan emillan donrar*
         näst g. Kyrkan
Erik Jansson Hiort i Holsåker _No 1_18 bet w
     På wänster om orgel* dörren
drängen Jöns Ersson i Källbäcken No 1_18 bet w
do    Lars Ersson i forsen _ No 1_18 bet w
do     Erik Ersson i Måssell _ no 2_18 bet w
     På Läktaren
Björbo Lars Pärsson No 4_18 bet w
Forsgiärdet Erick Halfwardsson _ No 6_18 bet w
Kyrkobyn dräng Olof Olsson No 8_18 bet w
Sunnanbyn dräng Pär Ersson No 8 _18 bet w
Måsell dräng Jon Larsson No 9_18 bet w
Björbo dräng Olof Pärsson No 9_18 bet w
Syrholen dr Erik Ersson No 9_18 bet w
       Gl kyrkan i stora
        gången
Hagen Gl fenriken Dahlström No 1 _18 bet w
Biörbo Mats Gustafs* Hustru No 5_18 bet w
ibm Erik Olsson Långs Hustru No 5_18 bet w
Bef. Almberg No 11_18 bet w
Måssel Lars Erssons … No 12 _18 bet w
          Nya Kyrkan
Björbo Maya Olsdr_ No 2_18 bet w
ibm ä Karin Larsdotter på Gåsholmen_ No 14_18 bet


CD: KI1-006.jpg
       På Giams* Läcktaren
G. Pär Perssons dr Brita i Sunnanbyn _No 3_18 bet w
Biörbo U Per Erssons hustru _ No 3 _ 18 bet w
G. Pär Pärssons dr Anna i Sunnanby_ No 5 _ 18 bet w
      NB i ny Kyrkan på
      mans sidan
Pär Jansson i Tallriset_ No 5 _ 18 bet w
       På läcktaren Manssidan
dräng Jan Jansson i Sunnanbyn _ No 1 _ 18 bet w
                         S ____ 14:2_

Pro memoria
af lutad 1773. wid då skedda Bänkedelning
i juni månad.
NB: nogra Rum finnas, som ingen giärna löser el. will köpa, efter de intet äro
så lägelige och smakelige, hka ideo stå onyttige, och hwarigm kyrckan mycket
komer at lida, Derigenom händer och det at många sådana, som ideo inga Bänke-
rum hafwa, tränga sig in i andras bänkar, och utestänga dem som äro rätta
ägare af dem. At förekoma detta missbruk, och dena oordning, blef
åhr 1771. d.22. maij, projecterat, at, den som förr intet haft, ey eller welat
köpa sig bänckrum på de olägligare ställen, som blifwit honom flere resor är-
budit, skal derföre ey heller få flytta, fram om den, som förr haft rum
och betalt det, ehuru den är äldre, som intet bänkerum haft, endast af den orsak
at han aldrig welat unna Kyrkan nogon styfwer för de
mindre beqämlige rumen. Således bör den förre föredragas
för den senare.       Wid sama tillfälle.
Blef och projecterat, at om nogon el. nogre som inga rum hafwa,
tränga sig in på andras, rätta ägares rum, och således oordentel.
utestänga dem ifrån deres laga rättighet, de skola (efter förut
skiedd publication å predikstolen til allmän efterrättelse)
just i ofentel. församling, drifwas ut igen, igenom we-
derbörandes (neml. Spögubbens.) åtgiärd, om de intet godvill el. wilja wach-
ta sig för sådant intrång, när de blifwit tilsagde
wederbörl. derom.
detta blef sedan å andra St. Bönedagen, d.31 maij, å pre-
dikstolen kundgiordt allmännel. och upläst.
intygar … Ab Hesselgren.


CD: KI1-007.jpg
Åhr 1769 den 29 april no 1
Floda kyrcka 2: söndagen efter Påsk,
el. D.ca misericordias, hölls kyrcko-råd.
Efter skedd pålysning å Predikstolen, 8 dagar förut, sam-
manträdde i dag kyrckjo-Rådets ledamöter, neml.
H. CronoBefallningsman almberg, H. Fändricken,
Dalström, Eric Mattsson i Sunnanbyn, Jon Jonsson i Tallri-
set, Pär Xtophersson i Forsgärdet, Per Ersson på Gåås-
holmen, 1/4 man Nils Ersson i Biörbo, Eric Nilsson i Holså-
kern, Olof Olsson och Eric Ersson i Kyrckobyn, Erik Jönsson
i måssel, Eric Hansson, i Syrholn, Olof Ersson i Bäckebyn
och And Larsson i Sälje, at under skär skådande taga
följande mål.
Först förestäldes af kyrckjoherden, något om Olof Ander-
sons, och dess hustru Brita Hans dotters, son, Anders i Måssel,
som d. 27. bittida om morgonen fans död liggande i Sängen,
hos föräldrarna wid Brädet, då han war på 12: weckan
gammal; 2-ne hustrur, neml. Olof Pärs, och Ander Nils’ hustro
i Måssel, befrågades noga härom, då af Olof Pers hustro i
måssel, som synat detta barn, intygades, at barnet, som
Söndagen sexagesima el.d. 18. febr. blifwiit, både födt och döpt,
alt sedan warit mycket sjukt, så att hon, då hon kom dit, intet
funnit nogon anledning at kunna - säya, at barnet blifwit
förqwafwt af modern, efter ingen blånad el: åkoma fun-
nits derpå, utan ville mena, at Siukdomen, som war Bröst-siuka, kik-
hosta med mera, warit orsaken til döden. Det sama intygades äf-n
af anders Nils hustruo i måssel, som äfwen tillika besichtigat
Barnet. Tå målet blifwit i nogaste måtton examinerat
och man ingen anledning kunnat finna, at mistro föräld-
drarna, som woro häröfwer mycket änsglige, orol. och bedröf-
wade, i synnerhet, at de haft det i sängen när sig,
där det funnits dödt, understäldts Kyrckjorådet
om nogot emot dem woro at påminna: Swarades
ney, och at både fadren och modren altid wisat stor
öm het för sina andra barn, så äfwen emot detta
men at det äntå warit et stort fel, at de tagit
det i sängen til sig, hwilket de, nu så mycket
mera ömade. Således beslöts at olof anders
hustru Brita, skulle efter en förut skedd, tienlig på-
pålysning å Predikstolen, och warning för alla mödrar etc. under den vanl. Bönen i Hand-
boken, på et ställe under i kkan intagas, hket och
skiedde, nästkomande söndag el. 3. Sönd. efter Påsk.
Dena dag anmältes om icke af Kyrckans fattig Cassa,
finge utbetalas thet By schola-Läraren Eric Ersson
Lindberg förtiänt, efter gifwen räkning, för följande
fattiga Barn, i Biörbo giärdelag, neml. Eric anders
änkas döttrar, Brita och Karin, hka gådt tilsaman


CD: KI1-008.jpg
i scholan än, 17: weckor för juhl, än 20 weckor efter juhl, a 8 ·/· om Weckan för hwardera
blir, 5 D-r, som fordras, antingen 10: el. 4.16 el 5:- \ för jul 14:
D.o U Lars Lars änkas dotter maria, i 9 veckor 2:8 | efter jul 6:28.
nock efter Juhl fordras för henne 1:28 | noch 1/2 lön 5:18.
And. Anders änkas son Olof i 7 veckor 1:24 \ __________
Erik Ols änkas söner Olof och Eric i 5 veckor 1:8 /      25:14
Jon Jonssons son, och dotter på handbacken 5:20 | härpå fått 7:
Lars Larsson Linds dotter Brita 2:28 | rester, så. 19:
Wänd Pär Pärsons d-r Marit, gådt för 3:20 /
 NB: Er. Erssons bref til kkoherden uplästes, som ännu ligger i förwar.
Efter långt öfwerläggande öfwer E: Lindbergs både otydel: och
olika räkningar, samt för mycket uttvingande af fattig-
medlen, stadnade kkorådet ändtel: i det slut, at af fattig-
Cassan för de af Lindberg upgifna barn, och för dem han for-
drat in alles 33 D: kmt före betala honom allenast 1/2 ten
af fordrade suman 18D. 16.·/· kmt. och för den andra
af Lindberg fordrade 1/2ten skulle föräldrarna sielfwa
betala. Likaledes bewiljades norra och södra giär
delaget til schola-by lärarnas betalande 7: D-r Kmt hwarthera.

  Sama dag föredrogs, at enl. sidstl. håldne Gen.visitation
skulle 2ne Härr bängs- bodar, stå för nära kkan, hka följag-
tel borde borttagas. Gästgifware - And. Andersson in-
stälte sig och berättade, at then ena Boden, som hörde
honom til skulle han med det alra första borttaga så
snart Säden wore därutur tagen, som Sochnen tillhörde.
den andra Boden tilhörde Jan Jönsson i kkobyn, hwilken
mycket prutade emot beklagande sig intet veta
hwar han skulle sättja sama bod, efter han intet
nogot rum hade therföre: etc:
  S. dag påmintes, at Bänkarna i kkan - på qwinfolks
sidan i gl:kkan, borde efter sidsta Gen.Visitation
förses med ryggstöd och golf. Bejakades, at hwar
och en af bänkelagarne skulle fram skaffa hwar sit
bräde därtil, och giöra en början med reparation.
  S. dag på mintes, om nödwändig heten at se ut hwad
plats kkan äger, grundat med råstenar, som henne
hörer til, och blef beslutit, at efter middagen
sama dag, skulle kkowärdarne med flere förrätta
dena syn. Men för älfwens flödande och stigan-
de skull, om dagen, kunde intet alla infinna
sig dertil. dock gick ändtel. Synen för sig.


CD: KI1-009.jpg


Anno 1770 d. 26 aug. trädde Kyrcko-rådet, med
Dess Ledamöter, efther 8 dagars pålysning förut,
tillsamans, närvarande, som å första sidan finnas
Då följande Puncter och måål blefwo afgorde,
nämligen,
1. Blefwo Byschol Lärarens ingifwne Räkningar, angående
Hans arfwodes lön för Biörbo gärdeslags fattigbarns infor-
mation, af d. 20 Dec. 1769, stor 14 D-r kmt. den 2. räknin-
gen å ena sidan, 6 D. 28·/· å andra sidan 11 D 4·/·el. rätt räknat, 12:
en suma. tilsammans, 32: D el. 33, granskade. Och som
Kyrckio-Rådet ey kunde finna sig uti at af fattig-
Cassan betala honom fulla suman, tå Cassan
snart skulle blifwa uttömd, så stadnade kkorå-
det i det beslut, at på det sättet, ändtel: sluta
Räkningen medE. E. Lindberg, at honom,
utom de 7 D-r hka han fådt d: 17 Decemb. 1769., nu
bewiljades 13 D-r til, och sålunda är han betalt
af Cassan, med 20 D-r tillsammans. dessa 13 D-s tillökning,
som sidst blewo samtyckte, blefwo straxt utur Cassan tagne, och lemnade
åt Jöns Hansson i Björbo, som tog emot dem
och lofwade at igenom bref skaffa dem til
Eric Ersson Lindberg i Zefshens församling.
Under detta ventilerande blef frågat, om E.E. Lindberg
fådt de 4 t-r Säd, som blef beslutit förut d. 1 april
e. D-ca judica, utur Biörbo Magazin, i ställe för
peninge betalningen för barnaläsningen. Men
därtil swarades. Ney. Magazins föreståndaren wå-
gade intet, at gripa til så mycket, sedan 1: t-a
Säd, wore förut uttagen til föda åt Lindberg, utur Biörbo
Magazin, under hela Terminen i et för alt, för fattiga
barnen.
  2: Blef Klockaren Olof Jönssons Räkning framlagd uppå
de fattige Barn, som Hans Son Läst före och infor-
merat ifrån Tiden efther 13 dagen-Juhl, tils de fin-
go lof. I denna Räkning fordrar han för följande,
näml. för Zach. Erichsons son i Holsåkern ________ 2:24
Elians E. Erssons Son i Holsåkern _______________ 3
änkan Kerstin Halvards d-r 2: barn, i Holsåkern _____6
Jon Olssons son i Syrholn i 9 weckor _____________2:8
Anders Larssons son i Syrholn, i 12: weckor _______3
Änkan Anna Israels dotters son på Latholn, 8 weckor_2
Pär Olssons dotter i forsgärdet, 5:weckor ___________1:8
Hwaraf blir en summa 20 D. 8·/·.
Kkorådet tog wäl den granskningen före, hwilke
föräldrar woro allramäst torftige af desse förenämde,
men då swårigheter yppades, at kunna giöra rätta
urskillningen på dem, så stadnades i det beslut,
på det man intet alt för mycket måtte utblotta
Fattig Cassan, at Klockaren bewiljades 1/2 betalning
för hwar och en af de ofwanstående, och så feck han
i ställe för 20 D. 8·/· allenast 10 D-r 4·/· kmt
den han sielf emottog.
  3: Blef nogot owäsende framdragit som D-ca Palmarum kl 3. efter middagen,
wid Klockarens gård, skulle tilldragit sig emellan Eric Jönsson i måssel och


CD: KI1-010.jpg


Olof Andersson ibm. Saken efterhördes, då det berättades, at Eric
Jönsson har warit på flere sätt nog otidig mot O.A.S. och
styggt swurit, kastat Skällsord på honom, spottat efter honom etc.
Och efter Eric Jönsson, som eljest för slikt intet förr warit rycht-
bar, utan hade loford för at wara beskedelig, ärkände
sit Brott, afbad thet, och lofwade Bättring derföre,
äfwen det blef intygat, at detta owäsendet intet skedt
af berådt mod, utan af nogon hetsig öfwerilning, för
nogot gamalt groll, som legat el. warit desse 2. emellan
så blef det efter långt betingande, så ändtel. slutat,
at Eric Jönsson skal gifwa ut 15 D-r kmt 1/2 til kkan
och 1/2 till de fattiga. Med alfwarsam warning, at taga
sig til wara för slikt hädanefter. Skulle han mer koma
fram, så skulle detta, då äfwen stå öpet för honom.
  4. Blef Anders Ols änkas Barn i Holsåkern, för deras stora
torftighet skull, bewiljade af fattig Cassan _ 6 D-r kmt, som
de hafwa, til at utbekoma. E. Nilsson uttagit dem.
  5. Efterfrågades om Daniels Olssons Hustru, Karin Ers dotter i Hols-
åkern ännu har, efter sidsta Gen. Visitations protocolls lydel-
se och befallning, hwilken upplästes, flyttat, el. wille flytta til
sin man i Kyrckjobyn. Hon kom fram, och Lofwade efter
2-ne weckor, at flyttja til honom , och Lefwa i hop. Skiedt.
Likaledes efterhördes, om Hustru Marit Pärs dotter wille flyttia til
sin man Anders Jonsson på gåsholmen, el. han til henne och bo i Hols-
åkern. Bägge närwarande. Wille intet, och nekade til sammanflyttnin-
gen, både han, å sin sida, och Hustrun äfwen, angifwande hwar och en
på sin sida sina, som de mente lagl. skäl, ssm at hustrun föregifwer sin
son-hustru swagsinthet, at kunna förestå hushållet, och at hans hus skul-
le aldeles bli förstört, om hon skulle flytta derifrån till sin man, som
bor i Gåsholmen, utom det at hustru Marit Pärs förebar det at hennes
man Anders Jonsson, bortbytt alt sit åt barnen, och har allenast nogon
ringa dehl qwar, hwaraf hon mente sig intet kunde bli bärgad etc.
Mannen And. Jonsson, nekade och aldeles på sin sida, at wilja flyt-
ta ifrån Gåsholmen, där hans födelse-stället är til Holsåkern.
Och i detta måhl woro de ganska enwisa, så at kko-Rådet hade
inga händer med dem. Verbo. The äro och voro af såd. ensint kynne,
at de lydde hwarken Guds el. Werdslig Lag. Kkorådet stadna-
de i det Slut, at låta uttaga 15 D-s Plickt (uti sidsta Gen.Visit protocoll stadgat) af hwarthera, och
utom det skrifwa Biskopen och ·V· Consistorium til derom.
  6. Blef anmält om ny altar-duk skulle köpas af den fina Wäf,
som til den änden är intagen, och kostar 7:8·/· al-n samt nya
Spetzar dertil, a 1:16·/· al. hälst i sidsta Gen. Visitations Pro-
tocollets 7:§. den gamla försletna altareduken, som warit gord
af en mäss skiorta, får afskrifwas. Dertil swarades Ja, den
Köpes. upläst och widkändt A: Hesselgren.

Den 30.aug. 1770 war ByggeMästaren H. Daniel Lundquist hit til Floda, at up-
på kallelse upgift på kostnaden afgifwa å Fönstrets görande i Choret.
Project til kostnaden skedde i kkoherdens, H: CronoBefallningsman Almbergs, och bägge
kkowärdarnas närwaro, som följer, neml.
Om man finner sig wid, at giöra 2: nya fönster-luster å bägge Sidor, för Symetrien
skull, fram vid altaret, hwartil då åtgår 1000 murtegel, och 1: läst kalck, Tå blir
arbetslönen 120 D kmt. blir allenast 1. fönster, så blir arbetslönen - 60 D-r
Wid samma tillfälle frågades om kostnaden at witlima kkan, dertil sades åtgå 6 t. hwit kalck
Til kkans rappning och afputsning utwändigt, arfordras 16: läster gråkalck. dagswär-
ken, så många, som behöfwas, samt Sand, så mycken som ärfordras.
Til kkans affargning med guhl färg arfordras 2: lispund Victriol.
arbetslön för både inan och utanputsningen med resep-r och kost, som H Lundquist
sielf då består, prutat ifrån 1500, sedan 1000 D. til 880 D-r kmt.
Ställningswircke, Spik med mera, håller församlingen siälf.
Sacristian die et logo ut supra.     Dan. Lundquist.


CD: KI1-011.jpg


Anno 1770. d. 16 sept. el. D-ca 14.p. Trinit. höls Sochne-
stämma, då följande ärender blefwo, beslutne.
  1.mo påmintes, at Tiära skulle hafwas i beredskap
til Kyrckjo-Takets och Klockstapelens Tiärande
och Rödfärgande nu i höst, så snart wäderleken
fogade sig, at det arbete kunde företagas.
Församlingens ledamöter lofwade, at efter som
gamalt bruk warit, skulle, 1: stop Tiära på hwart
Skrifte-Hjon utgöras, och framskaffas.
  2. Om stegar dertil. Blef Lofwat och öfwerenskomit
at de igenom dagswärcken skulle blifwa giorde
och de som förr funnos blifwa förbättrade.
  3. Om Betäckning, så på Kyrckjo-Taket som på
Sacristie-Taket, omtaltes. och beslutit, at
Bräder, skulle samlas dertil af församlingen,
hwilka igenom dagswärckena skulle blifwa
giorde, och Spik dertil på nattwards Hjonen på-
lagde, at framskafas. Lofwades.
4. Frågades hwilka man skulle få, at giöra detta
Tiäru- arbete, som förstodo sig derpå, och hade
hufwuden dertil, at klifwa up och neder.
Ändtel komo Tränne Personer som angåfwo sig härtil,
näml: Eljans Eric Ersson i Holsåkern.
    Lars Olsson i Tall-Riset och
    dr ifr. Wärmland, Olof Carlsson.

den 3 sept 1770. ankom ifrån Herr Byggmästa-
ren Lundquist: Ritning til 2:ne fönster-Karmar
uti Floda kyrckia, som härwid kkan, kommer
at ligga i förwar, tils Tiden blir, at först
i Kyrckjo-Rådet, afgiöra målet, och sedan
i allmän Socen-Stämma rådpläga widare
therom.

Anno 1770. d 9. Dec. el D-ca 2: adventus höls
efter 8: dagars förut skiedd Pålysning
å Predikstolen, allmän Sochen-stämma
då följande ährenden förelades.
  1. Blef Protocollet wid sidst hållne Gen.Visitation, up-
läst, i synnerhet aftalt om det, som församlingen
i gemen hade, at med sin åtgiärd, eschequera.
såsom nämligen:
  1. at bygga kkobalckar, öfwer alt af Sten. derpå
fölgde sama Swar, som i Hh-r. D:s och Biskopens egen
närwaro, at de icke full el. kunde bejaka, til
thet endels derföre, at Träbalckarne ännu äro
för swars goda, endels och, at meddel-lösheten
håller dem tilbaka ifrån en sådan kostnad
så länge dyra tiden räcker och ihåller.
  2:§ om kyrckans rödfärgning på taket, och
Klockstapelens, taltes, och samtycktes skola skie
nästkommande Wåhr el. til Midsomaren.


CD: KI1-012.jpg  3:§. om Benkamare-byggnaden taltes äfwen, och bi-
fölls, at de wille giöras i Somar.
  4: Hwad fönster-ändringen på östra gafweln, och Thess byg-
gnad angår , blef och den bifallen, dock at dessförinnan
Saken skulle öfwerläggas i kko-Rådet, och sedan För-
samlingen, höras. Angående kostnaden.
4: När Rödfärgningen skier, skola och med det sama, Tak-
rännorna repareras, hwilket bifallit blef.
  12. §. om golfwets läggande öfwer alt i kkan, och Ryggstödens
ånyo görande, där det behöfwas, blef på det sätt, at för-
samlingen beslutit, at Bänkelagarne i Hwarje Bänk
skulle å egen bekostnad, låta dem upsättja och det innom nästa midsom-
mar, och at den af Bänke lagarne, som icke full-
giör sin skyldighet, skal blifwa sina Bänke-rum för-
lustig. Wid sama Tillfälle blef kkowärden
Olof Olsson i kkobyn, emot skiälig inbördes weder-
gällning, utnämd at wara Sochnens Fullmäg-
tig wid Byggandet, och materialernes emottagande wid Kyrckan.
13. den stora järn beslagna kistan, är lagad i Bottnen.
15. den ene g. ziffertaflan, är tagen til Scholan
i sochnestufwan at där brukas. är skiedt.
16 och 17. om kkolynans tillköpande när det behöfs,
och om kkostegars görande och upställande wid
kyrckan, blef bifallit när den andra repa-
ration skier, skal och det bli wärkstält.
21: nämndes äfwen, at wid instundande Härads ting
i Nåås, d. 10 jan. Will man efter Hh-r D. och Bi-
skopens Befallning, låta til kkans Säkerhet in-
teckna alla fastigheter, som för låhn af kkan äro
pantsatte. Hwilket wederbörande ey kunde eller
wille wara emot.
22:§ Beslöts det wara klockarens Skyldighet, at
efterse, det luckorne på klockstapeln, skola hållas
tilslutne, altid efter slutad Ringning.
23. Warnades the som hade sin åker wid thet stycke
jord, som kkan tilhör, at icke gå öfwer de Rå-
märcken, som för kkan äro afmätte, och befinnes
til Längd och Bredd i Protocollet infördt till
Alnetal. Wederbörandom och Efter-Werlden
til allmän efterrättelse.
Hwad 26 e 27 § innehåller, är redan fullfölgt och bestält.
Om Prästebordets fäbode Twist, wäntade man blifwa
stämd till Häradstinget d. 10 jan. 1771. men som weder-
börande tego dermed stilla, så blef den Twisten
hwarken nämd, fullfölgd, el. afgiord.
Till Kongl Landtmäteri Contoiret har Bref afgådt, med frå-
gan, om nogon Underrättelse där kan wara at tilgå, rörande
Floda Prästgård och dess ägor. Swar därpå är ankomit, ifrån


CD: KI1-013.jpgHerr Öfwer Inspekt. Christ. Faxell, dat d. 13. Dec. 1770. et handbref,
til kkoherden A. Hesselgren, som förmäler, at allenast där funnits
en Charta öfwer kyrkjo-byn, uprättad af landtmätaren Jonas Arf-
widsson åhr 1654. Hwarpå en åker 80 al.r öster om kkan
är aftecknad, som innehåller 5/16 tunland, hwilken beskrifwning
förmähler tillhöra Pastor; På de öfriga ägorna, som tillika med
Prästegården, lära wara belägne söder om älfwen, gifwes
ingen underrättelse här i Contoriet.


1771: d. 10 febr. hölts Kyrckoråd i Sacerstian
närvarande de antagna ledamöter, tå följande
blef af giordt, neml.
1.mo Blef Tings Rättens dom upläst, angående Anders Jon-
sons Flyttning til sin Hustru i Holsåkern. Frågades
om Han nu wille flytta. Hertil wille han just
icke få bejaka sielf. Mågarne wille äfven före bära
nogra omögeligheter dertil. Efter mycket, som
blef anfördt mot och med, blef det slut, at
om han ännu längre trädskas, skulle H. Crono-
Befallningsmans man lägga sin ämbetes hand-
räckning derwid. Emedlertid blef nämdt at
dess stiuf-son Linds Per Matsson bör med det
första, försen Gubben och Gumman, med Huus, nödige
at boo uti för sig sielfwa. Hket Lofwades.

2. Blef på Win och Byggnings-säden, för åhr 1770 et wist
Prys satt, neml 32 D: tunnan. Och at det
skulle wäl 14 dagar, om icke länger tid förut allmännel.
å Predikstolen, kundgöras terminen til Sädens
försäljande på öpen auction, på det at de
hugade köparne, häribland flere torde wara
fattige än rike måtte hafwa rådrum, at skafia sig Pen-
ningar at betala henne straxt med. I widrig
Händelse, hafwa de, som då brista å peng.r, at skylla
sig sielfwa, at man antingen accorderar bort
Säden åt utsocknes folck, el: at den förmögnare
som har penningar til hands, köper och får lösa henne
emot Contant straxt.
at borga ut henne och sedan i flere åhr wänta på
betalningen af tröga Betalare, ssm härtils skiedt, derigm komer kkan för mycket at lida.


CD: KI1-014.jpg3. Frågades, Hwad kkorådets ledamöter wille stadna i
för Slut om antingen et eller bägge fönstrens ånyo förbättrande, fram
uti Choret, efter Hh-r D-r Biskopens, 2ne g-r gorda Befall
ning och påminnelse, i synnerhet om det lilla Sex-
kantigas nygörande, sedan man rådgort med H. Bygge-
mästaren Daniel Lundquist, om Kostnaden, och materialerne
dertil, med mera, hket synes af hans upgift, af såwäl
d.30. aug. 1770 upgifwen, som af Ritningen til
2ne fönster Karmar ankomen d. 3 sept 1770, som
nu ligger här wid kkan i förwar. Derom samspråkades:
Om man skulle låta H: Byggemästaren Lundquist
giörat? el. om nogon annan på Hem bygds orten?
Sedan ledamöterna tagit Saken i behörigt öfwer-
wägande hwad som både til mera kkans herlighet och bättre war-
achtighet Kunde tiäna, efterfolcket, til fulkomligit
nöje, nytta durablitet, Komo ledamöterna
derom få öfwerens, at det vore det säkraste at före-
nämde Byggemästare, tager sig denna fönsterbyg-
gnad före, och det på bägge fönstren, för
symetrin skull.
Kkorådet stadgade äfwen, at Kyrkan bestode 6 t.r Kalck,
och församlingen hälften däremot, äf. 6 t.r
då församlingen består teglet, dags wärckerna och
leret, som dertil åtgår samt sand. etc:
Men at rappa, och afputsa hela Kyrckan utwän-
digt, som äfwen med Byggemästaren blifwit rådgordt
om, och nu äfwen omtaltes, det kunde Kkorådet
för sin dehl intet samtycka. Kostnaden torde
blifwa för dryg, efter församlingen i åhr får kännas
wid at framskaffa Ställningswirke, Bräder, Tälnar,
etc. til kkans och Klockstapelns rödfärgning, och golfs
anläggande i Kkan, och Ryggstöd å bänkarna.
Hwilket alt komer med första at gifwas försam-
lingen tillkänna i allmän Sochnestämma. Hket och skedde.
4. Rådgiordes om 3 D-s Plichts uttagande för orådig*
rigning å klockorna. Och som sådant skedde, enär
gästgifwar And. Anderssons måg, blef begrafwen,
så beslöts at 3 D. af honom bör uttagas, efter
Hh-r D.-s och Biskopens Stadga, och församlingens
bejakande. Androm til warnagel.
NB. Gästgifwaren And. Andersson har sedemera betalt, efter kko-Cladden desse ådömde 3 D-r kmt.
5: För Resolution å gäldenärernas skuld til kkan och de fattiga,
å Inteckning i deras egendomar, af dato d.     1771, har kkan
utbetalt 12:D: och 10 ·/· kmt. I ty billigade kkorådet, at we-
derbörande gäldenärer skola propotionaliter, betala igen
hwad å hwar och en belöper, så at kkan och fattig Cassan ey
må koma til at lida. Ändtel. nämndes
6. om den Scrupulösa änkan i Hagen, Hustro      , som
nu warit borta i snart 3: weckor, och wandrar omkring allestädes,
hwad man skal göra med Henne. kkorådet beslöt at församlin-
gen nödgas hålla tiänl. wacht om henne, om hon komer


CD: KI1-015.jpghem igen, om hon eljest intet vil finna sig
wid at blifwa hema stadigt. Hon kom fram och lofwade ändra sig.
Widare språkades om hwad meddel skal bru-
kas emot den afskedade g. Soldaten Knipe
i Syrholen, som för sex åhr sedan, farit ifrån
sin hustru och hem, och uppehåller sig i Stock-
holm.

1771: den 14 april el D.ca Misericordias Höls Kyrckjo-Råd.
närwarande en del af de antagne Ledamöter, då
wäl flere mål skulle förehafas, at afgiöras men för mellankommande omständigheters skull
blef allenast den gången, et afgiort på sätt och wys som följer: neml.

1 mo. Det blef Eric Jansson Hiorts Son, Johan, ifrån Holsåkern,
17 åhr gamal i skriftresan angifwen och sedan inkallad och förhörd för at nedrigt, oskäl.t och obetänksamt steg,
som han utöfwat å et lånt Sto-Creatur, deri bestående, at han
skal hafwa rändt en nogot taggig spö- el. käppända, uti
Stots hemliga Ting, för at giöra henne, som var
mycket trög och lat, qwickare, at köra med efter nogot
Gran-rys tillika med 2ne andra gossar, neml Zacharias Erssons son, hka lånt detta Sto
af Frimodigs Olof Ersson. Gossen Johan ärkände med blygd, sig
hafwa gordt denna nedriga gg på detta oskyldiga oskyldiga: ändrat från oskäliga
Stoet, i en oskyldig mening, troende intet at hon
deraf skulle taga döden, hket skedde dock 2dra dagen derefter
Hwarföre sedan fadren E Jansson Hiort, komit i godo med ägaren,
öfwerens, at ärsättja skadan med 27: D kmt åt Frimodigs
Olof, Sonen Jan, blef ålagd, at sittja 2e Söndagar
i stocken, å rad, samt at giöra 2: dagswärcken
åt kkan. Med alfwarlig warning och åtwarning, så ofentel: på predikstolen
för all ungdom i gemen och hoo i synnerhet, at icke hädanefter
mera på dylikt nedrigt, el. annat sätt försynda sig up-
på oskäliga Creatur hka sucka öfwer hårda och
omskliga medfarter, när de på wåldsamt sätt missbrukas.
Denne Johan, satt således i stocken d. 28. e 4 söndagen
efter Påsk ena g. och sedan d. 5. maij. el. D.ca Rogate, andra gången, åhr 1771:
2.do Därnäst blef u. Lars Larsson i Måssel inropad, för begångit
Fylleri, twärt emot Församlingens öfwerenskommelse etc.
men det sades af grannarna at han intet war
närwarande, och at han intet wore så til sina
sinnen sansader, at han kunde infinna sig.
NB Rätta orsaken kunde nogsamt skönjas wara
nogon fruchtan för eftersläng, at han egenvilligt derföre
absenterade sig. Blef derföre belagd med 2 D.
S.ms plicht för uteblifwande, och sedan ålagd
at sielf infinna sig vid nästa Samankomst
Men sedermera är han bortgången på Herrarbete
tillika med andra. Hket bör ihogkomas vid hans
hemkomst igen, då hans ilistighet, bör belönas efter
omständigheten, ssm den där slingrar sig undan
välförtiänt näpst.
marg: NB. Såsom u. Lars Larsson swager til sinnes ärkändt sit brott, ångrat och Låfwat ut bättring, så blef på hust.s förbön för d.g. med alfwar-sam Bestrafning at hädanefter bättre skicka sig hket han lofwade.


CD: KI1-016.jpg


3. Kom Lars Ersson i Måssel fram, och begiärde af Cassan nogot
til hielp för sin ussla dotter, honom blefwo bewiljade
En D-r och Trättjo Öre kmt, hwilka han straxt feck.
4.to Komo By Scholmästarne in, och fordrade Betalning för de fattig-
barn, som de läst före denna Termin. Och som de intet formerat
så tydeliga Räkningar därå, som wederbort, blef slutit, at
de skulle ingifwa formailare räkningar, til kkorådet, då det
wid nästa Samankomst, wille afgiöra det målet.
5. med forlönen för de 3: hemförde t-r Röd färga wän-
tas med til nästa Sammankomst.


Åhr 1771 d. 12 maij, Höls, efter 8: dagars förkunnande
förut, Kyrkjo-råd, närwarande alla ledamöterna, då
följande blef afslutit, neml.

1mo. Ingåfwo de 4 By scholmästarna sina giorda Räknin-
gar, hwar en Sin, neml. Anders Gangström , på 7:8.·/·
Johan Lundbarg, ingaf en räkning, in alles på _ 35:16.
Anders Andersson Willing ifr. Biörbo, fordrade in alles 54: med kosten.
G: Pigan Kerstin Ersdotter i Måssel, ingaf räkning på 11 D. kmt.
D-r 107:24
NB: Wid detta Tilfälle wil man anföra, at Ifrn Mörkendal,
som haft en del fattig barn ifrån Tallriset, Forsgär-
det och Holsåkern, ingaf ingen Räkning, wille och
intet stå anskrifwen för den, som wille töma nogot
ur fattig- Cassan, utan war nögd med hwad de
fattiga sielfwe kunnat åstadkoma, at förnöya
henne med, då hon af en berömwärd Samvets
ömhet gifwit nogre efter, sin arfwodes lön, och
räknade för en kiär Christelig skyldighet, at
gratis läsa för den fattige.
(a) Kyrkjo-rådet granskade således först Anders Gagnströms
fattig-Räkning, i hwilken han fordrade, för Pär Ers-
sons son Nils i Hagen, som gådt hos honom i 10 weckor,
2:D.16.·/· Honom bewiljades, af Fattigmedlen at få _2:16·/·
För Anders Larssons i Syrholn, dotter Karin, för hwilken han läst i sam-
fälte 8.weckor, fordrade han 2:D-r, men kkorådet bewiljade_1:16.·/·
För Mats Pärssons son, Eric, ibm, som gådt i Scholan i siu
weckor fordrade han wäl En D. och 24.·/· men dertil kunde
kyrkjo-Rådet icke samtycka, utan afslog begiäran,
at han för honom, får intet. Bör få betala sielf.
För Jan Jonssons son Mats i Sälje, fordrade han för
7: weckor, föreläsning, sedan föräldrarne sielfwa betalt
honom Tre marck, en rest 1: D-r men det blef afslagit.
Sålunda bewiljades Anders Gangström, at af fattig Cassan
undfå en summa, för Pär Erssons, Son, Nils _2:16·/·
        för Anders Larssons dotter Karin 1:16.
                            4: D kmt.


CD: KI1-017.jpg


(b) Granskade Kyrkjo-Rådet, Johan Lundbergs, i Syr-
holn, ingifne Räkning, Hwilken til sielfwa innehållet
så lyder, som följer. neml.
1771: d. 11 martius; nedan före följer de föräldrar,
som äro mig skyldigae, för deras barn, som har
gådt i Schola hos mig, hwilka hoppas til
at få nogon hielp utaf fattig medlen,
neml. i Syrholn, Anders Larsson, för
2ne Söner, för Anders, 2:16
         för Olof_2: Widare upptages i räkningen
Kosten för 10 dygn, och fordrar 1:16.·/· för hwart dygn, så at
Suman blir, tilsammans för dese And: Larsons 2: barn _19:16.·/·
för unga Jonas Olofsons son Pär, för en Son fordras
för undervisningen, 3:D. 16·/· noch kost för
8: dygn, hwart dygn _1:16.·/· tillsammans ___15:16·/·
Summan in alles blir ___________________ 35: och 1/2 D-r
      Johan Lundberg.
Kyrkjo-Rådets ledamöter, som woro nog bekym-
rade öfwer thenna Räkning, som tycktes wara
nog tiltagen, i synnerhet hwad kosten beträffar,
1:16.·/· om dagen, stadnade ändtel: i det Slut
at Anders Larsson får nogot understöd, _ 3 D-r
och u: Jonas Olsson, långt torftigare __6 Rr
                    tillsamans 9 D-r
då kosten är inberäknad.

(C) Widare igenomsågs Anders Anderssons Willings ingifne
Räkning som war af detta innehåll.
Af detta åhr 1771, har följande fattiga gådt
i Schola hos mig, som är af följande, neml.
Källbäcken, Eric Hans söner 2: stycken, gådt. i 4 veckor
i schola, som giör, 2:D-r. kkorådet bewiljade 1/2ten _1:D-r
För Eric Lars son, dito en son, fordrades 1:16·/· men nekades, får intet
För ä. Kerstin Anders d.r S som gågt 3 Weckor, bewiljades __24:·/·
För Kerstin Zachris, dotter Brita i ofwanmejdan, hwilken har
gådt i Scholan, 16 veckor, fordrades för henne _ 4 D-r bewiljades
För Olof Jons, Son Olof på Handbacken, bewiljades 1:16·/·
För Linds Lars Larssons 2.ne döttrar, gådt i 6: weckor, för
dem fordrades 1:16.·/· men bewiljades allenast _24.·/·
Olof Anderssons son Anders betalt kosthållet, men begä-
rer betalning ur fattig Cassan 2:80.·/· men afslås, får intet.
Änckan Karin Anders, dotter Brita gådt i 14: weckor,
betalt kosthållet, men begiärer betalning ur
Fattig-Cassan, 3 D. 16.·/· kmt. men afslås får intet.
Så blir då i ställe för 17 D-r allenast honom beviljade,
för Eric Hans 2:Söner i källbäcken 1/2ten _1:
  Ä Kerstin Anders d.r __ 24.·/·
Kerstin Zachris d.r i Ofwanmejdan _ 4:D.
Olof Jonsson på Handbacken _1:16
Linds Lars Larsson, får _ 24.
          suman blir D-r 8 D-r
NB för kosthållet löper in alles, efter 1: Dom dagen
til 37: D-r - på Schollagets wägnar. d. 4. maji.
And. Anersson wid forssen.


CD: KI1-018.jpg(d) Ändteligen framkom, ifrån Måssel, Pigan Kerstin Ersd-s
Räkning til at igenomögnas, Hwilcken lyder så i orden
Lista på de Fattigaste Schola’ barnen för Måsselbyn
i detta åhr 1771:
Eric Anderssons änka hållit et barn i Scholan, 10 Weckor,
och 8.·/· för weckan, blir _ 2:16.·/·
dito för en weckas kost __ 1:16.
Henne bewiljades efter hållit samråd, i ställe för är-
fordrade, 4:D-r kmt., allenast_ 3D-r.

Hans Hansson fattig och merendels blind, hållit 2:barn
i Scholan 9:weckor, och 8.·/· om veckan för hwar, blir 4:16.
för dem bewiljades, allenast _ 2:D-r
U: Lars Larsson et barn i Scholan, i 10 weckor, a 8.·/·
om veckan, ärfordras 2:16. men afslogs til 1:8.·/·
     Kerstin Ers d-r i Måssel.
Blir således, för Eric Anders änkas barn, bewiljat _3:
    för Hans Hanssons 2: barn, bewiljat _ 2:-
    för U. Lars Larssons barn, bewiljat _ 1:8.·/·
                      Summa_ 6:8.

D. 2: junii, el D.ca 1.p. Trinit:, blef denna bewiljade Betalning utgifwen, så at
Joh. Lundberg i Syrholn feck af fattigmedlen _ 9:R
And. And. Willing i Björbo _ 8:
Kerstin Ers d-r i Måssel _ 6:8.
Gangnström _ 4:
__________ 27:8

(e) Angående de 3. Sädestunor ur hwart magazin, hka
af Hh-r Doct. och Biskop. L. Benzellstierna wid sidst. hållne Gen.
Visit. blefwo anslagne, såsom Projektwis, til Byschola lärmä-
starnas, dels betalning, dels föda för fattig barnens information, blef
wäl åtskilligt omrördt, at påfinna bästa sättet at utdela
denna Säd. Men som Pastor med kyrkjo Rådet kunde med swårighet
finna sig uti, at så jämt kunna jäncka detta mål, så at hwar
Läromästare, för sig, och hwart gärdeslag äfwen måtte nöyas deråt,
at anat nogonthera deraf kome at lida och torde vara mistnögd deröfwer, at det ena Gärde-laget, som hade flere fattig-barn skulle uttaga för mycket meddel ur Cassan, tå de andre fingo mindre, så
stadnades i följande beslut där med,
at de 3: t-r Spannemål hädanefter skola försäljas på
öpen auction i Socenstufwan, och om då Tunnan icke stiger til
30 D-r, fyller Fattig Cassan bristen til berörde suma. Och om nogot-
thera Gärdelag ey behöfwer uttaga sin sädestunna blif-r
den innestående, och får sama giärdelag då af Cassan
så mycket som de andra, hwart tunna blifwit uttagen
och försåld.


CD: KI1-019.jpg
(dåligt korekturläst)1771 d. 2: junii höls allmän Sochnestämma, då
följande ärenden blefwo afgiorde.
1. Åtog sig Mats Ersson i Sälje, såsom Hufwudman,
med Biträde af Lars Olsson i Måssel och Länds-
mans Olars Lasse i Tallriset, at tiära
Kyrkjo-Taket, Sacristie-taket och klockstapeln, utan dagswärken
mot en accorderad suma i et för alt 20 plåtar
el: 120 D-r kmt, med Spånens åslående där det
behöfwes. då församlingen framskaffar Tiära,
1: stop på hwart nattwards hjon, som brukel-t wa-
rit af gamalt.
2.o. Om Ryggstöders och golf-läggande i kkan, samtycktes
at hwar och en Bänckelagare, nu genast skal besörja
derom, och skafa dertil Tälnar, bräder och Spik,
samt siälfwa anskafa den Snickare, som skall
giöra det, dock så, at det giöras lika öfwer-
alt och beskedeligt. Om nogon eftersätter sin
skyldighet häri, har han at mista sit bänckerum.
3: taltes om Kyrckjo-balckarnas tiärning, och mistas*
afrappning. Thet har hwar och en sit indelta
stycke at besörja om. Hvilket blef samtycht
Til alt detta skulle nu Stegar giöras, och soml
gl. förbättras och uplagas Kärile anskafas
Takrännor förfärdigas rtc. med och igenom
dags wärcken af Församlingen, deta skier altså intet.
NB efter at Kongl. Circul:bref af d. 22 mart. 1759 får detta intet Skie wid 100 D. S-mts wite, hket d.9. junii församlingen tilsades.
4: Lofwade Församlingen, at Sättja gärdslegården i stånd,
fullkoml: omkring Prästbode-Fäbode-Löten,
Hwar och en efter sit tildelta stycke, och del til
nästkommande måndag, då Wederbörl: Syn der-
på skall hållas af 2: el. 3 Nämdemän.
5. Likaledes blef utlofwat, at til sama tid, skulle Biörbo-
Borna besörja om Biörbo Swedens förbättring, utbyte
och Syn, samt i godt Försvarligit i Ståndsättjande,
efter Lofl. Härads Rättens fälta utslag
och domb, af d. 12 jan. 1771. Hket äfwen
skulle koma under Syn d 12 juni sama åhr.

1771. d. 14 julii, woro Kyrcko-Rådets Ledamöter, som hastigast
inne i Sacristian, at sluta om följande ärender, neml.
Beslöts, 1: Åt Soldaten Knipe skulle få för de 2-ne gorda, nya fönsterkarmar
fram i Choret 36:D-r stycket, i arbetslön, tilsamans för bägge
72: D-r. item för Altardiskens och golfwets å nyo anläg-
gande, skulle han låta sig nöya med 9:D-r kmt. hwilka
81: D-r, han så straxt emot quittence utbekom.
Wid sama tilfälle lofwade Knipen, at betala til Kyrckan
igen. 6: st Bräder in natura, dem han förut tagit
af 1/4man Lars Jönsson, såsom öfrige på det Bokskåp
han giort til nyes åt Kkan. Betalt dem til KKan med peng-r
2: Bewiljade Kyrckjo-Rådet Tiärarena, Mats Ersson i Sälje
Lars Olsson i Tallriset, och Lars Olsson oi måssel, til driks-
pengar för kärningen på kkotaket, Sacristian, klockstapeln,
2: kko-Portar och i fönsterlufterne ikring kkan Sex D-r kmt til
utan den accorderade suman 120 D-r. dem de då emot quittence undfingo.


CD: KI1-020.jpg
(dåligt korekturläst)


3. Tilsades nämdemännen Pär Ersson i Biörbo, Lars Ersson i Hagen
och And. Ersson i Syrholn, at betala med det snaraste sin und-
fångna Lösnings Säd för åhren 1766. 1768. 1769. och
det hädanefter så, at betalningarna följer straxt, enär Säden
ur Härrbänget undfås.
4. Blefwo Lars Jönnson och Brodern Jort i Holsåkern, el. Törnholn
alfwarsaml. tiltalte och bestraffade för nogot Krakel, som
warit dem emellan. Saken dem emellan, blef fr denna
g. med en alfvarsam föreställning slutad med förmaning
at wachta sig för slikt owäsende hädan efter, hvilket de
ut lofwade. Emedlertid utbetalte nogot til kyrckan
och de fattiga, tillhopa neml.: til Kkan 2:D-r til de fattiga 1:D kmt
Thers moder, och bägges deras hustrur, tilsades at koma
til Prästgrden, och där undergå nogon slags förhör.
4: Framkom Soldaten Rese i Syrholn, angifven för Fylleri d.
3: julii efter Liquidation, då han Weckan, skal hafwa gådt
full och slagit danck, han förhördes wäl, men ville neka och
förfächta sin Sak . Wille och intet ut med Sanningen, hwarest
Han fådt bränvin. Saken blef slutad på det sätt at han
skal vid nästa Regements möte igm H. Fändrich Dahlströms
befordran, blifva ihogkomen med vederbörl. näpst. NB
5: Blef Jan Zigfridsson i Tallriset, för leden skada å 3 hestar
en hvite, hugnad med det, at honom blef beviljat af fattig
Cassan, 12 D-r kmt, dem han starxt feck ut, dock med de
wilckor, at detta ey skulle tiäna til nogot prdjudicat
för andra, som lida skada, där icke betydeliga omstän-
digheter emellan kom.
6: Blef frågat, efter den Säd el. miöl, som förut fants igen uti
Kyrckiomuren, som å Predikstolen uplystes, och blef bewarad
Hvart den tagit wägen. derpå svarades, at den vore ännu
i förvar
både Säd och Posse, inemot til et pund. Kkorå-
det stadnade i det beslut, at det skulle koma in i kkans
förwar, och sedan utdelas til den mäst trftiga, el.
och försäljas, både Säd och Posia. Pär Ersson i Hagen feck säden ut.
7. Blef Klock-stapelns luckor och gluggar, som nyss woro lagade
och i godt stånd satta, igm Församlingens kostnad, synad,
och til kolckaren sagdt, at han likmätigt Klockarestadgans
11.§. e: skal hädanefter fullgöra sin skyldighet, at hafva upseende
på dem, som ringa, och sedan ringt och klämtat är, låta till-
sluta luckorna på Klockstapelen, el at gifwa tilkänna
om nogon el. Hwem den är, som vid Pungringningen, försumar, at til-
sluta luckorna och de derigm taga nogon skada , så bör
och skal den straxt angifwas, och utan skonsmål
plichta sina 3D. kmt.CD: KI1-021.jpg
(dåligt korekturläst)


Åhr 1772 d 23. febr. el D.ca. Sexagesima, höls i Socknstufwan,
i de äldstas, H. Länsmans Tunströms, och de Hemawarande
Kyrckorådsledamöters närwaro, undersökning,
Om et förqwaft Barn ifrån Hand-backen.
Barnets namn, Anna, gamalt 22 veckor helt friskt och frodigt
Fadren Eric Ersson, modren Brita Ers d-r, mycket
änslige och bekymerfulle öfver denna olyckel. händelsen.
Wittnerna, som straxt synat Barnet, woro ifrån Handbackn
Eric Ols änka, hustru Marit Pärs dotter, Eric Jans hustru Brita,
och Eric Pärs h-u, alla intygade at Barnet warit helfriskt,
frodigt och wäxt fort, at ingen åkoma synts derpå, alle-
nast blod-ådrar å låren, som vanl. synes: at modren
altid warit öm och haft all åga derom, intet warit somnig
el. tungsömd, och nu är g. bedröfwat häröfwer, äfwen
at hon förr haft barnet hos sig i sängen, och nu nödgats
dertil för den starka kölden skull, at det måtte hålla
sig warmt. Fadren låg vid väggen, modren emellan,
Barnet framantil. Sedan hon om aftonen sendt, gifwit
kullan Dja, hållit henne på armen, har hon i sömnen wändt sig,
(det hon intet westat,) ifrån barnet, åt wäggen, då barnet
(som de mentet) har kullrat efter, och legat med sin
mun åt modrens rygg, och lärer så medelst blifwit för-
qwaft. Bittida om morgonen, el. Torsdagen d. 20 febr. då
modren waknat, och tagit kullan, och ropat flere gl. på henne
wid namn, och hystade henne, så blef hon först warse,
med sin g. st. ängslan, at hon war död.
Nu äfuen det war et fel, och stort fel, at modren tagit och
haft Barnet i säng hos sig emot alla warningar etc.
hwilket modren nu förstå, men icke förr nogare besinndat, och deraf
mycket ängslades, tillika med fadren Eric Ersson, och wittner-
na aflagt sina Witnesmål, om, at efter ofwanförde omständig-
heter, detta händande skiedt icke af arghet, el. sådant mere,
utan af wåda, ja full wåda, ssm lagen nämner, och föräldrarne
såssom kunnige för intet annat, än Christelighet, och Beskedlig-
het och all Xstel.1 åga, hafwande för sina barn, etc: så blef
beslutit, at modren, nästkomande Söndag, må bak uti kkan hafwa nogot
rum, där hon måge sittja, och efter fiänligit af kunnande utaf
Predikstolen, med dhet i handboken2 före skrefna böneformuläret
til församlingens gemenskap intagas. Detta skiedde
d. 1. martii, el Fastelagssöndagen, åhr 1772

Åhr 1772: den 15. Martii, Hölts Kkoråd, närvarande
Så många af Ledamöterna, som då voro hema.
S.d. Ghaf* H. CronoBefallningsman L. Almberg, wid handen,
som förut förhördt Saken, at mellan Hög* Per ersson
dotter Kerstin i Syrholn och Wärm- olof, förewarit nogon slags
Handel, om et par nya skor, och et par sockor, el. ulstrumpor, som den
sidste el. Olof, Handlat af Kerstin, och därföre har Olof gifvit efter öfverens-
komelse på handen Henne 2: f. Säd med mera handel de haft sin emllan. Och, emedan Kerstin intet fått full betalning af Olof för nyst-
nämde Perzedlar, icke eller med godo kunnat förmå Olof
at gifwa sielfwilligt tilbaka sama perzedlar, som han en tid
brukat, och nu nogot nött, så har Kerstin på et listigt sätt
begådt sig emot Olof at hon, om en natt, sielf pantat igen
åt sig dessa Perzedlar. etc: Hvarföre Kkorådet dömde henne
til Stock-Straff, at sittja 3 g-r å rad i Stocken.
domen gick derpå i Wärkställighet d. 25 martii, d. 29. och ändtel
d. 3. april, el 1. St. böndagen, sama åhr 1772
uppläst och Vidkändt ab. Hesselgren.


CD: KI1-022.jpg
(dåligt korekturläst)


Åhr 1772. d.29.Martii, höls Kyrkjo-Råd, i gästgifwar[
And. Anderssons Hus, (för de gamla Personers Bräcklighets skull
i närwarande af H. Fändrich Dahlström, H. Crono-Befall-
ningsman Almberg, Erich Hansson i Syrholn, Erich Ersson
i KKobyn, och Eric Nilsson i Holsåkern.
Thet har et Rychte komit för H. Befallningsman, om Anders An-
dersson och dess Hustrus i Syrholn, nyl. åter igen upkomna T[rä]-
ta och osämja. Hwarföre sama H. Befallningsman har skickat ef[
Gästgifw. And. Andersson, och inquirerat härom enskildt, då
Gubben, både berättat Saken i sin widd, och äfwen bekän[
beklagel det wara sandt. Hwilket har gifvit Kyrkjo-Rådet anled-
ning, at höra efter denna osämja. Och ehuru denna And
Andersson och dess Hustro, woro tilsagde at koma in i Sacers[
d. 15. martii, för Kyrko-Rådet, så undanbådo de sig den[na)
gången, efter de voro dels nogot skröplige, dels före-
gåfvo äfven nogot förhinder som komit emellan. Sa-
ken blef så upskuten til d. 29 martii. Ledamöterna
samlades där inemot aftonen . Förhöret skedde, sedan
de bägge förrut fådt en alfwarsam föreställning af
kkoherden, och samfäldt af de andre äfwen.
På tillfrågan säger Gubben sielf: Så länge guman är nychter om mornarna är hon b[??]
och förstör ing. ting i huset, men så snart hon får nogot på är hon
rätt Pältrug , kinkog, och otålig på hoo, dotter, Piga, och flere etc.
hvilket giör hoo ledsen, försagd och missnögd, at kunna vara
hema wid, och det är orsaken, at han reser så ofta bort at slipp[a]
få höra källter. Cur och gubben är sällan hema. Ser sit hus
intet så til goda, ssm vederbör. Och deröfver sticknas guman*
och då de råkat ihop, så skal gubben gå unnan.
Guman åter har Talgåfvan, och andra intyga och, at hon in[
kan tiga, utan inner fort kinka, än på det ena, än på nogot
annat, I synnerhet igår knotat mäst ut på gubben, som aldrig är
hema, utan ligger borta på wägarna på Pengars förlorande, förstörande uti bottap
pande, då än förstörs 30 plåtar, än 26: plåtar o. sit sam[
säger, at hon har ingen at rådgöra med om Husets bästa, om hushåld[
ningen.Vid madslhållande*, ute ch inne. Kink och Tal, höre[s]
å båda Sidor, Så at öronen må tröttna. Verbo. gamalt
groll tyckes hafwa så inistlat sig i bäggetheras Sinnen
emot hvarandra, så at de intet tola hwarandra. Under Förh[ö-]
ret, blottade de och för mycket sina Swagheter, hwad förr kan[
ler* intet neka, at hon super men vil intet gärna
tilstå at det är orsaken til hennes kältrughet.
dottern, el. Olof Larsons änka, Hustr. Kerstin hördes och enskilt
på frågor, svarades, at hon kunde wäl icke neka, at icke guman stundom super, men
sade dock, at fast än hon är helnychter, så kinkar hon än-
då, och kältrar, än på gubben, än på barn, ja och på andra
när det bärs til. Hon medgaf och, at gubben går icke in i
Samråd med henne om hushåldningens rätta skötsel, och at
guman äst kältrar öfwer hans täta bortowarande, hans
mångfaldiga, och täta Resor, til husts dryga skada samt, hans köpande
och handlande med kämpar, etc. Hon måste och med gråtande ögon, tilstå,
at de bägge äro skulden til alt detta owäsende i huset
hwar på sin sida. Sedan man med ledsna afhördt alt detta, under
tiänliga warningar och förmaningar. så
frågades om set förra, witet, neml. 30 D kmt som de friwilligt
sielfa ådömt sig, at ärlägga, om de skulle koma igen mera
och om de wilja nu utbetala thet? derpå swarades
R: af gubben. Kunde det skie 1/2 parten, så ville han utgifwa det.


CD: KI1-023.jpg
(dåligt korekturläst)


Men And. Anders mor swarade, at hon wille pligta med
kroppen. Hon hade inga Pengar at pligta med.
Saken togs i öfwerwägande. Och efter de enståndigt
wille afpruta hälften, så begafs det til 15: D-r
ihop, dock med det betingande (såvida de härefter
wille ändra sig,) men hwar det intet skulle slå
ut til wärkel. Prob å Bättring, så skulle de
öfriga 15D-r, ochså utgifwas til. Emedlertid
borde de nu hvar och en för sig betal 7:16 ·/·
tilsamans 15. D. för denna g. och det med det
första in i Kkan, för det at hwar en anser sig
sielf skyldig det hon för sig, 7:16 Han för sig, utgifwer
hwar sina 7: D-r 16·/· tilsamans 15 D.
Efter de bägge widgådt sin skuld å bägge sidor,
Frågades. Om de wilja hädanefter ändra sig?
Hwilket Lofvades. Af And. Anderssons mor,
med det willkor, om gubben And Andersson
vil öfergifwa sina Resor, Vara hema och
stöka med Hushåldningen, samt intet
köpa och handla med Hästar mera.
Frågades om gubben vill öfergifvasin
wifäliga handel, sina myckna Resor inemot
Högtides dagar, som härtils brukats, sina
Hästar, at därmed handla och wandla, och
för öfrigit ssm en Landbo stöka och sköta
sin Hushåldning på bästa Wis, som nöden
kräfwer, hädanefter? dertil samtychtes,
så mycket möyel. är, och vara vill.
På föreställning, at draga in sina Segel,
blef han och påmint om, och anmodad
at sättja up Debet och Credit på
sina utestående och löpande, antingen
fordringar el. Skulder, innan han, ssm
en g. man kan döt* bort i hastighet,
då hans anhöriga wiste ingen ting
af hans ställningar. Igenom alt detta,
(om det blir hållit å ömse sidor) tyckes
förtroende dem emellan, och en bättre
sämja, Kunna stärckas.
Resolution afsades.
Om de intet Hädanefter vilja rätta sig efter hvaran-
dra, och jäncka det ena efter det andra så hafwa de, at sittja bägge 2: i Stocken
2: Söndagar å rad, samt äfven den nu med
wilckor eftergifna Plichten 15 D-r utgifva.
Skulle och Anders Andersson afstå med at härefter
öfva nogon handel med Hästar och annat el. resa
bort i andra ärender, än i Lofliga och nödiga Resor
än på olaga Tid etc. så kiärt hoo vil vara at i annor händelse, undvika
böter, af 10 D-r Smt hka han enskilt af egit bo skal
bestå.
upläst och vidkändt d. 12 april 1772. Ab: Hesselgren


CD: KI1-024.jpg
(dåligt korekturläst)1772. df- 14. Junii höls kyrckjo-råd, närvarande
de H-r Fendr. Dahlström, H. CronoBefall-
ningsMan Almberg etc.
1. mo S. dag förekom Halvard Andersson i Tallriset som war angif-
wen för hafwa i qwarnen snattat af Lars Nilsson i Ha-
gen, ungefär 3. kappar Kornblands miöl.
Saken undersöktes, Halvard Andersson måste ärkänna, at han
giort det, och at Lars Nilsson, på färska giärningen, gådt
hem til Halvard, och tagit sama miöl af honom igen.
På frågan, om Halv. Andersson i Tallriset, förr har brukat til at
snatta nogot, el. om han woer känd för nogot dylikt, berättade
u. Pår Pärsson i Sunnanbyn, at Per Xstophersson i Forsgärdet skolat
sagt honom at Halvard Andson för nogra åhr tilbakars, i Fahlun
skal hafwa borttagit 2-ne pannor af en Plåtslagare. Äfven be-
rättades at Jon Jonsson i Tallriset skulle weta detta, som fölgt
med Halvard . Denne Halvard nekade til detta, sade at han
wäl köpt 2: pannor, men aldrig stulit. HAn ville intet kän-
nas härwid. Och emedan hwarcken Pär Xstophersson , ey eller
Jon Jonsson, ssm Wittnen woro närvarande, så blef detta mål
ey afgiort denna gången, utan upskiöts, til nästa
Sammankomst.
2.de Sama gång förekallades Hiort Olof Jönssons Son, Olof Olsson i Måssel
angifven för snatteri i qvarnen. Gossen Olof Olsson, 19 år g. kom fram
och wille giärna förfächta sig så godt han kunde, men ändtel
öfwertygad, ärkände han, at han i qwarnen tagit bort ur Lars Olssons
Säck i Måssel 1/4 ost, och intet fyllest, 1/4 af en Kaka bröd
item ur drängen Eric Anderssons Säck, tagit et stycke bröd och
skurit en skifwa af et fårlår, och ätit deraf, ssm hungrig
Slutet blef, at Fadren sielf, skal gifwa denne Olof
Rys på bara ryggen, hvilcket skiede, på en Lördag
på Kkowallen, då en allmän sammankomst höls
af folck, som upskrefves at få Cron-Säd.
(marg: dödt 1773 å Fahlu arrest ssm berättas.)
3-tio Framkallades, Pauls Jon Ersson, Söner, ifr, Forsgärdet. Eric & Jöns.
Eric 13 år gl. Jöns på 12. åhret. Eric beskyldes hafwa tagit bort en Tall med
kvistarna, ifr. Ingebor A. Anders hust Anna Ersd. hken skal hafwa quistat u
Tallen, och lagt ihop hyggttut*, til at torkas. Men Anna Ers d-r wil Klaga
oc säja, at Eric och hans bror tulit bort detta från hene. Gossarna åter
wilja påsta at de huggit och lagt ihop detta. Det motstriddes af andra.
Nämdes och, at desse gossar int: äro af god ull. dr* at de under Gudstien-
sten pläga wittja fisken i Gran, Siön. Kkowärden Jon Jönsson i Tallriset
nämde, at Eric warit Xsti Himelsfärds dag på Siön, äfwen 4. Dag Pingst
Gossarna nekade til altsamans, Olof Ers hustru, deras faster, wille och förswa-
ra gossarna emot A. Anders hustrus beskyllning. Bägge dessa hustrur haf-
wa altså Komit i Träta med hwarandra, och ropat TiufKonor på hwar-
andra. Saken kom så wida, at inget A. Andres hustru sade at Olof
Ers Hustu har för 11: åhr sedan stulit 1:par skor af Hamarstedts hu-
stru i Prästgården tienande. Lofwar framskaffa witnen derpå. Witnerna
wille, el. kunde inte positivt say at ärindrade sig wäl, at nogot sådant Tal
warit. men kunde ints: påtaga onaf* probandi. Saken upsköts ti[ls]
widare. Emedlertid nedsonades oc förlikades A. Anders hustru med olof
Ers hustru, med afbön sin emellan, oc handräcktes. Men för Skälsord[
de Kastat på hwarandra, skulle de gifwa hwar för sig, til Kkan
Ingeb. Anders Anders hustru Anna Ers d-r i Tallriset ___ 1:16.
och Olof Ers hustru Brita Ers d-r ibm _______ 1:16.


CD: KI1-025.jpg
(dåligt korekturläst)Med gossarna blef upskof, tils widare uplysning kan
ärhållas. Emedlertid förmantes modren för gossarna,
oc fastren, at uptucta gossarna etc:
4. efterfrågades, Holmar Jon Jonsson i Handbacken, at förhö-
ras om sina utöffwade Snatterier. Han har blifwit tilsagd
af Upsyns man, at infinna sig i Kkorådet, Hket han lofwat.
Men kom intet. Och för denna Sidwördnad at intet lyda
Upsynsmans, Eric Jonsson, at framkoma för KKo-rådet,
blef han ådömd, at sittja i Stocken 3:je: Böndagen.
Derom blef han tilsagd. Men kom ändå intet. Utan i det
ställe afwek han owetandes med sin Bror Olof Jonsson, for
ned åt Landet oc war öfwer hela somaren in på hösten borta. Cur står denna
Sakenöpen för honom, oc för bägge Bröderna, när de hemkoma.
Härmed slöts samankomsten för denna gången.
Ab Hesselgren

1772: d. 27. Sept. war åter Kyrckio-Råd, Närwarande
the wanlige Ledamöterne.
1 mo Åter Företogs Halward Anderssons förr anhängige sak
Han nekade sielf enständigt til Pannorne.
Witnerne hördes. Pär Xstophersson nämde, at Jon Jonsson i Tallriset,
som warit med Halvard i Fahlun den g. har sagt at Halvard
Andersson fått stryk af Plåtslagaren för det han gådt bort
med den större Pannan. Det 2: witnet, neml.
Jon Jonsson wittnade at Halvard Andersson haft 2: Pannor.
En större som kstat 3: D. den han har betalt, oc en liten,
som kostat 24. ·/· den Jon int: sedt hoo hafwa betalt. Men
då Plåtslagaren kom efter hoo på gatan, rände han
Halv: Andersson i Bröstet, och i det samma rycte han af
hoo den lilla Pannan. Och tyckes Halvard Andersson således intet hafwa betalt den lilla Pannan
Halvard åter säger, at han betalt henne med 18·/·
med dem Plåtslagaren intet wille sig nöga.
Saken synes wara fonutsig*, ehuru man
intet kan få ut rena Sanningen. Emedlertid fölgte
Resolutio.
Halvard Andersson blef ålagd at sittja i stocken
2.ne söndagar å rad hket skedde första g.
4. S. Bönedagen el. d. 9 octobr och andra g.
d. 11. ejus dom el. 17. Söndag p. Trinitatis.

2:do Angaf upsynsmannen i Måssel Anders Hansson, at Giort
Lars Jonsson ibm, har försumat Gusdtiensten 3: st. Bönedagen 1772
oc säjes han hafwa haft nogot hugge-arbete för sig under guds-
tiensten. Giort Lars, ärkände sig hafa inte. wetat at det war
Bönedag, Kunde oc icke aldeles neka sig hafwa haft nogot arbete
för sig i Fäbodarna. Och ssm Giort Lars är en fattig Karl, som
hade inte: at plicta med, blef han ålagd at skaffa til H. fendrick
Dahlström 4: st. stockar igen, som Kkan förut lånt, til Rännors
görande, oc dem så förswarl. som de förre woro goda. Och skola
desse 4: stockar synas, enär han kör fram dem.


CD: KI1-026.jpg
(dåligt korekturläst)3-tio Angafs af upsynsman Olof Jansson i Biörbo, at Wänd
Pär Pärsson, intet warit i KKan 3: St. Bönedagen, samt at han
nästan intet warit i Kkan sedan juhledagen 1771. oc at han gan-
ska sällan el. int: frågar efter Kkan oc Guds ord.
I ställe har Pär Pärsson under Gudstiensten på 3. Bönedagen 1772.
legat i en fönsterglugg å Ol. Jans stuga, utan tvifel i tanc-
ke at derinne stiäla nogot åt sig och barnen, medan folck
war i Kkan. Berättas at Knut Larsson i Rågsweden
äppelbo S-n komit åkandes oc fått se honom där, tå han
wändt om ifrån sit onda upsåt. Emedlertid kunde
Kko-rådet int: befatta sig med detta Brått, utan
komer Målet at stämas til wintertinget i Nåås
och Knut Larsson at witna i saken.
Men innan Tinget inföll blef denna Wänd Pär Pärs-
son död, då Saken äfwen stadnade af.
Upläst och Vidkänd Ab Hesselgren.

1773. d. 28 Martii hölts Kyrckjo-Råd i Sacerstian, närwarande
H. Fendric Dahlström, H. CronoBefallningsm. Almberg, Eric Hans-
son i Syrholn, Eric Jönsson i Måssel, Ander Larsson i Sälje
med flere.
1. Rådplägades om hwad Köp och Prys skulle sättjas på 1772.
Åhrs Win- och Byggnings-Säd, som äro 4 t. Råg, och sedan
9 t-r 4. f. hafra, tilsamans 10 t-r. Och emedan Thet åhret
Säd war g. slö och kärnlös, icke dugde til at så, med
möda nog til Bröd, så blef et modereradt pris stad-
gadt derpå, neml för Rogen propotionaliter efter 60 D t-n
Hafran til 8 plåtar el. 48 D. t. därjämte slöts at
de fattiga skulle wara närmast at få lösa henne,
med de wilkor, om de kunde skafa Peng-r och beta-
la henne strax, hvar icke, finge en hvar, af andra
köpa henne: Och skulle hon med det första sälljas
utom auction, efter allmän kundgörelse på Prediko-
stolen, nästkommande Palm-Söndag, el d. 4. april.

2: Giordes en förfrågan huru de mäst fattiga i Sochnen
skulle i åhr, ssm et g. swårt hungers åhr, kunna få nogon
Säd, efter ingen Lösnings-Säd funnes Och om intet
nogra t-r af Win Säden kunde inlösas af Fattig Cassan
til deras hugneliga nogorl. bärgning. Kkorådets ledamö-
ter funno sig wäl at sådant nu besynnerl. borde skie
efter så mycket Svelt spordes å så månge Fattiga, och
i thy omtaltes at Fattig-Cassan måste och borde
sätta til. dervid erindrade Kkoherden, at har wäl intet
wore, borde, el. kunde wara deremot, allenast med de
wilkor, at Fattig Cassan intet för mycket blottades,
el. aldeles uttömdes, och at det mästa wore utlånt, och intet
mycket vore at tilgå. Beropandes sig äfwen på Gen.
Visitations Protocollen, som wäl lofgifva, at taga nogot
derutaf, dock så at nogot deraf blir qvar, emedan
flere förnödenheter tarfvas. Efter detta stadnades.


CD: KI1-027.jpg
(dåligt korekturläst)i thet Slut, ändtel. at 3 t. hafra af Win Säden skulle af
Fattig medlen inlösas, och åt de mäst fattiga utdelas,
då för desse 3: tl. blöper efter 8 plåt t. - 24: Plåtar.
Frågades hwem skulle bestå forlönen, för de 3 t-s gifnings
el. Skänke-Säd som vore ifrån Wästmanland, men nu skulle
hem föras ifrån Fahlun, til de Fattigas understöd.
Sielfwa hade de dels inga hästar, dels als ingen förmåga i
Pungen, icke eller wille nogon annan för intet hem föra henne
efter de finge intet korn deraf. Kyrckjo-Rådet beslöt
ändtel at forlönen ifr. Falun skulle betingas för billigaste
Prys, och at Fattig Cassan skulle betalat.
Hwilket betaltes sedan med 12 D-r kmt
4. Omnämndes, huru nödigt thet vill wara at uplära nogon
qwiker yngling i Sochnen, som kunde betiäna hvar en med
Åderlåtning, vid påkomande Siukdomar, häldst nu då Siuk-
domar af flere Slag inrita sig. Dhervid nämde H. Crono-
BefallningM: Almberg, at han redan för nogon tid sedan,
nämdt derom i allmän Sochenstäma, och at församlingens
ledamöter måtte begrunda nödwändigheten häraf.
Nu kom sama mål före. The H. Befallnings man redan och
har talat vid H. Batallons fältskären, Wurster i Thuna,
som Lofwat emot Wedergällning … lära kost, och
Bandages skänkande etc.         vilja lära up nogon
dertil. Men hvar betalningen derföre skulle tagas det var
nogot swårare at finna. Församligen frågades om de på
Rotan ville Contribuera nogot dertil. el. om en Stambok
skulle gå omkring at insamlas Pengar dertil.
Församlingens ledamöter funne väl, at det vore nyttigt
och godt, men för sin fattigdom skull kunde de hvarcken
taga af … nogot, ey el. lägga nogot til Stamboken.
M mdre kunde en såd suma tagas allena af attig-
Cassan, som är liten nog förr, och blir mindre när det
altid tagas deraf, och litet nog samlas derin.
Ändtel kom man på den speculation, at insamla
nogre Collecte medel dertil i kkan, enär inga andra
Collecter äro at insamlas, och hela församlingen vre
tilstädes, at det kunde stiga nogot til. detta togs
för godt Såsom en fri vilja.


CD: KI1-028.jpg
(dåligt korekturläst)

22

1773: d. 28: martii hölts, efter 8 dagars förut pålysning,
allmän Sochen-stäma, då följande före hades.
Först uplästes Ven. Consistori Circulair, N-o 31. §2. om
den Tienligaste tiden at underhålla Catehismi förshören
de enfaldigare och ngdomen til underwisning at Salig-
hets läran, sedan wissa helgedagars indragning och
flyttning skedt. Tå allmänheten är minst hindrad til at
bewista benkförhör. The wille väl i förstone svara om
hösten, emellan Helgonmässan och Michelsmässan. Men som dagarne då äro Korte, mörke, och wägarna för soml. beswärl.
Ändteligen Swarades: under Andetiden, Sånings Passionstiden, då skal folcket mäst
och jämnast vara hema, dock med det uttryckel. förbihåll,
at de måtte skie på Söndagen, intet på hvardagar, ty
då låter det sig aldeles intet göra.
2. Frågades, om de i åhr ville framskafa Bräder, värc-
ke, och Timber, til at lägga Golf i Kkan, ryggstöd
på Bänkarnne, samt bygga Benhus, efter som
brfalt är i 2:ne Gener: Visitations Protocoller, och
de så ofta de förra åhren, Lofvat at fullgöra.
Härpå svarade the, at ingalunda fattas det
på Wiljan, men de förmå intet. The hafva intet Bröd
åt sig sielfva, mindre, at hålla dags värcks folck, de
hafva ju ingen styfwer at kunna förtiäna min-
dre förmå de at betala för arbetet sålunda
undanbad församlingen sig detta arbete, i
Åhr, tils de få se, hvad gud täckas giöra.

1773 df. 4.Dec. instälde sig, efter öfwerenskomelse i
allmän Socknestäma d. 28 Nov. innewarande, undertecknade,
H. Liutnanten A Dahlströmer, H CronoBefallningsMan
Almberg, kkowärden Jon Jonsson i Tallriset, Anders Ers-
son ifr. Biörbo. U. Eric Hansson i Källbäcken, Olof Lars-
son ibm. Eric Joensson i ofwanmejdan, Eric Jönsson i
Måssel, Anders Ersson, Nämdeman ifr. Syrholn
såssom Deputerade å floda församling, å utder
skrefne Dato, at icke allenast utse whilcka af
Sockne-Inwånarne woro så fattiga, at de behöfde
jämn Allmosa, utan och at reglera, efter ankom
-men hög Befallning, af d. 4. octobr, 1773. på hwad
Sätt och wys , the skola underhållas. och utnämdes,
de fattige, som följer, neml.
Källbäcken, Pär Pärs änkas, Kerstin anders D-s 2: söner, Per och Anders 2.pl.
(vänster marg till föreg?: NB modren säyes vara lat.)
(hustrun bara får.) Truls Eric Anderssson oc dess hustru, oföre bägge 2:
Ofwanmejdan, Eric Anders änkas, ena dotter 1:
Handbacken, Olof Joens änckas, 3. yngstas Barn 3.
Biörbo. Back Eric Ols änckas minsta barn 1.
Wänd Eric Pärs änkas ena barn 1.
Smed Olof Ols änkas, et barn 1.
Wänd Pär Pärs änckas et barn 1.


CD: KI1-029.jpg
(dåligt korekturläst)Måssel, Eric Andersons änckas mindsta dotter _ 1 [marg:] Måssel kan rå med at
Knip Hans Hanssons ena barn _ 1 föda sina.
Lars olssons ena barn _ 1
Syrholn, Anders Larssons ena barn _ 1
Hagen Erssons ena barn _ 1
Tallriset Knect Jan Erssons ena barn _ 1
Forsgärdet, Pauls Jon Erssons 5. barn _ 5 ¿pl.¿

1mo. Ofwannämde 23: fattige, och inga flera, icke en gång, mödrarna,
el. änckorna sielfwe påtager Sochnen sig samfält, på det
sättet at underhålla det de en gång i hwarje wecka gå
i kring til hwar och en, dock så at icke mer än en
af hwarje hus om weckan må koma, i hwarje By el. gård.
2. Om nogon af dessa fattiga behöfwa gå i Scholan, kan nogon
annan af Dess anförwanter för dem uptaga Allmo-
san, så at barnen sielfwa intet härigenom må försumma sin läsning.
3. Tå Win-säden komer at försälljas, skal af fattig Cassan
tagas så mycket som kan tålas at inlösa Säd
före och sedan utdelas på desse Fattige
4. Fattig Cassan skall och betala dem, som läsa för desse barn.
5. Skulle nogon af Sochen-inwånarne behöfwa nogon tiänst
af desse fattige en dag, mer el. mindre, böra de owä-
gerligen, då de få födan, sådant genast förrätta,
annars ware Dhe allmoso undfåendet för lustige,
när tiänsten, som af dem äskas är sådan, at de
den kunna uträtta.
6. Andra fattiga finnas Wäl, som kunna hafwa liten jord-
egendom, warest de sig blott til juhl föda kunna,# doch

# soml. finnas oc som hafwa ing. ja slätt liten: många, hafwa redan för-tärt sit lilla för råd, andra hafwa bara litet el. int. haft at upskära
men som de dock alle äro arbetsföre och kunna förtiäna sig lifs-uppehälle, åtminstone på andra orter, och Sochnen, som i allmänhet är merendels fattiger
oc har äfwen, hwad senaste års-wäxten angår, hKen wäl är god til Kärnan, blifwit icke ymnig, lidit i det at i år har dels swinbel säd upwäxt, dels land hafra mycket öfwerhanden, dels något bliwit osådt.
ej mäctar flere at under-hålla, så wore til önskandes at etc.

mächtar ey Sochnen, som i allmänhet är merendels fattig
ey flere underhålla, utan önskade, at et arbets-hus
worde inrättadt, ther sådane fattige den öfriga tiden
af åhret, kunde tjäna födan, innom orten.
Således som anfört är mera slutit och öfwerens-
komit betyga underskrefwne, och skulle nu emot för-
modan, nogon af denne Sochen igenom allmoso-
Sökande inställa sig i andra Socnar, bör den
straffas, och til förekomande däraf komer denna
ÖfwerensKomelse å Predikstolen at allmän kun-
nog giöras. Floda Sockhenstufwa d. 4 Dec. 1773.
A. Hesselgren.

Nota. Alla Sochnens fattiga böra upräknas, granskas oc fördelas wissa Platser, oc deraf sedan
göras en förteckning af alla, som äro wärckel. fattige, oc böra få lof, at gå omkring
oc bedja, om allmosor i Sochnen.
Den som är ung oc Kan förtiäna födan, oc ändå går & tigger, förbiudes. då måste under-
sökas, om såd. av lättja intet gilla arbeta, el. om arbete tryter dem, oc huru
de på et nyttigt sätt må bli hulpne til arbete, så at Sochnemän af dem må
hafwa gagn, oc de sielfwa af brist på näringsmeddel inte koma at swälta.


CD: KI1-030.jpg
(dåligt korekturläst)


24

1774: d. 23: maji el. 2: d Pingst, höls, efter förut skiedd
Pålysning, allmän Soxhenstäma, då
1 mo Kyrckans och Fattig-Cassens Räkenskaper blefwo up-
läsne, godkände och underskrefne, samt, til Inkomst[
och utgifter gillade. Tå befants Kyrckans Tilstånd
wara, hwad dess medel angår, sålunda i stånd, som
följer, neml. Balancen ifrån förra åhret i Contant 392:20
I utestående fordringar _ 6101:16. 6494:4
Inkomsterna woro efter Specialen, influtne _ 994:7
7488.11
1773 åhs utgifter woro efter Special förteckningen
uti en suma ____________ 640:27
Balance til nästa Åhr, i Contant _ 552
I utestående obligationer _____ 6295.16
                                6847:16
                                 7488:11
suman af behålningen är altså 6847:16 ·/· kmt
I följe hwaraf, för åhr 1773. efter hans Kongl. mayest-s nådigsta Befall-
ning, til Kongl. Bibel-Comisionen wäl börde insänds 34: D 8 ·/· uträknadt
En half för 100 efter Circulairet åhr 1773. No 32 §8. item efter
Protocollet hållit Vid allmäna Prästmötet i Westerås d. 15. Sept.
1773. §. 6. som giör _____ 34: 8·/· til Bibel-Version
Men som i Behållningen äro uptagne 600 D. kmt. hka en okänd, har skänkt, til Predikstolens förbättr[an-]
de i Floda, så har man ansedt den Suman ssm anslagen od pios* usus som enligt ofwannämde
Fattig Cassans Inkomster och utgifter befunnos mera i följande Stånd.
Balancen ifrån förledit åhrs rakning
                       I Contant _______ 232:23
             I innestående fordringar af reverser 1974:16. 2207:7
Efter specialen, Inkomsterne åhr 1773. til d. 1. maij 1774 ___ 207.8 2414.15
utgifterne, efter specialen 77:16
i Contant Balance til nästa åhr ___ 374:15
i utestående fordringar ____ 1962:16·/· 2336:31
                         2414:15·/·
2-do lästes reverserne på Gäldenärerns, el. Låntagarna af både Kkans
och de fattigas Cassa Då de som intet intresse betalt upsades ifrån
sina låntagne Capitaler. Men som intet alle wore närwarande
af dem, så blef den författning tagen, at kkoherden med sina
Wärdar, skulle med det första utdraga en längd på låntaga-
rna, och wid nästa Sochenstäma upsäga dem, som brusto på
intresse för hwarje åhr, deras Capitaler. Die & loco ut supra
       uppläst och widkändt abr. Hesselgren


CD: KI1-031.jpg
(dåligt korekturläst)1774. d. 5. junii Hölts, efter 14 dagars förut skedd Publication å Pre-
dikstolen Kyrcko-Råd, då utom de Wanliga Kkorådsleda-
möterna hka woro tilstädes, 2-ne nya waldesi ställe och inskef-
wos, neml Daniel Lundberg i Syrholn, i ställe för afl.
Eric Ersson i Kkobyn, samt Jöns Hansson i Forsgärde uti
afl. Pär Xtoffers ställe ibm. då de mål, som föresades,
woro följande.
S.dag togs det för afgiordt at Predikstolen skulle anten repareras,
el. och til nyo byggas. Beslutet war at han skulle byggas ny!
Sedan om Rumet hwarest han skulle sättas, discourerades. Och alden-
stund intet alla woro eniga derom, så voterades derom.
til et nytt ställe, neml. bredvid Altaret fram i Kkan, voterade
följande. neml. H CronoBefallningsman almberg: eric Hansson i Syrholn;
olof Ersson i Bäckebyn: Eric Nilson i Holsåkern. Pär Ersson på Gåsholmen.
och så widare.
At han borde stå på gamla Stället, där han nu står, voterade, Eric Jönsson uti
Måssel: and.Larsson i Sälje: Jon Jönsson kkowärden i Tallriset, Ol Olsson kkow.
i kkobyn: Dan Lundberg i Syrholn, eric Matsson i sunnanbyn: Jöns Hansson
i Forsgärdet: etc.
H: Liute. Dahlströmers votum var, at han wäl håller med, at det nya stället är
beqvämligare och tiänligare, dock lämpar han sig efter Pluraliteten.
Saken blef intet deciderad, utan stadnade denna g. dervid at i hwar
by, skulle Socnemännen rådgöra härom i sina Byar, och gifva swar
til nästa Söndag, då Pluraliteten får höras. Emedlertid öf-r
medkom man om at affå 2. e. 3. ritningar å en ny Predikostohl
ifrån Målaren Swedin ifrån Fahlun. Knipen for til Gränge etc.
Andra målet, som föresades war, om den siuka Lars Erssons dot-
ter i Hagen, som hade en svår Svulnad på sin fot och låg i swårt
wärk och Elände, huru hon skulle botas. Ömheten och Christelige
Billigheten at hielpa henne, insåg man nog, men hvar meddel
skulle tagas, derom var man villrådig. Ändtel. projecterades
1 mo om Fattig Cassan, at hon skulle bestå, dertil 20 plåtar, hket samtycktes,
och d. 12. junii utgafs 2.do skulle Sochnen bestå __ 15 plåtar
                  3: hon sielf ______________ 15 plåtar härtil.
Om det skulle koma dertil, at hennes fot afsågas skulle.
Hvilket sedan skiedde.
3: måtet war, om Bänkarnas färdiggörande i Kkan med golf och stöd.
Härom woro många Disputer och rådplägningar, antingen Kkan skulle
påkosta dem, Då De blefvo dyrare at in lösa för evärdel. tider, och såle-
des skulle många ändringar, ja och ledsamheter följa, at de Rike
skulle då endast få rum, de fattiga intet o.s.v. ändtel stadnade
man dertil, at hwar och en bänkelagare swarar för sin Bänk och
på det, at härmed intet längre måtte dragas ut på Tiden, så
widtogs den alfwarsamhet dervid, at nu til midsomaren skal arbetet
wara gordt, och Bänckrne färdige, och det vid 3 D kmt pligt, för hvart
bänkelag, som intet fullkomnar det.
Nota: e som hafva sina bänkar förr med arm- och ryggstöd, måste betala
lika mycket med de andra, som bygga.
Nota: utan Pulpet, allenast efter som första bänken på qvinfolckssidan
är gord med en liten hyll at lägga PSböckran på.
Nota intet med hela Bräder under til golfvet utan allenast med et
til ryggstöd, så de kunna räcka ut knäna, derunder, eljest torde
bänckarna blifwa för trånge.
wid nästa söndag skulle denna ultimata termin publiceras på
Predikstolen, til allmän underrättelse, hwilket skiedde;
Sedan nu Bye- och Sochnemännen haft sin tid, at sin emel-
lan rådpläga om Rumet til Predikstolens Sättjande i hwar sine Byar, så blef
denna affairen af Kyrckorådet remitterad til en Allmän
Sochen stäma, hwilken


CD: KI1-032.jpg
(dåligt korekturläst)1774 d. 3. julii utlyst, blef hållen Åhr 1774 d. 3. Julii, då ibland an-
nat, församlingen wystes 3-ne ankomne Ritningar
på form af Predikstol. 2-ne ifrån målaren Swedin i Fahlun hitskickade, samt
En af V. Corporalen Knipe giord efter Grangärde
Predikstol. Dessa blefwo först wyste i Kkorådet
som d. 26 junii häldst utkorade thed mönster, som
Knipen giordt, likt med Grangärdes. Härtil samtyck-
te äfwen hela församlingen nu· Hela Sochenstäman
allenast med den tilläggning, at Predikstolen skulle
byggas nogot högre, än han är i Gränje som skal wara nog låg, för långa Präster, därnäst
frågades 1-mo om den g. skulle repareras, el. en ny giöras
Efter nogon rådplägning, blef ändtel. det förwisso slutet
at han skulle byggas ny, och thet af den grund
efter 600 D. blifwit dertil skänkte, hwila eljest
Gifwaren skulle illa uptagit, om ey så skulle
skie.
2: Hwarest Predikstolen skulle sättjas? Therom woro ful[
ler månge mot och månge med. Soml. wille behålla dess
gamla Rum där han nu står. Andra åter intet. När
man tydel. förestält församlingen Ritningar af
Knipen gort med dess gång, som skulle taga bort
för mycket rum af gången, samt flera olägen-
heter och öfwertygadt henne om at man härvid
för efterverlden borde se på, dels Prydnan och
Beqvemligheten, dels nyttan, af denna kostsama
Predikstohl, så fandt församlingen sig ändtel. derwid
nögd at den nya Predikstolen skulle byggas och sattjas
på pelaren fram i Kyrckan, där Gref Palmstiernas
Epitaphium el. contrefait sitter. därvid blef det slutet.
3: Nämndes om kostnaden härtil. Knipen begiärt
450. för arbetet. Träwircket, Tälnar och Brä-
der skulle bestås af Församlingen.
4: Målaren Swedin i bref begiärdt 100: til guld, 100 til
andre åtskilliga färger, och 200 D för arbetet,
tilsamans 400 D-r kmt utom Gardinmålningen,
som â part komer at betalas.
Nämndes äfwen om, at församlingen intet lärer kun-
na undandraga sig at bestå Tälnar, tiocka,
och tunnare Bräder, såsom wärcke dertill.


CD: KI1-033.jpg
(dåligt korekturläst)


Åhr 1774. d.20 Nov, efter skedd pålysning d. 13. sistl. Nov. höls Sochen-
stäma i Floda Sochnestufwa, då woro utom församlingens ledamöter
närwarande, CronoBefallningsman almberg etc.
Aldraförst tackade kkoherden församlingens ledamöter, som i åhr warit
willige, at låta inlägga golf, och göra Ryggstöd uti Bänckarna
til deras hustrurs mera beqwämlighet, och kkans Prydnad.
därnäst gratulerades församlingen til öfwerstökande med den nya
Predikstolens fulbyggande, af V. Corporalen Knipe, då man will
förmoda, at hela församlingen wore nögd, så wäl med Rumet,
där han nu sitter, som och med sielfva arbetet til dess
Zirlghet. Och nämndes at församlingen och dess barn och
Barnabarn wore skyldig ärkänsla åt Knipen för dess
Wackra arbete. Församlingen förklarade sig hel
nögd med altsamans.
Räkning ingafs af Knipen på Trä wirke, som åtgådt
dertil, hwilket församlingen komer at bestå.
därnäst Frågades efter, hwarföre icke de Föräldrar i Sochn, som
hafwa Söner ifrn 7: åhr och therutöfwer, innan de gå til H-s
nattward, icke låta dem gå i Kkan, samt fram i Choret om
Söndagarna, efter Högw H. Doct- och Biskopens 2-ne gifna Befall-
ningar, första g. i 1764 åhrs Protocolls §.8:p.14. andra gån-
genwig General Visitation, 1770. §.4. hka nu å nyo uplästes, tillika
med förordningarna at pligta derföre. 2.-3. el 4. g-r har och sama
ärende på Predikstolen blifwit pålyst. Ja det har och både kko-
herden sielf en g. gådt omkring kkan, och framhaft de söner
han funnit i bänckarna. Ja och gifvit befallning åt kko-
Wagtaren, at köra fram dem i Choret. Likväl har man
funnit ingen önsklig wärckan och bot derå. Thet kunna
högst 10. 12. el 18. högst då och då stå derframe, och
intet flera. Nogre wille wäl föregifwa det, at barnen
för fattigdom, hade inga kläder på sig. Men det kunde
wara nogre, men intet alla. Så at den ursägten wille
intet gälla. Efter Skriftrese boken har man räknat
ut, at i Källbäcken finnas 6: gossar, öfver 7. åhr, neml.
Gåsholmen _ 1
Handbacken _ 3
Forssen _ 3
Biörbo _ 8
Holsåkern _6
Kkobyn _ 5
Måssel _8
Syrholn _ 8
Bäckebyn _ 1
Swedjebyn _2.
Sälje _ 6.
Hagen _ 13
Sunnanby _ 3
Tallriset _ 4
Forsgärdet _ 6.
Tillsammans 83 stycken gossar
de föräldrar, som hålla sina barn dertil, wille liksom förargas, öfwer.


CD: KI1-034.jpg
(dåligt korekturläst)

28

at så ofta klagas häröfver. Men de andra woro nog
tystlåtige dervid. The lenste* blefwo alt så til-
börl. bestrafade häröfver och alvarl. til-
sagde, at hädanefter wisa mer lydnad.
än härtils. Hwilket om det intet blir Boot derå:
Så nödgas man sättja wite. Emed-
lertid får man, efter d. dag se hwad wär-
kan denna Påminnelae giör.
upsyningsmannen i hwart Skriftelag göra sig
noga kunnige härom, och gifwa Kyrckoherden de-
ras Tilstånd tilkänna, som föregifwa sin fattigdom
och Klädeslöshet, at gå i Kkan. Widare lofwa-
des at wid Skriftresorna skulle härom när-
mare undersökas.
Ännu beswärade sig Kkoherden öfwer en del tröga
föräldrar, som intet låta påskina nogot alfvare
at hålla sina Barn i Scholan. I Biörbo, och
i Hagen, woro Scholorne tämel braf i gång,
men icke så med Barnen i Forsgärde, Sunnan-
by, Tallriset, Kkobyn, Holsåkern, Hka borde
hållas at gå uti Sochnestufwan. Sochne
stufwan befans wara bofällig til muren, samt*
sålunda farlig at elda uti, hwartil kom, at alla
Bränwins kärlen lågo på låftet, cur man
intet kunde nyttia detta åhr, el. winter
Sochenstufwan til Scholarum i det om-
taltes förden skull, at Schola mästaren Tun-
ström skulle flyttia än hit, än thit, til
de Byar hvarest barn funnos, som
borde gå i Scholan. I Syrholn wistades
nu och hade 8. el. 10. Barn. The andra Byarne
förmantes at koma sin emellan öfwerens om
Rum, och sedan göra sin Skyldighet, så framt
de wilja undgå 2:nes* Smt pligt, efter wilskmars
p. 41: sat Lit. F. (a).(b) (c) sedan de flere g-r
blifwit warnade. Eljest nödgas man tingstäma dem.
Ändtel nämdes om at man i åhr bör wara
betängt, at bygga etBenhus. Man talte
om Sättet, huru det skulle byggas, samt äf-n
at köpa nogot g-t Hus på auction, som kunde
tiäna dertil. Widare härom härnäst.


CD: KI1-035.jpg
(dåligt korekturläst)1775. d. 30.april, hölts allmän Sochnestäma, då, utom
Församlingens ledamöter, CronoBefallningsman
Almberg, med flera, woro närwarande: då åter igen
1-mo Ventilerades, om By.Scholamästarnas aflöningar, som nu
inkomit ded sina Räkningar: Eric Lindberg, ifrån Biörbo
ingaf 2-ne listor på sina Fattige-barn oc fordrar en Suma _ 32:12.·/·
Johan Tunström, som öfver förleden Winter, för Jul
1774 och 1775 informerat, fordrar en suma _ 21:8.
Kerstin i Måssel fordrar en Suma _ 14:18
Läsmästaren i Hagen, fordrar allena _ 3D-r
                 Suma. 71:6.·/·
Sedan regleringen skedt, så feck Lindberg, allenast _ 17:16
Tunström för Pär Pärs änkas 2:Söner i Källbeck _ 4:-
Kerstin i Måssel för 3-ne barn _ 6.
Scheduin i Hagen för Pauls Jon Ers, söner _3

Resten af Betalningen borde den Thunna Säd af hwart magazin i hwar sina
giärde-lag, anwändas til, som hvar en i Sit gärdelag, hade at reglera siälfwe
sin emellan och det så, at Föreståndarna af Magazinet hädanefter altid
sielfe pänka* denna tunna Säd el: de Pengar, som fås, derföre på öpen auction, då hon får säljas [til] den [hög]stbiudande emellan de
af Barnen som skola få deraf, och By schola läraren, utan at beswära Kkoföreståndarene dermed.
2. Om Benhus-byggande, komo Församlingens ledamöter öfwerens, ändtel.
så allmänt wara bäst, oh sundast, om det, at De dödas Ben
hwar gång, lik begrafves, el. när grafwar öpnas, at the
som gräfwa, skola då wid En D-r Smts vite, vara skyldiga och tilhåldne
at plocka ihop benen och lägga dem tilsamans, underst i den upgräfne grafwen,
så at intet nogot theroppe, blifver: cur böra grafvarne
då gräfvas tilräckel. diupa: samt at klockaren el. nogon närmast boende wid Kkan
har in sicht härpå, at så skier. Och at den, el. de som
försuma detta at giöra, skola straxt utgifva 1:D-r Smt:
Äfwen beslöts, at Kyrcko-gården skal jämnas, och liken
begrafwas i ordning, efter som hwarfwet går, och
at den el de, som gräfwa på nogot annat ställe än i hwarfwet, äfwen skola utgifwa nogon Pligt
samt at deröfwer tilsyn hålles af vederbörande. NB. Eric Xstophes hushåll plictar 6:D. kmt.
3. påmindes om, huru nödigt det will wara, at stegar giöres, och
hängas up på kkotaket, i fall nogon vådeld, el. annan
Eld skada, skulle tima, för då i rättan tid, at koma up, at
släcka Elden. Therpå inwändes wäl den omöyelighet som förr, föregifwits,
neml. at kunna fästa Stegarna på Kko-kamen, som berät-
tas wara för swag at hålla sådana tyngder. Ändtel.
kom man öfwerens derom, at, när V. Corp. Knipe får nogot
göra vid Kkan, skulle han, som förstår saken, gifwa sin
mening och tanka tilkänna derom.
Sama Sak är och med Prästgårds byggningen, den borde
och förses med Stegar på Taket, efter man då litet
förut sedt en äfwentyrl. fara å färde med Eld i* knutig*


CD: KI1-036.jpg
(dåligt korekturläst)Åhr 1775 d. 14 maij, skedde, efter förut skedd Pålysning, å Pre-
dikstolen, i Sochnestufwan, uti wissa Deputerades, ifrån hwart
Giärdelag, närvaro, en ny reglerig på de Fattiga, och
ussla, hka funnos så fattiga, at de skola underhållas af
församlingen för detta åhr.
Aldraförst koms derom öfwerens, och samtycktes af alla Depu-
terade, at hwart och et Gärdelag innom sig, försörja hwar
Sina wissa fattiga, så at ingen får gå in i et annat gärdelag
at tigga el. få allmosa, hwilcket om så skie skulle, (sedan
thet å Predikstolen först blir publicerat) så blir de
som beträdes därmed, pligtfäld, at sittja uti Stocken.
Thärnäst blef äfwen afgiort, at ingen af det ena gärdelaget, må gifa
nogon af annat gärdelag, någon allmosa, och derige-
nom förorsaka nogon rubbning uti denna stadgade
ordning, utan at hålla sig stricte efter hvad slu-
tat är, på det at all oordning i denna delen, må
förekomas, och en jämnlikhet winnas, samt at de Fat-
tigaderigm må tilwänjas, at hålla sig på sina ställe
och intet löpahela Sochnen öfwer. Skulle ch Nogon
af dessa Fattiga finnas, som icke kan el. förmå
sielf at gå omkring i sit gärdelag, så blef
stadgadt, at den el. de undfå nogot litet un-
derstöd af fattig-Cassan, som hon kan tåla,
men för öfrigt saman skiuter* hvart och et
giärdelag, til deras understöd, hvad som
tarfwas, utan at betunga the andra giär-
delagen därmed.
Sedan detta först blef afgiordt, så blefwo
följande utnämnde och antecknade, til sina
underhåll, som följer neml.
Biörbo Gärdelag.
Källbäcken, Pär Pärs änkas, 2: Söner _______ 2:
Truls Eric Anderssons Hustru; allena _____ 1.
Gåsholmen Xstopher Larssons, et barn ______ 1:
Ofwan-Mejdan, Eric Anders änkas, ena dotter _ 1:
Handbacken, Olof Jons Änkas ett __________ 1.
Biörbo. Back Eric Ols änkas, et ____________ 1:
       Wäng Eric Pärs änkas _____________ 1.
       Smed Olof Olssons Stärbhus, 2: barn _ 2.
      Wäng Pär Pärssons änkas, et ________ 1.
  afsked. Pär Jansson Smeds _ et _________ 1:
                                       12: personer


CD: KI1-037.jpg
(dåligt korekturläst)Norra Gärde-laget
Holsåkern, frimodigs Olof Ers änkas, 2: barn _ 2
          Zachris Erssons ______ 1.b ____ 1.
          Olof Zachrissons _____ 1.b ____ 1
Måssel    Spik Hans Hanssons ____ 1 b ____ 1
           Lars Olssons ________ 2:b ____ 2:
          U. Eric Nilsson, i anseende til sit siukl: Tilstånd
          och 5 sina barn, bewiljades af Fattig-Cassan
          at undfå _ 12:D-r
          Jon Anderssons, et barn _______ 1:
KKobyn, u Olof Olssons änkas, et barn _____ 1:
Swedjebyn, Xstopher Anders änka, och et barn _ 2:
Sälje, Nils Erssons änka, i anseende til sit
          usla Tilstånd, bewiljades af Fattig-
          Cassan ____ 18D-r           11: personer

Södra Gärdelaget
Hagen, Pär Erssons, et barn _________________ 1:
          Jöns Anderssons änka sielf _______ 1:
          gl. Pär andersson, i anseende til hans
          orol. Sinnes Tilstånd, beviljades af
          Fattig-Cassan 15D ändrat til 9:
NB Mats Larssons g. Swärmoder ihogkomes
          med nogot utaf fattig Cassan; får __ 6:
NB Lars Erssons änkas dotter Brita ihogkomes
          af Fattig-Cassan med nogot. utslutet i åhr.
Tallriset, Knect Jan Erssons, 2: barn ________ 2:
          Jon Nils änkas et b. _____________ 1:
          Lars Lars änka undfår för sina
          2: krymplingar: ____ 12: D-r
          Ingebor and. anderssons, 1. barn ___ 1:
Forsgärdet, Pauls Jon Ersons änkas 3. barn ____ 3
                                9: personer

Wid 1774 åhrs Slut-räkning befants af hufvudboken, at hela Fattig Cassans
inkomst besteg sig allenast til 190: D-r13:·/·kmt då både frowillige gåfwor, Testamen
ten, inventeringar, och intresse-medel woro in beräknade men hela utgiften skulle
stiga til för mycket deröfwer, om de ofwanstående skulle, efter som projecterat
war i Sochnestäman, så neml. U. Eric Nilsson i Måssel _ 12.
Nils Erssons änka i Sälje _________________________ 18.
G: Pär anderssin i Hagen _________________________ 15
Mats Larsons änkas i Hagen, Swärmoder ______________ 6
Lars Ers änkas dotter och Lars Lars änka i Tallriset; derföre
funno kkoföreståndarne skäligt at jämcka nogot litet häri, och
så taga dertil, som Fattigkassan kan tola, neml. så, at
U. Eric Nilsson i Måssel, undfår ___________ 12:
Nils Erssons äncka i sälje, för sina olyckor ___ 18.
g. Pår andersson i Hagen __________________ 9
Mats larsons änkas Svärmoder i Hagen _______ 6.
Lars Ers änkas dotter, får intet d. gången,
[i] ställe, Lars Lars äncka i Tallriset för 2: krymplingar __ 12: då suman blir.
                             suma D 57: D-r
när nu tillägges utgiften för Lars Ers dotter i Hagen ___ 120:
och tillika, för information åt fattiga barnen _______ 30: 16
                  så stiger suman ändock 207:16.·/·


CD: KI1-038.jpg
(dåligt korekturläst)1775. d. 25. maij el Xsti Himelsfärds-Dag, hölls, efter förut ske[dd]
pålysning, allmän Sochne-stäma, då Kyrckans och
fattig-Cassans slutna räkenskaper för åhr 1774. ifr[
d. 1 maji 1774 til d. 1. maji 1775 blefwo upläsn[
och af wederbörande underskrefne i Tå Kyrckan[
behållne meddel befunnos wara i följand Stånd
neml. Balancen ifrån förledne åhrs Räkning
J Contant ___ 552
J utestående Fordringar 6295:16·/· 6847:16
Inkomsterna äro efter Specialen 1165. 11.
Summa 8012:27
1774 åhrs utgifter äro efter Special förtckning
uti en suma ______ 1428.11
Balance til nästa åhr 1775 i Contant 666:20
I utestående obligationer 5917:28
Behållningen 6584:16
8012:27
Suman af Behållningen blir således Sextusende femhundr[
de Ottatjo fyra el. 6584: D och 16.·/· kmt
Således belöpa för åhr 1774, efter hans kongl. Mayt-s
nådiga Befallning, efter 1/2 pi* för 100. til kongl. Bibel
Comissionen, 32 D-r 30·/· har quittence härå.
Fattig-Cassans Tilstånd befans wid sama tilfälle, såd-t
neml. Balancen ifrån föra åhrets Räkning.
I Contant ___ 374. 15.
I utestående reverser ____ 1962.16. 2336:31
Inkomsterna äro efter Specialen 196.21 2533.20
utgifterna äro efter specialen 214.4
Balance til nästa åhr, I Contant _467:22
I itestående reverser ___ 1851: 16
2533.20

1776: d. 25. Martii Hölts Kyrckioråd. närwarande Ledamöterne, Tå
afgort blef, at
Jan Ols änka i Björbo, feck afslag på sin begäran, at få efter-
gift å sit intresse, som Jöns Olsson i Syrholn, begärte. Detta afslog[s]
med det skäl at sådant skulle blifa et prajudicat för andra
så wida hon har Egendom, och intet är allmoso-hjon, och nu är
i Tiänst hos Herrskap, i Sörmland, med sina 2: barn, som
där får all ans, skiötsel och education. Annat är, om hon
wore hema, och lede nogon Nöd, då hade hon at wänta
nogot understöd af Fattig medlen. Men som sådant nu
intet behöfdes, ty blef hans begäran afslagen.
Nota. Nämdemännen, få efter en Härads Rättens Dom
lösa hwar sin Tunna, Lösnings Säd, med förbehåll, at försam-
lingens ledamöter då slippa göra dem Dags wärcken. Men
Lagmans-Tings hielpen* förbehöllo sig nämdemännen.
Nota. KKowärdarne blef och d. g. låfwat, at få lösa
3: t-r hwar, af Lösnings-säden, efter de ha ringa Lön
och mycket beswär. Projecterades, om icke deras
Lön, kunde ökas, då et memorial kunde skrifwas och til
Dom Capitlet härom, och ökning begäras. Men Prästmöts Proto-
collet af d.15. sept. 1775. §.7. förbiuder sådant. Vide & recita.


CD: KI1-039.jpg
(dåligt korekturläst)1776. d.15. Junii, el. 3. st Bönedagen höls efter förutskedd Pålysning
d. 9. ejussem, sochnestäma, då kkans och Fattig Cassans slutna Rå-
kenskaper för Åhr 1775, ifrån d. 1 maij 1775. til d. 1 maij
1776, blefwo, igenomgångne, upläsne, undrskrefne och rigtige
ärkände. Tå Kyrckans Meddel befunnos wara i följande
Stånd, nemligen.
Balancen ifrån förledne åhrs Räkning
I Contant ____ 666:20.
I utestående obligat-r - 5917:28 6584:16
Inkomsterna äro efter Specialen 1352. 4.
Summa _ 7936:23
1775 åhrs utgifter äro erfter Special:
Förteckningen, uti en Suma __ 1110:6
Balance til nästa åhr i Contant ___ 879:
I utestående obligationer __ 5947: 16 6826. 17 är Behållningen
7936:23
Suman, af Behållningen blir således Sextusende Ottahundrade tiugu Sex,
D-r och Siutton ·/· el. i numrer 6826. D-r och 17.·/· kmt
Således belöpa för ähr 1775. efter Kongl. befallning 1/2 pro: för
100 til Kongl. Bibel Comissionen __ 34: 4.·/· kmt.
Fattig Cassans Tilstånd befans wid sama tilfälle sådant,
Neml. Balancen ifrån förra åhrets Räkning
i Contant ____ 467:22.
i utestående reverser _ 1851.16
2319. 6·/·
Inkomst: äro efter Speciale __ 338. 23 2657:29
Utgifterna äro efter Speciale i en suma _ 116:19
Balenc. til nästa åhr i Contanter ___ 569:26
i utestående reverser ____ 1971.16 2654.29.


1777 d. 6. april hölts Sochen-Stäma, närwarande, nogon del af församling-
gens ledamöter. då
1.o Påmintes om Reparation å Stora Prästbyggningen, til Tak i öfre Salen, lid-
stor omkring Takfäste, med mera.
2: om köks-Spisens lagning med Böhljärn, samt hällar, i matrumet,
Sängkamar-Spisarne m.m.
3. om de 2. parbodarnmas nybyggande öfwer källare af Biörbo folck,
som bör görat, samt dess behålna laga byggnad efter gamla
Knutstenarna*, Hket om de intet wille göra, lofwades at dröya
dermed, tils Häradsrätten får yttra sig deröfwer. desse bodar
äro längst för detta, ssm får små, och för gamla, ut dömde.
4. Winsädens försälgning, och lösningssädens utdelning.
5. om Gärdslegårdens hållande, omkring fäbode-tächten. den har
efter flere hållna Syner, af Länsman, och nämdemän, befunnits
intet hafwa blifwit i fult stånd satt, i synnerhet åt den


CD: KI1-040.jpg
(dåligt korekturläst)


34

Kanten, som wetter åt Landswägen, hela streket längs efter, ssm
Syne-attesterna utwisa, at derföre, som desse intet fullgiort
sina löfter å Sin Sida, så wil och kan Prästebonds innehafwa-
ren icke eller stå wid sit löfte, at i sin Tid antaga
sig, at hålla denna gärdslegård, wid magt. m.m.
Hket han då ok den gången afsade sig.

1777. Hölts d. 13. april, KKo-Råd, efter förut skedd pålysning,
då Byschola-läromäst-s ingifne Räkningar ingåfwos och
Reglerades, då följande samtycktes, neml. at Lindberg i
Biörbo, feck betaling för följande.
Källbäcken Knipens Eric Hans Son, Olof ____________ 1:8: gådt i 5. wevkor
Linds Eric Lars Son, Pär ________________________ 2: ______ 8
Pär Pärs änkas 2: Söner, Pär och Anders ____________ 2: _ihop_ 8. weckor
Handbacken Olof Jons änkas 1 dotter och Son, Pär.Karin _ 5: _____ 20 Weckor
Wäng Pär Pärs äks, Kerstin & Reic ________________ 3: _____ 12. weckor
Afledne smed ol. Ols, fader- och moderlös. twillingar _ 10: _____ 20. weckor
Wänd Eric Pärs änkas barn, til skiftes _______________ 1: _____ 4 weckor
                                     ___________24:8.·/·
Wid sama tillfälle, satte och kkorådet Pris på den magazins
Tunna Säd, som bör utgå til kost för de fattigas Skol-hållnig[*
så där, som och vid de 2 andra magaziner, neml. 27:D. t
efter det sades klen Säd, med Strukit* mål.
Olof Matsson ifrån Gagnef, som efter hjul först begynt, at
läsa för följande samtycktes, at få för
Pauls Jon Ers änkas ___________ 1: \
Krus Britas Son, ______________ 2:8. | Forsgärdet &
Knect Jans barn _______________ 4:- | Tallriset.
Ingeb. And. Anderssons _________ 2: /
Rosas* Zachris ________________ 2:8
Frimodigs Ol. Ers änkas ________ 4.
Erckm. Er. Ers änkas ___________ 4
Kult Ol. Ols barn ______________ 2:8 20:D-r

Kerstin i Måssel, samtycktes för
g. Lars Larsons dotter ______ 2:14 13 veckor gådt.
Jon anderssons barn ________ 2:14 13. veckor gådt
Lars Larsons barn __________ 1:4 6:Dr kmt.
Åhln i Hagen feck för
Nils Ers änkas b ___________2:D
Olof Hans änckl. i swedjebyn _2: _____4:
Wid det Tilfället, som Kkoråd, hölts nästveckne
Söndag e. d. 13 april, angafs den ledhet, förar-
gelse och oordning föröfvas, så wäl på Lächtaren
som undre i kyrckan, at nogre trängas om
Bänckrum


CD: KI1-041.jpg
(dåligt korekturläst)


och at de, som inga bänckerum äga, el. inlöst, ofta skola tränga
ut dem, som äro rätta ägare til sina Rum, dem de haf-
wa betalt, m.m. hwarföre, som detta är skändel och veder-
styggel-t, efter som Huset är HERranom Helgat och dens
högstas ähra boo derinne, at de som således förse sig,
förtörna Gud och förarga församlingen, böra med
nogon Näpst ansnes* och beläggas: Alt derföre fant
Kkorådet för godt, at stadga och förordna, at eho, som
antingen på lägtaren, el. undre i kkan, tränger, och
tränger ut, then, som värkel. äger rum, den, el.
de skola pligta på första ggen, … de deföre
angifvas 8: skilling. utan skonsmål, hvarföre och
detta ofentel. blir nu kundgort på det ingen
okunoghet derom må förebäras. Die & loco ut supra.

Wid sama Tilfälle nämdes ock om en annan styggelse,
som skal hafva tildragit sig 1. st bönedagen, at de,
el. nogon på lägtaren, skolat kastat Tugge bussar,
samt brödbetar på hvarandra. m.m. quod obser-
vandum, och bör nogare efterhöras.
Äfwen påmintes om, at Sångarne bör sittja ut
sin Bänk fram i kkan.
item om Zifertaflan öfver Sacerstie dören,
där större delen intet ser zifrorna, derföre bör
Psalmerne upsättas på de andre Taflorne.

1777. den 1. Junii el. 1. S. p Trin. Hölts efter förut skedd Pålysning, SochneStäma,
då Kkans & Fattig-Cassans slutna Räkenskaper för åhr 1776, ifrån den 1: maij
1776 til d.1. maij 1777. blefwo igenomsedde, upläsne, rigtige befundne
samt under skrefne.
Kyrckans Medel befunnos då wara i följande Tillstånd, neml.
Balancen ifrån förledne Åhrs Räkning,
i Contanter ______ 879:1.·/· k-mt.
I utestående låner _ 5947:16. k-mt 6826:17.·/· k-mt el. i R.D. 379: sk. 12. r.1.
Inkomsterna äro efter Specialen 1226:22 k-mt el. i R.D-r 68. sk. 7. r.2
summa D: 8053:7:·/· k-mt el. i R.D. 447: sk. 19. r. 3
1776 åhrs utgifter äro efter Special förteckningen
alt uti en Summa __________________________ 598:D. k-mt 16.·/· som gör i R.D _ 33: sk. 12. 1:
Balance til nästa åhr, i Contant.D.k-mt 784: 24 43. ___ 28._8.
i Utestående obligationer ___________ 6669:31, 7454:D. kmt 23.·/· är Behållningen för 1776.
Suma D.k-mt, 8053: 7.·/·
Suman af Kkans Behållning blir således Siu tusende,
Fyra hundra femtjo fyra D-r och tiugu Tre öre k-mt, i Ziphror 7454:23.·/·
som gör i R.D. 414: sk. 7 r.3
Således belöper för åhr 1776. efter hög Kongl. Befallning, 1/2 pro. för 100:
til kongl. Bibel Version el. Comissionen, 37:D. 9·/·k-mt, el. uti
R.D-r 2: sk. 3 r.5.
Fattig-Cassans Tilstånd befans wid sama Tilfälle som följer
neml. verte.


CD: KI1-042.jpg
(dåligt korekturläst)


36.

Balancen från förra åhrets Räkniing
I Contanter, D-r k-mt 569: 26.·/·
I utestående obligationer 1971: 16. 2541:10 el i R.D. 141: Sk. 8. r. 10
Inkomsterna äro efter Specialen __ 323:25 ____ R.D. 17. Sk. 47. r. 5.
Suma. D-r k-mt 2865:3 R.D. 159: sk 8. r. 3.
Utgifterna äro efter Specialen
uti en suma __________ 143:8 _______ R.D-r. 7: sk. 46. _
Balancen til nästa åhr Contant: 600:11.·/· _____ R.D. 33. sk 16. r. 11
I utestående Reverser, äro 2121:16: 2721:27 __ R.D-r 151: Sk. 10 r. 3
2865:3 gör uti R.D-r 159: Sk 8. r. 3.
a: Dahlström. Lars J. Almberg
Dan. Lundberg. E* Ersson i Biörbo. n.man. and. Ersson i Syrholn: n.man
Pär Ersson 1/4man i Björbo
A. H. H.

1777. d. 3. aug. hölts Sochnestäma, då Södermans änkas dotter,
pig. Karin Hinders D-r i Törnholn på 19: åhret för Snatteri af Flötor i fäbodarne
för 4-de g-n, blef dömd, at sittja i Stocken, 2-ne Söndagar å rad,
med en kiärna, stående bredo vid sig, hvarigenom hennes
Brott blef tilkänna gifvit för hela Församlingen.
Hon satt så 1: g. i Stocken, d. 11. S. p. Trinit. 1777.
2. g. d. 12 Sönd. p. Trinit. ejus dem.

Sama gång framkallades, g. olof Lars änkas dotter Brita, och
u. Lars Olsons hustru, anna anders d-r ifr. Måssel, Swägerskor, hka
hördes öfwer nogot Slagsmål dem emellan, då den förre Brita
skal slagit, med et spö, den sednare, för nogot sådant, at hon
låtit sina Små Creatur göra skada i sin åker wid fäbodarna,
och gödsels urmåckande ur båsen, med mera. Saken
blef efterhörd. men som desa personer woro så häftige i
ord och mun war emot hvarandra, och så bittre, för många
beskyllningar, ja och at u: Lars Olsson angafs ssm den,
där* öfverfallit upsynsman Lars Ersson ibm. för det han
sagt hoo til härom, och velat ställa Sakerna till gode:
Så fant församlingens Ledamöter Saken och Steden*
desse emellan, af sådan beskafenhet, som fordrade
TingsRättens åtgärd. och blef då slutit, at de skola til
Tings i Winter, häldst ingen sämja, kan bli dem
emellan. Emedlertid blef a. Larsson, dess syster anna
och Pigan Brita, sätta i från nattv: för deras
bittra Sinnen och oförsonlighet skull.
Ändtel. har innan Tinget inföll, förlikning skiedt
dessa ofvanstående emellan. då Twisten således
uphörde.


CD: KI1-043.jpg
(dåligt korekturläst)1778. d. 6. Jan.
den 6. Jan. inkallades i Sacerstian efter slutad Gudstienst, KKo-råds lead-
möterne & Sochnens äldsta, at ransakas, om et Barn, som funnits dödt på
modrens arm. Modren dertil var Ol:Jonssons hustru, Anna Jörans d-r
ifrån Hagen. Barnet war en Son, benämd Jon, född d. 15. Nov. döpt d. 16.
och således 7:weckor gamalt. Utom Farfadern, & farmodern, hafwa Jon andressons
hustru Anna Lars d-r i Hagen & g. Jon Olsson ibm. synat Barnet, oc nu berättade
at thet warit siukligt alt ifr. födseln, oc sålunda rätt Kinkogt och olä-
tigt, som gordt modren trötter & sömniger
. Modren widgick at hon om aftone
nogon tid, intil Kl. 11. om aftonen, farmodren gådt up, at se derefter,
efter det war, emot förmodan så tyst, då fant hon, vid liusets
uptändande, modren sofwande, och Barnet dödt. Jon anderssons hustru
Anna, och g. Jon Olsson, berättade, efter besictningen, at de funnit inge
te aldramindsta wåldsam åtgärd, å Barnet, at modren altid warit öm
derom, och skött det wäl, at Barnet warit siukt alt ifrån födelsen etc.
modren beklagade, at hon tagit det i sängen, och såg sig den, haf-
wa rätt illa gordt, vondes deröfwer tillika med sine andre anhörige,
uti huset. slutat blef, efter åtskilliga warningar & föreställnin-
gar at modren skulle nästkomande söndag intagas på en dertil
utsedd Pall, med wanl. Bön, under församlingens förbön til
Gud, för henne. neml. 1. söndagen efter Epiphanias. då hon på wan-
ligt ställe intogs.

Protocoll.
hållit i allmän Sochnestäma, angående Barnmorske-Lärlinge, som begyntes d. 28.
maij 1778. och slöts d.
CD: KI1-044.jpg
(dåligt korekturläst)

38.1778. d. 16. aug. el. 2. S.p.Trinit. hölts, efter 8. dagars förut skedd Pålysning,
allmän Sochnestäma, då Floda kkas och Fatttig Cassans slutne Räken-
skaper för åhr 1777. ifr d. 1 maji 1777. til d. 1 maij 1778 blefwo
igenomsedde och rigtige befundne, samt underskrefne.
Kkans meddel befunnos då wara i följande Tillstånd, neml.
Balancen från förledne åhrs Räkning
i Contanter, _________________ 43:RD. 28 Sch. 8.r. RD. Sch. r.
i utestående fordringar, el. obligat. 370: 26: 7.r. 414: 7. 3.
Inkomsterna äro efter specialen _ _ _ 71: 46. 8.
      giör en Suma, 486: 5: 11.
1777. åhrs utgift är efter Specialen 33: 24.1.
Balance til nästa åhr RD. Sk. r.
i Contanter ______ 110: 33: 7.
I utestående obligationer, 341. 39:3 452:29.10 486:5:11.
Kkans behållning blir således Fyra hundrade femtjo Twå RD-r Tiugu njo Schilling och tjo.r.
deraf belöper för åhr 1777. 1/2 pro. för 100 D-r kmt. til Bibel-Comission, 40:D 24·/· el 2 RD. 12 sk. 8.r
ttig Cassans tilstånd befans wid sama tilfälle som följer, neml.
Balancen från förra Års Räkningen. I Contanter ____ 33:16.11. RD. Sk.r.
utestående i Obligationer ____ 117. 41. 4
hittil komer 1777. års inkomst ____ 19: 9.6. 170.19.9.r.
1777. åhrs utgift efter Specialen ____ 5:29.2.
Balancen til nästa åhr ___ 91:33.3
i Utestående reverser ____ 73.5.4 164:38.7 gör Suman. 170.19.9.r
170.19.9.rCD: KI1-045.jpg
(dåligt korekturläst)


Protocoll
Hållit i Allmen Socknestämma med Floda Sockn
år 1778.
Den 28 maji, efter 14 dagar förrut skedd pålysningin-
stälte sig i allmän Socknestämma Kyroherden i …
samlingen, herr Magister abrah. Hesselgren Krono
Länsmannen Johan Thunström samt Socknens herrar
Stånds personer at underrätta Socknens Innwånare
om hans Kongl. mayts nådigsta wilja det alla Stä-
der och Socknar skola förse sig med Jordegummor el-
ler Barnemorskor hwarå så rät* hans Kongl mayts
nådige Förordning, samt Riglementa för jordegumor
som ock konungens höga Befallnings hafwares kund-
görelse å Predikostolen förrut blifwit upläste. Och för
dem herr Kyrkoherden hållit at till ämnat länge
ligit* tal, hwaruti Hans Kongl. majt-s Landsfaderliga
omsorg för dess undersåtare, jemte nyttan af jorde-
gummors anskaffande på det …ste ådagalades, frågades
Socknens Ledamöter, at få … hans Kongl. mayts
nådigste wilja härutinnan nödwändigt måste fullgö-
ras, om de åstundade få en tillärd Barnamorska, eller
afsända någon ifrån socknen, at läsa, hwartill de swa
rade sig häldre wilja sända en tienlig person till Stock
holm at uti denna konsten undervisas.

[följande är överstruket]
den 14 Junii upgafs härtill, ibland andra Erich Jans-
sons hustru Brita Ols dotter ifrån Biörbo, såsom
Känd för qwick och läracktig, hwilken dock icke straxt
på tillfrågan, om hon wille företaga denna resa,
och sedemera efter inhämtad insickt uti Konsten, be-
tjena Socknen, Kunde lämna sitt yttrande utan må-
ste saken hvila medan hon betänkte sig
Den 19 Julii, då Socknens ledamöter åter i detta
ärende sammanträdde, förklarade sig änteligen nämde
hustrun Brita Ols dotter nögd härutinnan up-


CD: KI1-046.jpg
(dåligt korekturläst)


fylla Församlingens åstundan, allenast hon kun-
de få dermed sin tillräckeliga utkomst Men
som derom icke kunde någodt yttra sig förän
hon fådt öfwerlägga med sin man och anhörige
lemnades saken tils
Den 26 Julii då uti allmän Socknestämma
träffades den öfwerenskommelse at Församlin-
gens Innewånare skulle betala till Hustru B[ri-]
ta Ols dotter 10 Skilling 4 riegstycken* för
hwar dag, räknat ifrån början af bortresa[n
alt til hemkomsten, men dessutom bestå fri sta[
både fram och tilbakars, samt Inskrifnings pe-
ningarne uti Stockholm hwarmed både Sock-
nens ledamöter och hustru Brita Ols dotter
förklarade sig nögde. Efter denna öfwerenskom-
melse utfästade sig hustru Brita Ols dotter
at nästa Höste-Termin infinna sig i Stock-
holm. Floda Socknestufwa d. 26 Julii 1778 [överstryckningen slutar]

den 14 Junii upgafs hartill ibland andra
för detta Rustmästarens Holmgrens hustru,
Greta Holmgren i Holsåkern, såsom Känd för
qwick och Lärachtig, hwilcken dock icke
Straxt på tilfrågan om hon wille
företaga denna resa och sedemera
efter inhämtad insikt uti Konsten
betiäna Socknen, Kunde lämna sitt yttran-
de utan måste Saken hwila medan
hon betänkte sig,
den 19 July då Socknens ledamöter åter
i detta ärende sammanträdde, förkla-
rade sig änteligen nämde hustrun* nögd


CD: KI1-047.jpg
(dåligt korekturläst)at härutinnan upfylla Församlingens åstun-
dan, allenast hon kunde få derwid sin tillräckelige
utkomst Men som derom icke kunde någodt
yttras förän hon fådt öfwerlägga med sin man
och anhöriga
lämnades Saken tils den 26 July
då ej något Swar lämnades för än i dag d. 9 aug.
då uti allmen Socknestämma träffades den öfwer-
enskommelse at Församlingens innvånare skulle
betala till Hustrun Greta Holmgren 9 skil. 4 rumst
för hvar dag räknadt ifrån början af bortresan alt
til hemkomsten. Men der utom bestapening* fri skuts
både fram och tilbakas, samt inskrifnings peningarne
uti stockholm hwarmed både Socknens ledamöter
och hustrun Greta närwarande förklarade
sig nögde och efter denna öfwerenskommelse
utfästade sig hustrun Greta att nästa
Höste Termin i Stockholm sig infinna, samt sedan hon
Konsten utlärt och hem kommit skulle hon betiäna
alla socknens inevånare uti barnmorske Konsten
emot en med henne … äfwen betingad
wedergällning till 4 Sk om dagen jämte fri
förtäring med skiuts fram och åter dock
alla fattiga som ingen förmögenhet äga
betienas fritt. Sålunda …giort be-
slutit öferens Komit intyga af floda
Sockenstufva. Åhr och dagar ofanskrefne
På Socknens wägnar
Joh Tunström. Dan: Lundberg. Olof Olsson i Kyrckobyn.


CD: KI1-048.jpg
(dåligt korekturläst)1779: d. 1: aug. el.. 9. S. p. Trin. Hölts efter 8.dagars pålysning
förut, allmän Socen-stäma, då Kyrkans och Fattig-Cassans
slutna Räkenskaper för åhr 1778. ifrån d. 1. maji 1778. til
d. 1. maji 1779 blefwo upläsne och af Wederbörande un-
derskrefne. Tå Kyrckans Stut-räkning befants wara
i följande stånd, neml.

Balancen från förledne åhrs Räkning
i Contanter, _________________ 110:RD. 38 Sk. 7.r. RD. Sch. r.
i utestående fordringar 341: 39: 3. 452: 29. 10.
Inkomsterna äro efter specialen _ _ _ 62: 35. 11.
      giör en Suma, 515: 17: 9.
                         RD. Sk. r
1778. åhrs Utgift är efter Specialen 32: 5. 9.
i Contanter, til nästa åhr. Balancen____ 47: 21. 5.
I utestående Fordringar el. obligationer _ 435: 38. 7.________515. 17. 9.
Kkans Behållning blir således Fyra hundrade Ottatjo Tre RD-r och Tolf Skilling el. i Ziphror, 483:12
hwaraf belöperderaf belöper för åhr 1778., efter 1/2 pro., til Kongl. Bibel Comission.
2 Riksd: 20 Sch:
Wid sama tilfälle befants Fattig-Cassans tilstånd sålunda. neml.
Balancen från förledne åhrs Räkningen.
I Contant ____________ 91:RD. 34. Sk. 1.r. RD Sk. R.
I utestående obligationer __73: 5. 4. 164: 39. 5.
In Komsterna äro efter Specialen __________ 14: 42. 6.
                   RD Sk. R.
1778. års utgift efter Specialen _ 8: 6. 6.
Balancen til nästa år
I Contant ______________ ___ 80: 16. 9.
I utestående obligationer ____ 91: 10. 8. __________ 179: 33. 11.

A:Dahlström. Johan Thunström. D. Lundberg. And Ersson. Pär Zachrisson
Eric Hansson i Syrholn.

1780: d. 11. Junii el.. 3. S. p. Trin. hölts allmän Sochnestäma, då Räkenskaperna blefwo igmsedda för
åhr 1779. ifr d. 1: maji 1779. til d. 1. maji 1780 wid det tilfälle befunnos Cassorne wara
i följande Stånd. neml.
Balancen från förledne åhrs Räkning. i Contanter, ______ 47: 21. 5. RD. Sch.
i utestående fordringar 435: 38. 7. 483: 12. r
Inkomsterna äro efter Specialen _____________ 65: 7. 5.
                         RD. Sk. r gör i en Suma, 548: 19: 5.
1779. åhrs Utgift är efter Specialen __ 31: 41. 1.
I Contanter, til nästa åhr. Balance ____ 35: 35. 9.
I utestående obligationer ____________ 480: 38. 7.________548: 19. 5.
Kkans Behållning blir således Fem hundrade Sexton RD-r TiuguSex Skil. och 4 r. el 51626.4
Hwaraf belöper för åhr 1779., efter 1/2 pro. för 100:D. til Kongl. Bibel Comission. 2 riks: 28 Schill:
Fattig-Cassans tilstånd befants wid sama tilfälle, som följer, neml.
Balancen från förledne åhrs Räkningen. I Contant ______________ ___ 80: 16. 9.
                           I utestående obligationer ____ 91: 10. 8. _ 171: 27. 5.
                  Inkomsterna äro efter Specialen _12: 36. 7.
                                      184:16._
1779. års utgift efter Specialen _ 5: 14. 8.
Balance til nästa år
I Contant ______________ ___ 87: 38. 8.
I utestående obligationer ____ 91: 10. 8.
                   184: 16. - __________ 184: 16.

And:Dahlström. Lars J. Almberg. Johan Thunström. Dan. Lundberg. A. Ersson. Pär Ersson.

Wid sama Tilfälle omtaltes de Sochnefattiga, som i åhr få gå omkring i Sochnen och tigga.
Derom blef slutit at en Upsats på dem ifrån alla 3. Gärdeslagen, skal ingifwas, til nästa
Söndag, d. 18. Junii el. 4.S. efter Trinit. tå the skola granskas.
Verte.


CD: KI1-049.jpg
(dåligt korekturläst)40.
Då man wäntade d.5.S.p.Trin. och längre Tid derefter, upsatzen på de
Fattiga i Sochnen, som skulle få lof at gå omkring i Socknen
at tigga, så kom ingen. Deraf slöt man, at inga behöfde der-
med detta åhr betunga församlingen.

1780. d. 10. Sept: war allmän Socknestäma då församlingen beråd-
slog om nogon författning, til Hielp, för de 5 hushåll i Hagen,
neml. Jöran Larsson, Anders Pärsson, Eric Andersson, Plof Za-
chrisson och Wästers äncka, hka igm en häftig wådeld blef
i ynckel-t Tillstånd försatte, och miste alt sit goda, som lades
i Aska. Efter hållit samtal, berättades at
Provincial medicus, H. Doct. Carl Magnus Blom i Hedmora
hken sama dag kom til Floda, skänct desse nödlidande
en 2:RD-rs Zedel, el 36: D. kmt at utdelas til den
mäst nödlidande. Desse lades in i Kkan emidletid, tils regleringen
sker, hwem och huru mycket hwar en af dem skal få
af desse 6 plåtar. Erfter Långt Samtal, och berådslå-
ende, stadnades i det beslut, och öfwerenskomelse at efter
hwars och ens Årspeng-r skal utbetalas, å 2. Terminer, åt* dem.
nogot understöd, oc derwid blef det.
Wid sama tilfälle påmintes & om Spåns framskaffande med det första
neder til Kkan, samt Spiror i rättan tid, til arbetets begyn-
nande på Kkotaket. oc frågades när församlingen, tycker at det skal
begynnas med detta arbet? Man wille wäl, at arbetet skulle begy-
nas nu i höst, så snart Säden wore inbärgad. Men dertil nekades
för de korta dagars skull oc at folcket wäl nu hade annat at göra, nämdes ock, at de såldt bort sin Spån, som
war ämnad dertil. Holmgren frågades ideo, om Taket utan takdropp
kunde bestå til åhres? R. Ja. ideo blef det upskiutit, oc lofwade
församlingen, at i wår, utan prut, at företaga arbetet
på Taket, oc dess reparation, oc at intet händer då, får läggas i wågen
äfwen uplästes då H: D-s och Biskopens bref, med Consistorii befal-
ning (a) om Kkobalckarnas byggande, af sten, ju förr, dess häl-
re. församlingen lofwade ändtel., at utan prut, i nästkomande
winter framköra Sten dertil, och med det första at be-
gynna på med det arbetet ehwad Tid då kunde blifwa.
(b.) äfwen nämndes om Beenhus-byggandet.
(c) likaledes blef H. D.-s oc Biskopens, samt Contracts Probstens
Bref upläsit, angående Kkans oc de fattigas utlånta
Penningar, hwad Säkerhet Kkan och fattig Cassan äger,
som wid sidsta Special Visitation blef bortglömd, och
ej i Protocollet införd. H. D. och Biskopen, infordra-
de altså underrättelse härom, som et Betyg, huru
här med tilstår af Kko-föreståndarena.


CD: KI1-050.jpg
(dåligt korekturläst)1781: d. 30. april blefwo följande Socne-Fattiga, utsofrade, at
få gå omkring och tigga, neml.
Källbäcken, Truls Eric och hustrun
gamla Eric Hansson
Biörbo, Smed Ol. Ols barn, el Twillingar
Wänd Eric Pärs änkas 2. barn
Holsåkern, frimodigs Ol. Ers änckas 2: yngsta döttrar.
Olof Zachrisons 2: barn i Törnholn.
Måssel, Jon anderssons 2: barn.
Hagen, Olof Zachrissons 2: Barn.
Tallriset. ingen
Forsgärdet ingen.
1781. d. 17: junii el. 1.S.p.Trin. hölts allmän Sochnestäma, då Kkans oc de Fattigas
Räkenskaper blefwo igenomsedde för åhr 1780. ifr. d. 1. maji 1780. til
d. 1. maji 1781. hwarwid Cassorna befunnos wara i följande stånd, neml.
Balancen från förledne åhrs Räkning. i Contanter ____ 35:35.9
I utestående obligationer ____ 480:38.7.________516: 26. 4.
Inkomsterna äro efter Specialen _____________ 86: 15. 4.
                         602: 41: 8.
1780. åhrs Utgifter, efter Specialen äro ___________ 37:37.3.
I Contanter, til nästa åhr. Balance _______________ 73:40:10.
I utestående obligationer ________________________ 491:11.7.________602. 41. 8
Kkans Behållning blir således Femhundra Sextjo femb RD. 4. Skil. och 5. r.
hwaraf belöper för åhr 1780., efter 1/2 pro. för 100, til Kongl. Bibel Version, för 565: 4. 5.r.
Twå RD. Trättjo Siu Skil. och fyra r. el i kmt 50:D, 28.·/·
Fattig Cassans Tilstånd befants wid sama tilfälle, som följer, neml.
Balancen från förledne åhrs Räkningen, I Contanter ________________ 87: 38. 8. RD. Sk. r.
                           I utestående obligationer ____ 91: 10 8. _ 179: 1. 4.
                  Inkomsterna efter Specialn ____ 11: 29. 1.
                                      190: 30. 5.
1780. åhrs utgift efter Specialen __________________ 5: 31. 11.
Balancen til nästa år. I Contanter _______________ 29: 14. 6.
I utestående obligationer ____________________ 155: 32. -
                   190: 30. 5.

Lars Almberg. Joh Roman. Dan. Lundberg. Anders Ersson. Pär Ersson. Pär Zachrisson.


verteCD: KI1-051.jpg
(dåligt korekturläst)1782. d. 26. maji el. Helga Trefaldighets Söndag, hölls efter
skedd Pålysning 8. dagar förut, allmän Sochne-stäma, då
Kkans och de Fattigas slutne Räkenskaper för 1781.
ifr.d.1.maji 1781: til d. 1. maji 1782. blefwo upläsne och igm sedde,
hwarwid Cassorne befunnos wara i följande stånd, neml.
Balancen från förledne åhrs Räkning. I Contanter ____ 73:40.10
I utestående obligationer ____ 491.11.7._____ 565: 4. 5.
Inkomsterna äro efter Specialen _________________ 77: 29.-
                         RD. Sk. 642: 33. 5
1781. åhrs Utgifter äro efter Specialen ____________ 51: 5.-
Balance til nästa åhr. I Cont. 75:32:10.
I utestående obligat-r ____ 515:43.7._____________ 642: 33. 5
Kkans Behållning blir således Fembhundra nitjo En RD. Tiugu Otta Skil.
och femb, runstycken, el. 591:28.5.r. hwaraf belöper 1/2 procenten
i kmt-s räkning, 53 D-r 7.·/· el. 2:RD. 45. Sk. 11. r.
Fattig-Cassans Tilstånd befants wid sama tilfälle, som följer, neml.
Balancen från förledne åhrs Räkning, I Contanter __ 29:14. 6.
               I utestående fordringar ______ 155.32.___________ 184: 46:6.
        Inkomsterna efter Specialn ________________ 11: 35. 5.
                                      196: 33. 11.
1781. åhrs utgift efter Specialen ______________________ 1: 31. -
Balancen til nästa år. Contant _______________ 33: 24. 3.
I utestående obligationer _________________ 161: 26. 2
                   196: 33. 11.

Potocoll
Hållit uti Kyrko-Rådet d. 27 aprill 1783 el. 1. sta
Söndagen efter Påsk, derest följande Puncter Ventilerades och
deröfver resolverades Neml.
1-o Sedan 3-ne ledamöter utaf KyrkoRådet dels genom döden
afgått, dels ock begärt dimession, intogos med Kyrko-Rådets
samtycke 3-ne Nya, som voro Nils Olsson i Hagen, Nils Olsson
i Sälje, samt Per Jonsson i Björbo.
2-o Hördes Kyrko-Rådets tanka angående Brand försäkringen för
Kyrka, Prästgård m.m. och yttrade det sig, at det vel vore et ange-
lägit mål, men kunde likväl för det närvarande icke ingås i anseen-
de till en tryckande fattigdom, förbehållande sig likväl att de
om framleles några mer gynnade omständigheter sig företedde,
få blifva deltagande deruti.
3-o Gordes förfrågan hvad utväg men skulle taga med dem, som för
otidigt Sänglag blifvit dömde at böta till kyrkan, men lika
fult viste sig tredskande med betalningen; Hvarwid Kyrko-
Rådets Ledamöter icke annat Kunde finna, än att man i stöd
af laga författningar borde med dylika handla efter lag, och
genom Krono-Betjäningen gå med sådana Executive tillvä-
ga.
4-o I anledning af V. Consistorii Circulaire af år 1781 N-o 74, om
Lazarets medels insamlande vid Bröllop, Graföhl, Barnsöhl*
hvilka medel nu ganska litet bestego sig, i anseende till Bröllops
aftagande etc. hördes Kyrko-Rådet, men målet ansågs af den be-
skaffenhet att det här icke kunde afgjöras, utan hörde till Allmän
Sochne-stämma, hvarföre det och blef remitterat.


CD: KI1-052.jpg
(dåligt korekturläst)5: Proponerades, om man i år skulle fortsätta den i förledne år å
Kyrkan begynte Rappning; Kyrko-balkarnas förfärdigande
af sten, den återstående Panelningen på Kyrkan, samt Benhu-
sets uppbyggande i anledning af V. Consistorii straf af d.15. aug
1780. KyrkoRådet fant alt detta ganska billigt, men hvad
Rappningen på Kyrkan angår samt Kyrkobalkarne och Benhuset;
Var dess tanka, att sådant i år omöjligen kunde ske, dels i an-
seende till en allmän fattigdom, dels i brist af Materialers
framskaffande. Det faststältes dock att den återstående
Panelningen skulle nu i år fullbordas.
6-o Understältes, om man icke nu borde låta måla lectaren
Numerera bänkarna, samt äfven ofverstryka å nyo Ziffer-Taf-
lorna. Detta biföll äfven Kyrko-Rådet, så vida det icke
bestege sig nog dyrt; hvarföre Målarens yttrande aldraförst
borde inhämtas; huru mycket han begärde för hvar Per-
sedel särskilt:
NB. Målaren har sedemera blifvit hörd, men sagt sig icke
Kunna sätta något fixerat* pris, innan hanförst fått
afmäta högden och längden af Lectaren, samt veta bän-
karnas antal.
På Kyrko-Rådets wägnar

1783. d. 11. maji höls allmänn Sochnestäma, då Kko-Räkningarna uplästes, godkändes, och
befans i följande Tilstånd, för åhret 1782: neml. ifr. 1.maji 1782: til 1. maji 1783
Balancen från förledne åhrs Räkning. I Contanter __________ 75:32.10
I utestående obligationer __________ 515.43.7._____ 591:28. 5.
Inkomsterne efter Specialen _____________________ 59: 25.11
                         651: 6. 4
1782. åhrs utgifter äro efter Specialen _______________ 42:13.2
Balance til nästa åhr. Contanter ____ 60:29.7.
I utestående obligationerr ________ 548:11.7.__ 642: 33. 5 ________651:6.4.
Kkans Behållning blir således Sexhundra otta RD. fyratjo En Skil. och Twå runst.
hwaraf belöper 1/2 proc. __ i D.·/·k-mt 54:25.·/· el. _____ 3:RD. 2. Sk. 1.r.
Fattig-Cassans Tilstånd befants wid sama tilfälle, som följer, neml.
Balancen från förledne åhr Räkning. I Contanter __ 33:24.3.
               I utestående fordringar ______ 11:26.8._____ 195. 2. 11.
   Inkomsterna efter Specialn _____________ 10:10. 5.
                                      205:13. 4.
1782. åhrs Utgifter äro efter Specialen ______ 6: 42. 10.
Balancen til nästa åhr. Contant __________37: 39. 10.
I utestående obligationer _______________160: 26.8. ______________205. 13. 4


CD: KI1-053.jpg
(dåligt korekturläst)


Protocoll i Sockne-stufwan.
1783 d. 18.maji, undersöktes om Per Mattsons hustru i Birgitta Ers D-r uti Hagen
om hennes Sons, Pärs wådel. Död i Sängen hos henne, d. 15. maij om natten.
Följande qwinnor hafwa synat Barnet, menl. Unga Pär anders hustru Ingebor
Eggerts dr och Lars Pärssons hustru, Brita Pärs Dotter ibm. Desse berättade
at Pär anders hustru uptagit det och funnit det förqwaft, sedan hon uplöft det
woro benen röda, och sedan derefter blå om Kroppen, det sama berättade Lars
Pärs hustru ock. Barnet har warit ifr. födslen mycket gråtande, och gifwit m[odren]
ingen ro och hwila. hon har och haft et 5. årigt barn tillika siukt, som hon
måst sköta och wårda, samt mycket waka öfwer. Grannarna intygade at hon
ej warit wårdslös, ei el. warit somnig af sig, men en dwala har fallit på
henne, at hon efter diagifwande, somat in, och derunder har denna
olyckan händt, så at när hon waknat, fant hon det ligga dödt bred-
wid sig, då hon med stor ängslan och skri beklagade det.
Hon är kände ock, at hon altid sagt sig aldrig skulle taga nogot barn i sän-
gen hos sig, men af nöd och owarsamhet skedde detta denna g., det hon
intet tilfyllest kunde ångra. Näst warning hon feck, och efter bety-
gad ånger här öfwer, blef hon ådömd, at nästa söndag, som är d.
25. maji intagas på wanl. rum neder i Kkan, med den i Kko-hand
boken befintel. Bönen. hket och skedde. Abr. Hesselgren.

1784. d. 9. Maji, el. 4.S.p.Påska, hölts allmän Sockne-Stäma, då Kkans och FattigCassans
slutne
Räkenskaper för åhr 1783 ifr. 1.maji 1783 til 1. maij 1784. blefwo upläste, och
af wederbörande underskrefne. STå KKans behållne medel, befunnos wara i följ-
de Stånd, neml.
Balancen ifr. förledne åhrs Räkning. Uti Contant _____ 60:29.7.
I Utestående fordringar ___ 548:11.7___608:41.2
Inkomsterna äro efter Specialen ________ 97:44.10.
Suma 706.38-

1783 åhrs utgifter äro efter Specialen _______ 36:18.3
Balance til nästa åhr 1784. i Contant - 144:34.10.
Uti utestående obligationer _______ 525.32.11
Behållningen ____ 670:19.9 _____________706:38
Suman af Behållningen blir så, Sexhundrade Siutjo, RD-r nitton Skil. oc njo r.
el i kopparmynt. 12067:D 13·/.
Således belöper efter 1/2 proc. för 100, til Kongel. Bibel-Comissionen, i D.kmt 60:D.11.·/.
el i Specie mynt __________________3.RD. 16.sk.11.r.
Fattig-Cassans Tilstånd befants wid sama tilfälle, wara sådant, neml.
Balancen ifr. förra åhrets Räkning
I Contant __________ 37:39.10
I utestående obligationer _____ 160:26.8____198:18.6
Inkomsterna äro efter Specialen ________ 17:39.1____216.9.7.
Utgifterna äro efter Specialen _________6:15.9.
Balance. til nästa åhr. Contant 31:16.3.
Uti utestående reverser ______178:25.7.________216:9.7.

Wid sama, ordades nogot om Socknens Fattiga, huru wi i åhr, med dem skole skicka oss, efter
Kongl Brefwet af åhr 1773. d. 15. junii. oc Landshöfdinge ämbetets i Fahlun, Kundgörelse
d. 4 ocrobr. 1773. som uplästes i KKan, sama Dag. Beslutet blef at hwart
gärdelag, el. Bylag skulle i d. dag, gå tilsamans, och samrådas härom, och til
nästkomande Söndag ingifwa sina förteckningar, på sina Fattiga

Maji, d.16. hölts Socknestäma, rörande hka skulle få gå och tigga: då en del påstod, at hwar by skulle föda Sina i Byn: and[re]
at de skulle föda hwar sina på hwart Gärdelag, men beslöts, at de skulle gå hwar om an öfwer hela Socknen.
Maji, d. 20. inkom Lista, på de mäst fattiga; som woro i Forsgärde: Knect E.Ers barn: U.d. xstophers 2:barn: Jöns Zach[]
äncka. Tallriset. Lars Larssons 1. Barn. ingeb. and. anders änckas, 1. Barn, det yngsta. Sunnanby. Lars Jons 2:D*[ ]
bar. SHagen. Daniel andersons, son. Sälje. Ol Joenssons 1: Barn. Kyrckobyn. Eric Ers Ol Ols 1:barn.
Måssel. Jon Anderssons, Son, Jon. Gl.Pig. Brita anders Dotter. Gl. Lars Ols d-r anna. U. Lars Ols d-r Kerstin
Holsåkern. Jon Ols siuka Son. Lexands anders Ers änka. Källbäcken. gl. eric Hansson, blind. Trulls Eric [an-]
dersons hustru. Gåsholmen. Eric Hanssons et Barn. Biörbo. Soldat Gruses, et barn., Wäng, Pär Pärs
äncka. Smed ol.olsons 1:barn. wäng Eric Pärs änka. Tilsamans 25: stycken. med förbehåll at inga
utsokens Tiggare få löpa fritt, som de wilja.


______________________

CD: KI1-054.jpg
(dåligt korekturläst)45. Protokol i Soknestufwan
1784 d. 23. maji undersöktes om Per Erssons hustru Kerstin Ols dotter,
i Holsåkern, om hennes Barns Marits, vådeliga och hastiga Dödliggan-
de i sängen hos henne d. 22. maji, bittida om morgonen.
Följande qwinnor hafwa synat Marit, som var 16. weckor, gamalt, neml.
Finn Ols Ers. hustr. Karin Pers d-r, Frimodigs Ol. Ers. äncka, h. Karin Ers D-r.
finn Ol. Pers, h. Brita Pers d-r. På föreställte Frågor, berättade alla desse
synings qwinor, med många flere af mankön, at denne Marit haft kopporne,
hka wäl woro torre och hon frisk derifrån, men nogre qwarlemningar
funnits på henne, som gordt at hon war g. ussel och elendig, at man kunnat
se igm henne: at de wäntat tima och stund på att hennes liv skulle slockna
att det beds för henne i KKan: att hon warit av koppärrena blå öfwer
hela sin Kropp, men ingen åkoma igm moderns nogon wårdslöshet om at hon
förorsakat hennes död. Modren har aldrig haft henne i säng hos sig, och warit
mån om hennes rätta skötsel, men kom den g. sedan mannen stigtit up
om morgonen, att taga henne till sig, oc wäl anbiudit henne till at dja
men det kunde Marit intet, men i samma wefwa har en dvala runnit
på modren, som påstådt g. liten tid, då hon kastat sin arm öfwer
hufwudet på sig sielf, och bröstet har intet komit wid henne el.
at qväfja henne, men då hon waknade, var barnet dödt berdo-
wid henne. Hon tagande illa wid sig, gret och sörjde och kallade
för en ände hustrar til sig och berättade hela förloppet.
 Efter det således befanns, att modren inte förvållat hennes
död, blev efter gifwen Warning, och betygad ånger häröver,
hon ålagd att nästa söndag, som är d. 30. maji el. Pingstdag intagas
på vanl. rum, ner i KKan, med den i handboken befintel. Bönen,
hwilket ock skedde.        Abr. Hesselgren.


Protocoll
Hållit uti allmänt KyrkoRåd, som efter 8
dagars förut skedd pålysning, idag samman-
trädde d. 16 januarii1785 uti Sacristian.
S.D Förekallades för KyrkoRådet Eric Ers - Olof Olssons
Hustrun Brita Pers dotter uti Kyrckobyn, hvilken
uti en d. 2 sistledne Januarii hollen allman By-
stämma af Kyrcko- och flera nästgränsande by-
ar af byborna beskyldes och öfwerbevistes om
alle handa emot dem föröfwat snatteri i följa-
de puncter: 1. Att hon olofligen tagit ved ute
på backen af Per Mårtensson i kyrckobyn. 2. Bort-
tagit en underbreda* af Mats Bergman, hken
Eric Olsons hustru igentagit i hennes säng.
3. En half ost, som hon tagit på Eric Olssons
bord i Mossel. 4. En yxa, som hon stulit af
Gästgifvaren Olof Olsson förett år sedan, men
som hon sedan låtit såsom sin egen af Krono-
Länsman vid pantning* hos sig utmätas men
på gästgifvare gården blifvit af Per Hansson
återtagen. 5. En öfwerdel, som Per Hanssons
hustru förlorat, men Brita Pers dotter sagt
sig fått på Gästgiffvargården under sin
tjänstetid derstädes, hvilket dock af Gästgif-
varen nekades; utom att allmänt intygande
af samteliga byar, att ingen fingo för henne
ha i fred något hvarken inom eller utom hus.
KyrckoRådet frågade henne nu, om hon inför
detsamma erkände dessa beskyllningar såsomCD: KI1-055.jpg
(dåligt korekturläst)
grundade och det 1. om veden hos Per Mårtensson. Här till
svarades, att hon tagit 3:ene kestveds*klufvor. 2. underbreda*
af Mats Bergman äfwen ärkänt. 3-o Osten i Mossel likaledes
4-o Yxan hos Olof Olsson vidgecks äfwen, ehuru hon i början neka-
de så till den, som till lintygets borttagande hos Per Hanssons
hustru, men af wederbörande härom öfwerbevistes. - Hustru
Brita Pärs dotter afträdde och sedan Kyrcko Rådet härom
öfwerlagt och hon äfwen åter blifvit inkallad, stadnade
KyrkoRådet i det beslut och
Resolverade
  Att aldenstund Brita Persdotter genom allehanda
emot sina grannar föröfwat snatteri, som nu blifwit henne
öfwerbevist, vel gort sig skyldig, at werldsliga lagen lik[*]-
tigt hanteras, wilke dock KyrkoRådet för denna gången
så wel i anseende dertill detta war första gången hon härf[öre]
blifwit offentligen tilltalt, som ock i afseende på hennes usel[het]
och fattigdom henne derföre förskona; dock att lasten icke al-
deles måtte lemnas utan näpst, dömdes hon, att nästa
söndag anses med stockstraff, med den uttryckelige till-
läggning, att i fall hon ytterligare härmed beträddes, skulle
äfwen denna sak stå henne öppen, och hon utan skonsmål
öferlemnas det straff, som werdsliga lagen dicterar.
År och dag ofwanskrefne
På Kyrko-Rådets wägnar.
Abr: Hesselgren3

1785. d. 5. Maji, el. xsti Himelsfärs-Dag, hölts efter förut skedd Kundgörelse
på Predikstolen, allmän Sockne-Stäma, då Kkans och Fattig Cassornes slutne
Räkenskaper för åhr 1784 ifr. 1.maji 1784 til 1. maij 1785. blefwo upläsne
och af wederbörande Sockne-herrar och Ledamöter underskrefne. Tå Kyr-
kans behållne och utestående meddel, befunnos wara i följande stånd
  Balancen ifr. förledne åhrs Räkning.
               Uti Contant _____ 144:34.10.
I utestående fordringar ____ 525:32.11___670:19.9
Inkomsterna äro efter Specialen ________ 83:2.7__________753:22:4
1784 åhrs Utgifter äro efter Specialen _______ 41:19.3
Balance til nästa åhr     i Contant __120:29.6.
Uti utestående obligationer ______ 591.21.7___712:3.1_____753.22.4

Suman af Behållningen blir således, Siuhundra Tolf RD., Tre, Sk och 1.r.
Således belöper efter 1/2 proc. för 100, til Kongel. Bibel-Comissionen, i D.kmt 64:D.3.·/.
      el i Specie mynt, 3.RD. 26.sk.11.r.
Fattig-Cassans Tilstånd befants wid sama tilfälle wara sådant, som följer, neml.
   Balancen ifr. förra åhrets Räkning
I Contanter _________________ 31:16.3
I utestående obligationer _____ 178:25.7____209:41.10
Inkomsterna äro efter Specialen ___________ 17:22.4____227.16.2.
 Utgifterna äro efter Specialen _____________7:21.11.
Balance. til nästa åhr, i Contant 32:39.7.
Uti utestående reverser ______187:2.8.________219:42.3_227:16.2.r
Wid sama tilfälle, uplästes en lista på dem, som äro trögast at betala
sina intressen Åhrl. och förmantes til mera rigtighet, så wida de wilja be
lånet, och intet blifwa nekade [----]CD: KI1-056.jpg
(dåligt korekturläst)[--- ----- --- --- ---- ---- ---- ----]
i Sochnen, och hka skola få gå, at tigga, samt Sättet huru?
antingen, at gå öfver hela Sochnen, el. i hvar sit gärdelag?
Upsats uppå dem införwäntas med det första.
Frågadesoch, om nogon, el nogon gå och tigga Wid qwarnarna.
The warnades derföre, för at mistänkas, at tubba
nogot folck, til otrohet. m.m.

1786. d.15. jan hölts efter 8 dagars förut skedd pålysning, Kyrcko-Råd, om KKowag-
tare-tjenstens å nyo besättjande, efter Lars olsons död i Sunnanby.
Närwarande de wanliga KKo-råds ledamöter. Dan. Lundberg, Ol. Ersson, Eric jönsson,
Jöns Hansson, med flere. här och där i Byarna.
Då uplästes ur Wilskman* om Krigs-folck. p. 1015. Kongl.majts Circulaire bref,
af d. 14. Julii 1773. at afskedade Krigsmän, som wäl tjänt, fram för andra böra be-
fordras til de sämre sysslor, ssm Klockare oc KKowägtare. etc.
och som ingen lön af församlingen här i Floda bestås en KKowagtare, utan allenast
6 D-r af KKan, och 3. Collecter om åhret, som circa kan stiga til 6. plåtar.
så tygtes det intet behöfwas at annonceras i avisorne etc.
De härwarande, med flere kom o derom aldeles öfwerens, at ingen Kkowagtare
som härtils skedt får omkring gå om jultiden, at tigga ihop nogot, efter
församlingen ändå har nog tiggare i Socknen. De mägta intet dermed. Såle-
des blef det aftagit, och af den grund wille Lars Olssons Son Olof Larsson
i Sunnanby, som eljest war nog pickhogad* på sysslan efter sin fader, om han
ssm fadren har fått gå omkring socknen, at hämta up guds gåfwor. etc.
denna sysslan intet hafwa och det så mycket mera, som han hörde
Kongl. Brefwet, at en wälfragdad* afskedad Krigsman skulle wara
närmast dertil berättigad, som wille hafwa den.
Och som afskedade Corporalen Eric Frimodig, sielf närwarande, ifr. Tallriset, yttrade
sig wara nögd, at emottaga sysslan utan at gå omkring socknen
at betla, med förenämde Lön af Kkan, och 3. Collecter, blef han
efter allas ja-ord, antagen til Kkowagtare.
Dock nämndes med et och annat ord af Ledamöterna, at hoo kunde
bewiljas en Collect til, i ställe för omkringgåendet i församlingen
hwarmed de mera nögdes, hwarpå Kko-herden swarade, at sådant
komer an på församlingens egen godhet och samtycke. Men
afsked. Corporalen E.Ersson Frimodig, som wäl tjänt, blef altså wald
til d. sysslan, som har om söndag, at begynna tjänsten.


1786. d. 7. Maji, el. 3. S.p.Pasch. och 2: stor BöneDagen, hölts allmän Sochnestäma
efter 8. dar förut skedd Pålysning, då Kkans och Fattig-Cass-s slutne Räken-
skaper för åhr 1785 ifr. 1.maji, til 1. maij 1786. blefwo upläsne och af wederbö-
rande underskrefne. Tå Kkans behållne medel, befunnos i följande stånd, neml.
  Balancen ifr. förledne Åhrs Räkning.
               uti Contant __________ 120:29.6.
    uti utestående obligationer ____ 591:21.7.____712:3.1.
          inkomsterna äro efter Specialen _______ 91:42.10
                                                               suma    753:22:4
1785 åhrs utgifter äro efter Specialen ___ 39:45.8
Balance til nästa åhr 1786
                         utii Contant __129.15.5.
   uti utestående obligationer __ 634.2.10
                                           ___764:?.3_____803.45.11

Suman af Behållningen blir således, Siuhundrade sextjo. fyra RD., 3.r el i D-r kmt 13752.-
Således belöper efter 1/2 procent för 100, til Kongel. Bibel-Comission, i D.kmt 68_24.
      el i Specie mynt _ 3.RD. 39.Sk.4.r.CD: KI1-057.jpg
(dåligt korekturläst)Fattig-Cassans Tilstånd befants wid sama Tilfälle, wara följande, nembl.
   Balancen ifr. förra års Räkning
        I Contant _________________ 32:39.7
I utestående fordringar _________ 187: 2. 8____219: 42.3.
Inkomster efter Specialen ___________________ 12: 41.9____232.36.-
 Utgifterna äro efter Special Räkningen ___5:33.6.
Balance til nästa åhr, i Contant _ 21:10.6.
Uti utestående obligationer ______205:40.- __ 227: 2. 6______232:36.-
1786: d.28. Maji undersöktes i Ländsman Romans, Nämndens och de Äldstas
närwaro, om Eric Erssons, H: Maria Pärs Dotter, i Flen, som d. 27, Maji förut, Komit
af wåda, at förqwäfja sin späda Son Petter, den hon tagit i sängen hos sig, at gifwa
dja, och derpå somnat in, utan at sielf weta huru, och at, Sonen, war död liggande
i Sängen. Denna Petter war född d.31 martii, och nöddöpt d. 2. april, confirmerat af E*
Toltonius i Grangärde. Swag och Klen ifr. födslen. Fadren war borta-gången, modren allena
hema, trött af wakande öfwer Barnet, tog hon hoo til sig, daf hoo dia, somnade in nogot
derpå, och intet långt efter stod up ur Sängen menandes at han sof. Modren gick
derpå ut at besörja om sit hushåll. Emedlertid kom fadren hem och i det han satt at
äta frukost, kom hustrun äfwen in, wiste ännu intet annat än barnet sof, emot
förmodan. SHon säger ideo, gossen sofwer länge i dag, derpå gick fadren
til Sängen, at se derefter, och fandt då beklagel. at han war död. Fadren
och Modren bestörte deröfwer, lupo straxt* til Pär Daniels h. Lispet Pauls d-r
och til Pär Ers h. Brita Pärs D-r. hka synade Barnet, och berättas ingen
åkoma funnit derpå. Desse Personer woro intet närwarande, den förra för ålder-
dom skuld, densenare, som går i wäntande stund och tima, at föda barn.
Fadren E. Ersson och Modren h. Maria, komo så allena til Prästgården, angaf
och beklagade d. händelsen, tillika med morbrodern Jan Pärsson. Man undersökte
målet, så godt man kunde, och som man ingen anledning Kunnat finna, at misstro
modren hken tillika med fadren woro änglige och orolige häröfwer, i synnerhet, at
hon tagit hoo til sig i sängen: man dessutom intet försport annat än at hon
warit öm och sorgfällig om dess skötande, så wäl som om andra sina Barn, ty be-
slöts, at hon på sätt, som Kongl. Kkolagen stadgar, skal intagas på et ställe
neder i Kkan i hela församlingens närvaro, med den wanl. Bönen i hand-
boken, som skedde d.4.junii, el. Pingsta-Dagen, under pålysning å predikstolen
samt warning för alla mödrar, at grannel. wagta sig.
           Abr Hesselgren.

1786 d. 11 junii hölts efter 8 dagar skedd förut pålysning KyrckoRåd, då
af Pastor proponerades, om man icke, då Kyrckans tillgångar så till-
stade, bordeförse Kyrckan med en Ny Silfverkanna, Oblat Aska
och Rörom*, hwarigenom mera Snygghet vid altaret Kunde vinnas,
och Bonledar*, som förr varit brukliga afskaffas. Härtill
Samtyckte samteliga KyrckoRådets Ledamöter, och anmodade
Pastor, att betinga desa Persedlar hos sen Guldsmed, som
lemnade det bästa priset. År och dag ofwanskrefne.
   På KyrkoRådets vägnar.

Protocoll
Hållit uti Allmän Sochnestämma d. 6 Maji 1787.
S.D. Efter 8 dagar förut skedd pålysning inträdde i dag uti
Sochne Stufvan Socknens Ledamöter, då följande ärende
afgjordes
  Nu blefvo Kyrckans och FattigCassans Räkenskaper ifrån
d.1 Maji 1786 till samma tid 1787 öfwersedde, godkände och under-
skrefne, då de befunnos i följande tillstånd, neml. uti Kyrkan:CD: KI1-058.jpg
(dåligt korekturläst)Balance ifrån förledit Års Räkning           RD           sk.        rst.
Uti Contant och utestående fordringar ––764 ___________ 3_
Inkomsterna äro efter Specialen _______   80 ______25____4_
                                                    RD   Sk 844______25 ___7.
Utgifterna äro efter specialen ___110__11.
  Behållningen uti Contant ______ 86 __5__9
            uti utestående Obligationer 648_8_10
                                                      734_14_7._______844_25.7

              Fattig Cassan
Balance ifrån förra Års Räkningen
I Contant och utestående fordringar ___227__2_6.
Inkomsterna efter Specialen _________15__26_2 ___________ 242_28_
Utgifterna enlige Specialen __________2__47_10.
  Balance till nästa År Contant _______ 37 __4_10
            uti Obligationer _____________202__24_ ___________ 242_28_
 
Protocoll
Hållit uti Kyrcko-Rådet D. 23 September 1787. Närvarande
a dess vanliga Ledamöter.
S.D. xstophers- Olof Olsson och afskedade Soldaten Bergman uti Kyrckobyn ha[de]
förut anmält det Stöld blifvit föröfvad i deras Jordpäron Land uti Kyrckobyn
i det at 4 Sängar blifvit för dem aldeles uppgrafne, jordpäronen borttagna och
Stjelkarne i jorden åter löst nedsatte. Såsomde der begått denna gärning hade de
uppgifvit Eric Ers-Olof Olssons 2ne små barn uti Kyrckobyn, hvilka förut in före [O.]
Olsson tillstått detsamma. KyrckoRådet, som efter 8 Dagars förut skedd pålys[ning]
i dag samankomit, hade derföre genom Kronobetjäningen låtit inkalla desse
2-ne barn Brita och Maria den förra 10, den sednare något öfver 6 år samt [de-]
ras Mor hustru Brita Pers dotter, hvilken anmältes såsom sjuk.
Barnen tillfrågades om de begått det hvarföre de nu anklagades, hvartil
de svarade ja. På tillfrågan på hvilkens inrådande de gjort det, svarade
de att deras Mor hade befalt dem det samt äfven lärt dem att nedsticka
Stjelkarne igen efter den upptagna frukten. Kyrko-Rådet fann vel at största
skulden till denna vanartighet låg hos deras egen Mor, hälst flera ut af gran-
narna såsom vittnen, till denna oordenteliga lefnad bekände det ständiga
buller, trätor och oväsende i hennes hus föröfvades, både Natt och dag, samt
att hon, med hugg och Slag tvang sina barn att förskaffa sig det hon behöfde
Men som detta okynnet hos barnen icke måtte blifva ostraffat, hvarigenom deras
håg för snatteri för framtiden kunde förökas, stadnade KyrckoRådet i det beslut,
det dessa barn, såsom oförståndige om den vanheder, som medföljer Stock-
straff, skulle utaf deras Släcktinge Eric Ols Änka i någon kronobetjnts När-
varo med ris straffas på ett sätt komna öfverens om deras ålder. Hvad
Modren angick kunde Kyrko Rådet sig med henne icke befatta såsom
den der förut med Snatteri af Kyrcko-Rådet blifvit dömd till och undergå
Stockstraff enl. Protocollet af d.16 jan 1785, utan skulle denna sak, hvad
henne angeck, remitteras till nästa Häradsting, der hennes brott då kommer
at anses med straff efter omständigheterne.
Några utaf Ledamöterne proponerade äfven, om man icke skulle gjöra sig
med henne utur Sochnen, hälst hon icke här hade hvarken den minsta for[?
ägendom eller hus, och för ofrigt knapt nogon finge vara fredad för hennesCD: KI1-059.jpg
(dåligt korekturläst)Snatteri. Detta målet skulle äfven hänskiutas till Härads Tinget.
 På det att de förenämde barnen icke måtte än vidare bortskämmas genom
deras vanartiga Mors efterdömne, förestältes Ledamöterne nödvändigheten
att taga dem ur hennes hus, samt på annat sätt draga försorg om deras
bärgning. Propotion gjordes att de kunde reporteras* på gärdeslagen, så att
de kunde antingen en vecka eller dag i sänder vara, hos de förmögnare;
De förenade sig alla om Nödvändigheten häraf, men som detta var ett
mål, som rörde Socknen samfält, beslöts att detta skulle tagas under
öfvervägande vid nästa allmänna Socken-stäma.
År och Dag ofvanskrefne
På Kyrko Rådets Vägnar
Jan Badelius

Protocoll
Hållit uti Allmän Sochnestäma D.7 Octobr 1787./.
S.D. Efter 8 Dagars förut skedd pålysning samanträdde samtel.
närvarande Sochnens Ledamöter, då under öfvervägande togo det vid sistledne
Kyrcko- Råd insinuerade, men* till allmän Sochnestäma remitterade Mål rörande vården
om Eric Ers-Olof Olssons små och omyndiga barn. På det ömaste sätt förestältes
dessa barns olyckliga belägenhet för församlingens ledamöter. Stadde uti det utfat-
tigaste tillstånd, lemnade utan tillsyn och omvårdnad af deras vanartiga mor, af henne
tvingade med hugg och slag att med snatteri förskaffa henne sina behof, äro
de på vägen att för framtiden nedstörtas i det elende och undergå det oundvikel. straff
som lasten medförer. Att rycka dem ur dessa hotande farligheter, hvilket icke Kunde
ske utan att taga dem ifrån deras Mor, uppmanade Församlingens Ledamöter icke
blott för Kongl. Maijts befallning, som ålägger hvar församling att försörja sina
fattiga, utan äfven för Guds, som lofvat sin välsignelse dem, hvilka låta sig vårda
om fader- och moderlös barn, ibland hvilka äfven dessa olyckliga fastän ägande
både Far och Mor, på vist sätt kunde räknas. I andledning häraf proponerades
det sama, som vid sistl. Kyrcko Råd, att församlingen Kunde reportera* dessa barn
på Sochnen ett på hvartera gärdelagen, och det så att de förblefve antingen en vec[ka]
eller ett dygn hos hvar och en. NB hos sådane, som sjelfve icke voro utfattiga.
Vid öfverläggningen härom voro församlingens ledamöter af skiljacktiga tanka[r]
Några ibland hvilka Daniel Lundberg förde Ordet, trodde att förfrågan
härom börde först ske hos Domcapitlet och Landshöfdingen, men det blef
förklarat för dem, att hvarken H-r Doctorn och Biskoppen icke el. H. Baron och
Landshöfdingen kunde annorl. förklara Kongl. Maijts förordning om hvar
en Sochns skyldighet at försörja sina fattiga, än de i bokstafven lyda, afstode de
ifrån denna talan. Några mente att de kunde få intagas på St. Koppar-
berg fattighus, mendetta förföll, då orimligheten vistes. En del, ibland hvil-
ka Eric Hansson i Syrholn äfven var, ville att de efter vanligheten skulle
få ga omkring i Sochnen, men härmed var icke ändamålet vunnit, som
var icke blott barnens uppehälle, utan äfven att de skilgde ifrån sin Mor, skall
betagas vanarten att snatta. Antel förmade sig församlingens ledamöter,
utomnågra få, som häremot lade sig och hvilka äfven lemnades frihet at låta gå
sig förbi, att emottaga dessa barn på gärdelagen, neml. Brita på Biörbo
Gärdelaget, Maria på södra och Olof på Norra, ett dygn på hvardera,
om värkställandet hvaraf Krono Länsman Roman anmodades att draga försorg.
Dock förbehölt sig församlingen, at detta måtte nu till en början endast
sträcka sig till nästa Häradsting, då ansökning finge göras at blifva af
med deras Mor ur Sochnen. Församlingen tackades, som betygat så
mycket medlidande och menniskokärlek för dessa olyckliga barn, men förman-
ades tillika, at aga dessa nu antagna barn, om något odygdigt Kynne hos
dem skulle visa sig.
 Vidare föredrogs det usliga tilstånd hvaruti afskedade Soldaten Friborens Hustru,
sig nu befann, hon nyl. blifvit förlöst med tvillingar. Som denna Hustrus man
är tillräckel. i stånd att med sitt arbete försörja sina barn, var här icke frågan
derom, utan som denna Hustrun var Känd för att genom fylleri och liderlighet
förstöra alt, hvad som till henne af hennes Man kunde hemskickas, och bortbyta
det nödvändigaste emot brännvin, så vore förekomandet häraf, det som egentl.CD: KI1-060.jpg
(dåligt korekturläst)nu vore öfverläggnings [???]. Och som nogon anmälte att en Tunna säd nu blif-
vit afhennes man hemskickad, proponerades, att nogon i grannskapet beskedelig
man skulle åtaga sig ??? et ???, så att det icke Kunde genom brännvin
förstöras och med det sama barnens lif vårdslösas och förspillas. Härom skulle
bref afgå till hennes Man, innan nogot företages. Emedlertid förmanades
samtel. att icke lemna henne något brännvin, utan tvärtom tillse, att all
tillförsel häraf kunde afböjas. Saken uppsköts tills nästa sammankomst.
År och Dag ofvanskrefne
   På församlingens Vägnar
Jan Badelius


Protocoll
Hållit uti Allmän Sochnestämma D. 4 November 1787./.
S.D Efter förut skedd laga pålysning, sammanträdde i dag Församlingens Leda-
möter, då följande mål företogos och afgjordes: Neml:
/1.o I anseende till den hittils brukbara Kyrckogårdens otillräcklighet föreslogs
nu församlingens Ledamöter utvidgandet af den sama derigenom, at den del som
ligger bakom gafvelen på Kyrckan skulle gjöras brukbar. Denna tract hade
hittils till största delen varit ibrukad, dels i anseende till de stora gropar och upp
höjningar der äro, förordsakade af de der vid Kyrckans byggnad och reparationen
anstälte Kalk och tegelbränningen, dels i anseende till en ogrundad fördom såsom skulle denna plats vara inbegripen under den så kallade norra sidan,
och derföre en ovärdig begrafnings plats. edan församlingens Ledamöter häröfver delibe-
reradt, funno de allesamans nödvändigheten häraf och förenade sig alla i det beslut
at hela den nämde tracten skulle nästkomande År genom dagsvärken gjöras
till ändamålet beqväm; Stenar så vel ofvan som under jord upptagas,
bortköras, och till KyrkogårdsMurens byggande användas, de stora hålig-
heter med grus och jord ifyllas, samt upphöjningarne nedskaffas, och hela
Kyrkogården öfver alt planeras och jämnas. Vidare stadgades äfven, att begraf-
ningar borde ske öfver alt efter hvart utan undantag emellan bägge balkarne
och skulle ingen ting mera inbegripas under det så kallade Norr än den lilla
tract, som går ifrån Sacrie hörnet till andra hörnet på Kyrkan. Såsnart
arbetet vore färdigt, skulle Sockne-stäma åter hollas, då andra till ordning
och skick i förewarande ämne bidragande Mål skulle fastställas.
/2-o Boktryckaren Anmar* uti Fahlun hade genom bref anhollit om rekomenda-
tion till Böne-Dags Texters afsääning inom Församlingen, hvarom nu begärdes desse
yttrande. Som Sochnens Ledamöter icke alla voro samlade
och man icke ville belasta sig med flera Exemplar, än som kunde åtgå, ty anmoda-
des Byamännerna at i hvar sin by först Efterhöra, huru stort qvantum ärfodrades samt
uppgifva förteckning på personerna, då sedan anstalt skulle fogas till de samas
öfverstyrande.
/3-o Sedan Sochnen ganska berömligt och Christeligen åtagit sig vården och skötslen
öfver Eric-Ers Olof Olsons fattiga barn uti Kyrckobyn, enl Protocollet af d.7 Okt.t.a.
i det de lemnat dem tillstånd att för hvarf få vara i deras hus och njuta föda,
hafva åtskilliga xstel: och medlidande innevånare anhollit, att denne Sak måte
ytterligare i Allmän Sochne-Stäma föredragas, och församlingen uppmuntras at äfven
sträcka sin gifmildhet till deras beklädning, icke just att anskaffa dem nogot nytt,
utan endast förse dem med sådant, som antingen de förmögnares barn urväxt och
aflagt, eller annars kunde vara för dem umbärligit. Detta, som i Södra Gärdela-
get redan beröml. blifvit fullgjort förestältes nu öfriga församlingen med uppmuntran, att visa en
dylik barmhertighet. Efter någon öfverläggning åtogo sig Sochnen Förmögnare invånare godvil-
ligt, att efter råd och lägenhet här till bidraga, på det dessa barns öde i anseende
till den instundande Kölden äfven i denna delen måtte mildras.
/4-o Föreslogs en ny Method till ljushollning i Kyrkan Jule-Ottan. Hit-
tils hade varit brukeligt att utaf hvarje hushåll blifvit till Kyrckan gifvit
ett ljus in Natura, som blifvit aflemnat i Kyrckan sjelfva Jule-Dagsmorgo-
nen. Denna sed, som i början torde varit god nog, har i längden medfört flere olägenhe-
ter och Missbruk. En del hafva alldeles undandragit sig ljusens utgjörande, hvar
af händt att ljusen blifvit otillräckelige och Kyrckan mörck. En del hafva vel
lemnat ljus, men som de dels varit samansatte af otjänlige ämnen e.g. Vekarne


CD: KI1-061.jpg
(dåligt korekturläst)strukne med tjära, dels vekarne så tjocke att de i hast utbrunnit, har deraf i
Kyrckan uppkomit Os utaf de rökande ljusbrandar, hvaraf hela församlingen haft
olägenhet. En del hafva vel betalt afgiften, men det så sent sjelfva Jul-Ottan, att
omöjligit varit derföre anskaffa ljus, hvarföre man härmed varit lika så
litet betjänt, som om de gifvit intet. Nu på det så vel ingen, som hörer till försam-
lingen måtte få undandraga sig denna afgift under pratet, att han icke fått
någon talg, utan alla borde deruti deltaga, som ock att alla öfriga härifrån sig
ledande olägenheter måtte undvikas, proponerades Församlingens ledamöter
om de icke i stället ville åtaga sig en viss Penning Afgift, antingen så att hälf-
ten utaf Socknen betalte hvart annat År 6 rst. eller Hela Sochnen 3 rst. Åhrligen, och att
någon viss i stället åtogo sig ljusgjörningen. Hela församlingen åtogo sig
gerna denna afgiften och förklarade sig nögde årl. härföre gifva
3 rst på hvarje matlag utan åtskilnad. Dock skulle härifrån undantagas utfat-
tiga änkor, som hvarken ägde något synnerligt jordbruk eller vore i stånd at
med sina händer förtjäna sig något. Sedan detta blifvit afgjort
uppkom en fråga, hvilka skulle gjöra ljusen, så att de blefvo försvarliga?
Härtill svarades, att man anmodat Präst-Huset derom, som äfven åtagit sig
det, och framdeles utlåfvat dervid förblifva, så länge Församlingen utgjor-
de den Vanl. afgiften, hvartill de sig både nu och för framtiden förbundet.
Vidare frågades När och af hvem denna afgift skulle uppbäras? Härtill
svarades, at skriftrese-tiden vore härtill den tjänligaste och att den då kunde
utaf den der varande Präst uppbäras tillika med Påsk-Pengarna. Men som
det i anseende till nästa instundande Juhl icke kunde ske , skulle Pastor den
före nu i gå i förskott, och således nästa Skriftresetid uppbäras både för
detta och påföljande åhr 6 rst, men sedan framgent 3./.

Förestående Protocoll uppläst, justerat och vid Kändt, bety-
ga af Sochne Stufvan D. 11 Novbr 1787
På Församlingens vägnar
Jan Badelius
Per Erson                johan Roman
Olof Nilson             jan pär son i kyrkobyn
i hagen


Protocoll
Hållit i Sochne Stäma i Floda D:25 Novbr. 1707. När-
varande Å Ämbetets vägnar Herr Landskamereraren
Almberg, Krono-Länsman Roman, samt församlingens
Äldste; då följande Mål togs under öfvervägande:
S.D. Natten emellan d.22 och 23 sistleden novembr hade den
bedröfliga händelse sig tilldragit att Afskedade Soldaten
Per Friboms* hustru GretaMagnus dotter uti Holsåkern hade
uti vaggan genom vårldslöst öfvertäckande som
hon tillstält, förquaft sina 2ne barn, så at de deraf tagit dö-
den. Fredagen el. dagen derpå hade genom Herr LandsKamre-
ren Almbergs försorg af Krono Ländsman Roman, En Nämde man, och
2ne säkra Hustrur besiktning blifvit hållen å barnen, hvilka befunnits
till nedra delen blå, som Syningsbeviset närmare till kännagif-
ver. För att närmare undersöka omständigheterna härvid, hade till
i dag i Sochne Stäman blifvit inkallade, ofvan sagde besyningsmän och
qvinnor, Hustrun Greta Måns dotter, Frimodigs Olof Ers Änka uti Hols-
åkern framl Zacris Ers Hustru dersamastädes*. Greta Måns dotterCD: KI1-062.jpg
(dåligt korekturläst)


kom i anseende till anmält sjukdom icke tillstädes. Först*
anmältes af Församlingens Adjunct Badelius, såsom änstilne*-
rad at nu förestå des samma, denna saken, med flera dit hö-
rande omständigheter . Ofvan sagde Fribores Hustru hade fredags
morgonen Kl: 10 el: dagen efter ______ död kommit till Präst-
gårdentillika med Jon Halfvardsson i Holsåkern för at gifa
tillkänna hvad som händt, men hon befunnits för överlastad
med brännvin at föga reda af henne stått at vinnas. Hon
hade likvel vidgått at händelsen tilldragit sig kl:9* i aftonen
förut genom det föromrorde* oförsiktiga öfvertäckande. På
tillfrågan, hwilken lemnat henne brännvin hade hon väl i
början nekat, så väl at hon vore drucken, som ock då detta
intet längre kunde nekas, föregifvit, at hon haft qvar nogot
litet af det, som hon för 14 dagar sen Köpt utom Sochnen;
Icke desto mindre yppades sedemera, at hon värkel: om morgonen
hos flera äfterfrågat, samt äntel: fått Köpa. Som denna
Hustrun länge varit Känd för denna odygden, och anledning,
vore at förmoda, det hon äfven aftonen förut, då olyckan hände
torde varit i samma belägenhet, och hennes vårlds löshet fölgaktel:
större, tillfrågades hon härom, hwilcket likväl nekades.
Icke destomindre hade berättelse inlugit*, at hon äfven då varit
drucken, och ifvan nämde Frimodigs Olof Ers Änka uppgafs såsom
den der sett henne i detta tilstånd. På tillfrågan härom, beswarade
hon det samma, med tilläggning, at detta varit ungefär Kl: 8 om tors-
dags Aftonen, då Fribores Hustru strax gått hem, och härefter
det oförsiktiga öfvertäckandet Kl: 9 gått för sig; vidare frågades, om
bekant voro, utaf hwilken hon då fått brännvin. Efter något ne-
kande, tillstod Zacris Ers Hustru, att hon lemnat till henne för un-
gefär 1 sk. 6 rst., men sökte urskulda sig, dermed, at friborns Hustru
aftvungit henne det samma, för at derföre tillbyta sig matvaror, hwil-
ken ursäkt dock icke Kunde anses gällande, hälst Zacris Ers Hustru
såsom släcktige och närmaste granne, nogsamt kunde Hustru Gre-
ta Måns dotters vanart i denna vägen, äfven som det icke eller
Kunde wara henne obekant, at varningen skett i allmän Sochne-
stämma, at icke på något sätt lemna ofvansagde hustru nogot
af den waran. Sedan Församlingens Ledamöter hört rätta sam-
manhanget häraf, funno de, at detta mål, icke vore af den vanl:
beskaffenhet, då Mödrar af full våda i sömnen förqwäfja sine
foster, utan at händelsen fast mer vittnade om en grof vårldslös-
het, hwarföre beslöts, at den Hos Höglofl. Lands Höfdinge Äm-
betet i Fahlun skulle anmälas, hwilket derom kunde anstalla
som sakens beskaffenhet fodrade.
År och dag ofvanskrefne.
På Församlingens vägnar
Jan Badelius

Protocoll
Hållit i allmän Socknestämma d. 4.sistl. Maji 1782 efter 8
dagar förut skedd pålysning, då följande ärenden afgjordes:
S.D: 1 Blefvo Kyrckans och FattigCassans Räkenskaper ifrån d. 1 Maji
1787 till s. t. 1788 öfversedde, godkände och underskrefne, då de befun-
nos i följande tillstånd, Neml:
Uti Kyrckan.CD: KI1-063.jpg
(dåligt korekturläst)Balance ifrån förledit Års Räkning: RD: sk. rst.
I Contant och fodringar ________734 _14_7.
Inkomsterne enligt Specialen ____101: _7,_4________ 835:21:11.
Utgifterna enligt Specialen _______81:_3_10.
I Contant och fodringar ________754_18_1 ________835:21_11.

        I Fattig Cassan:
Balance ifrån förledit Års Räkning:
I Contant och fodringar _____________239_28, 10
Inkomsterna enligt Specialen _________ 28_33_11_______268:14,9.
Utgifterne enligt Specialen:____________ 12:5__
Bal. till nästa år i Contant och fodringar __256:9,9._________268:14,9

2.o Företogs ???, rörande lösnings sädens åtdelande* för för-
slutne Året. Förr hade Lösningssädens qvantum stigit
omkring en 10 tunnor, nu mera hade den genom För-
samlingens eget begifvande blifvit förminskad till 2 tunnor 6 fl:
I förra fallet hade varit vanligt at deraf tilldela Huru*
dels Prophors En tunna och Sochnens 3ne Nämdemän hvar-
dera 4 fl: i förse häraf, om* samma grad nu skulle följas
utdelningen till de fattiga, endast skulle blifva 2 fl-r, hvarföre
borde tagas utur Magazinerna på det de fattigas -------
det åtminstone något måtte föräkas. Efter någon över-
läggning, stadnade Församlingen enhälligt i det beslut
nu och framgent borde Aflöningen för* nämdemännen
tagas ur Sochnens 3 Magaziner viljande de till nästa
Söndag öfver läggas, huru vida Prophasen* härutaf Kunde
blifva deltagande. Härvid ärindrades, att om Försam-
lingen icke äfven, hvad Prophasens Aflöning angår, ????
juterade* besparingen för de fattiga i denna del, borde de
själfva vara betänkte, att af sina Magaziner för-
se dem med hjelp och understöd.

Åhr och dag ofvanskrefna
Föregående protocoll uppläst, justerat och vidkändt betyga
af Sockne Skrifvare d. 12 Mij 1788./
Jan Badelius
Johan Roman
Per Erson
Jon OlofsonCD: KI1-064.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll

Hållit i allmän Sockne stämma D: 15 jun. 1788 efter föregången
ifrån predikstolen skedd ordentelig pålysning, då följande mål afgjordes:
1-o Sedan Kyrkogården nu, enligt det i Allmän Sochnestämma d. 4
nov 1787 fattade beslut, blifvit aldeles planerad och öfverallt jäm-
nad, samtförsamlingen, på gjord proposition, skäligt skäligt faststäl-
la följande till vidare ordning och skick bidragande:
Begrafningar böra ordenteligen ske för varf, och skulle nu
genast begynnelsen ske vid bårhuset. Till större ordighet* hör
vid hvarje begrafning, då grafven igenfyllas, en stör nedsät-
tastätt vid vid kistan, på det at vid nästa begrafning, öpp-
ningen måtte ske tätt vid den förra, så att kistorna hela
raden utföre måtte röra hvarandra. Grafvarne böra äfven
gjöras så djupa, at begrafningen Kunna ske strax öfver
de samma, utan fara för någon uppträngande luft. Bryter
någon häremot plickta Otta sk. Specie.
Sedan Kyrkogården blifvit rengjord ifrån de den befinte-
liga ben, som böra nedgräfvas, Kommer härefter
vid vite af Otta sk. specie, hvar och en att vid graföppningar
tillse, att de ben, som Kunna uppkastas, blifva lagda på en
sida, och sedermera i grafven nedkastade på botten, innan
den igenfyllas. Så vel vid denna som förra omständig-
heten, nära* icke håller sig till grafvarena, utan
dem, som ägt den döda. Kyrkovaktarnas skyldighet blir
at vid hvarje begrafning tillse at alt detta noga verk-
ställas. Skulle annorlunda befinnas gifvas strax till-
känna hos Prästerskapet, hvarefter bymännerne strax
uttaga vitet antingen i kontant, el. i brist deraf pant, som
sedan försäljas, och penningarne tillfalla Fattig Cassan.
På det att ingen om dessa författningar måtte vara
okunig, beslöts at de af Predikstolen skulle uppläsas.
2-o Som största delen af Kyrkans stegar voro så förfallne,
att de vid förefallande tillfällen ej kunde up???* till-
sades Församlingen om Nyas anskaffandestund första.
Utlofvades.
3-o Något rörande Bänkedelning, skulle äfven denna
gången företagits, men uppsköts till en annan gång.
Förestående Protocoll uppläst, justerat och vidkändt be-
tyga af sockneskrifvare d. 22 jun. 1788.
Jan Badelius
Johan Roman
Jan Pär son i Kyrkobyn
Olof Nilson i hagen
# Ersson i BjörboCD: KI1-065.jpg
(dåligt korekturläst)


56.
Protocoll
Hållit i Sochnestufvan D: 5 Jul 1788 efter förut skedd laga
pålysning i Närvaro af de fläste Sochnens ledamöter.
S.D. Sedan vid sist hållne Bänke delning Klagomål af flere blifvit
förde öfver, vissa dervid föröfvade ordningar i det en del tagit sig före
at göra förtydningar öfver församlingens vidtagna Bänkedelnings
Ordning, som äfven förklaringar öfver den samma af d. 4 juni 1773, som
så vel lägger åren tills grund för Bänkrummen, som ock före-
kommer missbruk dervid, bestående ofvansagde förtydningar, deri at
några, sedan de till och med 30 året drögt at skaffa sig bänkerum
af de mindre beqvämlige, likafult vid Bänkedelningen velat i an-
seende till ålder, hafva företräde för dem som voro yngre och
hvilka sednare löst rum. flera gånger, men de förra å-
tervid en och sama B.delning först löst ett rum bak i Kyrkan
och strax derpå velat Köpa sig till ett annat bättre, hvari-
genom så vel Församblingen i allmänhet blivit förfördelade,
som äfven Kyrckan i sinn inkomst förlorat, så hafva i an-
seende härtill Socknens ledamöter begärt, at Socknestämma här-
om måtte hållas och till den änden i dag sammanträdde Sedan ofan-
sagde mål blifvit dem förestält, stadnade alle samteliga
i det beslut, at om någon hädanefter skulle förspörjas äfen at
et sådant missbruk, och bevislyst* blifver at de vid 25 el. 30
års ålder icke sökt något bänkrum, som lätt kan inhäm-
tas af deras ålder som förut äga rum, så skall han antingen
förlora rättigheten härtill, eller ock i alt för alt ärlägga en
summa af 8 sk specie, så framt han ville njuta den till
goda.
 Uppläst, justeradt och vidkändt, betyga af Sockne Stufvan
1788 Jan Badelius

Protocoll
Hållit i KyrkoRådet D.20.Jul.1788 efter förut skedd
laga pålysning; närvarande dess vanliga ledamöter.
S.D. Anmälte i KyrkoRådet Herr Landskamreraren Almberg
att sistledne Söndags afton strax utan för dess port uppkommit bul-
ler och oväsende. Vid efterseende af orsaken härtill, fants
Spik Hans Hansson i Mossel så öfverlastad af starka drycker,
att han knapt förmåtte stå , samt derjämte utbristande i et för-
färligt skrikande med ovett* och grufveliga svordomar; Och ehuru
så vel H. kamerer Almberg förmante honom, att dermed afstå,
som äfven ofvannämde Hans Hanssons måg, Per Jonson i Mossel
jämte flere folk sökte at föra honom derifrån, uträttade det dock
intet, utan continuerade han med sitt ogudacktiga uppförande, tills det
sednare med våld måste ske. Hans Hansson som till idag blifvit
inkallad, vidgeck på tillfrågan detta sitt brott, och sedan han
tagit afträde blef af kyrkoRådet
Resolverat,
Att ofvannämde Hans Hansson, hvilken utom detta var
känd för at dylikt lefverne och äfven derföre flere gånger blifvit till-
talt och varnad, skulle sig till straff och androm till varnagel sitta
2ne Söndagar å rad uti stocken, och skulle så snart han åter befin-
nas öfva et sådant [- - - - - - - - - -] stå och jämte
det öfriga till laga [- - - - - - - - - -] et loco ut supra
[- - - - - - - - - -]

värkstält d. 10 och 11S.p.trinit


CD: KI1-066.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll
Hållit uti Kyrckorådet D: 1 Mart. 1789. Närvarande dess
vanliga ledamöter.
S.D. Angaf så vel Kyrkovärden Jon Jönsson, som uppsyningsman-
nen Eric Ersson i Tallriset 2ne särskilde klagsmål, som nyligen varit
dels melaln Jöns Jönsson Spik och Lars Andersson i Tallriset, dels mellan
Lars Andersson och Lars Olsson ibd. På tillfrågan berättade Jon Jönsson,
att 8 dagar sedan i Fredags hade Spikens hustru kommit till honom,
och bedt honom komma till sig för at åtskilja hennes man och Lars An-
dersson i deras slagsmål. Vid ankomsten hade han funnit alt i oreda,
Spik och L.a.s. bägge ganska druckne, samt hållande hvarandra i hå-
ret, under det de med svordomar och ovett tillika öfverföllo hvaran-
dra, och kände Jon Jönsson icke förmå dem till sämja. Lars anders-
son och Spiken, som tillika med dess hustru varit i dag för kyrkoRåd-
et inkallade tillfrågades, om de ärkände detta. Spiken berättade då¨
at L.a.s. kommit till hoo aldels af bränn vin öfverlastad och med våld
velat tvinga honom till hästbyte, samt då Spiken det icke velat,
hade Lars Andersson först med ovett och sedan med hugg och slag anfallit
honom, hvarvid Spiken som icke eller var nyckter, blifvit förifrad
och börjat vedergälla lika med lika. Spiks Hustru hade äfven
det samma. Lars A.s. medgaf vel sitt fylleri men sade sig icke kunna
ärindra sig omständigheterna vid slagsmålet; ville dock icke neka der-
till hvad Jon Jönsson intygade, hälst han sjelf sade sig icke minnas
hvad han gjöra i fylleri — rörande andra saken emellen L.A.S och
L.O.S. Berättade uppsyningsman, at han vid förbigående vid deras
gård, hade han hört buller och skrik derinne, hvarföre han funnit sig
föranlåten at ____*, då han vel hört dem träta, men icke sätt något
slagsmål ehuru L.O.S. påstått, at han af L.A.S. blifvit slagen, hvilket
dock L.A.S. nekade: Den sistnämde hade äfven då varit drucken.
Vidare anmälte Uppsyningsmannen, at Spik som saknades vid
sisthållne Skriftresa hade om Söndags morgonen begifvit sig på
vägen till Fahlun med et Spånlass. Spik nekade Sanningen häraf,
men sade, at det skedt i nödfall, medan vissa dagar skulle i Fahlun
vara utsatte till Spåns aflemnande, och han således skulle kommit
försent. Ehuru omständighet nekades af andra, som flera gånger
ditkört spån, och altid utan åtskilnad på dagar blifvit emottagen,
hvarföre KyrckoRådet derpå intet afseende kunde hafva.
 Parterna afträäe, och sedan KyrckoRådet tagit alla anförde om-
ständigheter i öfvervägande, funno de vel, at flere omständigheter
sammanstötte till parternas brottslighet, hvarföre de efter strängaste
rätt borde lagföras, men ville dock i afseende till deras meddellöshet
och fattigdom denna gången lindra, hvarföre
Resolverades
Att Spik och Lars Andersson skulle hvartera plikta 16 sk. Specie, hälf-
ten till Kyrkan och hälften till de fattiga, hvarpå de åter inträdde Spik ärlagt 16 sk. d.2. Sönd i Fastan
och KyrkoRådets Utslag afkunnades, med bifogad varning
och förmaning, at hädanefter vackte sig för den vederstyggeliga
fylleris lasten af hvilken alt oskickligt och förargeligt lefverne
kommer, samt vinlägga sig om at Xsten anständigt lefverne både
inom och utom hus; och ålades både uppsynings man och grannar at
hafva et vaksamt öga på dessas uppförande hädanefter, samt vid
nästa oväsende det till känna gifva, då denna sak äfven skulle
stå dem öppen, för att in foro civili afgöras. Afträdde. År och dag
ofvan skrefne        På KyrkoRådets vägnar
Jan Badelius


CD: KI1-067.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll
Hållit i Allmän Socknestämma D: 8 Marti 1789 efter 8 da-
gars förut skedd pålysning, då följande ________* mål to-
ges under öfvervägande.
1-o Förestäldes Församlingen nödvändigheten af Kyrkotakets och Klockstap-
pelns öfverstrykning och rödfärgning instundande sommar. Häremot hade
ingen, at invända, men om själfa sättet ventilerades något emedan som-
lige ville ha det med rödfärg ensamt, som vid sista öfverstrykning skedde,
medan åter med tjära och rödfärg som förr varit brukligt, och härvid förena-
de sig sluteligen alle, hereföre tillsades at till den tiden anskaffa ärfode-
lig tjära. Utlofvades. Emedlertid skulle rödfärg på vinterföret uppköpas,
och Socknestämma vidare härom kallas vid arbetets början.
2-0 Anmältes nödvändigheten af Reparation å större Prästgårdsbyggningen
som nu på flere år blifvit så kall, att hon med möda kunde bebos
förordsakadt af bristfällighet, dels på väggan, dels på gålf och tak dels och
på fönster, dorär och spisar. Församlingen var äfen villig at häruti
ingå. Man diskuterade om sättet. En del ville hafva henne brädslagen
detta förkastades dels såsom för kostsamt, dels såsom icke stort bi-
dragande till ändamålet. En del föreslog rappning, af hvilka åter
några ville ha henne rappad utan, några innan och någon åter både
utan och innan. Man ärindrade dem, at afsikten icke vore at ålägga
församlingen någon stor ____*, utan hade de at värkställa detta
så lindrigt det kunde ske, endast hufvudändamålet kunde vinnas
och det som reparerades blefvo fast och varaktigt. Sluteligen förorde*
sig alla om trenne syningsmän, som med det första skulle besikti-
ga bristfälligheten, och sedan deröfver till församlingen med första
afgiva berättelse, på det nödiga materialier i tid på föret ________*
hinna anskaffas. Till syningsmän utsågs 1/4man ___* Ersson i Björbo,
Eric Nilsson i Holsåkern och Jöns Hansson i forsgärdet*. Så snart sy-
nen vore hållen, skulle Församlingen åter sammanträda, för at här-
om vidare öfverlägga.
In Fidem Jan Badelius

Protocoll
Hållit i allmän Socknestämma d. 15 Marti 1789.
Enligt öfverens kommelse sistl. söndag sammanträdde i dag För-
samlingens ledamöter, och sedan tillförordnade besicktningsmän
aflagt berättelse om prästgårdsbyggningens beskaffenhet alde-
les enlig med hvad förr blifvit anfört, stadnades i det be-
slut, att reparation skulle så fort som möyeligt vore, begyn-
nas, och det så, att gålfven skulle upptagas, derunder så vel
som på öfra bottnarne fyllas, bräder slås innan till i alla de
felaktiga hörnen, samt nya fönster och foder i nästa* kamran*
insättas. Till bestridande af denna Kostnad utfästa sig För-
samlingen att ärlägga En sk 3* rst. på hvarje Nattvards-
hjon, som skulle uppbäras af Uppsyningsmännen och sedan
undertecknad tillställas hvilken Församlingen anmodat åta-
ga sig uppsigten vid reparation. År och dag ofvanskrefne
in fidem Jan Badelius


CD: KI1-068.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll
Hållit uti Allmänt KyrkoRåd d: 2 Jun. 1791. När-
varande de vanlige KyrkoRådets Ledamöter.
S.D: Anmälte Anders Nilssons i Mossel Hustru Brita Pers-
dotter i KyrkoRådet, att, då söndagen d. 22 sistl maji dess
Son drängen Nils Andersson blifvit gift och dess närmaste
anhöriga vid samma tillfälle varit sammankallade hos Anders Nilsson
till en måltid, att owäsende med skrik och buller samt Kärrors
otidiga framkörande, till gården och försök, att äfven inskuta dem
i sjelfva förstugan, blifvit åstadkommit af en ostyrig ungdom i
byn blott för att väcka ledsamhet och förargelse, och namn-
gaf Brita Pers dotter såsom Upphofsmän till detta oväsende drän-
garne i nämda bu Anders Ersson och Prost Lars Larsson. Vid detta
oväsende hade så väl Anders Nilsson sielf som Jon Larsson
hvilcken dem warit såsom gäst utkommit och förehollit dem
deras ofog, samt i wrede och förargelse sönderslagit och
förderfvat en Olof Nilsson i Mossel tillhörig kärra med hjul,
och sedemera kastat den samma i det förbiflytande Noret.
Ofwan nämde drängen närvarande förklarade, att hvad af
Anders Nils Hustru nu anfört war till en del war sant
såsom att de warit närwarande wid gården, då detta skedt,
utan att likwäl flera gånger häri deltagit hwarjämte de
tillade, att detta icke skedde i någon ond afsigt, utan blott
efter deras yttrande för ro skull. Däremot anförde de att
Anders Nilsson söndags eftermidagen på allmän bystämma
skall warit drucken, samt derunder med oqwädinsord samt
hugg och slag fattat en af dessa drängar i håret, till dess
någonaf de närwarande komit emellan och skiljt dem åt.
Detta mål, som innefattade flere brott å ömse sidor af fylleri,
Sabbatsbrott, slagsmål och hemgång, fant KyrkoRådet sig
icke tillständigt att afdöma, utan beslöt, at ofwannämde
personer, med de dertill hörande wittnen skulle till nästa
lofl. HäradsTing inkallas af KronoBetjäningen och der-
före lagligen tilltalas. År och dag ut supra
På KyrkoRådets vägnar
Joh* Badelius

Protocoll
Hållit i Allmän Sochnestämma D: 2 Julii 1792
efter ordentlig föregången pålysning.
S.d. Sedan de flästa af Församlingens ledamöter wid flere
tillfällen förklarat sin åstundan att få den gl: Klockan om-
guten dels såsom för liten dels arande spräckt, och i det afseendet
anmodat undertecknad att härom correspondera med Klockgjuta-
ren H. Göthe i Fahlun äfwen som om priset, inställde sig idag
Församlingens ledamöter tillika med nämde Klockgjutare.CD: KI1-069.jpg
(dåligt korekturläst)Saken togs under öfverläggning och förklarade sig den störste
delen af härmed nögd med tilläggning att de önskade den dubbelt större
än den andra eller circa Sex S__*. Klockgjutaren Göthe här-
om tillfrågad, begärde för omgjutningen af den gl metallen Sexton
Rdl. 32 Sch. sedan 2 ____* på hvarje 8 ____* såsom afbränning blifwit
afdragen, samt för den nya Metallen, som komme att tilläggas,
Nittioen Rdl. 32 Sch. arbetslön och afbränig inbegripen fodra-
de dessutom att förskott af Etthundrade Rdl. Klockan lofwades fär-
dig till September Månad. Församlingen åtog sig, att låta nedtaga,
sönderslå och på sin bekostnad föra den gl. Klockan till Fahlun,
äfwen som att åter uppsätta den nya. Häröfver skulle ett
skriftligt contract uppsättas, som ock skedde. Då detta war af-
gjordt, tillfrågades församlingen, om de icke wore nögde, att
till någon lättnad för Kyrkans Cassa friwilligt härtill sam-
manskjuta. Härtill jakades allmänt, och skulle de penningar
som till detta ändamål insamlades, i Kyrkan aflemnas, för
att sedan i Kyrkans räkenskaper införas under namn af Fri-
villiga gåfwor. In fidem
Joh Badelius

Protocoll
Hållit i Allmän Sochnestämma d. 4 augusti 1793, ef-
ter 8 dagar förut skedd pålysning.
Sedan Församlingens ledamöter hade enligt den för 8 dagar
sedan utlyste socknestämma i dag sig i Socknestufwan instält,
underrättades de närmare om orsaken till detta sammanträde i
anledning af K. Brefwet till V. Consistorierne af d. 19 Apr.h.a. röran-
de Sidentygs bruks afskaffande ibland allmoge och tjenstefolck.
Dette Kongl. Bref, som nu upplästes, beledsagades med tjän-
liga föreställningar och uppmuntringar till Församlingen, att fri-
willigt ingå i dessa Kongl. Mayts wisa och nådiga afsigter,
hwilcka endast åsyftade deras egit bästa. Församlingens
ledamöter, med en underdånig ärkänsla af detta Kongl. Mayts
förnyade vedermäle af dess höga nåd emot sina undersåtare,
ingingo enhälligt häruti, och förklarade, att de, som hittils bibehol-
lit den uråldriga enfaldigheten i Klädedräckt och öfriga lef-
nads sätt, samt icke nyttjade Sidentyg widare än till mössor,
och det endast åt gifta hustrur, (de ogifta nyttjade intet, utom
Finn marken der äfwen silkeshalsdukar äro i bruk) woro
äfwen färdige att aflägga bruket deraf, om Kongl Mayt
det äskade, önskade likwäl, att det gamla de ägde, måtte
förut få utnötas, samt en wiss tid utsättas, efter hwilkens
förlopp det alldeles skulle förswinna. År och dag ut supra
in fidem
Joh BadeliusCD: KI1-070.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll
hållit i allmän Sochenestämma
med Floda Forsamling d. 2 Martii
1794.
Efter 8 dagar förut skedd pålysning instälte sig
under tecknad Kyrkoherde, Krono Läns Man
Joh. Rohman, Sochnens älsta, och hemma war-
ande ledamöter i Socnestufwan, då följan
de ärenden förehades.
1-o Betygade Kyrckoherden sin _______*
fägnad och uprigtiga tacksamhet för Floda För-
samling, som med et ansenligit antal hästar
warit honom behialpelig med hit flyttningen
samt för behölt* sig nu, med sit första inträde
i detta rum, at alla de mål rörande Kyrckan och
Församlingen, som nu och framdeles under
hans tid förekomma måtte i stillhet enig-
het afgiöras.
2-do Anmältes, at taket på Stora Byggningen
i prästgården, wore så bofälligt, at flera dropp
under nu warande töwäder, wiste sig i synen
i öfra Sahlen, och kamrarna på södra sidan,
Byggningen till märkelig skada, om den
ey snart förekommer, Sochnemännen
beslöto derföre at genom deputerade efter
se hwad som felade, hwilcket ock straxt derefter
skedde, då af de närwarande föreslogs
at dröppen med några nya spån straxt skul
le botas; men som tacklaget befants wara
så flakt, at wattnet ej afrinner och dessutom
så gammalt och bristfelligt at det behöfwer
förnyas; beslöts, at till nästa år N*. ly*
då wircke och spån kan framskaffas, under*
yttre taklaget, at regn* wattnet desto bät
tre afrinner.
3-o Yttrade sig Kyrckoherden ännu* hafwaCD: KI1-071.jpg
(dåligt korekturläst)


en omständighet, at andraga, hwar
före han grufwade sig, af fruktan för mot
sägelse, rörande den så kallade wedrättig-
heten. Af den härwarande rättighets
Boken befinnas at alla i Sochnen som
äga hästar hafwa framkiört et lass ned
till Prästgården wintertiden, men at den
na rättighet på 5 eller 6 år blifwit så in
dragna, at allenast några få af Forsam-
lingen den samma utgjort. I anledning
häraf efter frågades af de gamla huru lång
tid det varit i bruk at utgiöra till Pastor
denna wed rättig het och swarades at det
skedt så länge de kunna minnas tillbaka
wäl 100de år. Frågades widare af hvad
orsak den sedermera till mästadelen
uphört, och swarades, at då wid någon för
flere år tillbaka, afafledne Kyrko herden
Hesselgren Hållen liqvidation på utestående
fordringar, de som ey haft dragare och va-
rit mindre förmögne blifvit för utestå-
ende lastwed lass* debiterade ut krefde
skall missnöge upkommit. . Och hvarför-
re några af Sochnens ledamöter berät-
tade sig wid Generalvisitation härstädes
1788 härom talt wid Stiftets Biskop
herr Doctor Lars Benzelstierna, hwilken
skall yttrat sig, det Floda S-n borde utgiö-
ra sina Prästrättigheter efter 1687 års
Convention, och som denna wedrättighet,
där ej finnas omnämd, (af hwad orsak
är obekant), har wedkjörningen tillCD: KI1-072.jpg
(dåligt korekturläst)Prästgården ifrån den tiden efter hand uphört.
Häruppå giorde Kyrckoherden Sochnens leda
möter en bewekelig föreställning, och betyga
de, at ehuru swårt det war för Pastori Flo-
da, at sakna denna Förmon, wille han dock
häldre lida brist, än börja någon ledsam
rättegång med sina älskade åhörare;
Och gjordes slutligen Församlingen den
föreställningen, at om de då ey funne sig
wid at aflemna det förr wanliga wedlass,
som en rättighet, de dock, för nu wa-
rande Pastors tid, wille giöra det som
en god wilja, samt at den finge an
ses, såsom motwillig mot sin Lärare,
hwilcken dermed treskade; de mindre
Förmögne och de som ey hafva dragare
härifrån dock undantagna, detta
blef af Sochnens ledamöter med et all
mänt ja beswarat; med det förbehåll
at deras wedlass ej skulle i rättighets
Boken upskrifwas, utan på en särskild
lista uptecknas, som Pastor för sig sielf
borde behålla, hwilcket lofwades.
Dock kan den nu öfwerens Kommelse, som
allenast är för nu warande Pastors tid
ey hindra en Efter trädare, at lagligen
utföra denna sak, om han sig dertill
befogad finner. Slutligen tackade
herr Kyrkoherden Församlingen förCD: KI1-073.jpg
(dåligt korekturläst)sin tillgifwenhet med försäkran at
så länge Gud förlänar hälsa och krafter
tjäna dem i det som länder till Guds ära och deras siälars wälstånd. år
och dag ofwanskrefne. in fidem
Protocollis
Eric Rosenius

At föregående Protocoll blifwit i*
Floda Församling upläst widkjänt och un-
der skrifwit i allmän Sochnestämma.
d. 5. October 1794 intyga

Gens-d Nauberg*
Johan Roman
Jan Persson i Kyrkbyn
Per Erson
Lars Persson i hagen
                        nämdeman
Johan Lundberg Lars Danielsson
Lars Andersson
i TallrisetOlof Rosenius
CD: KI1-074.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll hållit i Allmän Sochne-
stämma d. 18 maij 1794.

Efter förut skedd pålysning instälte sig Soch
nens ledamöter i sochnestufvan, då i anled
ning af Höga Landshöfdinge Ämbetet i Fah
lun i dag å Predikstolen upläste Allmenna
kundgiörelse, Församlingen underrättades,
både om den skada rikets handel tillfoga
des wid nu warande krigs oroligheter ____* äf
ven, Kongl Majts nådiga wälbehag öfver
det friviliga summan skott Stockholms
Borgare skull givit till en Flottas utrodande
at freda rikets handel och allmänna Säker
heten; Sochnens ledamöter före stältes, om
de icke, såsom rätt rättsinta och trogna undersotar
woro willige at bidraga till att så nyttigt
ändamål hwilcket allmänt bejakades, och
beslöts åt Subsereptions listor skulle i By
arna kring sändas, på hwilka hvar och en
skulle få tillfälle anteckna hvad han
till ett så för riket, som det allmänna
högst wiktigt ändamål, kunde efter
råd och lägenhet aflemna detta wärck-
stätes straxt derefter på det sätt at af
Floda Sochneinsamlades 23 RD-r 2 Schill
Specie, hwilcka sedan blefwo enligit
qvittence till LandsConcielliet i Fahlun
insände; År och dag ofwanskrefne
in fidem
Eric Rosenius
upläst och vidkjändt i allmen Socnestema
d. 5 oct 1794 untyga Johan Rohman
Jan Pehrsson


CD: KI1-075.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll hållit i allmän Sochne
stämma d 12 oct 1794.

Efter förut skedd pålysning om ärendets be
skafenhet inträdde efter Gudstjänstens slut
Länsmanen H. Johan Rohman
tillika med Sochnens älsta, och Ledamöter
i Sochnestugan då fölgande förehades.
Som man genom flere inlupne kla-
gomål Kommit i den bedröfeliga __
_____ det hos en del ungdom af bäg
ge Kjönen här i Församlingen, den osed
alt mer och mer tilltagit, at då är
Söndags och helgdags aftnarna samlas
på wissa ställen, hwarest de för drifwa
större delen af natten med dans och nöje
hwarunder ofta fylleri och swordom samt att oskickligt
wäsende, med skrik och ofrid, på Gator och
i Byar föröfwas, hwarigenom Gud för-
törnas, nästan förolämpas, unga Sam
weten såras, samt strafs* och förkunnel
se drages öfwer Land* och zito*. Och
ehuru ungdomen intet böra stängas
ifrån sina lofliga och tillbörliga nögen
Likwäl och gå det alt syndigt missbruk
deraf må förekommas, woro Sochens*
____, på Kyrkoherdens föreställning
allmänt beredwilliga, at ingå i följan
de nyttige författning, hwilken innom
denna Sochen skulle hädanefter, såsom
lag wara gällande nemligen
Enär ungdomen någon gång wilja
anställa någon dans, eller roa sig
tillsamans, bör sådant förut anmä
las, antingen hos upsyningsmannen


CD: KI1-076.jpg
(dåligt korekturläst)eller någon annan Beskedlig och alfvar
sam Man i Byn, hwilcken äger at tillse
det alt ordentliga och skickliga tillgå,
samt at deras dans, ey får längre påstå
än ifrån Klockan 6. till Kl. 9 om aftonen, då alla
böra skiljas åt, samt i stillhet begifwa
sig till sina hem wist. Skulle någon
ungdom af wanart och motwilja bryta
häremot, och intet wara hemma i sitt
hus aldrasidst till klockan 10. om Sön
dags afton, skall en sådan, då han an
gifwes, och om sin brottslighet öfwer
tygas, plikta 16 skill till Kyrkan och sitta en Söndag i Stocken.
Tillsamma straf, skall den wärd*
giöra sig skyldig, som öfwer den utsatta
tiden ungdomen hyser. Äfwen som
de Föräldrar här bonder och Matmodrar
hwilcka af flathet, och after låtenhet, ey
angifwa den, af sina barn och tjänste
folck, som bryta häremot, skola till samma
straff wara förfallne.
Skulle någon wärd, där ungdomen sam
samlas, wara så obetänksam, och hålla
starka drycker till sahlu, skall en sådan
straxt derföre lagligen tilltalas, samt u
tan skonsmål ______*, till den plikt
af 10 Rdr, som Kungl. förordningen af d. 21
augusti detta år utsätta
I öfvrigt och ehuru man will hoppas,
det Kong May-ts förbud mot Gällgång
och ungdomens sammanlagg om nät
terna, af alla rättsinta efterlefwas,
will man dock, på det allfwarligaste
förmana Föräldrar och förmyndare


CD: KI1-077.jpg
(dåligt korekturläst)at här äfwen hålla alfwarsam upsigt
samt både med ord och exempel söka
leda sina barn på Gudsfrucktans och
dygdens wäg, på det de måte undvi
ka det swåra answar som en rättfärdig
Gud, skall på doms dagen kräfja af al
la dem som denna ömma plikt, för sum
mar. I öfwrigt och på det ingen okun
nig om denna förfallning måtte kän
na förebäras*, beslöts, at detta Sochne
stämmo Protocoll skulle å *Predikstolen till allmän efterrättelse Kundgöras
År och dag ofwanskrefne
På Församlingens wägnar
Erich Rosenius
Upläst och widkänt i allmän Socne
stämma d 9 November 1794 intygar
Jan Pehrsson
i Kyrkobyn
Lars Pehrson i hagen
På Floda Predikstol uppläst d. 4 Jan
1795 el: Sönd efter Sönd. efter Nyårsdagen, intygar
Joh Badelius
Upläst i Floda Kyrka d 14 Oct 1804
Olof Rosenius adj. P.
Uppläst i Floda kyrka d. 12 Junij 1814
af E.O.Schultzberg
V.Pastor


CD: KI1-078.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll

Hållit i Kyrckorådet d 26 oct 1794
Efter förut skedd pålysning inträdde Kyrcko
rådets ledamöter vid Gudstjänstens slut
då efter inlupne klagomål Olof Persson i
Mossel förekallades, hwilken 12 Söndag etr
d 7 Sept sistl, sedan han af drycker öfwer
lastad från Kyrckan hemkomit, på et oti
digt sät överfallict Olof Olsson samt
i wredesmode slagit* honom trenne Ör
filar, hwilcket äfven af de närwaran
de grannar besannades. Äfwen an
gafs Olof Persson at han wid hemgån
gen ifrån Kyrckan samma dag, med hår
da ord öfwerfallit sin gamla Fader
blinde Mannen                   i Holsåkern
samt honom i spiser* skäf at, ut ett stycke
af hans päls, der wid blifwit uptäckt,
men som någre wittnen härtill ey woro
närwarande, ey eller dess Fader
Beslöts
at detta mål skulle upskutas, till
dess man fådt inhamta, så wäl Fadrens
som deras yttrade hwilcka med Honom
i Huset bodde. År och dag Ofwanskref
ne
På Kyrckorådets wägnar
E Rosenius

Protocoll
Hållit i allmän Sochnestämma d 9 Nov
17954. Närwarande Crono Länsman Joh
Roman_Sochnens älste _ och ledamöter
sedan derom belupne förut blifwit polyst*
  Blef sidste Sochnstemo Protocoll
behörigen upläst wid Kjänt och underskrifvit.


CD: KI1-079.jpg
(dåligt korekturläst)

70.

2-do Anmältes at några af Kyrckorådets
ledamöter, dels woro genom döden af
gågne, dels för ålderdom skull begärte
afsked. hvarföre i deras ställe till
sattas. Lars Olsson i Källbacken Olof
Ersson i Björbo Jon Jansson i Hagen
Jöns Per Persson i Sunnanbyn, Olof
Jönsson i Måssel.
3-o Anmältes, at som till Stora Byggnin
gens reparation i Prästgården borde
på detta winterföre erfordeliga mate
rialier framskaffas, hwarföre Nämde
och 1/4 dingsmannen Per Ersson i Biörbo
samt Lars Anderson i Tallriset, som
åtagit sig omsorgen och answaret med
denna bygnad, efter anmodan upgaf
war dertill följande som Forsamlin
gen åtogo sig anskaffa, nemeligen
6000de Takspån beräknade after 16 på
hwart natwardshion. 8000de 4 tums
spik _ 2000de 5 tums d-o som ifrån Säf
näs Bruken skulle anskafas.
Likaledes ärfordrades 40 timerstoc
kar a 16 al längd 60 spiror 2 tiog
granhuggen _ 16 Tolfter Bräder
hwilcka sednare skulle genom Pa
stors försorg inköpas, och af Sochnen
efter uträkning betalas
År och dag ofwan skrifne, in fidem
E Rosenius
upläst och widkjänt


CD: KI1-080.jpg
(dåligt korekturläst)Kyrckorådets Ledamöter d. 1 Jan
1795 äro följande
Herr Landscamereraren Lars H. Almberg
Lars Olsson i Källbäcken
Per Jonsson och Per Ersson i Biörbo
Eric Nilsson i Holsåkern
Nils Olsson i Kyrkobyn
Eric Jonsson och Olof Jonsson i Mossel
Eric Hansson i Syrholn
Nils Olsson i Bäckebyn
Olof Jönsson i Sunnanbyn
Jöns Hansson i Forsgärde

Protocoll
Hållit i Kyrckorådet d 8 febr 1795
Efter 14 dagar förut skedd pålysning in
stälte sig wid Gudstjänstens slut ofwan
stående Kyrckorådets ledamöter då
följande förehades.
Efter flera inlupne Klagomål förekalla
des Äncklingen Olof Nilsson i Hagen, samt
Pigan Brita Ers dotter i Biörbo hvilcka
skolat på et olagligt och oanständigt
sätt hållit samlag med hwarandre*
oaktadt de flera gånger, af försam
lingens Pastor, i upsyningsmans och*
grannars närwaro derföre blifvit
alfwarligen warnade, och orsaken
sakens samanhang denna.
Olof Nilsson som hela tiden warit be
nägen för fylleri och dryckenskap
samt fört en ogudaktig lefnad, hade


CD: KI1-081.jpg
(dåligt korekturläst)hade redan för mer än et år sedan
ingådt förlofning med änkan          
i Hagen men under* det, lade sig tillika in
med pigan Brita Ers dotter i Biörbo, hwilcken
och redan i April månad förledet år lemna
de sin tjenst och flyttade till honom be
gärande Olof Nilsson med henne få ingå äk
tenskap, under föregifwande at hon wore
af honom låfdad, men som detta i anseen
de till hans förr ingågnga förlofning med
en annan, ey kunde bewiljas, blef
Brita Ers dotter på det alfwarligaste
tillsagd at flytta derifrån, hwilket
och skedde på några weckor dock de åter ankom*
klagomål, at de flyttat tillsam
mans, blef Crono Lens mannen anmodad
at kalla dem till undertecknad Pastor
Så* för dem uplästes hwad lagen i ty*
mål stadgar, samt bägge tillsagde at
ställa sig det till efterrättelse.
Pigan Brita flyttade wäl der på till Biör
bo, samt framfödde d 6 oct sidstl et gosse
barn, som Olof Nilsson ey wille widkjännas
utan sade sig då Brita wore häftad af
en dräng i Gunnilbo innan sin hitkomst
hwarföre och Olof yttrade sig wilja ofwergif
wa henne. Icke desto mindre, och sedan
ofvan*nämde Olof Nilsson, genom Nås
Tingsrätts utslag af d 8 febr detta år
blifwit för liderlig och slösachtig lef-
nad satt under sin Faders Nils Olsson
i Kyrckobyn, förmyndarskap, samt skul
le tils widare förblifwa i dess hus,
hwar han dock giort förukt*, af alt sammans


CD: KI1-082.jpg
(dåligt korekturläst)flyttat till sin gård i Hagen tillika
med pigan Brita Ersdotter, därest de
efter grannarnas intygan, lefwat
och legat tillsammans på syndigt
oanständigt och förargeligt sätt
hwilcket och dessa begge in för Kyrcko
rådet måste widgå och ärkjänna.
Kyrcko rådet tog sedan denna sak i öfwer
wägande och
beslöts
At dessa wanartiga personer Olof
Nilsson uti Hagen och Brita Ers dotter
i Biorbo, skulle till wälförtient näpst
sitta hwar sin Söndag i Stocken
at skämmas och sedan lefwa åtskilda, till
dess lagligit giftermål i fall det påstås
kan med wederbörande Förmyndares sam
tycke för sig gå, hwaröfwer upsyningsmän
nerne i Hagen och Biörbo tillsades
hafwa alfwarsam upsigt; år och dag ofwanskrefne
På Kyrkorådets wägnar
Eric Rosenius

År 1795 d 29 Nov. Efter 8 dagar förut skedd
pålysning om målets beskafenhet hölts sedan
Gudstjensten war slutad allmän Sochnestämma
med Floda Församling, närwarande Kron Lens
man Johan Roman Sochnens* älsta* och ledamöter
då följande förehades
 Förestältes Församlingen, at som klockstapeln nu
börjar blifwa så bofällig och swag, at han ey längre
kan bibehållas, man borde wara betänkt på ett
Torns upbyggande i dess ställe hwaruti klockorna kunde flyt
tas, samt at kyrckan, som är för trång åt den till
wäxande församlingen, på något sätt, _____*, wid


CD: KI1-083.jpg
(dåligt korekturläst)Samma tillfälle utwidgas, Härpå yttrade sig
Sochnens Ledamöter, med enhälligt bifall, om
at nytt Torns uppbyggande wid wästra gafwelen
af Kyrckan, samt at de ville dertill så fort skje
kunde bidraga. Men hwad kyrkans utwid
gande beträffar kunde härom denna gången
ingen öfwerens komelse träffas, hälst, en del
ville, andra åter woro deremot, stadna
de man änteligen i det beslut, at Byggmästa
ren Siöström i Torsåker skulle tillskrifwas
med anmodan, at resa hit och Besigtiga kyrc
kan, samt då med Forsamlingen herom widare
rådgiöra och efter det beslut då blir taget, saken
till högwördiga domcapitlets ompröfwande
underställa, år och dag ofwanskrefne
Erich Rosenius
Upläst och widkändt i allmän Socnestäma
d 20 Dec 1795 intygar Johan Roman
Jan Persson i Kyrkobyn
Lars Pehrsson i hagen
1/4:Per # Erson i Björbo
Nils Andersson i ________*

Protocoll hållit i Almän Sochestäma d. 7
febr 1796
Sedan 8 dagar om målets beskafenhet allmän
Socnestäma blifwit ytlyst, inträdde Sochnens
älsta och ledamöter i Sochnestugan då
följande förehades
 Förestältes Församlingen, at enligt sid
sta Sochestämobeslutet, Byggmästare
Siöström, nu war efter skrefwen och
närwarande, hwilcken upwi
ste, en af honom författad projectrit


CD: KI1-084.jpg
(dåligt korekturläst)ning till Torn begnaden* hwilcken alla
närwarande tykte om, och för sin del
gillade: Förehölt Pastor Församlingen
om det ike wore både nödigt och nyt
tigt at wid detta tillfälle då torn skule
byggas, och ställnings wircke framskaf
fas, utwidga kyrkan, som är så trång
at wid sidsta bänkeransaknin be
fants omkring 50 eller 60 personer
öfwer 20 år gamla som intet hade
eller kunde få några bänkerum.
I anseende härtill frågades Byggmä
staren på hwad sätt, alt detta med min
sta kostnad kunde skje hwilcken swa
rade at om kyrckan på någon the
ra änden skulle widgas, och gaf
welmuren nedrifwas, kunde hwalf
bogarna som derpå hafva sin grund
och fäste, intet äga bestånd, utan
föreslog at de gafwle hwalf och pelare
borde borttagas och att nytt hwalf af
bräder i dess ställe upsättas, hwilcket
skulle giöra Kyrckan både wackra
re och rymligare.
Härvid hördes nu i Sochnestufvan et
allmänt sorl; hwarpå kyrkoherden
förmanade allmänheten till stillhet
och enighet, i detta wigtiga mål, hwar
med intet annat påsyftades än
Guds ära Kyrckans och Församlin
gens bästa _ härpå anmantes


CD: KI1-085.jpg
(dåligt korekturläst)Hwart bygdelag at säga sin mening
då Nämde och fierdingsmannen Per
Ersson i Biörbo yttrade sig at om
någon byggnad skulle skje wore bästa
at då äfwen utwidga kyrckan och giöra
alt med besked på en gång; hwartill af
Biörbo tredningen, på flera gånger giord
tillfrågan enhelligt samtykte, så
wäl som hela kyrckobyn och ____ delen
i de öfwriga byarna
Men största delen i Måssel och nå
gre här och deke* i de nedra byarna
woro deremot; somliga föreslogo
tillbyggnad af en Lektare bredwid
Sacristian, andra åter sade at Kyrckan
wore stor nog; fästen det gamla hwalfen
med sina Pelare fingo stå qwar och at det wore
nog med tornbyggnaden denna
gången, (men Per Andersson i Forsgärde
ropade med en ifrig och oanständig
tohn at ingen ting borde giöras)
Och som man genom omröstning in
tet kunde utröna, huru stor del wo
ro emot den projecterade tillbyggnad
helst, måste folket håg* ____* bort war ey
möyligit stadna i något beslut utan
upsköts till nästa samanträde
År och dag ofwan skrefne
På Församlingens wägnar
Erich Rosenius
At förestående protocoll är i allmän
Socnestämma d. 3 April upläst, godkjänt
och underskrifwit intygas


CD: KI1-086.jpg
(dåligt korekturläst)Söndagen derpå som war d. 14 Februari
höls efter förr skedd pålysning allmän
Sochnestämma, då förenämde mål
rörande Kyrcko bygnaden åter före
hades, och stadnade Församling enhäl
ligt i det beslut, at grunden till
Tornmuren, och Kyrckans utwidgning
skulle läggas nästkomande Höst,
och lofwade Sochne borna at fram
skaffa de efter Byggmästaren Siö-
ströms förslag dertill erfordeliga
670 lass sten; I öfrigt skulle
saken om Tornets Byggnad och
kyrkans utwidgning, tillika
med den upgifne ritning, och för
slag, Höga Landshöfdinge Ämbetet
samt Högw. Domcapitlet i Vesterås
öfwerlemnas, samt deras yttrande
afbidas, innan något widare härwid
kunde afgiöras. År och dag åfwan
skrefne.
På Forsamlingens wägnar
Eric Rosenius
Åfwanstående Protocoll är i all-
män Sochnestämma d. 3 April upläst
godkjänt och underskrifwit intyga
Johan Rohman
____ Dahlström
Johan Lundberg
Jan Pehrsson
1/4m Per# Erson i Bjorbo


CD: KI1-087.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll
Hållit i allmän Socnestemma d. 10 Apr[il]
1796
Sedan 8 dagar förut blifvit pålyst
inträdde efter slutad Gudstjenst, Församlin
gens äldsta och ledamöter i Sochnestugan
då följande mål förehades.
1-o Som en del ytrat* sig intet förstådt saman
hanget af det d 7 febr sistl hållna Sochen
stemmo Protocoll, blef det för 2-da gången
upläst, och förklarat, hwarwid ingen hade
något at påminna vidare
2-o Aldenstund intet något wist blifwit
afgiordt med den i flera Sochnestemmor
förut omtalte Kyrcko bygnad; förestäl
tes församlingen at något wist beslut
borde tagas. Kyrckoherden äskade ____*
med begäran at först få säga sin mening
hwilcket bejakades _ Och war detta hans
tanke, at ehuru kyrckans utwidgning
kunde finnas både nödig* och nyttig, lik
wäl, och emedan kyrckas Capitaler till stör
sta delen är utestående hos de mindre för
mögna i Sochenen, och icke utan deras kjän
bara skada kunde i hast indrifwas, samt
dessutom kanske otillräkeligit till en widlöftig*
bygnad; hölt Kyrckoherden rådeligit
denna gången, låta den gamla kyrckan
till murar och hwalf stå orubbad
och allenast upbygga en Torn wid
wästra gafweln af kyrkan, hwhwaruti
klockorna kunde flyttas
denna mening blef med allmänt
bifall bejakad. Och beslöts, at


CD: KI1-088.jpg
(dåligt korekturläst)grunden till denna Tornbyggnad, i sommar
skulle läggas, och arbetet sedemera
näste år wilja* gå för sig, Sedan skrif
teligt accord med Byggmästaren
Siöström blifvit, om hans arbete
lon, författas i Detta alt skulle
dock enligt författningarna Högwör
diga domCapitlet i Vesterås, så wäl
som Höga LandshöfdingeÄmbetet
i Fahlun, till Kjännagifvas.
År och dag ofwanskrefne
På församlingens wägnar
                     Eric Rosenius

At föregående protocoll blifvit i
allmän Sochnestäma d 22 Maij
1796, upläst, godkändt och underskrif
wit intyga
Johan Roman 1/4-m Per # Ersson i Bjorbo
Kro: L:
Lars Pehrson i hagen Jan Pehrsson


CD: KI1-089.jpg
(dåligt korekturläst)Åhr 1796 d. 1 Maij, efter förr skedd pålysning
hölts kyrckoråd i Sacristian närwaran herr Lands
Camreren Almberg KronoLansman Roman
jemte Kyrckoradets ledamöter
Förekallades Anders Olssons i Biörbo Son Olof
16 år gammal hwilcken war angifwen för snatteri
Fadren And. Olsson tillika med Modren
Upsyningsman och grannar, woro närwarande
Gossen Olov till____*, om han begåt de brott, hwar
före han beskyltes swarade at han beklageligen det
giordt_ at han på åtskilliga ställen tagit mat och
andra persedlar, at förwandla i Pengar, at förskaf
fa sig mat, emedan Föräldrarna litet eller in
tet skjötte om honom, samt at Fadren bedt honom
taga det han kan, när ingen ser det, Gossen be
rättade och bekjände tillika, at Fadren sidstl. hostas
tagit med sig till en sin grannes gard helt
sent om aftonen _ i beslut at där taga något ____
af logen, at Fadren anmodat Olof gå in i huset
och se efter om eller huru snart folcket skulle lägga
sig och då genom hwisslande gifva Fadren det till
kjänna, samt at han det giordt men som det
gick långt på tiden innan han kom åt, war Fadren
Borta_ och således gick upsåtet ey i wärkatällighet
 Fadren Anders Olsson frågades om så skedt_hwartill
han aldeles nekade_ Om Olof burit hem i huset nå
got af det tagit_ hwartill han äfwen nekade
Widare framgaf CronoLänsman Roman en förteck
ning på åtskilliga persedlar som han på flera ställen
i Byarna snattat, hwilcken och ifrån* ord uplästa*
och widgick gossen Olof alt bekjände at han
till alt detta woro skyldig _ Och som wärdet af
det stulna steg till 2 sch* 21·/.Gossen dessutom är
högst wanartig och har ogudaktiga Föräldrar
kunde Kyrckorådet sig med denna sak intet be
fatta, utan henskiöts målet till Laga domstol
År och dag ofwan skrefne
På Kyrckorådets wägnar
Eric Rosenius.CD: KI1-090.jpg
(dåligt korekturläst)Protocoll hållit i utlyst Kyrckoråd D. 26 Junie
1796_ närwarande Kyrkorådets ledamöter.
SFörekallades Daniel Mårtenssons hustru Kerstin Ersdotter
i Kyrckobyn hwilcken natten till d. 23 sidstl. i sännen
förqweft sitt flickebarn_16 veckor gamalt_ och bekjende
med många tårar, at hon om natten då barnet skrek och
ey ville sofwa, tagit det till sig i sängen, lagt det wid
bröstet, och trots afneka*, sument* af, waknat efter en
stund och funnit barnet dödt liggande wid sidan
med nedwänd mun, då hon strax förskräkt vekt sin
Swermoder, hwilcken och nu war närwarande och beret
tade, at barnet när* hon inkom* war utan lif_och_
blått om läpparna _ hustrun Kerstin, fick derpå
alfwarsamma förebråelser för sin oförsigtighet
Och som hon betygade mycken aga och oro öfwer
det som händt, samt af sina grannar hade gådt
loford, om et Christeligit stilla och Redeligt upföran
de        Beslöts
At hustrun Kerstin Ersdotter skulle Söndagen derpå
efter Gudstjenstens slut med den wanliga bönen in
tagas i Kyrckan, och förmantes at hedan efter med
mer warsamhet och försigtighet wårda sina foster
hwilcket hon lofwade _ år och dag åfwanskrefne
in fidem
Eric Rosenius

År 1796 d.9 october, hölts med Floda Församling, efter förut skedd på
lysnning allmän Sochnestema, närwarande
herr LansdCamererare Almberg KronoLäns
man Roman, Sochnens älsta och leda
möter då följande förehades
1-o Frågades Församlingen, om icke, sedan grun
den till Torn bygnaden förledne wecka blif
wit lagd, Arbetet nästa år w.D* få gå
för sig, och ärfordeliga Materialer på ne
sta winter före framskaffas, hwilcket
allmänt bejakades
2-do Accorderades med Byggmästaren
Eric Siöström som nu äfwen war när
warande om en Summa af Tre Hundrade
Femtjo RiksD-r riksgäldsmynt, hwilcken


CD: KI1-091.jpg
(dåligt korekturläst)han skulle utbekomma jämte
besyningen* sedan han förfärdigat Tornbyggnaden efter
den ritning Höglofl Öfver Intendents ämbe
tet i Stockholm med kongl. stådfästelste gi
lar, då Siöström sielf håller och aflönar
nödiga gäseller och arbetare allenast
den består husrum och sängkläder under
arbets tiden, Men Sochnen framskaffar
de ärfordeliga dagswärken och Materia
lier som äro at tillgå, och det öfvriga
af Kyrckan inkiöpas, efter det uppgifvne
Förslag, som nu uplästes och skulle på
Rotarna reparteras.
3-o Ärindrades Församlinens ledamöter at
at en Sochne Skrifware wore nödig, hwilc
ken skulle efterse emottaga och upteck
na för hwarje person och rote de mate
rialer, som till Tornbyggnaden fram
köras, och föreslogo Sochnens ledamöter
dertill V. Länsman Johan Lundberg
i Syrholn hwilcken nu war närwa
rande, och åtog sig denna sysla, mot
det arfwode hwarom han med Sochnen
öfwerens kommande* warder.
Slutligen önskades Floda Församling
till den förestående byggnaden den
högstes bistånd och wälsignelse
Åhr och dag ofwanskrefne
Eric Rosenius

At förestående Sochnestämmo Protocoll blef i
allmänt Sochnestämma d 30 oct behörigen upläst
och widkjänt intygar
Johan Rohman
Lars Pehrsson i Hagen
Jan Pehrsson i Kyrkobyn


CD: KI1-092.jpg
(dåligt korekturläst)År 1797 d 28 Maij hölts efter förut skedd pålysning
allmän Sochnestämma, närwarande Krono Läns
man Sochnens älsta och ledamöter då följande
förehades
1-o Upplästes kyrkans och de fattigas räkenskaper, hwilcka
behörigen godkjändes under skrefwos.
2-do Sedan Församlingen öfwerenskommit at dgsswärc
ken till det nu på begynta arbetet wid Tornbygna
den skulle utgiöras efter matlag, och hwarje
by jemka emellan sig med de fattigare,
samt upräta behörige listor blefwo dessa
listor nu inlemnade hwarefter en bok
nu inrättas där hwars och ens dagswärcken
i behörig ordning antecknas
Och som detta widluftiga arbetet med Torn
byggnaden, som nu har i förtröstan på den
högstas bistånd, är företagit fordrar drift*
ordning och skick om framgång till kyrkans
och Församlingens bästa skall kunna win
nas, så giordes med Sochnens bifall
följande öfwerens komelse, hwilcket så
länge byggnaden på står skall som lag wara
gällande nemligen
1-o At hwar och en som skall giöra dagswärcke
bör wara tillstädes kl. 6 om morgonen då
bön* skall giöras
2-do Den som skickar eller leijer till dagswärcke Qwin
folck, gossar eller gamla och orck lösa personer iför*
de hushåll där bättre folck finnes skall
plikta till kyrckan 16 sk: det odugliga dags
wärcket bortwisas och et annat i ställe
anskaffas
3-o den som under arbetet eller eljest olofligen
borttager något utaf Sochnens framskafa
de Materilaier, eller kyrckans spik eller
järn, om det wore aldrig så litet, at
derom öfwer bewisas, skulle derföre plikta
till Kyrckan En Rd_Specie, sitta 2 Söndag


CD: KI1-093.jpg
(dåligt korekturläst)i Stocken, samt i allmän Sochnestämma för
Församlingen utskjämas.
Till samma starf skall och den wara förfal
len - som antingen kommer drucken och öfver
lastad, till arbetet, eller derunder eljest
gör något oljud* eller förargelse,
dock har man i allmänhet det förtroende till
Sochnens inwånare at hwar ock en efter
bästa förmåga fullgiör sin skyldighet.
År och dag ofwanskrefne
På Församlingens wägnar
/Erich Rosenius/
At förestående Protocoll blef i allmän
Sochnestämma upläst vidkjänt och under
skrifwit intygas Sochnestufwa d 5 Junii
1797.
/Johan Roman/
/1/4:m Per # Ersson i Björbo/
/Jan Persson # i Kyrkobyn/
/Lars Pehrsson i Kyrkobyn/
/Lars Persson i hagen/
/[OLÄSLIGT] Olsson i syrholen/

År 1797 d 30 Juli Hölts allmän Sochnestäm
ma, närwarande Sochnens älsta och Ledamöter då
följande mål förekommo
1:o Frågades Föramlingen, på Byggmästaren Siöströms
begäran Om Gaflarna, på Kyrkan, som genom Torn
murens uptagning* och taklagets ändring nu
blefwo öppna, skulle antingen med bräder igen
slås eller med sten tillmuras; i sednare fallet
påstod Byggmästaren särskilt arfwode samt
at ärforderlig sten dertill skulle anskaffas
Kyrckoherden yttrade sig, det wore bäst at giöra
det lindrigaste man kunde hälst Kyrckan ey
hade råd at påöka accords summan, men
Sochnens ledamöter påstodo enhälligt, at
gaflarna borde igenmuras, samt at de wil


CD: KI1-094.jpg
(dåligt korekturläst)le framskaffa sten, och derföre Byggmä
staren särskilt förnyas på det som orden lydde muren
ska bygga så måtte ___* det med besked* ___* gjords*
kundgiordes Församlingen at om* pinen*
på Tornet skulle beslås medKoppar fordrades der
till 1* alt* 1/2 plåtar, som ifrån Avesta skulle
hämtas Kyrckoherden yttrade sig, det Kyrckans
Cassa wore otillräkelig till sådan påkostning
Men Sochnens ledamöter lofwade dertill
bidraga, genom ett friwilligt sammanskot*
af 2:ne gånger årspenningar på roten
allenast dermed kunde hafwas ansanstånd*
till nästa winter före då Folcket finge
någon förtjenst
 År och dag ofwanskrefne
/EricRosenius/
Upläst widkjändt och underskrifwit i all
män Sochnestämma, d 8 oct 1797 intyga

År 1797 d. 24 September blef efter
förut skedd pålysning allmän Socnestämma
hållen, med Floda Församling på wanligt
ställe då följande mål blef i öfwerwä
gande tagit.

Underrättades Församlingen, det uti bref med Po
sten, ifrån Avesta ankommit at, som med betalnin
gen för de 1 1/2 _____* Kopparplåtar, hwilke till spi
rans betäkning, d 7 aug afhämtades ey
längre kunde hafwas anstånd, yrkades på
det alfwarligaste, at samma betalning
som efter räkning sig besteg till 108 RD specie
måtte aldra sidst till d 7 oct blifwa
ärlagd
  Kyrckoherden yttrade sig at Kyrckans Con
tanta Penninar åtgådt till Byggmästarens
aflöning och andre dryga utgifter utan
det man på flera ställen måste låna
Han wiste wäl at det samman
skott af 2:ne gång. årsPenningar på rotar


CD: KI1-095.jpg
(dåligt korekturläst)

86
som Sochen lofvat till Tornbyggnaden ej
borde utgiöras förän på nästa winter* före, då
folket finge något förtjena, men Kyrko
herden hade ändå nu ingen annan ut wäg,
än wända sig till Försam lingen, och söka de
ras biträde, hälst han i annat fall, sielf blef
we blot stäld, för ledsamhet och lagsökning.
  det frågades derföre om hwilka sochnens ledamö-
ter nu wille med det ???? utlofwade samman
skottet nu af hielpa denna saken; Hvarwid
af en eller annan giordes någon svårig
het i anseende dertill, at folcket denna tiden
hade ondt om Penningar, men då Kyrckoher-
den förestälde dem at wiljan drar halfwa
lasset - att det skier till deras egen nytta,
at när de hunnit så långt, de icke borde
till slut, blot ställa sig och Sochnen för någon wanheder
blef efter någon öfwerläggning enhalligt
bhslutit, det 2:ne gånger års Penningar skulle
så fort ske kunde af hufwud böndren up-
tagas, och till Kyrckoherden, nästa söndag
eller aldra sidst måndagen aflemnas
på det penningarna måtte med utgående
post-tunna sändas; Och som ingen mot deta
beslut hade något widare at på minna; tackade
Herr Kyrckoherden Försam ling en, för sin be
redwillighet, at hielpa honom från detta
be kymmer; och önskade samtel. den Hög-
stas wällsignelse
    År och dag ofwanskrefme -
      ErichRosenius
At föregående protocoll blifwit i allmän Sochne stäm
ma d 8 oct behörigen upläst. ???? och rigtigt
befunnit intyga Johan Roman
1/4 m: Per # Erson i Björbo
Lars Pehrson i hagen


CD: KI1-095.jpg
(dåligt korekturläst)


Protocoll
Hållit i allmän Socnestämma med Floda Försam
ling d 7 April 1799.

Efter 8 dagar förut skedd pålysning, om ärendets beskafenhet
och wigt, instälte sig efter slutad Gudstjenst Sochnens
älsta och Ledamöter allmänt i Sochne stufwan då
Probsten och Kyrkoherden i Församlingen Eric Rosenius
närmare under rättade dem, om orsaken till detta sam
man träde. Genom den Allmänna kundgiörelse
som förledne Söndag här i Kyrckan publicerades
från Höga Landhöfdinge Ämbetet i Fahlun under
rättades Länets Allmoge, huru Hans Kongl. Majts
uti nådig Skrifwelse, under d 12 Martii sidstledne,
i nåder till kjänna gif wit de stigande Span
måls priser, och den brist i flere Landsorter
för spörjes på denna nödwändighets wahra;
Kongl. Mayts nådiga wilja wore, at, genom all
mågelig besparing, och hushållning med säden
söka förekomma en hotande nöd; i synnerhet för
de mindre förmögne i Landet. Af hwilken
anledning wårt Lands högt wördade styresman,
Lands höfdingen, Ståthållaren och Com endeuren
högwälborne Herr Johan af Nordin, tillstyrkt
och upmanat Länets allmoge och hushållare, at
biträdde af Herrar probstar och Kyrcke herdar, hwar
i sin Församling, taga i Öfwerwägande, hwad in
skränkning i Bränwinsbränningen, tillsä
dens besparing i hwarje Sochn kan widtagas.
Här wid upmuntrades Sochnens inne wånare
på det ömaste, at friwilligt ingå i dessa Kongl.
Mayts wisa och nådiga afsigter, som syftade
på deras bästa. Floda Församlings innewå-
nare, hwilka i under dånighet är kjende detta
som att för eget wedermäle af Kongl Mayts
höga nåd, och Lands Faderliga huldhet om sina
trogne under såtars wäl, ingingo både enhälligt
och friwilligt i denna förening.
1-o Ehuru de Förmögnare Hushållen här städes
nu nödgades i anseende till den swåra foderbrist
anwända den sämre säden till brännwins bränning,
at genom tillhielp af d???cken, kunna föda fram
sina kreatur, till dess marcken blir grön, och de
kunna ute få sitt uppehälle, för bundo de sig


CD: KI1-097.jpg
(dåligt korekturläst)

88.

likwäl på det kraftigaste at sådant för rätta med
all möylig minskning och sparsamhet.
  2-do Beslöts enhälligt at all Brännwins till
wärckning, med de små, så kallade lyste*pannor skulle
i alla hushåll i denna Sochn inställas ifrån
d. 28 may, till dess skjörden är förrättad, ock
säden öfweralt inbärgad.
3-o Åtog sig hwarock en i sitt bygdelag, at under
denna tidens lopp hafwua en alfwarsam tillsyn
om denna För fattnings noga efter lefnad; då
och tillika stadgades, at om någon bryter häremot
och wågar under ofwan nämde tid i Löndom företaga
någon Bränwins till wärckning, antingen till e
get behof, eller för at rigta sig på dess för sälg
ning, den skall straxt angifwas och utom den plickt
Kongl Mayts Förordning af d.28 aug. 1798 stadgar
ware förfallen till Tre Rdr 16 Shs böter helf
ten till angifwaren och helften till Sochnens
fattiga; samt dessutom till wälförtjent blygd
och nesa med Stockstraff beläggas.
4-o Skall denna Öfwerens komelse och författning
för alla Floda Sochens innewånare, ingen undan
tagen, wara, under den ofwan utsatta tiden så-
som Lag gällande, och af Predikstolen, till
allmän efterrättelse kundgiöras. år och dag
ofwanskrefne
På Floda Församlings wägnar
Erich Rosenius   ??? Almberg
Lars # Olsson på Kjällbäcken, Nils Persson på Gåsholmen
Lars # Larsson wid forsen Per # Jonsson i Björbo
Olof#Andersson i Holsåcker, Jan Pehrson i Kyrkby
Eric # Nilsson i Måssel, Eric # Andersson i Syhrholn
Eric # Erson i Sälje, Lars Pehrson i hagen
Sunnabyn. Per Person Eric # Erson i Tallriset
Per # Persson i forsgerde
at Föregående


CD: KI1-098.jpg
(dåligt korekturläst)

                                                   89.
Protocoll är uti allmen Soknestämma
d28 April up läst godkjändt och underskrifvit intygar J Roman

    Protocoll hållit i kyrikorådet d 11 Januari 1801
Klagomål hade genom upsyningsman Eric Ersson i Tallriset inlupet,
öfwer Soldaten Trost och dess Söner, at de sällan
gå i kyrkan och fara eljest en oordentelig lefnad i sitt hus
Soldaten Trost infann sig intet - utan hade swarat, då
han derom blef tillsagd; på ett sturskt sätt, at han där
intet hade något at giöra hwilcket skulle till hans
chef in berätas
dess Son Soldaten lång ärkjänte wäl at han i höstas 2-ne gån-
ger då det ringt till hög mässan, gådt till Skjär klacken men
giorde fri anskyllan i synner het, at han ey hade med sig nå
gra kläder; han fick derföre denna gången en alfwarsam
föreställning och lofwade at aldrig hädanefter följa
sin Fars onda exempel, utan winlägga sig om Guds
fruktan och en anstalig* wandel;
Äldre sonen Joen, som war angifwen at han en Sön
dag för Juhl - då ungdomen om aftonen woro till
sammans hos drängen Jon Isacsson i Forsgärde, bort
tagit en i fönstret liggande Taskbok med penningar
uti ungefärl 5 el 6 RD; och då den saknades och nar
sokning genom upsynings mannen på de närwaran
de skulle anställas, har ofwannämde Joen, nedslept
denna Bok på golfwet, och föregifwit, at hon fölgt
med hans hanskar. Han tillfrågades nu om han
wetan de tagit denna Bok med Penningar uti, i
tanke at dem behålla, och efter något nekande
ärkände sluteligen sluteligen sit fel men
bad om förlåtelse. Grannarna, som woro när
warande, till frågades om han förut öfwat något
snatteri, men alla gåfwo honom det loford, at han
hittils warit beskedlig; hwarföre
    resolverades
At Soldaten Trosts Son Jon, wäl giort sig skyldig at undfå
den näpst hans brott för tjänte; men han ångrade
med tårar sin forseelse och lofwade bättring, skulle
han denna gången undfå en alfwarsam warning
samt plikta En rd, hälften till kyrkan och hälften
till de fattiga. År och dag ofwanskrefne.
    på Kyrkorådets wägnar
EricRosenius


1 skrivet: Xstel, läs:[Chri]stel[ig].

2Kyrkohandboken 1608 - 1693 cap VI: Huru en moder / som sitt barn hafwer för-qwaft / skal intagas.
O Alzmächtige Gud kiäre himmelske Fader / efter thenna fattige qwinnan är then stora sorgen / ängslan och bedröfwelsen påkommen / at hon genom sin oachtsamhet / doch oförmodeligen / förqwäfdt sitt ägit barn / och nu ther öfwer hafwer en hiertans sorg/ at hennes barn skal på sådant sätt wara omkommit; Ty bedie wi tig / kiäre himmelske Fader / at tu af tin grundlösa nåde och barmhertighet / wille henne / then sorgbundne qwinnan / samma synd icke tilräkna / vtan förlåta och nådeligen tilgifwa / efter hon sitt förseende af hiertat ångrar och begråter / och vtlofwar at hon här efteråt wil genom Guds nåd achtsammare wara. Bewisa förthenskull tin långmodighet och barmhertighet på henne / at hon tig vti helighet och sanskyllig botfärdighet tiena må i alla sina lifsdagar / genom tin Son wår Herra och Frälsare Jesum Christum / Amen.

3 Protokollet är inte skrivet av Abraham Hesselgren, endast undertecknat av honom.

4 protokollen står i felaktig ordning. Kyrkorådsprotocollet nedan är tidigare än detta SSprot.

KI1-info

Volymen är scannad från fotokopior, som ursprungligen inte gjordes för detta ändamål. Sidorna 001-097 är avskrivna

KI1-001.jpg      
KI1-002.jpg      
KI1-003.jpg      
KI1-004.jpg      
KI1-005.jpg      
KI1-006.jpg      
KI1-007.jpg      
KI1-008.jpg      
KI1-009.jpg      
KI1-010.jpg      
KI1-011.jpg      
KI1-012.jpg      
KI1-013.jpg      
KI1-014.jpg      
KI1-015.jpg      
KI1-016.jpg      
KI1-017.jpg      
KI1-018.jpg      
KI1-019.jpg      
KI1-020.jpg      
KI1-021.jpg      
KI1-022.jpg      
KI1-023.jpg      
KI1-024.jpg      
KI1-025.jpg      
KI1-026.jpg      
KI1-027.jpg      
KI1-028.jpg      
KI1-029.jpg      
KI1-030.jpg      
KI1-031.jpg      
KI1-032.jpg      
KI1-033.jpg      
KI1-034.jpg      
KI1-035.jpg      
KI1-036.jpg      
KI1-037.jpg      
KI1-038.jpg      
KI1-039.jpg      
KI1-040.jpg      
KI1-041.jpg      
KI1-042.jpg      
KI1-043.jpg      
KI1-044.jpg      
KI1-045.jpg      
KI1-046.jpg      
KI1-047.jpg      
KI1-048.jpg      
KI1-049.jpg      
KI1-050.jpg      
KI1-051.jpg      
KI1-052.jpg      
KI1-053.jpg      
KI1-054.jpg      
KI1-055.jpg      
KI1-056.jpg      
KI1-057.jpg      
KI1-058.jpg      
KI1-059.jpg      
KI1-060.jpg      
KI1-061.jpg      
KI1-062.jpg      
KI1-063.jpg      
KI1-064.jpg      
KI1-065.jpg      
KI1-066.jpg      
KI1-067.jpg      
KI1-068.jpg      
KI1-069.jpg      
KI1-070.jpg      
KI1-071.jpg      
KI1-072.jpg      
KI1-073.jpg      
KI1-074.jpg      
KI1-075.jpg      
KI1-076.jpg      
KI1-077.jpg      
KI1-078.jpg      
KI1-079.jpg      
KI1-080.jpg      
KI1-081.jpg      
KI1-082.jpg      
KI1-083.jpg      
KI1-084.jpg      
KI1-085.jpg      
KI1-086.jpg      
KI1-087.jpg      
KI1-088.jpg      
KI1-089.jpg      
KI1-090.jpg      
KI1-091.jpg      
KI1-092.jpg      
KI1-093.jpg      
KI1-094.jpg      
KI1-095.jpg      
KI1-096.jpg      
KI1-097.jpg      
KI1-098.jpg       89. Kyrkorådet 11/1 1801. Klagomål på Soldaten Trost och söner (Tallriset?)

KI1-099.jpg       90. Kyrkorådet 5/3 1801. Eric Nilsson i Hagen inkallas för åtskilliga snatterier i kvarnen

KI1-100.jpg       91. Kyrkorådet 25/3 1801. Klagomål på Lars Ols änka Brita Andersdotter och son drängen Anders Larsson i Hagen för att sällan gå i kyrkan.

KI1-101.jpg       92. Understöd till fattiga p.g.a svårår. Kyrkorådet 12/9 1802 Klagomål mot Olof Jonsson i Sälje, med sin hustru Kierstin Larsdotter, att de leva illa i sitt hus.

KI1-102.jpg       93. Jon Jonsson i Sälje sägs ha slagit flera grannar. Kyrkoråd 8/1 1804 Per Jansson i Hagen för snatterier av sina grannar.

KI1-103.jpg       94. 2. Kult Nils Ols Hustru Kerstin ???dotter i Kyrkobyn för att av trumslagaren Korsberg stulit ett lakan eller underbreda.

KI1-104.jpg       95. 3. Klagomål mot soldaterna Dufva, Alsbäck och Gröning, at de om nätterna går ute, samt förutom fylleri, slagsmål och warjehanda oordentligheter uti Hagen där de är boende, de äfwen misstänktes för diverse matsaker? m.m. som tid efter annan deta förflutne år bortkomit

KI1-105.jpg       96 Kyrkoråd 26/8 1804 Klagomål på Olof Jonsson och hans hustru från Mossel, som ej ville leva tillsammans. (forts pag.99 - KI1-108.jpg)

KI1-106.jpg       97. Sockenstämma 28/12 1806 Angående brandförsäkring av kyrkan.

KI1-107.jpg       98 (tom - baksida av föreg.)

KI1-108.jpg       99. (forts fr. pag. 96 - KI1-105.jpg) Kyrkorådets ledamöter i Floda år 1805. Kyrkoråd 1806 14/12 Angående ljusen till julottan.

KI1-109.jpg       100. Kyrkorådets ledamöter i Floda år 1808. Kyrkoråd. 1809 19/2 angående ett förkvävt barn.

KI1-110.jpg       *1809 25/3 Kyrkoråd Priset på 1808 års vinsäd. 1809 26/11 Kyrkoråd. Underhållet av några föräldralösa barn

KI1-111.jpg       102. Socknestämma 3/6 1810 1. Räkenskaperna. 2. Regler för utlåning av kyrkans medel 3. Obetalda intressen

KI1-112.jpg       *Socknestämma 24/6 1810 I. Ang Kungl. Majts brev om urtima riksdag

KI1-113.jpg       104. II. §§ ang riksdagsmannaval. III. Församlingens ombud vid riksdagsmannavalet i Nås: Scholemästaren Per Jönsson i Forsgärdet. Socknestämma 22/7 1810 Om Pigan Anna Larsdotters från Mossel små, genom hennes hastiga frånfälle föräldralösa, barns vård.

KI1-114.jpg       Soldaten Olustigs Hustru Brita Ersdr i Mossel fick ta sig an dem, och fick därför ett understöd af 2 Rd-r 10 Sh-r 8 rst Bco ur Fattig Cassan. Sochnestämma 1810 5/8 Reparationsbehov på Prästgården.

KI1-115.jpg       106. Sochnestämma 1810 12/8 ang förnyad convention eller jämkning av den gamla från 1687
KI1-116.jpg       * (forts)
KI1-117.jpg       108. Sochnestämma 1810 30/9 1. Underhåll av kyrktaket. 2. Om församlingen vill ebygga en ny hölada sedan pastor genom storskiftet förlorat den gamla på Storänget wid Hagen. 3. Lötningen i Mejdåsen. Sochnestämma 1811 24/2 Ledamöter till Beredningskommiten i Floda församling: Riksdags och Nämdemannen Jan Pehrsson i Kyrkobyn, Olof Jönsson i Mossel, Olof Persson i Björbo, Eric Olsson i Bäckbyn, samt f.d. Nämdemannen Olof Nilsson i Hagen, samt ståndspersoner: Carl Carlsson på Löfsjön (avböjde) och Länsman Johan Lunderg Sochnestämma 1811 9/6 Angående förstärkningsmanskapets utgörande här i församlingen.

KI1-118.jpg      
KI1-119.jpg       110. 1811 20/10 Sochnestämma enligt höga LandshöfdingeÄmbetets Befallning för att wälja Sochnens Committenter till den berednings Committée, som på Gjästgivaregården, här i Floda borde taxera, hwar och en ledamot som tillkommande åhr; till hwilken Committen blefwo walda fäljande af Allmoge och Ståndspersoner...

KI1-120.jpg       * 1811 3/11 Sockenstämma om Saltbitteravgiftens utgörande
Åhr 1811§ d. 5 November woro Sochnens Ledamö-
ter samlade allmänt i Sochnestugan, efter hö-
ga Lands Höfdinge ämbetets pålysning, att
rådpläga om Saltbitter-afgiftens utgiörande
i Floda Församling, antingen de wille lemna
den in natura, eller med penningar betala, efter auctions-
pris. Hwarpå denna fråga blef framstäld af
undertecknad, sedan herr V. Krono-Befallnings
Man Carl Vestlinger, anmält, det han af ämbets gjö-
romål, woro hindrad; hwarpå Församlingen
stadnade i det beslut; att, som ingen af dem ägde
en panna af den rymd, som ärfordrades, icke eller
kunde anskaffa en dylik, för egna medel; som
och förnärligast(?), ej kjände beredningssättet
af Salt-bittern, de hälst wille betala Saltbittern
med penningar, efter auctionspris.
Åhr och dag ofwanskrefne In Fidem Protocolli
På Församlingens wägnar Eric Schultzberg P.L.

KI1-121.jpg      
KI1-122.jpg      
KI1-123.jpg      
KI1-124.jpg      
KI1-125.jpg      
KI1-126.jpg      
KI1-127.jpg      
KI1-128.jpg      
KI1-129.jpg      
KI1-130.jpg      
KI1-131.jpg      
KI1-132.jpg      
KI1-133.jpg      
KI1-134.jpg      
KI1-135.jpg      
KI1-136.jpg      
KI1-137.jpg      
KI1-138.jpg      
KI1-139.jpg      
KI1-140.jpg       1815 24/12 KR
KI1-141.jpg       1816 4/2 SS. Svar på frågor om begravningsplats mm.
KI1-142.jpg      
KI1-143.jpg      
KI1-144.jpg       1816 7/4 KR
KI1-145.jpg       1816 14/4 SS
KI1-146.jpg       [underskrift [E O Shultzberg, nådårspräst]
KI1-147.jpg       1816 12/5 SS (M. Arhusianders första protokoll)
KI1-148.jpg      
KI1-149.jpg      
KI1-150.jpg       1817 18/3 SS
KI1-151.jpg      
KI1-152.jpg      
KI1-153.jpg      
KI1-154.jpg      
KI1-155.jpg      
KI1-156.jpg      
KI1-157.jpg      
KI1-158.jpg      
KI1-159.jpg      
KI1-160.jpg       1819 6/1 SS
KI1-161.jpg      
KI1-162.jpg      
KI1-163.jpg      
KI1-164.jpg      
KI1-165.jpg      
KI1-166.jpg      
KI1-167.jpg      
KI1-168.jpg      
KI1-169.jpg      
KI1-170.jpg       1823 25/5 SS
KI1-171.jpg      
KI1-172.jpg      
KI1-173.jpg      
KI1-174.jpg      
KI1-175.jpg      
KI1-176.jpg      
KI1-177.jpg      
KI1-178.jpg      
KI1-179.jpg      
KI1-180.jpg       1824 28/3 SS.
KI1-181.jpg      
KI1-182.jpg      
KI1-183.jpg      
KI1-184.jpg      
KI1-185.jpg      
KI1-186.jpg      
KI1-187.jpg      
KI1-188.jpg      
KI1-189.jpg      
KI1-190.jpg       1825 15/5. KR
KI1-191.jpg      
KI1-192.jpg      
KI1-193.jpg      
KI1-194.jpg      
KI1-195.jpg      
KI1-196.jpg       SS 1826 23/6
KI1-197.jpg      
KI1-198.jpg      
KI1-199.jpg      
KI1-200.jpg       15 april 1827 Resonomang om kanalbygge för att avleda vatten söderut!
KI1-201.jpg      
KI1-202.jpg       SS 24 maj 1827 (räkenskaper) [M. Arhusiander]
KI1-203.jpg       1819 - Angående prästgårdsbyggningarnas underhåll
KI1-204.jpg      
KI1-205.jpg      
KI1-206.jpg      
KI1-207.jpg      
KI1-208.jpg      
KI1-209.jpg       Underskrifter [ingen pastor]
KI1-210.jpg       10 Okt 1819. Föregående i Sockenstämma uppläst och med vissa förändringar godkändt [M. Arhusiander]
KI1-211.jpg       SS 1827 2/12. [Carl Ångman]
KI1-212.jpg       SS 16 dec 1827 ang Vaccinationsföreståndare mm
KI1-213.jpg       [underskrift Joh Schultzberg] SS 13 jan 1828 ang problem med storklockan
KI1-214.jpg       [underskrift Joh Schultzberg] SS 10 feb 1828
KI1-215.jpg       [underskrift Joh Schultzberg]
KI1-216.jpg       SS 30 sept 1827 [Carl Ångman p.adj]
KI1-217.jpg       SS 9 sept 1827 §1 Förstärkningar av älvbrinken vid prästgården, §2 Storklockan
KI1-218.jpg       hvilken var af metall och således borde till Fahlun sändas för att blifva lagad, hvartill åtginge en längre tid, beslöt församlingen att härmed dröja till dess Hr Kyrkoherden till hälsan återstäldts, då han sjelf kunde härom besörja. §3 hjälp till Per Jonsson i Holsåkern. underskrifter [Carl Ekman]
KI1-219.jpg       KR 13 jan 1828
KI1-220.jpg      
KI1-221.jpg       unserskrifter [Johan Schulzberg]
KI1-222.jpg       KR 17 febr 1828 ang dött barn i Hagen
KI1-223.jpg       Underskrift [Joh Schultzberg], KR 15 maj 182?
KI1-224.jpg      
KI1-225.jpg       SS 24 febr 1828
KI1-226.jpg      
KI1-227.jpg      
KI1-228.jpg      
KI1-229.jpg      
KI1-230.jpg      
KI1-231.jpg      
KI1-232.jpg      
KI1-233.jpg      
KI1-234.jpg      
KI1-235.jpg       SS 24 aug 1828, Nämndeman Olof Ersson i Syholn utsågs att...
KI1-236.jpg      
KI1-237.jpg      
KI1-238.jpg      
KI1-239.jpg      
KI1-240.jpg      
KI1-241.jpg      
KI1-242.jpg      
KI1-243.jpg      
KI1-244.jpg      
KI1-245.jpg       p.277 SS 2 nov 1828 Älvbron bristfällig. SS 23 nov kyrkovalvet
KI1-246.jpg      
KI1-247.jpg       p.281 SS 30 nov 1828 om det dåliga kyrkovalvet
KI1-248.jpg      
KI1-249.jpg      
KI1-250.jpg      
KI1-251.jpg      
KI1-252.jpg      
KI1-253.jpg      
KI1-254.jpg      
KI1-255.jpg      
KI1-256.jpg      
KI1-257.jpg      
KI1-258.jpg      
KI1-259.jpg      
KI1-260.jpg      
KI1-261.jpg      
KI1-262.jpg      
KI1-263.jpg      
KI1-264.jpg      
KI1-265.jpg      
KI1-266.jpg      
KI1-267.jpg      
KI1-268.jpg      
KI1-269.jpg      
KI1-270.jpg      
KI1-271.jpg      
KI1-272.jpg      
KI1-273.jpg