Rester av byggnader vid Rävholn/Lövens myra, Floda sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2011


Resterna av Lövens stuga på Rävholn öster om Fänntjärn (ca 1762). Väggen där dörren har
varit har delvis sågats bort, antagligen för att avlägsna de tuktade stenarna från den öppna spisen.


Den 30 juni 2011 begav jag mig till Lövens myra, där det vid Rävholen ännu finns rester av en stuga och ett par uthus. På grund av att vägen blev något längre än beräknat och en individrik insektsfaunas livliga uppvaktning, blev besöket lite kortare och mindre systematiskt än önskvärt. Jag begav mig därför dit igen den 3 juli för kompletterande provtagning och fotografering. Sammanlagt togs med tillväxtborr 16 prov för dendrokronologisk datering i stugan () och två prov ur ett uthus, kanske lada, ett stycke öster om stugan, .

Proven ur stugan togs i stockarna i gaveln till höger när man gått in i stugan: D3b-D7b (höger om förnstret) och D7a (vänster om fönstret), A3a-A7a, d.v.s i väggen med ingången, i hörnet mot D-gaveln. Prov togs även i väggen till "mjölkkammaren", till höger om dörren (F3b-F5b) och två prov togs ur de plankor om fungerar som knutbrädor på D-stockarnas knutar på C-väggen. Av proven ur A- och D-väggarna kan alla dateras till cirka 1760, med en intressant variation bland de som kan dateras exakt:

D7a ~försommar 1760 D7b ~höst 1761 (möjl vinter 61/62) A7a ~högsommar 1759
  D6b ca 1760 A6a ~högsommar 1760
  D5b ca 1760 A5a ~högsommar 1759
  D4b ~sensommar 1760 A4a ca 1760
  D3b ~försommar 1760 A3a vinter 1761/62


Det visar sig alltså att man huggit och samlat virke till stugan under två somrar(!) och hösten/vintern det tredje året. Eftersom det inte syns någon blånad i splintveden på någon av dessa stockar, och det inte heller finns något insektsgnag på vankanterna, så måste man ha barkat stockarna i det närmaste omedelbart, och sedan lagrat dem torrt. Eftersom timret inte är ordnat efter ålder, så kan det uteslutas att själva timringen påbörjats innan alla stockarna var fällda. Stugan kan därför inte ha timrats tidigare än hösten 1761, kanske 1762.

"Knutbrädorna" med okänd funktion
De båda knutbrädorna är av samma träd, och fällda under högsommaren, troligen 1760, men dateringen är mycket svag, och en bland flera möjliga, men passar på detta år mot flera av de andra proven från stugan. På vankanten finns spår efter Blåhjon, Callidium violaceum, som endast angriper obarkat torrlagrat barrvirke, och man kan se på gångarna att angreppet skett efter att stocken kluvits, men innan den bilats slät på utsidan (och barkats). Det är osäkert om det finns några kläckhål, men väl puppkammare inne i veden (som genomskurits vid bilningen). Eftersom larvutvecklingen vanligen är tvåårig, och den angriper enbart torrt trä, bör angreppet ha skett tidigast 1761. Då förpuppningen sker i slutat av maj eller början av juni påföljande år, bör plankan således ha bilats färdig tidigast försommaren 1762. Å andra sidan låg dock knappast virket obarkat mer än något enstaka år, eftersom angreppen annars säkert hade varit mer omfattande. Om dateringen 1760 stämmer bör plankorna ha satts upp tidigast sommaren 1762, och kanske inte senare än 1763 eller -64. Plankorna är fästa med kraftiga, handsmidda spikar, runt vilka finns ganska djupa urtag, troligen tillkomna när spikarna skulle dras ut i samband med nertimring. Om dateringen stämmer, har alltså knutbrädorna satts upp i samband med byggnationen, vilket då tagit minst tre år från att man började fälla och bearbeta de första stockarna sommaren 1759.

Prov togs också i tre stockar i väggen till "mjölkkammaren". De togs i vägg F som utgår från gavel B, till höger om dörren (F3b-F5b). Dessa tre korta stockbitar är från olika träd fällda sommaren 1844. Ändarna på dessa väggar är förankrade i ytterväggarna endast genom rektangulära urtag. Teoretiskt bör de alltså möjligen ha kunnat sättas upp utan att stugan timrats ned, men hur de verkligen gjort kan jag inte avgöra - kanske är det ändå troligare att stugan timrats om 1844? Spisen, som nu är raserad, bör ha satts upp efter att "mjölkkammaren" timrats. Enligt FMIS fanns vid inventering 2004(?) en öppen spis av tuktade stenar. (Det är antagligen för att avlägsna dessa som stora delar av vägg A ganska nyligen sågats bort). Kvarlämnat är med kil kluvna stenar av granit. Klining tycks ha använts för att släta ut stockskarvarna, men inte på de bilade ytorna. Små fragment av tidningspapper (med antikva bokstäver, d.v.s sent 1800-tal eller senare) kunde iakttas på något ställe, och torde ha använts som tapet/dragskydd. Knutarna är mycket välgjorda och har sneda hak men rektangulära skallar, och är av en typ som inte ofta ses i Floda socken. De är av dubbelhakstyp utan katt. Stugan lär vara "Lövens gubbes" föräldrahem, flyttad till platsen, (kanske på 1860-talet - men några dendrokronologiska indicier för en sådan flyttning finns dock ej).

Stugan är 6,0 m (inre mått) och de långa stockarna inklusive knut 60 cm längre, d.v.s 6,6 m. Gavlarna är 4,9 m (inre) och gavelstockarna hela längd således 4,5 meter. Mjölkkammarens längd är halva gavelns, och bredden är 1,8 m (vägg F).

Knutkedjan i hörn A-B avbildad från tre håll.

Återstoden av uthuset från 1867
 
Prov ur uthuset (lada?), som är beläget kanske 50 meter öster om stugan (och skymt därifrån), är byggt av bilade stockar med ordentliga långdrag, och gåtspåren är av stjärttyp. Knutarna har raka hak och är av den vanliga 1800-talstypen. Byggnaden är alltså välgjord, men nu nästan helt nedruttnad. Två borrprov togs i stockarna A4 (Lvns11) och A5 (Lvns12), den förra av tall, den senare av gran. Granprovet har yttersta ring (troligen fullständig) från 1866 och tallprovet har yttersta ring från sommaren 1867. Byggnaden tycks alltså vara uppförd under 1800-talets värsta nödårsperiod!

I Blåklockan (Floda Hembygdsförenings tidskrift) återfinns följande berättelse om denna plats. Tyvärr vet jag inte vilket nummer eller årgång.

EN SPÖKHISTORIA

"Det var en ljus vårmorgon just i dagbräckningen, då skymningen ännu inte riktigt givit vika. Ett par ungdomar hade begivit sig bort till en avsides liggande myråker. Vid ena sidan av åkern står en gammal stuga och framför denna en ladugård. Strax bakom den syns resterna av en koja, som bebotts av den man, som en gång odlat upp myren, och det var på 1860-talet . Den gamla stugan hade varit odlarens barndomshem. I denna hade de båda sagesmännen nyss kokat sitt kaffe och druckit och gjorde sig färdiga att gå hem. De gick ut, och medan den ene höll på att krångla med låset, vände den andre sig om och tog ett par steg ut på gårdsplanen. I detsamma fick han se en lång gammal man med käpp komma linkande, och gammalmodigt klädd var han. Den andre, som just då var färdig med låset, fick även se honom, och hur han långsamt linkade iväg bakom ladugården.

Avståndet fram till den egendomliga synen var omkring fem meter från den plats iakttagarna stod. Gången var fuIlkomligt ljudlös. Det syntes som om fötterna inte riktigt rörde vid marken. Ansiktsdragen var liksom utsuddade. Däremot syntes en sådan detalj som skjortkragen. Den var dubbelvikt och sammanknäppt som dylika gammalmodiga kragar brukar vara. Likaså syntes jacka och byxor. På huvudet bars en slokhatt.

Båda förstod, att de hade något övernaturligt väsen framför sig och kände sig genomilas av en egendomlig känsla.

Nu är att märka, att de, som såg denna syn, aldrig sett mannen i verkligheten, men deras beskrivning stämmer precis in på den man, som en gång odlat denna myr. Mannen dog 1912. Sista gången han besökte sin kära myr, yttrade han: 'Om ni låter det växa buskar efter dikesrenarna, och inte, bättre sköter om den åker, som jag ägnat hela mitt liv åt, kommer jag tillbaka.' - Gubben kom tillbaka, och det var en tidig vårmorgon år 1941".

Ete.

Genealogisk kontext och tolkning

"Lövens Gubbe" identifieras som (Bäck) Lars Andersson 1835-1912. Han gifte sig den 15 oktober 1858, 23 år gammal med Britta Ersdotter från Syrholen, som drygt två månader senare födde en dotter, som förmodligen dog späd. De fick tre barn till, 1861, -64 och -67 som alla gifte sig. Stugan ska ha varit Lars Anderssons barndomshem. Han växte upp som enda barnet med sin mor, Britta Jansdotter (1793-1866) i Bäckbyn, som blev änka när Lars var endast två månader. Själv var hon då 42 och nygift. De bor kvar i hennes föräldrahem tillsammans med morfar och mormor Jan Andersson (1761-1840) och Brita Larsdotter (1766-1837) så länge de lever. De har sex barn som når vuxen ålder, men Britta är den enda som blir kvar i Bäckbyn. Vid storskiftet står Jan Andersson för gården Bäckbyn litt. Bb, (Lissforsvägen 41). Det bör alltså ha varit där som stugan stod och "Lövens gubbe" växte upp - liksom hans mor och morfar gjort.

Vem som byggde stugan och varför stugan byggdes under flera år, 1759-62, är inte uppenbart, men med hjälp av Storskifteskartan och Elfvings släktregister är följande tolkning den jag finner troligast: På Storskifteskartan finns två "sammanflätade" gårdar, litt. B och litt. C. Litt C finns ännu kvar, Lissforsvägen 33, medan B, som låg straxt norr därom - troligen delade de uthus - nu är öde. Denna gårdsbildning kan härledas åtminstone tillbaka till Olov Esbjörnsson (1649), som 1684 gifte sig med Brita Ersdotter (1660-1732). Sönerna, Erik Olsson (1684-1767) och Per Olsson (1689-1768) blir kvar på gården. Eriks sonson Erik Olsson, står vid storskiftet för litt. C och Pers sonson (drängen) Erik Olsson (1780-1872) på litt. B. Per Olsson har emellertid också en annan, äldre son, Anders Persson (1723-1784), vars son Jan Andersson (Lövens gubbes farfar) står för litt. Bb vid storskiftet. Tolkningen av "lövens stuga" kan då vara att Anders Persson i samband med att lillebror Olov gifter sig 1758, och får barn året därpå, börjar bygga på en helt ny gård. Själv har de då fyra barn, den äldsta 7 år, i livet. Jan hinner födas 1761 innan den nya stugan är timrad på den nya gårdsplatsen. Efter att de flyttat till den nya platsen får de ytterligare fyra barn, men alla dör - en som fyraåring, de andra späda. Det blir den yngste överlevande, Jan Andersson (1761-1840) som blir kvar på gården. Han får med hustrun Brita Larsdotter (1766-1837) sex barn som når vuxen ålder, men bara Brita 1793-1866 (lövens gubbes mor) blir kvar i Bäckbyn. Vintern efter mor Brita Jansdotters död (hon dör 11 juni 1866, 73 år gammal - Lars är då 31 år och har efter åtta års äktenskap minst två små barn i livet), huggs timret till det daterade uthuset på Rävholn. När huset från Bäckbyn flyttades är inte säkert. I Släktboken placerar Elfving "Bäck Lars Andersson" ("Lövens gubbe") i Syrholen (E 159) i anslutning till svågern Mases Erik Ersson (deras farfar Erik Ersson 1756-1824 står för Storskiftesgård litt. K i Syrholn). Men hur mycket de bodde där och/eller i Bäckbyn kan man nog inte veta utifrån Elfving, men Brita kunde väl knappast sköta gården själv! Det faktum att det är först efter hennes död, som Rävholn/Lövens myra torde ha blivit en någorlunda permanent bosättning, så är det kanske troligt att de fram till dess har stor del i driften av gården i Bäckbyn, vars jord dock förmodligen (sämjo)delats i så många remsor efter storskiftet - den var liten redan då - att den inte längre kunde erbjuda några ljusare framtidsutsikter. Eller hade kanske Brita bott kvar på nåder, och jorden/gården efter hennes död tillföll (något av) hennes syskon(barn)? I vilket fall som helst flyttade Lars med Brita och barnen till Rävholn och tog (så småningom?) med sig stugan.

NoterDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Lvns  1 Lövens myra, Dala-Floda (Cottage)          PISY
Lvns  2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6031N1451E     1443 1844
Lvns  3 T. Axelson
Lvns  #### Remains of cottage, 60º31'0"N, 14º50'59"E (probably not original place)
Lvns01a 1443  80  108  104  96  94  113  100
Lvns01a 1450  43  66  75  94  77  51  61  95  87  84
Lvns01a 1460  57  60  56  58  60  65  43  69  52  65
Lvns01a 1470  45  37  69  69  77  53  28  30  36  27
Lvns01a 1480  18  19  20  29  36  29  41  49  46  57
Lvns01a 1490  64  79  81  56  56  58  56  54  52  56
Lvns01a 1500  62  58  69  47  38  45  34  41  37  44
Lvns01a 1510  41  32  51  79  40  40  48  61  57  42
Lvns01a 1520  38  32  35  31  46  69  76  61  41  31
Lvns01a 1530  40  30  26  22  35  31  34  34  38  49
Lvns01a 1540  53  59  50  43  47  37  44  40  43  31
Lvns01a 1550  36  40  38  35  26  29  19  30  29  35
Lvns01a 1560  41  39  38  54  68  67  49  59  56  40
Lvns01a 1570  42  29  30  26  32  45  49  32  44  35
Lvns01a 1580  33  35  45  44  52  45  35  19  13  20
Lvns01a 1590  26  17  16  22  22  21  14  18  14  15
Lvns01a 1600  16  17  13  18  22  18  17  16  17  22
Lvns01a 1610  28  25  27  26  24  19  20  22  18  20
Lvns01a 1620  25  21  16  16  12  13  12  15  16  19
Lvns01a 1630  25  21  22  14  18  19  18  20  19  23
Lvns01a 1640  19  25  17  13  12  22  22  25  27  20
Lvns01a 1650  12  17  31  17  20  24  19  18  16  13
Lvns01a 1660  15  18  18  19  20  19  15  19  22  12
Lvns01a 1670  16  10  12  13   7  15  15  13  19  21
Lvns01a 1680  23  17  18  17  19  19  19  24  16  11
Lvns01a 1690  15  16  20  15  29  16   7  11   6  13
Lvns01a 1700  27  23  25  19  12  18  24  16  999
Lvns01a #### D5, +>42
Lvns02a 1686  258  234  191  245
Lvns02a 1690  232  237  236  208  218  192  227  200  212  203
Lvns02a 1700  237  142  177  172  205  168  163  124  92  89
Lvns02a 1710  96  95  122  114  137  171  180  149  125  98
Lvns02a 1720  135  132  117  135  115  123  131  118  119  131
Lvns02a 1730  138  144  151  114  109  94  77  67  86  82
Lvns02a 1740  70  42  53  49  56  41  42  85  93  78
Lvns02a 1750  72  55  58  69  75  75  51  39  29  49
Lvns02a 1760  32  999
Lvns02a #### D4, högsommarfällt detta år (yttersta mätta ring är ofullständig med endast lite lw)
Lvns03a 1535  104  68  111  84  139
Lvns03a 1540  133  157  120  125  143  139  148  132  106  93
Lvns03a 1550  98  112  104  130  100  77  87  103  86  102
Lvns03a 1560  71  73  73  83  83  87  92  120  93  64
Lvns03a 1570  64  67  49  40  43  52  59  56  63  40
Lvns03a 1580  39  50  62  76  86  102  106  114  74  81
Lvns03a 1590  66  61  46  48  71  60  53  50  52  51
Lvns03a 1600  52  35  35  42  35  43  47  29  38  42
Lvns03a 1610  43  74  85  80  75  70  65  66  65  66
Lvns03a 1620  90  78  49  55  47  48  66  64  57  54
Lvns03a 1630  54  60  50  38  37  49  39  65  65  78
Lvns03a 1640  60  56  47  51  38  59  58  65  57  44
Lvns03a 1650  39  39  38  39  49  46  33  34  39  38
Lvns03a 1660  32  28  30  34  45  35  33  22  36  25
Lvns03a 1670  29  23  31  34  27  25  30  29  37  31
Lvns03a 1680  31  40  44  51  34  40  40  41  30  29
Lvns03a 1690  36  35  32  24  35  26  17  25  27  23
Lvns03a 1700  31  31  33  29  24  25  23  21  15  19
Lvns03a 1710  24  21  21  18  19  28  16  16  17  14
Lvns03a 1720  22  34  25  16  21  21  24  28  28  22
Lvns03a 1730  23  17  15  16  24  20  18  16  30  21
Lvns03a 1740  22  18  999
Lvns03a #### D6, +>10
Lvns04a 1674  131  138  163  115  175  217
Lvns04a 1680  166  126  127  123  115  87  114  94  121  97
Lvns04a 1690  103  171  128  146  192  101  114  116  104  132
Lvns04a 1700  144  146  174  144  157  163  151  145  93  74
Lvns04a 1710  120  104  97  116 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Lvns04a 1720 -999 -999 -999 -999 -999 -999  93  133  111  125
Lvns04a 1730  104  88  100  81  80  68  59  51  58  55
Lvns04a 1740  47  38  44  35  44  42  44  49  56  53
Lvns04a 1750  88  87  114  114  108  113  80  72  51  38
Lvns04a 1760  34  41  999
Lvns04a #### D7b, yttersta rin möjl ofullst. (omätt del pga röta. tjurved ring 64-71, utifrån räknat. Något osäker dat.)
Lvns04a #### omätt del pga röta. tjurved innerst. något osäker (alt 1759)
Lvns20a 1717  267  180  170
Lvns20a 1720  156  180  200  255  234  183  149  143  89  103
Lvns20a 1730  128  119  136  150  169  169  151  182  160  145
Lvns20a 1740  88  92  105  89  74  73  47  63  77  93
Lvns20a 1750  122  121  129  100  108  125  114  94  81  82
Lvns20a 1760  999
Lvns20a #### + vårved. Knutbräda D-stockars knutar på C-vägg, inre. (mycket osäker datering)
Lvns21a 1710  302  262  285  251  211  153  176  175  155  141
Lvns21a 1720  128  148  221  236  219  167  182  168  127  138
Lvns21a 1730  161  166  182  161  166  156  101  135  165  159
Lvns21a 1740  104  107  123  120  79  74  53  89  90  92
Lvns21a 1750  107  108  144  126  137  107  91  82  74  76
Lvns21a 1760  999
Lvns21a #### +ew. knutbräda, yttre. (mycket osäker datering)
Lvns22a 1681  211  231  258  276  299  253  108  80  151
Lvns22a 1690  214  249  245  213  284  217  230  230  150  197
Lvns22a 1700  192  148  185  199  206  199  160  133  95  90
Lvns22a 1710  111  100  129  181  150  150  161  133  134  161
Lvns22a 1720  177  216  269  280  213  187  120  131  166  206
Lvns22a 1730  249  193  181  168  165  96  82  90  134  124
Lvns22a 1740  78  71  88  97  78  68  57  80  107  88
Lvns22a 1750  127  97  108  101  102  105  75  69  41  88
Lvns22a 1760  999
Lvns22a #### D3b, +lite ew
Lvns23a 1685  272  253  268  178  236
Lvns23a 1690  225  260  227  212  282  267  249  261  259  212
Lvns23a 1700  240  219  239  300  234  217  214  201  120  118
Lvns23a 1710  165  166  200  202  225  283  263  186  111  139
Lvns23a 1720  192  231  278  338  293  235  163  160  143  145
Lvns23a 1730  186  142  113  117  134  74  61  70  119  112
Lvns23a 1740  120  91  127  118  112  69  49  66  94  60
Lvns23a 1750  71  101  118  136  121  102  81  74  66  72
Lvns23a 1760  51  999
Lvns23a #### D7a +lite ew
Lvns24a 1680  136  156  120  166  193  176  201  148  127  121
Lvns24a 1690  135  147  135  130  196  107  96  107  82  69
Lvns24a 1700  80  75  79  122  155  163  153  135  93  62
Lvns24a 1710  80  71  90  104  99  157  176  153  115  100
Lvns24a 1720  106  104  110  130  133  124  92  98  98  93
Lvns24a 1730  76  80  72  55  56  44  62  71  88  91
Lvns24a 1740  75  54  54  57  62  58  57  57  54  46
Lvns24a 1750  68  77  83  85  91  89  75  67  58  68
Lvns24a 1760  88  103  999
Lvns24a #### A3a (vk, fullst)
Lvns25a 1676  174  99  127  235
Lvns25a 1680  247  256  251  196  210  226  209  227  57  35
Lvns25a 1690  67  125  194  179  265  295  275  257  200  216
Lvns25a 1700  201  233  214  312  290  177  178  191  129  101
Lvns25a 1710  93  107  103  114  128  161  156  150  102  105
Lvns25a 1720  142  141  138  99  116  111  175  115  94  61
Lvns25a 1730  77  64  61  77  78  80  92  73  82  73
Lvns25a 1740  66  49  64  59  44  46  38  72  71  71
Lvns25a 1750  81  53  99  107  104  93  65  999
Lvns25a #### A4a, ej vk, prov skadat (flera ringar saknas)
Lvns26a 1692  271  276  373  265  283  272  255  241
Lvns26a 1700  235  199  257  216  186  129  136  149  126  99
Lvns26a 1710  82  98  131  169  180  185  193  154  111  142
Lvns26a 1720  146  151  132  115  129  139  122  93  105  138
Lvns26a 1730  110  74  145  124  109  88  71  80  93  89
Lvns26a 1740  82  60  71  65  54  54  45  66  72  61
Lvns26a 1750  87  86  94  112  92  86  73  63  63  999
Lvns26a #### A5a, +full ew+påbörjad lw
Lvns27a 1704  291  263  255  228  153  131
Lvns27a 1710  162  147  184  224  241  252  211  213  182  144
Lvns27a 1720  199  194  181  217  193  201  157  176  180  189
Lvns27a 1730  176  188  202  153  167  119  109  104  132  114
Lvns27a 1740  111  83  97  95  109  153  181  126  105  102
Lvns27a 1750  122  109  120  127  122  118  68  77  84  80
Lvns27a 1760  71  999
Lvns27a #### A6a, +ew
Lvns28a 1653  106  132  127  109  96  55  67
Lvns28a 1660  53  67  88  124  118  131  157  134  150  120
Lvns28a 1670  159  178  162  176  142  154  138  146  181  165
Lvns28a 1680  215  159  182  186  139  165  136  101  88  120
Lvns28a 1690  141  129  194  141  155  119  109  105  84  100
Lvns28a 1700  110  86  105  94  84  85  99  89  41  57
Lvns28a 1710  59  55  56  76  89  82  113  85  58  48
Lvns28a 1720  87  71  96  97  78  92  75  80  77  74
Lvns28a 1730  55  47  34  50  52  70  36  52  56  48
Lvns28a 1740  32  43  58  52  44  63  58  68  65  41
Lvns28a 1750  73  78  75  86  62  50  45  49  34  999
Lvns28a #### A7a, +(full)ew
Lvns29a 1730  168  179  172  198  160  148  112  136  163  185
Lvns29a 1740  155  138  151  147  117  90  90  125  127  120
Lvns29a 1750  160  136  165  147  154  139  95  107  98  110
Lvns29a 1760  82  79  98  108  137  146  152  113  94  106
Lvns29a 1770  68  40  38  28  45  60  67  73  103  97
Lvns29a 1780  85  64  55  43  64  61  54  53  45  32
Lvns29a 1790  29  53  37  43  53  35  42  39  44  51
Lvns29a 1800  32  40  44  33  33  28  22  16  16  25
Lvns29a 1810  29  18  14  11  11  14  17  20  23  18
Lvns29a 1820  15  14  13  32  23  24  20  40  35  16
Lvns29a 1830  25  40  66  52  92  50  74  64  36  56
Lvns29a 1840  34  24  52  43  999
Lvns29a #### F4b, +ew
Lvns30a 1715  128  127  131  122  148
Lvns30a 1720  170  161  153  172  159  116  99  82  59  55
Lvns30a 1730  78  85  99  81  107  98  68  60  63  54
Lvns30a 1740  52  53  60  67  34  25  24  28  25  35
Lvns30a 1750  56  49  51  47  42  39  25  36  26  37
Lvns30a 1760  31  29  22  52  56  54  66  53  50  38
Lvns30a 1770  34  23  30  27  12  15  17  22  32  32
Lvns30a 1780  32  66  86  121  185  180  201  212  192  177
Lvns30a 1790  131  160  183  139  150  106  100  131  129  86
Lvns30a 1800  72  91  108  77  62  100  88  63  51  36
Lvns30a 1810  21  17  26  49  47  67  81  137  154  190
Lvns30a 1820  147  176  149  146  189  175  211  167  171  104
Lvns30a 1830  86  95  88  80  133  93  98  113  119  104
Lvns30a 1840  70  74  92  91  999
Lvns30a #### F3b, +trasig ew
Lvns31a 1736  111  103  133  135
Lvns31a 1740  119  73  91  114  118  88  103  149  125  110
Lvns31a 1750  124  119  127  137  129  144  116  120  85  142
Lvns31a 1760  120  118  147  177  180  160  201  194  102  143
Lvns31a 1770  90  71  103  94  103  112  102  129  123  101
Lvns31a 1780  57  72 -999 -999 -999  133  130  112  79  79
Lvns31a 1790  92  105  98  101  98  69  58  59  58  72
Lvns31a 1800  63  78  73  51  70  68  57  78  57  59
Lvns31a 1810  72  82  76  52  53  58  84  86  98  96
Lvns31a 1820  78  79  67  61  66  64  59  59  66  53
Lvns31a 1830  61  60  76  95  109  78  84  67  63  50
Lvns31a 1840  49  41  85  118  85  999
Lvns31a #### F5b, vk (ofullst lw?)


Lvns  1 Lövens myra, Dala-Floda (barn)           PISY
Lvns  2 Sweden    Pinus sylvestris  200 6031N1451E     1709 1867
Lvns  3 T. Axelson
Lvns  #### Lvns1...: Remains of barn, 60º31'1"N, 14º51'3"E
Lvns11a 1709  55
Lvns11a 1710  52  66  60  57  63  66  86  102  103  105
Lvns11a 1720  73  88  79  89  89  116  93  82  63  66
Lvns11a 1730  64  79  79  73  58  50  61  62  67  57
Lvns11a 1740  47  50  68  69  36  50  30  51  50  59
Lvns11a 1750  94  106  164  104  148  151  94  111  77  122
Lvns11a 1760  115  114  110  86  131  109  128  109  92  96
Lvns11a 1770  58  51  78  59  35  47  63  58  73  76
Lvns11a 1780  45  48  57  49  47  46  52  47  51  29
Lvns11a 1790  38  52  51  42  50  52  63  60  48  52
Lvns11a 1800  54  52  51  44  41  38  35  34  26  28
Lvns11a 1810  35  30  29  25  31  30  36  34  42  36
Lvns11a 1820  31  37  38  35  32  33  47  29  40  28
Lvns11a 1830  24  28  27  32  30  21  22  23  23  23
Lvns11a 1840  20  17  19  19  21  26  19  16  18  11
Lvns11a 1850  15  16  16  17  18  19  12  12  15  12
Lvns11a 1860  18  23  18  22  21  13  21  16  999
Lvns11a #### A4a, möjl sommarfällt (1867)Lvns  1 Lövens myra, Dala-Floda               PCAB
Lvns  2 Sweden    Picea abies     200 6031N1451E     1663 1866
Lvns  3 T. Axelson
Lvns  #### Lvns1...: Remains of barn, 60º31'1"N, 14º51'3"E
Lvns12a 1663  58  65  61  52  39  48  53
Lvns12a 1670  54  53  60  67  62  51  43  32  23  32
Lvns12a 1680  31  32  32  32  32  36  32  29  27  32
Lvns12a 1690  35  39  47  45  53  63  56  55  45  31
Lvns12a 1700  33  42  51  52  55  60  66  57  43  38
Lvns12a 1710  31  33  42  45  54  46  57  59  38  49
Lvns12a 1720  43  59  73  64  58  83  92  69  66  77
Lvns12a 1730  97  108  89  88  73  77  85  92  85  72
Lvns12a 1740  62  53  36  38  24  48  37  43  49  49
Lvns12a 1750  48  39  71  60  60  72  71  58  66  50
Lvns12a 1760  67  77  86  109  93  80  71  45  56  64
Lvns12a 1770  24  39  37  41  50  47  60  67  58  59
Lvns12a 1780  76  53  44  53  53  51  56  51  62  41
Lvns12a 1790  38  41  74  46  40  45  52  58  62  62
Lvns12a 1800  64  60  45  39  44  29  35  36  42  35
Lvns12a 1810  38  53  42  34  32  16  33  31  26  22
Lvns12a 1820  15  10  24  28  26  32  43  31  34  45
Lvns12a 1830  42  55  23  32  29  21  22  22  28  19
Lvns12a 1840  12  23  23  20  19  23  18  25  27  21
Lvns12a 1850  26  17  14  16   9  10  13  17  26  28
Lvns12a 1860  30  22  25  17  15  11  12  999
Lvns12a #### PCAB