Homiletisk Skrotgård: Verktyg


Luther, Martin: Huspostilla
- Översättn. S.C Cavallin, Stockholm 1881 (Godtköpsupplaga med uteslutande av dubbelpredikningar)


Sorterad efter Den Svenska Evangelieboken 1983 | Sorterad i textordning (alla)

Sorterad efter Den Svenska Evangelieboken 2003
Helg text 2003 Text Sönd sid.
1 i advent, alla   Matt 21:1-9 1. adv 9
2 i advent, I årg   Luk 21:25-36 2. adv 15
3 i advent, I årg (11:2-11) Matt 11:2-10 3. adv 23
4 i advent, II årg (1:30-35) Luk 1:26-38 Marie beb. 555
julnatt, enda (2:1-20) Luk 2:1-15 Juldag 40
juld, alla (2:1-20) Luk 2:1-15 Juldag 40
annand jul, I årg (6:8-15) Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46
annand jul, II årg (7:55-8:8) Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46
sönd e jul, III årg (18:1-5) Matt 18:1-11 Mikael 577
sönd e jul, III årg (7:17-22) Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46
nyårsd , I årg   Luk 2:21 Nyårsd. 68
sönd e nyår, I årg (2:42-52) Luk 2:41-52 1 e. Tret. 90
sönd e nyår, II årg (mark 11:15-19) Luk 19:41-48 10.e. Tref. 392
trettonded, alla   Matt 2:1-12 Tret. jul 80
1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 S.e. nyår 74
2 e trett, I årg   Joh 2:1-11 2 e. Trett. 97
3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8:1-13 3 e. Trett. 104
3 e trett, II årg (4:27-42) Joh 4:42-54 21.e. Tref. 487
3 e trett, III årg (4:46-54) Joh 4:42-54 21.e. Tref. 487
5 e trett, I årg   Matt 13:24-30 5 e. Trett. 119
septuag, I årg   Matt 20:1-16 Septuag. 125
septuag, II årg (17:7-10) Luk 17:1-19 14.e. Tref. 427
sexag, I årg   Luk 8:4-15 Sexag. 133
fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 Fastlagss. 139
1 i fastan, I årg   Matt 4:1-11 1 fast 146
2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2 fast 154
3 i fastan, I årg (11:14-26) Luk 11:14-28 3 fast 160
3 i fastan, II årg (5:24-34) Mark 5:21-43 24.e. Tref. 513
midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 Midfasto. 163
5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:1-15 Hel. Tref. d. 296
5 i fastan, III årg (3:11-21) Joh 3:16-21 Annand.Pi. 286
palmsönd, Matt ser (21:1-11) Matt 21:1-9 1. adv 9
skärtorsd, Luk ser (22:7-23) Luk 22:7-20 Palmsönd. 181
långfred, Joh ser (19:17-37) Joh 19:13-30 Långfred. 195
påsknatt, Matt ser (28:1-8) Matt 28:1-10 Påskdag 203
påskd, Matt ser (28:1-20) Matt 28:1-10 Påskdag 203
annand påsk, I årg   Luk 24:13-35 Annand.Påsk 212
annand påsk, III årg (20:19-23) Joh 20:19-31 1 e. Påsk 223
2 i påsk, III årg (20:24-31) Joh 20:19-31 1 e. Påsk 223
3 i påsk, I årg (10:1-10) Joh 10:1-16 2 e. Påsk 228
3 i påsk, II årg (10:11-16) Joh 10:1-16 2 e. Påsk 228
4 i påsk, I årg (16:16-22) Joh 16:16-23 3 e. Påsk 237
5 i påsk, I årg (16:5-11) Joh 16:5-15 4 e. Påsk 243
Kr himmelsf d, II årg (24:49-53) Luk 24:50-53 Kr. him 261
sönd f pingst, I årg   Joh 15:26-16:4 6 e. Påsk 269
sönd f pingst, II årg (16:23-33) Joh 16:16-23 3 e. Påsk 237
sönd f pingst, II årg   Joh 16:23-33 Bönsönd 253
sönd f pingst, III årg (16:12-15) Joh 16:5-15 4 e. Påsk 243
pingstd, II årg (2:14-21) Apg 2:1-14 Pingst 278
pingstd, alla (2:1-11) Apg 2:1-14 Pingst 278
hel tref d, I årg (11:25-27) Matt 11:21-35 22.e. Tref. 495
1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3:1-15 Hel. Tref. d. 296
2 e tref, I årg (14:15-24) Luk 14:16-24 2.e. Tref. 317
3 e tref, I årg (15:1-7) Luk 15:1-20 3.e. Tref. 326
3 e tref, II årg (15:8-10) Luk 15:1-20 3.e. Tref. 326
3 e tref, III årg (15:11-32) Luk 15:1-20 3.e. Tref. 326
4 e tref, III årg   Luk 6:36-42 4.e. Tref. 334
apostlad, I årg   Luk 5:1-11 Apostlad. 346
6 e tref, I årg   Matt 5:20-26 6.e. Tref. 356
8 e tref, I årg (7:15-21) Matt 7:15-23 8.e. Tref. 374
8 e tref, II årg (7:22-29) Matt 7:15-23 8.e. Tref. 374
9 e tref, III årg (16:1-13) Luk 16:1-9 9.e. Tref. 384
11 e tref, I årg   Luk 18:9-14 11.e. Tref. 403
12 e tref, I årg   Mark 7:31-37 12.e. Tref. 410
13 e tref, I årg   Luk 10:23-37 13.e. Tref. 416
15 e tref, I årg (6:31-34) Matt 6:24-34 15.e. Tref. 434
15 e tref, II årg (11:28-30) Matt 11:21-35 22.e. Tref. 495
16 e tref, II årg   Luk 7:11-17 16.e. Tref. 445
16 e tref, III årg (5:35-43) Mark 5:21-43 24.e. Tref. 513
17 e tref, I årg (6:19-24) Matt 6:24-34 15.e. Tref. 434
17 e tref, III årg   Luk 16:19-31 1.e. Tref. 308
19 e tref, III årg (mark 2:1-12) Matt 9:1-8 19.e. Tref. 466
21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 23.e. Tref. 503
sönd f domssönd, I årg   Matt 25:1-13 27.e Tref. 540
domssönd, I årg   Matt 25:31-46 26.e Tref. 529
kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:22-32 Kyndelsm. 543
kyndelsmässod, alla (2:22-40) Luk 2:33-40 S.e. jul 57
Marie beb d, alla   Luk 1:26-38 Marie beb. 555
midsommard, II årg (6:25-30) Matt 6:24-34 15.e. Tref. 434
hel Joh döp d, II årg (1:57-66) Luk 1:57-80 Joh. döp 565
hel Joh döp d, III årg (1:67-80) Luk 1:57-80 Joh. döp 565
hel Mik d, II årg (18:7-10) Matt 18:1-11 Mikael 577
tacksägelsed, I årg (17:11-19) Luk 17:1-19 14.e. Tref. 427
alla helg d, I årg   Matt 5:1-12 Alla H. 582
passionsgtj, Luk ser (22:1-23:25) Luk 22:7-20 Palmsönd. 181
passionsgtj, Joh ser (18:1-19:16) Joh 19:13-30 Långfred. 195

Sorterad efter Den Svenska Evangelieboken 1983
1,4 1 i advent, I II III årg   Matt 21:1-9 1. adv 9
2,1 2 i advent, I årg   Luk 21:25-36 2. adv 15
3,1 3 i advent, I årg   Matt 11:2-10 3. adv 23
4,2 4 i advent, II årg (1:30-33) Luk 1:26-38 Marie beb. 555
5 julnattmässa, enda årg (2:1-14) Luk 2:1-15 Juldag 40
6,4 juldagen, I II III årg (2:1-20) Luk 2:1-15 Juldag 40
7,1 annand jul, I årg (6:8-15) Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46
7,2 annand jul, II årg (7:59-8:8) Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46
8,1 sönd e jul, I årg   Luk 2:33-40 S.e. jul 57
9,1 nyårsd, I årg   Luk 2:21 Nyårsd. 68
10,1 sönd e nyår, I årg (2:42-52) Luk 2:41-52 1 e. Tret. 90
11,4 trettonded, I II III årg   Matt 2:1-12 Tret. jul 80
12,1 1 e trett, I årg   Matt 3:13-17 S.e. nyår 74
13,1 2 e trett, I årg   Joh 2:1-11 2 e. Trett. 97
14,1 3 e trett, I årg (8:5-13) Matt 8:1-13 3 e. Trett. 104
14,2 3 e trett, II årg (4:27-42) Joh 4:42-54 21.e. Tref. 487
14,3 3 e trett, III årg (4:46-54) Joh 4:42-54 21.e. Tref. 487
15,1 4 e trett, I årg   Matt 8:23-27 4 e. Trett. 111
16,1 5 e trett, I årg   Matt 13:24-30 5 e. Trett. 119
18,1 septuag, I årg   Matt 20:1-16 Septuag. 125
18,2 septuag, II årg (17:7-10) Luk 17:1-19 14.e. Tref. 427
19,1 sexag, I årg   Luk 8:4-15 Sexag. 133
19,3 sexag, III årg (8:46-51) Joh 8:46-59 5 fast 177
20,1 fastlagssönd, I årg   Luk 18:31-43 Fastlagss. 139
22,1 1 i fastan, I årg   Matt 4:1-11 1 fast 146
23,1 2 i fastan, I årg   Matt 15:21-28 2 fast 154
24,1 3 i fastan, I årg   Luk 11:14-28 3 fast 160
25,1 midfastosönd, I årg   Joh 6:1-15 Midfasto. 163
26,3 5 i fastan, III årg (3:11-15) Joh 3:1-15 Hel. Tref. d. 296
27,3 palmsönd, III årg (22:1-13) Luk 22:7-20 Palmsönd. 181
29 långfred, enda årg (19:17-37) Joh 19:13-30 Långfred. 195
30 påsknattmässa, enda årg (28:1-8) Matt 28:1-10 Påskdag 203
32,4 annand påsk, I II III årg   Luk 24:13-35 Annand.Påsk 212
33,1 1 e påsk, I årg   Joh 20:19-31 1 e. Påsk 223
34,1 2 e påsk, I årg (10:11-16) Joh 10:1-16 2 e. Påsk 228
34,2 2 e påsk, II årg (10:1-10) Joh 10:1-16 2 e. Påsk 228
35,1 3 e påsk, I årg (16:16-22) Joh 16:16-23 3 e. Påsk 237
36,1 4 e påsk, I årg (16:5-11) Joh 16:5-15 4 e. Påsk 243
37,1 bönsönd, I årg (16:23-33) Joh 16:16-23 3 e. Påsk 237
37,1 bönsönd, I årg   Joh 16:23-33 Bönsönd 253
38,2 Kr himmelsf d, II årg (24:49-53) Luk 24:50-53 Kr. him 261
39,1 6 e påsk, I årg   Joh 15:26-16:4 6 e. Påsk 269
39,3 6 e påsk, III årg (16:12-15) Joh 16:5-15 4 e. Påsk 243
40,4 pingstdagen, I II III årg (2:1-11) Apg 2:1-14 Pingst 278
41,1 annand pingst, I årg   Joh 3:16-21 Annand.Pi. 286
42,1 hel tref d, I årg (11:25-30) Matt 11:21-35 22.e. Tref. 495
43,1 1 e tref, I årg (3:1-8) Joh 3:1-15 Hel. Tref. d. 296
44,1 2 e tref, I årg   Luk 14:16-24 2.e. Tref. 317
45,1 3 e tref, I årg (15:1-10) Luk 15:1-20 3.e. Tref. 326
45,2 3 e tref, II årg (15:11-32) Luk 15:1-20 3.e. Tref. 326
47,1 apostlad, I årg   Luk 5:1-11 Apostlad. 346
48,1 6 e tref, I årg   Matt 5:20-26 6.e. Tref. 356
50,1 8 e tref, I årg (7:15-21) Matt 7:15-23 8.e. Tref. 374
50,2 8 e tref, II årg (7:22-29) Matt 7:15-23 8.e. Tref. 374
52,1 10 e tref, I årg (19:41-47) Luk 19:41-48 10.e. Tref. 392
52,3 10 e tref, III årg (11:20-24) Matt 11:21-35 22.e. Tref. 495
53,1 11 e tref, I årg   Luk 18:9-14 11.e. Tref. 403
54,1 12 e tref, I årg   Mark 7:31-37 12.e. Tref. 410
55,1 13 e tref, I årg   Luk 10:23-37 13.e. Tref. 416
57,1 15 e tref, I årg   Matt 6:24-34 15.e. Tref. 434
58,2 16 e tref, II årg   Luk 7:11-17 16.e. Tref. 445
59,1 17 e tref, I årg (16:1-8) Luk 16:19-31 1.e. Tref. 308
59,3 17 e tref, III årg (16:1-8) Luk 16:1-9 9.e. Tref. 384
63,1 21 e tref, I årg   Matt 22:15-22 23.e. Tref. 503
64,2 22 e tref, II årg (22:1-3) Matt 22:1-13 20.e. Tref. 476
64,2 22 e tref, II årg (22:10-14) Matt 22:1-13 20.e. Tref. 476
67,1 sönd f domssönd, I årg   Matt 25:1-13 27.e Tref. 540
68,1 domssönd, I årg   Matt 25:31-46 26.e Tref. 529
69,4 kyndelsmässod, I II III årg   Luk 2:22-32 Kyndelsm. 543
70,4 Marie beb d, I II III årg   Luk 1:26-38 Marie beb. 555
71,2 midsommard, II årg (1:57-66) Luk 1:57-80 Joh. döp 565
71,3 midsommard, III årg (1:67-80) Luk 1:57-80 Joh. döp 565
71,3 midsommard, III årg (7:48-50) Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46
72,2 hel Mik d, II årg (18:1-10) Matt 18:1-11 Mikael 577
73,1 tacksägelsed, I årg (17:11-19) Luk 17:1-19 14.e. Tref. 427
74,1 alla helg d, I årg   Matt 5:1-12 Alla H. 582
77 passionsgtj, enda årg (22:1-23:25) Luk 22:7-20 Palmsönd. 181
77 passionsgtj, enda årg (18:1-19:16) Joh 19:13-30 Långfred. 195
    Matt 9:1-8 19.e. Tref. 466
    Matt 22:34-46 18.e. Tref. 457
    Matt 24:15-28 25.e Tref. 520
    Mark 5:21-43 24.e. Tref. 513
    Mark 8:1-9 Kr. förkl. d. 365
    Luk 6:36-42 4.e. Tref. 334
    Luk 14:1-4 17.e. Tref. 452
    Joh 1:19-28 4. adv 32I Textordning

Matt 2:1-12 Tret. jul 80
Matt 3:13-17 S.e. nyår 74
Matt 4:1-11 1 fast 146
Matt 5:1-12 Alla H. 582
Matt 5:20-26 6.e. Tref. 356
Matt 6:24-34 15.e. Tref. 434
Matt 7:15-23 8.e. Tref. 374
Matt 8:1-13 3 e. Trett. 104
Matt 8:23-27 4 e. Trett. 111
Matt 9:1-8 19.e. Tref. 466
Matt 11:2-10 3. adv 23
Matt 11:21-35 22.e. Tref. 495
Matt 13:24-30 5 e. Trett. 119
Matt 15:21-28 2 fast 154
Matt 18:1-11 Mikael 577
Matt 20:1-16 Septuag. 125
Matt 21:1-9 1. adv 9
Matt 22:1-13 20.e. Tref. 476
Matt 22:15-22 23.e. Tref. 503
Matt 22:34-46 18.e. Tref. 457
Matt 24:15-28 25.e Tref. 520
Matt 25:1-13 27.e Tref. 540
Matt 25:31-46 26.e Tref. 529
Matt 28:1-10 Påskdag 203
Mark 5:21-43 24.e. Tref. 513
Mark 7:31-37 12.e. Tref. 410
Mark 8:1-9 Kr. förkl. d. 365
Luk 1:26-38 Marie beb. 555
Luk 1:57-80 Joh. döp 565
Luk 2:1-15 Juldag 40
Luk 2:21 Nyårsd. 68
Luk 2:22-32 Kyndelsm. 543
Luk 2:33-40 S.e. jul 57
Luk 2:41-52 1 e. Tret. 90
Luk 5:1-11 Apostlad. 346
Luk 6:36-42 4.e. Tref. 334
Luk 7:11-17 16.e. Tref. 445
Luk 8:4-15 Sexag. 133
Luk 10:23-37 13.e. Tref. 416
Luk 11:14-28 3 fast 160
Luk 14:1-4 17.e. Tref. 452
Luk 14:16-24 2.e. Tref. 317
Luk 15:1-20 3.e. Tref. 326
Luk 16:1-9 9.e. Tref. 384
Luk 16:19-31 1.e. Tref. 308
Luk 17:1-19 14.e. Tref. 427
Luk 18:9-14 11.e. Tref. 403
Luk 18:31-43 Fastlagss. 139
Luk 19:41-48 10.e. Tref. 392
Luk 21:25-36 2. adv 15
Luk 22:7-20 Palmsönd. 181
Luk 24:13-35 Annand.Påsk 212
Luk 24:50-53 Kr. him 261
Joh 1:19-28 4. adv 32
Joh 2:1-11 2 e. Trett. 97
Joh 3:1-15 Hel. Tref. d. 296
Joh 3:16-21 Annand.Pi. 286
Joh 4:42-54 21.e. Tref. 487
Joh 6:1-15 Midfasto. 163
Joh 8:46-59 5 fast 177
Joh 10:1-16 2 e. Påsk 228
Joh 15:26-16:4 6 e. Påsk 269
Joh 16:5-15 4 e. Påsk 243
Joh 16:16-23 3 e. Påsk 237
Joh 16:23-33 Bönsönd 253
Joh 19:13-30 Långfred. 195
Joh 20:19-31 1 e. Påsk 223
Apg 2:1-14 Pingst 278
Apg 6:1-7:60 Annand.jul 46