27/2 2001. Senast uppdaterat 1/3 2001
Texten följer handboksförslaget. Kursiv text markerar ny formulering
och struken text avser sådant som tagits bort i förhållande till HB86.
V
IGSELGUDSTJÄNSTInledningsmusik
Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik.
Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.
Brudparet går in tillsammans.

Psalm


Inledningsord

P  I Faderns och Sonens och den heliga Anden helige Andes namn.
F  Amen.

eller

P  Välsignad är du Gud treenig.
  Av dig, genom dig och till dig är allting,
  nu och alltid och i evigheters evighet.
F  Amen.

Lovprisning
Prästen kan säga:

P  Underbara är dina verk, kärlekens Herre vår Gud
underbart har du skapat oss till man och kvinna att vara dig lika.
Av din kärlek lever vi.
Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.

Prästen fortsätter med följande eller liknande ord:

P  Inför Guds ansikte är vi samlade
till vigsel mellan er två, NN och NN.
Vi vill dela er glädje denna dag.
Vi är här för att höra era löften
och
för att be om Guds välsignelse över er.
och för att dela er glädje.

Prästen fortsätter med ett av följande alternativ.

P Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.

Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.

eller

P Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift
att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem
(och för barnens kristna fostran).
Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg,
i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas
efter Guds vilja.


Bibelläsning

Prästen kan inleda:

P  Låt oss nu höra lyssna till Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.

Prästen eller någon av brudparets vänner läser följande bibel-
text.

(P) Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna till man
och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt 19:4-6)Prästen eller någon/några av Brudparets vänner eller prästen läser
ytterligare någon eller några bibeltexter, valda i första hand bland följande:

L  Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika.
  Och Gud skapade människan till sin avbild,
  till sin avbild skapade Gud henne.
  Som man och kvinna skapade Gud dem och välsignade dem.
  Och Gud såg på allt som blivit skapat, och se, det var mycket gott.  
  (Ur 1 Mos. 1:2631, bearbetad)


L  I Ruts bok står det skrivet:
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst
endast döden skall skilja oss åt.
(Rut 1:16-17)

L  I Höga visan står det skrivet:
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
(Höga v. 8:67)

L  Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt. 19:4-6)

L  Jesus sade:
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er.
Bli kvar i min kärlek.
  Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek.
  Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er
och er glädje bli fullkomlig.
  Mitt bud är detta:
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
  (Ur Joh. 15:9-12)

L  Jesus bad och sade:
  Inte bara för dem [som du gett åt mig] ber jag,
utan också för alla som genom deras ord tror på mig.
Jag ber att de alla skall bli ett
och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig,
också de skall vara i oss.
Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem
för att de skall bli ett
och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig,
de skall fullkomnas och bli ett.
Då skall världen förstå att du har sänt mig
och älskat dem så som du har älskat mig.
(Joh. 17:20-23)

L  Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet,
överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.
(Rom. 12:9-10, 15)

L  Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp,
den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor. 13:4-7, 13)

Bär varandras bördor,
så uppfyller ni Kristi lag.
(Gal 6:2)


(P) Aposteln skriver:

Ta alltså Gud till föredöme,
som hans älskade barn.
Lev i kärlek,
så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull
som en offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.
(Ef 5:1-2)L  Om det alltså finns tröst genom Kristus,
  uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden,
  om det finns ömhet och medkänsla,
  gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet.
Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag,
fria från självhävdelse och fåfänga.
  Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
  Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.
  Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus.
(Fil. 2:1-5)


L  Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud.
Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och Guds kärlek
har nått sin fullhet i oss.
(1 Joh. 4:11-12)

*Frågorna
Prästen inleder med ett av följande alternativ:

P  Kärleken är en Guds gåva,
som bygger upp samhället,
är människor till hjälp och glädje,
och ger inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra, för hemmet (och barnen)    
och att troget stå vid varandras sida.    

eller

P  Äktenskapet är ett heligt förbund,
välsignat av Gud, himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem (och era barn).
Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där hustru och man lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja.

eller

P  All kärlek har sitt ursprung i Gud.
  Förmågan att kunna älska är Guds gåva till människan.
Att ingå äktenskap är en ömsesidig viljeakt,
att vilja bevara och fördjupa varandras kärlek,
att vilja dela varandras liv i medgång och motgång,
att vilja skapa ett hem tillsammans,
(och där ge barnen den trygghet de behöver,)
att vilja vara varandra trogna
och att vilja åldras tillsammans
i närhet och lyhördhet för varandra.
Äktenskapet skall med Guds hjälp vårdas
med ömhet och omsorg.


Prästen frågar brudgummen mannen respektive kvinnan:

P  Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta emot NN
som till din hustru/man
och älska henne/honom i nöd och lust?

Mannen respektive kvinnan Brudgummen svarar:

Ja.

[Samma formulering för bruden följer]

*Bön över ringarna/ringen

Prästen tar emot brudparets ringar.
Brudparet ger prästen ringarna/ringen.

P  O Gud, du som är alltings skapare och Herre livgivare,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Geno Jesus Kristus, din Son vår Herre. I Jesu namn.
F  Amen.

Prästen återlämnar ringarna/ringen.

*Löftena och ringväxlingen

Löftena kan formuleras fritt av mannen och kvinnan i samråd
med prästen. De skall ge uttryck åt mannens och kvinnans
gemensamma vilja att dela hela livet med varandra.
I annat fall kan följande ord användas:
Dessa löften, med resp utan förestavande, används. Löftena
kan i stället formuleras fritt av brudparet i samråd med prästen.
De skall ge uttryck at brudgummens och brudens vilja att älska
varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.


P  Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

Mannen respektive kvinnan säger:

NN, jag älskar dig,
jag vill dela glädje och sorg med dig,
och vara dig trogen
till livets slut/tills döden skiljer oss åt.

Ringväxling äger rum.

eller

Prästen förestavar löftet för mannen respektive kvinnan:

P  Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt/till livets slut.

Prästen förestavar löftet för brudgummen:

P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

Prästen förestavar löftet för bruden:

P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
eller

Brudgummen säger:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

Bruden säger:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.


Ringväxling äger rum.

*Tillkännagivandet

P  Ni har ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru.
Herren Gud vara med er
och leda er i sin sanning
nu och alltid.

Psalm/sång/musik

Kan utelämnas.

Förbön

Prästen kan inleda:

 Vi ber i vår förbön för dessa makar och oss själva: Låt oss bedja.

Brudparets vänner eller prästen ber en förbön som man själva formulerat
eller någon av följande böner av vilka det fjärde och femte alternativet
kan sjungas, se kyrkohandbokens musikdel.

Prästen eller någon av brudparets vänner ber den första bönen
nedan eller en fritt formulerad förbön.
Som alternativ kan prästen/försångare sjunga (läsa) den andra
bönen nedan eller annan formulerad förbön med liknande in-
nehåll.
L  Himmelske Fader Kärlekens Gud, vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap
som NN och NN har ingått inför dig.
Låt deras liv tillsammans präglas av tillit
och respekt för varandras egenart.
Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem,
där (deras barn får leva i trygghet och)
deras vänner finner gemenskap
så att deras hem får vara
en öppen och varm gemenskap för dem själva,
släktingar och vänner
(en plats där deras barn kan växa upp i trygghet).

När svårigheter möter kommer,
för dem då närmare dig och varandra
och låt dem i tider av glädje och medgång
tillsammans få tacka dig.

Hjälp dem att förlåta varandra
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
I Jesu namn. Genom Jesus Kristus vår Herre
F  Amen.

eller

L  Gud, du är den som ger oss livet.
Därför kommer vi till dig med vår längtan
efter helhet och fullhet i våra liv.
Vi kommer med glädje över din skapelse
och över människor som älskar varandra
och omvandlar världen i ditt ljus.
Vi ber för NN och NN:
Låt deras liv präglas av tillit och respekt
för varandra.
Hjälp dem att leva i öppenhet och gemenskap,
förtroende och kärlek
så att din vilja blir synlig i världen.
(Låt deras hem vara en plats
där deras barn kan växa upp i trygghet.)
När svårigheter möter,
för dem då närmare dig och varandra
och låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand.
(Låt dem i församlingen finna stöd för sitt gemensamma liv
och i gudstjänsterna en källa till förnyad kärlek.)
Gud, du är den som ger oss livet
och förmågan att älska.
Hjälp oss att alltid leva nära dig.
I Jesu namn.
F  Amen.

eller

L  Vi tackar dig Gud
för kärleken mellan NN och NN
och för denna stund,
där de fått bejaka sin kärlek till varandra.
Var med dem i deras fortsatta vandring tillsammans.
Du som är kärlekens källa,
hjälp dem att mogna och växa i sin kärlek.
Du som är skapare av allt liv,
hjälp dem att skapa nytt liv tillsammans.
Du som är vägen, sanningen och livet,
hjälp dem att vandra i din sanning
  Du som förlåter och upprättar,       
  hjälp dem att förlåta och upprätta varandra.  
  Du som sände Jesus att tjäna och förlåta,
hjälp dem att vara till för varandra,
för sina barn och sina medmänniskor.  
Genom Jesus Kristus, vår vän och medvandrare.
F  Amen.

eller (sjungen förbön)

L Helige Herre, himmelske Fader,  Evige Gud,
himmelens och jordens skapare, du som, när du skapade allt,
sade du, att det inte är bra att människan är ensam.
Därför gjorde du oss skapade människan till man och kvinna
Du och gav oss dem nåd att vara förvaltare över av allt skapat
efter din kärleks beslut.
O Gud, du som har förenat man och kvinna
och givit dem din välsignelse,
se i nåd till dessa makar
som nu ber
som står inför dig och begär att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid,
i ömsesidig trohet,
gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp)
och giv dem efter detta livet
en evig salighet.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F  Amen.

eller (sjungen förbön)

P  Låt oss i frid bedja till Herren.
F   Herre, förbarma dig.

P  Gud, du är den som har skapat oss till kvinna och man,
därför ropar vi i dag och ber till dig, Herre.
F   Herre, förbarma dig.

P  Du såg att det inte var gott för människan att vara ensam
och gav oss därför åt varandra.
Vi tackar dig för NN och NN som här förenats
för att dela livet tillsammans.
  Välsigna deras gemenskap.
Det ber vi dig, Herre.
F   Herre, förbarma dig.

P  Du vår Gud, som gjorde människan till förvaltare av allt skapat,
låt dessa makar få skapa ett hem med kärlek, trygghet och sanning
(där deras barn får växa upp och lära känna din kärlek och)
där de får skänka ljus och hopp till alla som gästar dem.
Om det ber vi dig, Herre.
F   Herre, förbarma dig.

P  Du lät din Son Jesus Kristus vara gäst vid bröllopet i Kana.
Låt dessa dina vänner få tjäna varandra
och tillsammans tjäna andra med den glädje du skänker.
Om det ber vi dig, Herre.
F   Herre, förbarma dig.

P  Du vill att vi skall älska varandra som du älskar oss,
så att världen kan tro att du sände Jesus Kristus.
Var därför med din kärlek hos dem som i dag förenats till ett
och låt dem i dig äga det liv som aldrig förgår.
Om det ber vi dig, Herre.
F   Herre, förbarma dig.

P  Välsignad är du evige Gud, som skänker glädje till brud och brudgum.
Välsignad är du Jesus Kristus, vår Gud, som fört det nya livet till oss människor.
Välsignad är du Heliga Ande, som förenar oss i kärlekens gemenskap.
Vi välsignar dig och ber till dig, Herre.
F   Herre, förbarma dig.

Vid vigselmässa fortsätter vigseln på sidan 217, annars fortsätter gudstjänsten med följande:


Herrens bön
Prästen kan inleda säga:

P  Vi ber tillsammans den bön som Jesus har lärt oss:
Låt oss tillsammans be Herrens bön.

F  Vår Fader, du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
  Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet.
  Amen.

Fader vår
som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja
såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.
Amen.Vigseltal

Vigseltalet hålls här eller efter Välsignelsen eller efterföljande Psalm.
Vigselbeviset överlämnas i anslutning till vigseltalet.

Välsignelsen

P  Tag emot Herrens välsignelsen.

P  Herren välsignar er och beskyddar er.
  Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
  Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. (4 Mos. 6:24-26)
I Faderns och Sonens + och den heliga Andens namn.
F  Amen.


P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F Amen.


Psalm

Vigseltal

Vigseltal hålls här, före Välsignelsen eller efter Välsignelsen.
Vigselbeviset överlämnas i anslutning till vigseltalet.

Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter psalmen.
Vigselbeviset överlämnas här eller efter psalmen.


Psalm
Avslutningsmusik
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

[åter]