Stuga, Västtjärna, Gagnef.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2016

Fick i oktober 2016 fem prover i form av stockbitar från ett timmrat bostadshus i Västtjärna, Gagnef sn, för dendrokronologisk analys. Borrkärnor togs från de fyra väggtimmerstockarna, medan skiva sågades ur provet från golvplankan. Väggtimret fördelar sig på följande sätt:

 1. "kök/hall". Yttersta ring är från 1840 - troligen ofullständig. En tydlig blånad syns i splintveden och yttersta ringen avviker till färgen. Detta kan antingen vara ett resultat av sekundär röta vid dörr/fönster, eller att trädet kanske (själv)dött sensommaren 1840 och tillvaratagits något år senare. Mot det senare talar dock att det inte finns några spår av insekter (t.ex barkborrar eller märgborrar), som brukar finnas på sådant virke, och blånaden uppträder också bara på översidan, som varit mest utsatt för vatten från fönstret eller dörren. Virket har ursprungligen suttit i en yttervägg.
 2. "kök/hall". med tidningspapper: "kungörelse dec 1885". Sista ring från 1842. Fällt 1842/43
 3. "Yttervägg mot sjön" - kort bit. Sista ring från 1901. Fällt 1901/02
 4. "Rum/hall" - kort bit med kvistvarv. Sista ring från 1901. Fällt 1901/02
 5. "Golvplanka". Yttersta fullständiga ring från 1831, med ofullständig utanför (1832). Vankant saknas och splintveden utgörs av cirka 50 ringar. Det förväntade antalet splintringar i normala timmertallar är 40-80, och då detta är ett relativt grovt och gammalt träd var antalet sannolikt i mitten eller övre delen av det spannet. Detta gör att man nog kan utesluta att plankan kommer från någon byggnadsfas före 1840-43, men om den tillkommit då, vid byggnationen ca 1902 eller någon gång däremellan kan man inte sluta sig till utifrån provet.

Samtliga prover låter sig dateras med bra eller mycket bra korrelationsvärden mot lokala och regionala referenskurvor och reslulatet är alltså att två byggnadsfaser kan konstateras: Den första är från början av 1840-talet. Det kan vara så att stugan byggdes/timmer samlades under flera år. Det finns exempel på detta. Två av dem, där ett större antal prov gjort det möjligt att ge en tydligare bild är: denna stuga från Handbacken i Björbo (1880-tal) och stugan vid Lövens myra från Bäckbyn i Dala-Floda (1760-tal). Om man betänker tidsutdräkten för dessa båda stugor, bör man kanske inte utesluta att också timret till den nu undersökta har tagits under en längre period vars inledning och avslutning inte nödvändigtvis sammanfaller med något av de båda undersökta provens fällningsdatum. Slutsatsen blir likväl att den byggnadsfas dessa båda prov representerar bör ha infallit under första halvan av 1840-talet, tidigast 1843. Den andra byggnadsfasen representeras av de båda proven som fälldes vintern 1901/02, och kan antas ha inträffat cirka 1902.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in ihl1.fil and reference SödraDal
dated to 2005 with corr >= 0,44 and with overlap >= 51 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62 12,25  239  46  based on 6 members
ihl13a  0,77  9,43  62   9  1901 [Yttervägg mot sjön - kort bit]
ihl14a  0,64  5,83  51  13  1901 [rum/hall - kort bit med kvistvarv]
ihl11a  0,56  6,87  107  12  1840 vk, ev ofullst lw. Innersta del av splint blånad. A5 insk. Borrat gåts
ihl12a  0,55  6,73  106  19  1842 [kök/hall. m tidn:kungörelse dec 1885]
ihl12b  0,53  6,44  110  18  1842 
ihl15a  0,44  6,27  169  24  1831 +1, ej vk. ca 51 sp, golvplanka

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 2 1 0.2 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

ihl1 1 Stuga, Västtjärna, Gagnef PISY ihl1 2 Sweden Pinus sylvestris 6034N1505E 1662 1901 ihl1 3 T.Axelson ihl1 #### Prov boorades ur 4 lösa timmerbitar. Skiva sågades av 2" golvplanka utan vk.
———— ihl15a, 1662–1831, +1, ej vk. ca 51 sp, golvplanka (Se bild 8.1 MB)
———— ihl11a, 1733–1840, sp=60;vk, ev ofullst lw. Innersta del av splint blånad. A5 insk. Borrat gåtspår. viss röta. [kök/hall] (Se bild 6.4 MB)
———— ihl12b, 1732–1842, (Se bild 6.4 MB)
———— ihl12a, 1736–1842, [kök/hall. m tidn:kungörelse dec 1885] (Se bild 6.4 MB)
———— ihl13a, 1839–1901, [Yttervägg mot sjön - kort bit] (Se bild 6.4 MB)
———— ihl14a, 1850–1901, [rum/hall - kort bit med kvistvarv] (Se bild 1 MB)