Nattvardsbön K

Nattvardsbön K - anti-lutersk provokation eller okunnigt nonsens? Så ställde jag frågan när jag först sett denna bön. När jag såg motiveringarna kom saken i ett annat ljus. Den är importerad från den engelska kyrkan! Jag citerar:

Nattvardsbön K är en översättning från den engelska kyrkan. I det förslagsmaterial som behandlas av General Synod under våren 2000 ingår den som nattvardsbön F. Kyrkohandboksgruppen har låtit översätta denna bön och föreslår, under förutsättning att den bifalls av den engelska kyrkans General Synod, att den skall ingå i kyrkohandboken som ett tecken på vår samhörighet inom Borgå-gemenskapen. (motiveringar s.100)
Sedan dess har texten som ingår i Common Worship blivit antagen i Engelska kyrkan, och bön F finns tillgänglig på dess hemsida.

Hela denna text är tämligen hierarkisk och manlig. Den har blivit genomsläppt därför att den är "ekumenisk", samtidigt som man misshandlat våra egna böner. Naturligtvis vore det rimligare att fara varsamt med bönerna från HB86 och att några med ett tydligare inkluderande, (eller "kvinnligt") språk kunde tillfogas. Det borde alltså finnas några betydligt lämpligare nattvardsbönder än denna att utöka handboken med (t.ex en förkortad bearbetning av bön G i Common Worship. Se nedan). Vill man ändå ha den med, så måste den skrivas om, eftersom den nu driver en för oss främmande teologi - mässofferslära, semipelagianism och spiritualiserande syn på Kristi närvaro i bröd och vin.

Jag sätter upp den engelska texten, handboksförslagets text, mitt förbättringsförslag samt kommentarer i fyra spalter. Förbättringsförslaget är förståss preliminärt, och behöver nog filas på ytterligare, om man inte väljer den rimligare vägen, nämligen att utesluta detta förslag helt och hållet - för vilket värde har en ekumenisk bön, om den inte föreligger i en för alla gemensam version!

ur Prayer F i Common Worship

Lord God, you are the most holy one,
enthroned in splendour and light,
yet in the coming of your Son Jesus Christ
you reveal the power of your love
made perfect in our human weakness.
[All Amen.Lord, we believe.]
Embracing our humanity,
Jesus showed us the way of salvation;
loving us to the end,
he gave himself to death for us;
dying for his own,
he set us free from the bonds of sin,
that we might rise and reign with him in glory.
[All Amen.Lord, we believe.]


On the night he gave up himself for us all
he took bread and gave you thanks;
he broke it and gave it to his disciples, saying:
Take, eat; this is my body which is given for you;
do this in remembrance of me.
[All Amen.Lord, we believe.]
In the same way, after supper
he took the cup and gave you thanks;
he gave it to them, saying:
Drink this, all of you; this is my blood of the new covenant
which is shed for you and for many for the forgiveness of sins.
Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.
[All Amen.Lord, we believe.]
Therefore we proclaim the death that he suffered on the cross,
we celebrate his resurrection, his bursting from the tomb,
we rejoice that he reigns at your right hand on high
and we long for his coming in glory.
[All Amen.Come, Lord Jesus.]


As we recall the one, perfect sacrifice of our redemption,
Father, by your Holy Spirit let these gifts of your creation
be to us the body and blood of our Lord Jesus Christ;
form us into the likeness of Christ
and make us a perfect offering in your sight.
[All Amen.Come, Holy Spirit.]

Look with favour on your people
and in your mercy hear the cry of our hearts.
Bless the earth,
heal the sick,
let the oppressed go free
and fill your Church with power from on high.
[All Amen.Come, Holy Spirit.]
Gather your people from the ends of the earth
to feast with [N and] all your saints
at the table in your kingdom,
where the new creation is brought to perfection
in Jesus Christ our Lord;

by whom, and with whom, and in whom,
in the unity of the Holy Spirit,
all honour and glory be yours, almighty Father,
for ever and ever.

All Amen.

Nattvardsbön K

P Herre vår Gud, du är den Helige,
du tronar i härlighet och ljus.
Ändå uppenbarar du genom din Sons, Jesu Kristi ankomst i världen
att din kärleks makt fullkomnas i vår mänskliga svaghet.

Förenad med vår mänskliga natur,
visade Jesus oss frälsningens väg.
Han älskade oss till det yttersta
och gav sitt liv för oss i döden.
Han dog för de sina
och frigjorde oss från syndens band,
så att vi kan uppstå och regera med honom i härlighet.

Den natt då han blev förrådd
tog han ett bröd, tackade,
bröt det och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp
som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han bägaren, tackade
och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den,
gör det till min åminnelse.
Detta är trons mysterium.
F Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

P Vi firar åminnelsen av det enda fullkomliga offer
som försonar oss med dig.
Låt dessa våra gåvor från din skapelse
bli för oss vår Herres Jesu Kristi kropp och blod.
Gör oss alltmer lika Kristus
och låt oss bli ett fullkomligt offer inför dig.

Se i nåd till ditt folk
och hör våra hjärtans böner.
Välsigna jorden,
hela den som är sjuk,
låt de förtryckta bli fria
och fyll din kyrka med kraft från höjden.

Samla ditt folk från alla vädersträck
med alla dina heliga
till måltiden vid ditt rikes bord
där den nya skapelsen fullkomnas
i Jesus Kristus, vår Herre.

Genom honom och med honom och i honom
i den heliga Andens enhet
tillhör dig, Gud,
all makt, all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.
Förbättringsförslag:

O Herre, allra heligaste Gud,
du tronar i härlighet och ljus
och uppenbarar din kärlek i världen,
då du sänder Jesus Kristus i vår mänskliga svaghet.
Han blev människa för vår skull.
Frälsningens väg gick han
och han gav sitt liv för oss.
Han älskade oss intill sitt yttersta
och dog för vår skuld.
Så lossade han syndens band
att vi med honom må uppstå
(och regera) i härlighet

P Vi firar åminnelsen av hans fullkomliga offer
som försonar oss med dig.
Fader, sänd din helige Ande och låt oss som tar emot
vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bli allt mer lika honom
så att din kärlek blir synlig i världen
.

Se i nåd till ditt folk.
Hör de rop som stiger upp ur våra hjärtan:
Hela och välsigna vår jord.
Låt din befrielse nå alla människor.
Uppfyll
din kyrka med kraft ifrån höjden.


Samla från världens alla hörn ditt folk
till den stora måltiden i ditt rike
och fullborda så genom Jesus Kristus
hela din skapelse.Genom honom och med honom och i honom
i den heliga Andens enhet
tillhör dig Gud Fader allsmäktig,
all ära och härlighet
från evighet till evighet.
F Amen.

Kommentarer:
Allmänt: Texten känns dels väldigt översatt, dels har den vissa teologiska underligheter, som möjligen förstärkts i den svenska översättningen.

Herre vår Gud, du är den Helige Inledningsorden känns lite för torra och släta på svenska.
"Din kärleks makt fullkomnas i mänsklig svaghet", är giltigt om Kristus, men tagen som en generell utsaga är den ett hån.


Förenad med vår mänskliga natur: Jesus är hans namn som människa, och betonar hans mänskliga natur. Att använda det att beteckna den preexistente Kristus är förvrrande. Den engelska texten ger dessutom en semipelagiansk inriktning som är oacceptabel i luthersk kontext.
Jag väljer därför en fri och omtolkande översättning, som ger bättre uttryck för luthersk nådestanke.Vi firar åminnelsen Vi måste akta oss för en främmande mässofferslära. Det måste framgå att Kristi offer är en gång för alla, och att nattvarden inte är någon upprepning. Den engelska bönen ger dessutom uttryck för en spiritualiserande nattvardssyn. Vår tro är att Kristi närvaro är grundad i hans löfte och inte i vår tro. Vi kan som människor aldrig bli något "fullkomligt offer inför Gud". De största helgon är alltjämt hänvisade till Guds nåd och inget annat. Goda gärningar görs inte för Guds utan för människors skull. Därför måste bönen skrivas om. Uttrycket "sänd din helige Ande" är att föredra framför "heliga Ande" - också ur gender-perspektiv - eftersom uttrycket antyder någon slags Andens "underordning" under Fadern, som felaktigt kan förknippas med och i värsta fall motivera det kvinnligas underordning under det manliga. Detta exemplifierar alltså faran med att försöka införa en könskategorisering inom trinitetsteologin.

Se i nåd till ditt folk. Förslagets text är alltför oskön och korthuggen och opersonlig. Bönen om helande för "den som är sjuk" är svårt att tillämpa på våra sjuka, men vi kan inte heller gärna be om helande "för alla sjuka", eftersom sjukdom hör till denna världens liv. jag föreslår därför en omarbetning.

Samla ditt folk Att skilja "ditt folk" från "alla dina heliga" är en underlig tudelning. Erinrandet av ett särskilt helgon, som den engelska texten gör, är inte i enlighet med svensk praxis. Handboksgruppen har gjort rätt då den inte överför detta moment, liksom när den avstår från ordet "helgon", men den borde ha tagit steget fullt ut. Nu blir texten närmast nonsensartad, och måste göras om.

Genom honom och med honom Avslutningen har man försökt anpassa till sin olyckliga tolkning av "inklusivt språk" genom att avstå från "Fader". Eftersom jag motsätter mig handboksgruppens tolkning av inklusivitetsbegreppet, så följer jag den engelska texten. "Makt, ära och härlighet" ger väl för övrigt heller knappast några könsneutrala accosiationer.
Huvudsidan


Common Worship Prayer G - anpassad tolkning: (uppdaterad 001024 ändringar i kursiv)

Ja, sannerligen är du välsignad, Herre vår Gud
Du är vårt ljus och vår frälsning.
I evighet tillhör dig pris och ära.
Ty från begynnelsen har du format allt som är till
och lik ljudlös musik bärs ditt lov av alla dina verk.
När tiden var inne skapade du oss till din avbild,
du skänkte oss ande och ord.
Därför må vi tillsammans med alla himmlarnas änglar
stämma vår röst och tillbedjande sjunga.

Helig, helig, helig...

Ja, hur underbara är inte dina händers verk, o Herre.
Du samlar ditt folk lik en mor som ömt tar emot sina barn.
När de i otro vände sig till andra gudar*
förblev din kärlek densamma.
och från dem lät du utgå Jesus vår frälsare, född av Maria
för att han skulle bli det levande brödet
och mätta all vår hunger.
Han gav sitt liv för oss** syndare
och på korset öppnar han sin famn mot oss
i en kärlek starkare än döden.

I den natt...

Vi flyr, o Fader, till Kristi offer givet på korset en gång för alla.
Aldrig glömmer vi hans död och hans uppståndelse i härlighet.
Vår glädje är det att han nu sitter på din högra sida och där ber för oss.
Låt din Ande genom detta bröd och vin, flöda över oss,***
och låt oss, när vi tar emot hans kropp och blod, bli alltmer lika honom.
Bygg i oss ditt levande tempel där lovsången aldrig tystnar.
Låt oss till sist, med alla dina trogna,
i klarhet och jubel, få skåda din eviga härlighet.

Din är all makt och ära från evighet till evighet.
Amen.
* Detta istället för "När de i uppror vände sig ifrån dig", som visserligen ansluter till den engelska texten, men som mindre väl speglar den gammaltestamentliga synen på vari gudsfolkets svek består i, och som väl inte heller träffar särskilt väl vårt bristnade gudsförhållande.

** "Oss syndare". Engelskan saknar "oss". Utifrån lutherskt perspektiv är det välmotiverat att tala om "oss syndare" på ett inklusivt sätt. I det uttrycket finns ju ingen som bör uppfatta sig som exkluderad!

*** Uttrycket "Sänd din Ande när vi bär fram dessa din skapelses gåvor", är i "sänd din ande", lite platt, och ger inte rättvisa åt den överfödande aspekten. "Dessa din skapelses gåvor" överensstämmer med den engelska texten, men är onödigt abstrakt. När brödet och vinet konkret nämns, så svarar det bättre emot uttrycket "hans kropp och blod" i den efterföljande raden.
    Common Worship Prayer G

The Lord be with you    (or) The Lord is here.
All and also with you.       His Spirit is with us.
Lift up your hearts.

All
We lift them to the Lord.
Let us give thanks to the Lord our God.

All
It is right to give thanks and praise.

Blessed are you, Lord God,
our light and our salvation;
to you be glory and praise for ever.
From the beginning you have created all things
and all your works echo the silent music of your praise.
In the fullness of time you made us in your image,
the crown of all creation.
You give us breath and speech, that with angels and archangels
and all the powers of heaven
we may find a voice to sing your praise:

All
Holy, holy, holy Lord,
God of power and might,
heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
[Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.]

How wonderful the work of your hands, O Lord.
As a mother tenderly gathers her children,
you embraced a people as your own.
When they turned away and rebelled
your love remained steadfast.
From them you raised up Jesus our Saviour, born of Mary,
to be the living bread,
in whom all our hungers are satisfied.
He offered his life for sinners,
and with a love stronger than death
he opened wide his arms on the cross.

On the night before he died,
he came to supper with his friends
and, taking bread, he gave you thanks.
He broke it and gave it to them, saying:
Take, eat; this is my body which is given for you;
do this in remembrance of me.
At the end of supper, taking the cup of wine,
he gave you thanks, and said:
Drink this, all of you; this is my blood of the new covenant,
which is shed for you and for many for the forgiveness of sins.
Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.

One of these four acclamations is used
[Great is the mystery of faith:]
All Christ has died:
Christ is risen:
Christ will come again.
(or)
[Praise to you, Lord Jesus:]
All Dying you destroyed our death,
rising you restored our life:
Lord Jesus, come in glory.
(or)
[Christ is the bread of life:]
All When we eat this bread and drink this cup
we proclaim your death, Lord Jesus,
until you come in glory.
(or)
[ Jesus Christ is Lord:]
All Lord, by your cross and resurrection
you have set us free.
You are the Saviour of the world.

Father, we plead with confidence
his sacrifice made once for all upon the cross;
we remember his dying and rising in glory,
and we rejoice that he intercedes for us at your right hand.
Pour out your Holy Spirit as we bring before you
these gifts of your creation;
may they be for us the body and blood of your dear Son.
As we eat and drink these holy things in your presence,
form us in the likeness of Christ,
and build us into a living temple to your glory.
[Remember, Lord, your Church in every land.
Reveal her unity, guard her faith,
and preserve her in peace …]
Bring us at the last with [N and] all the saints
to the vision of that eternal splendour
for which you have created us;
through Jesus Christ, our Lord,
by whom, with whom, and in whom,
with all who stand before you in earth and heaven,
we worship you, Father almighty, in songs of everlasting praise:

All
Blessing and honour and glory and power
be yours for ever and ever.
Amen.


Tidigare version 2/10

Ja, sannerligen är du välsignad, Herre vår Gud
Du är vårt ljus och vår frälsning.
I evighet tillhör dig pris och ära.
Ty från begynnelsen har du format allt som är till
och lik ljudlös musik bärs ditt lov av alla dina verk.
När tiden var inne skapade du oss till din avbild,
du skänkte oss ande och ord.
Därför må vi tillsammans med alla himmlarnas änglar
stämma vår röst och tillbedjande sjunga.

Helig, helig, helig...

Ja, hur underbara är inte dina händers verk, o Herre.
Du samlar ditt folk lik en mor som ömt tar emot sina barn.
När de i uppror vände sig ifrån dig
förblev din kärlek densamma
och från dem lät du utgå Jesus vår frälsare, född av Maria
för att han skulle bli det levande brödet
och mätta all vår hunger.
Han gav sitt liv för oss syndare
och på korset öppnar han sin famn mot oss
i en kärlek starkare än döden.

I den natt...

Vi flyr, o Fader, till Kristi offer givet på korset en gång för alla.
Aldrig glömmer vi hans död och hans uppståndelse i härlighet.
Vår glädje är det att han nu sitter på din högra sida och där ber för oss.
Sänd din Ande när vi bär fram dessa din skapelses gåvor,
och låt oss, när vi tar emot hans kropp och blod, bli alltmer lika honom.
Bygg i oss ditt levande tempel där lovsången aldrig tystnar.
Låt oss till sist, med alla dina trogna,
i klarhet och jubel, få skåda din eviga härlighet.

Din är all makt och ära från evighet till evighet.
Amen.