Fler dendrodateringar

Dateringar av några lador efter älven mellan Forsen och Käringforsen i Björbo (söder om älven)


Ladan vid Fänforsens nacke (60.46306, 14.67778)

En välhållen lada av runt, relativt grovt (ca 20 cm) talltimmer, med knutar av den enkla ladtypens, tillhörig Erkes Olars, med nytt plåttak och plankgolv. Talltimret har vänts så att även den nuvarande insidan blivit utsatt för väder och vind. Prov togs i februari 2003 ur 4 stockar, bl.a i B8 och B10, och ytterligare två C6 och C7 provtogs december 2018. Träden var i de flesta fall tynande, och i kombination med vittringen är yttersta ring svår att fastställa på de flesta prov. Av de gamla proven har 'LFNt3b' en tydlig ring för 1822, men virket är blånat. I det ena av de nya proven finns en tydlig yttersta ring 1823 utan blånad. Dateringen blir därför ca 1824*. Ladans mått är 3.5 m × 4.5 m. Långsidan har 15 varv och åsarna är 7.

*Min tidigare datering 'ca 1823' ha alltså justerats ett år.

TA febr. 2003, uppdaterad dec. 2018

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

000 1 Lada vid Fänfors nacke, Björbo PISY . 000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1439 1685 1823 . 000 3 Torbjorn Axelson .
———— LNF0, 1710–1816, C7 tynande (Se bild 2.5 MB)
———— LFNt1a, 1685–1819,
———— LFNt2b, 1686–1819,
———— LFNt4b, 1704–1821,
———— LFNt3b, 1691–1822, blånad
———— LNF1, 1702–1823, C8 (Se bild 2.5 MB)


Stalladan på åkern öster om Slihälla (60.46528, 14.67431)

En rödfärgad välhållen lada av mestadels bilat grantimmer, med nytt plåttak. Ett prov (OSHLg2) daterat till 1871 (sista växtår). Den välgjorda timringen och en del omotiverade urtag gör det troligt att byggnaden från början haft en annan funktion, och antagligen legat på annan plats. Påbyggnaden (stallet) är av brädor. Knuthaken är åtminstone delvis gjorda med såg. Ladan mäter 4.8 m × 4.2 m, där gaveln är längre än långsidan. Den har 3 åsar och långsidan har 13 varv. Röstmodern på C har urtag som han tolkas som att den stocken tidigare varit väggband. Ett loft kan ha funnits att döma av urtag i gavlarna.

TA febr. 2003, uppdaterad dec. 2018

2 1 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

000 1 Stalladan öster om Slihälla, Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Picea abies 200-350M 6028 1439 1772 1871 . 000 3 Torbjorn Axelson
———— OSHLg2, 1772–1871,


Slihällslau vid Slihälla (60.46542, 14.67272)

En ganska stor lada, med nytt plåttak och golv av brädor. En inskrift med röd färg, "F.E.O 1932" torde ange denna ladas byggandsår. Den är dock byggd av äldre, delvis ganska illa medfaret timmer från en lada som skall ha stått i Lövberget. Detta timmer kan i åtminstone två fall dateras till 1861 (sista växtår SLIHL1, SLIHL9). Flera analyserade prov tycks tyvärr sakna några ringar mot vankant, och andra prov är från så frodvuxna tallar att de ej kunnat dateras. Möjligheten att det skulle kunna saknas någon ring också på dessa prov kan inte helt uteslutas.
Ladan mäter 3.1 m × 4.1 m och har 3 åsar. Långsidan består av 15 varv. Gåtar nu spikade efter att dörren vidgats, men rester av breda rektangulära gåtspår finns. Dymlingar finns.

TA febr. 2003, uppdaterad dec. 2018

2 1 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

000 1 Slihällslau, Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1439 1763 1861 . 000 3 Torbjorn Axelson .
———— SLIHL9, 1763–1861,
———— SLIHL1, 1777–1861,

Lilla ladan vid älven öster om Strandbäcken
60.46528, 14.67111

En ganska liten rödfärgad lada med nytt plåttak, och dörr på gaveln, gåtspår med fiskstjärtform, av bilat talltimmer som dateras till 1820 (sista växtår se prov LLSB1, LLSB5, LLSB6-vk sakn.) och lodräta dubbelhaksknutar med djupa överhak. Ladan bör vara byggd ca 1821, då troligen på en gårdsplats med okänd funktion. Ladan mäter 2.9 m × 3.5 m, där gaveln är längre än sidan, som består av 14 varv.

TA febr 2003, uppdaterad dec. 2018

2 1 0.2 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

000 1 Lilla ladan vid strandbäcken, Forsen, Floda sn W PISY 000 2 SWEDEN Scotch pine 260M 6028N1439E 1685 1820 000 3 Torbjorn Axelson
———— LLSb2, 1704–1810, ytan osäker/tynande (Se bild 0.7 MB)
———— LLSb6, 1685–1818, (Se bild 0.3 MB)
———— LLSb1, 1719–1819, +>0, skadad yta. något blånad. (Se bild 0.7 MB)
———— LLSb5, 1700–1820,
———— LLSb3, 1721–1820, (Se bild 0.7 MB)

Ladruinen på Olersas backe straxt öster om Strandbäcken, nära järnvägen 60.46417, 14.67028
   En tyvärr sammanrasad lada, byggd av rundtimmer, men sexkantiga knutskallar utan underhak, med långdrag, tillhörig Erkes Olars (Marken har förr hört till Patron Pers). Gåtspåren är på vänstersidan bortsågade och på höger sekundärt borrade, men verkar ursprungligen ha varit av stjärttyp. Byggnaden mäter 3.6 m × 4.0 m. Bygganden bör ursprungligen ha varit ett gårdshus med okänd funktion
   Fyra prov OLEsB1, OLEsB2,OLEsB4,OLEsB5 av relativt frodvuxet talltimmer har kunnat dateras till 1738 (sista växtår). Ladan kan därför antas vara byggd ca 1739, vilket innebär att den är en av de äldsta byggnaderna i byn. Den är reparerad vid minst ett tillfälle i slutet av 1800-talet. Syllstockarna på västra gaveln och södra långsidan är av gran, och kan dateras till ca 1886 eller något år därefter (vankanten osäker p.g.a röta se: OLEsB6, OLEsB7). En kvarvarande takås, också av gran, växte sista året 1895 (OLEsB8d).

TA febr. 2003, uppdaterad dec. 2018

2 1 1680 1690 1700 1710 1720 1730

000 1 Ladruin på Olesas backe vid strandbäcken, Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1439 1679 1738 . 000 3 Torbjorn Axelson .
———— OLEsB2, 1676–1738,
———— OLEsB5, 1679–1738,
———— OLEsB1, 1680–1738,
———— OLEsB4, 1692–1738,
2 1 0.2 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890

000 1 Ladruin på Olesas backe vid strandbäcken, Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1439 1781 1895 . 000 3 Torbjorn Axelson .
———— OLEsB7, 1800–1885,
———— OLEsB6, 1781–1886,
———— OLEsB8d, 1800–1895,

Påbyggd lada vid vägen till "Ängsmyran"
60.46514, 14.66375

En vältimrad byggnad som antagligen varit ett gårdshus med okänd funktion. Den ursprungliga byggnaden har kompletterats med ett timrat stall(?). Ladan är av bilat, rödfärgat timmer. Knutarna är inklädda med bräder, men man kan ändå se att knutskallarna på huvuddelen är av sexkanttyp och knutarna rännknutar, medan de är av den vanliga rektangulära typen med dubbelhaksknutar på tillbyggnaden. Långdrag finns. Byggnaden mäter 4.3 m × 4.3 m plus påbyggnaden om 2.1 m. Tre åsar finns och långsidan består av 17 varv. Eftersom båda dörrarna är låsta (2018 igenspikade), har endast ett fåtal utsidiga prov tagits, dock fördelade på alla de tre åtkomliga sidorna av huvuddelen. Dessa pekar alla mot mitten av 1770-talet (prov LVAM1-4a). Den yngsta uppmätta ringen är vuxen 1776, och sannolikt till vankant. En viss osäkerhet råder dock p.g.a den yttersta vedens skörhet på samtliga prov. Sannolikt byggdes ladan ca 1777. Den tillhör "Jons Lasses" i Forsen. Lars Ersson, som tog över gården efter sin far Erik Jönsson, gifte sig 1775.


TA febr 2003, uppdaterad dec. 2018, juli 2020

2 1 0.2 0.1 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

LMAV 1 Lada med stall vid Nises väg, Forsen, Floda sn W PISY LMAV 2 SWEDEN Scotch pine 350M 6028N1439E 1607 1776 LMAV 3 Torbjorn Axelson
———— LVAM1, 1705–1764, +>3, vittrad yta (Se bild 1.4 MB)
———— LVAM2, 1678–1769, +ca5 (Se bild 1.4 MB)
———— LVAM6, 1609–1770, +ofullst. ej vk (Se bild 3 MB)
———— LVAM4, 1607–1773, (Se bild 1.4 MB)
———— LVAM3, 1693–1774, (Se bild 1.4 MB)
———— LVAM5, 1694–1775, (Se bild 3 MB)
———— LVAM7, 1660–1776, (Se bild 3 MB)

Liten rundtimmerlada på älvbrinken mitt för "Ängsmyra"
60.46528, 14.66319

En ganska liten, välhållen rödfärgad rundtimmrad lada med de vanliga enkla ladknutarna utan långdrag som mäter 2.6 × 3.2 m, har 5 åsar och vars långsida består av 15 varv. Den står nära älven, i närheten av en liten stuga i älvkanten, och en lite större lada på andra sidan vägen (föregående). Den är av relativt grovt talltimmer (en granstock - avstannad i växten, varför exakt fällningsår inte kan fastställas, dock tidigast 1787 - påträffades dock bland de undersökta stockarna, RTLJoL3). Dörröppningen finns på gaveln och har djupa, kilformade gåtspår. Taket är av gråa betongpannor. Då talltimmret kan dateras till 1791 (sista växtår se prov JoL911-26, 11 redovisade prov) torde ladan vara byggd 1792. Inga senare tillkomna stockar har upptäckts och möjligen saknas också flyttmärken. Ristningar av betydelse saknas också. Att döma av Storskifteskartan 1806 stod den dock då ännu ej på platsen (en liten lada finns dock markerad i närheten). Den bör således vara flyttad efter Storskiftet. Eftersom man inte tycks ha kompletterat eller ersatt något vid flytten, går det inte att se när det skedde. Att den inte tycks ha gjorts om eller reparerades vid flytten kan dock peka på att det skedde snart efter storskiftet (1813). Den var ju då endast ca 20 år gammal. Ladan hör till Jons Lasses i Forsen.


TA febr 2003, febr, mars 2007, dec 2018

2 1 0.2 0.1 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

000 1 Lilla rt-ladan vid älvstranden vid Nises väg,Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Oicea abies 200-350M 6028 1439 1597 1782 . 000 3 Torbjorn Axelson .
———— RTLJoL3, 1597–1782, (Se bild 1.9 MB)
2 1 0.2 0.1 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

000 1 Lilla rt-ladan vid älvstranden vid Nises väg,Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Scotch pine 200-350M 6028 1439 1673 1791 . 000 3 Torbjorn Axelson .
———— JoL924a, 1674–1790, varv 14 (inkl syll), västra sidan (Se bild 2.9 MB)
———— JoL911a, 1673–1791, fd RTLJoL1 (Se bild 1.9 MB)
———— JoL916a, 1681–1791, fd RTLJoL6 (JonsLasses Lada 9. Rundtimmerladan vid älven mitt för ängsmyra (Se bild 0.5 MB)
———— JoL921a, 1686–1791, varv 11 (inkl syll), västra sidan (Se bild 2.9 MB)
———— JoL914a, 1691–1791, fd RTLJoL4 (Se bild 1.9 MB)
———— JoL923a, 1695–1791, varv 13 (inkl syll), västra sidan (Se bild 2.9 MB)
———— JoL926a, 1696–1791, 1:a (av 5) takåsen från väster (Se bild 2.9 MB)
———— JoL915a, 1696–1791, fd RTLJoL5 (Se bild 1.9 MB)
———— JoL922a, 1697–1791, varv 12 (inkl syll), västra sidan (Se bild 2.9 MB)
———— JoL912a, 1699–1791, fd RTLJoL2 (Se bild 1.9 MB)
———— JoL925a, 1699–1791, varv 15 (inkl syll), d.v.s översta varvet på västra sidan (Se bild 2.9 MB)

Liten hög lada söder om järnvägen vid "Ängsmyra"
60.46389, 14.66556

En liten men ovanligt hög lada, vars dörr är satt vid vänstra kanten av gaveln. Gåtspåret till höger om dörren är mestadels fyrkantigt inhugget, men i någon av stockarna borrat med två intillliggande hål, troligen med smalt spiralborr. Golvet är av sågade plankor. Den mäter 2.3 m × 3.4 m, har 5 åsar och långsidan består av 18 varv. På vägg D ser stockarna 1-6 och 12 nyare ut, medan 7-11 och 13-17 (18?) är vända och ser äldre ut. Ursprungligen kan ladan ha haft omkring 11 varv. Ett otydligt årtal 1714?! finns, men torde knappast vara korrekt. Taktäckningen är av tegel.
Flera borrprov har tagits ut, dels ur det äldre timret, dels ur det yngre dels ur den kraftiga syllstocken, som ladan vilar på. Syllstocken är av tall, medan övriga undersökta stockar (6 st.) alla är av gran. Syllstocken är troligtvis en torrtall att dömma av den kraftigt blånade splinten och det tynande växtsättet, som dog tidigast 1860. De äldre granstockarna gick att datera(angsmN1a, 2a, 6a) med yngsta uppmätta ring från 1785. Yngsta ring i de nyare granstockarna (angsmN3a, 4a, 5a) är från 1862 (syllstocken är kanske samtida med detta virke). Ladan som tillhör "Jons Lasses" i Forsen bör därför till stor del vara byggd av en äldre lada från ca 1786 vilket kan ha skett ca 1863, men placeringen nära järnvägen kanske skett efter att denna byggdes? Kanske det sågade plankgolvet tillkom vid denna eventuella flytt?


TA, febr 2003, febr 2007, dec 2018

2 1 0.2 0.1 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

000 1 rundtimmerladan vid Ängsmyra/järnvägen,Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Pinus sylvestris 200-350M 6028 1439 1605 1854 . 000 3 Torbjorn Axelson
———— AngsmN0a, 1605–1842, +>10, trol torrtall Syllstock (Se bild 4.6 MB)
———— AngsmN0b, 1808–1854, +>5 (Se bild 4.6 MB)
2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

000 1 rundtimmerladan vid Ängsmyra/järnvägen,Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Picea abies 200-350M 6028 1439 1697 1862 . 000 3 Torbjorn Axelson
———— angsmN6a, 1717–1777,
———— angsmN1a, 1705–1781,
———— angsmN2a, 1697–1785,
———— angsmN4a, 1762–1860,
———— angsmN5a, 1764–1861,
———— angsmN3a, 1768–1862,

Mosslada på "Ängsmyra", straxt söder om föregående
60.46306, 14.66486

En mosslada (för torvströ) vars nuvarande utseende torde vara sentida, med plåttak och röste av bräder och det bakre väggbandet tillverkat med motorsåg. Dörren är placerad på långsidan. , har dock timmer (både tall och gran), som kan dateras till 1827 (sista växtår - se granprov AngmEs3 och AngmE2B nedan). Ladan, som är av rundtimmer, med de vanliga ladknutarna och inget långdrag, timrades från början antagligen 1828, men var då förmodligen en vanlig ängslada och stod på en annan plats. Ladan mäter 3.8 m × 3.2 m där gaveln är den längre. Sidan har haft 13 varv,varav 1.5 är nedsjunkna. Rester av ett golv av brädor finns, men är mestadels bortruttnat. Det finns två serier flyttmärken på insidan, en med upp och nedvända grova rommerska siffror (inte de vanliga strecken alltså) och en med timmer-blyertspenna.


TA febr 2003, uppdaterad dec 2018

2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

000 1 Östra mossladan på Ängsmyra,Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Picea abies 200-350M 6028 1439 1696 1828 . 000 3 Torbjorn Axelson
———— AngmE2B, 1696–1827,
———— AngsmE3D, 1722–1827, (Se bild 2 MB)
———— AngmEs3, 1728–1827,
2 1 0.2 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

000 1 Östra mossladan på Ängsmyra,Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Pinus sylvestris 200-350M 6028 1439 1644 1820 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— AngsmE2D, 1644–1765, (Se bild 2 MB)
———— AngsmE3B, 1729–1820,

Mosslada på "Ängsmyra", vid stigen sydväst om föregående

En liten mosslada, som ger ett ålderdomligt intryck även om dess översta varv uppenbarligen är sentida. Den mäter 2.5 m × 3.3 m och har minst två uppstättningar flyttmärken, på insidan en med huggna streck och en med rödkrita. Den har 6 åsar (nockåsen dubblerad). Sidorna består av 16 varv, där det första är helt nedsjunket och försvunnet. Vid ingången har den initialer, som av stilen kan sägas vara från 1700 och 1800-talen EJ(öns)46, BJ(öns?)D AKD LN (L som runtecknet och N spegelvänt), och något skrivet på 1930 och/eller 1940-talen. Knutskallarna är flera gånger snedhuggna efter trädfällningen, och dörren sitter på vänstra kanten av gaveln.* Gåtspåret på den återsåtående sidan är inkluvet. Ladan är huvudsakligen av gammalt grantimmer där flera av stockarna är tätt fårade av insektsgångar (blåhjon?).

Det ursprungliga grantimmret har i tre fall kunnat dateras till 1722-23 (AngS8, AngsmS2, AnSB4ac), och i ett fall till tiden där omkring (AngS23a, 1716+minst 5 omätta). En tätvuxen tallstock (AngSp12a) med yttersta ring från 1913 finns lågt i A-väggen. Det sentida tallvirket i de översta varven och röstena kan dateras till sommaren 1982 (AngsmS0 och AngsmS1), då det nu mycket dåliga taket av brädor (bakar) bör ha gjorts. Eftersom ladan syns på Lantmäteriets ortofoto 1960, så är virket 1982 en reparation på plats, medan dateringen 1913 troligen kan häröra från en omtimring när ladan flyttades ut på myren där den nu står och blev mosslada. Ladan tillhör "Jons Lasses" i Forsen.

* Dörren saknas 2018.


TA april 2003, febr 2007, dec 2018

2 1 0.2 0.1 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

000 1 Södra mossladan på Ängsmyra, Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Picea abies 200-350M 6028 1439 1628 1722 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— AngS23a, 1660–1716,
———— AngsmS2, 1580–1722,
———— AnSB4ac, 1628–1722,
———— AngS8, 1641–1722,
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

000 1 Södra mossladan på Ängsmyra, Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Pinus sylvestris 200-350M 6028 1439 1700 1913 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— AngSp12a, 1700–1913, (Se bild 1.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

000 1 Södra mossladan på Ängsmyra, Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Pinus sylvestris 200-350M 6028 1439 1917 1982 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— AngsmS0b, 1917–1981, (Se bild 2.5 MB)
———— AngsmS1, 1930–1981, +ofullst (Se bild 1.8 MB)
———— AngsmS0a, 1917–1982, (Se bild 2.5 MB)


Lada (fd stall eller fejs?) på Koppslamyra straxt söder om Heo.


En mestadels taklös och förfallen lada, som tycks ha varit ett fejs e.d, finns söder om kraftledningen inte långt från Pers stuga vid Heo. Inre mått 3,9m x 3,1m. Åtskilliga prov har tagits men bara ett mindre antal har kunnat dateras, emedan de övriga var alltför frodvuxna. De daterbara visar att det mesta timret är fällt 1763-64 (SHeo11, SHeo16, SHeo23, SHeo25). Ett granstock (troligen en takås - SHeo24) är dock fälld 1809-10. Detta är alltså en av de äldsta byggnaderna i området, men tyvärr knappast längre möjlig att rädda. (dec 2018: Byggnaden är taklös.)

TA april 2003

Uppdatering jan 2022

En ny genomgång av proverna visar att det frodvuxna talltimret passar ömsesidigt och att det kan dateras med yttersta årsring till

Uppdaterad jan 2022

2 1 0.2 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760

000 1 lada/fejs söder om Heo, Forsen PISY 000 2 SWEDEN Pinus sylvestris 200-350M 6028 1439 1693 1763 000 3 Torbjörn Axelson
———— SHEO14, 1717–1760, ytan skadad (Se bild 1.6 MB)
———— SHEO21, 1715–1761, PISY, ytan skadad (Se bild 1.5 MB)
———— SHEO16, 1711–1762, (Se bild 1.6 MB)
———— SHEO13, 1716–1762, vk (Se bild 1.6 MB)
———— SHEO15, 1721–1762, (Se bild 1.6 MB)
———— SHEO12, 1722–1762, vk (Se bild 1.6 MB)
———— SHEO11, 1693–1763, (Se bild 1.6 MB)
2 1 0.2 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 2 1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

SHEO 1 lada/fejs söder om Heo, Forsen PCAB SHEO 2 SWEDEN Picea abies 220M 6028 1439 1625 1896 SHEO 3 Torbjörn Axelson SHEO #### CDendro=9.7 August 26 2021; licensedTo=Torbjörn Axelson;
———— SHEO25, 1696–1762, (Se bild 1.5 MB)
———— SHEO23m, 1625–1763, SHEO23a+SHEO23b;
———— SHEO24, 1714–1809, (Se bild 1.5 MB)
———— SHEO22, 1853–1896, +ofullst PCAB (Se bild 1.5 MB)


Lada på Koppslamyra straxt söder om Heo, i skogen ganska nära föregående
60.46458, 14.65639

En relativt välhållen lada, av rundtimmer och försedd med tegeltak, och med dörr på långsidan. Timret verkar mestadels vara av gran, som har yttersta årsring från 1808 (3Heo11-16), även om ett par tallstockar också hittades, med sista mätta ringar från 1752 respektive omkring 1790.

Uppdatering dec 2018: Ladan mäter 5.1 × 3.3 meter, är 17 varv inklusive syll (på framsidan saknas dock syllen). Golvklovor. Endast en ås. Dörren har kraftiga gåtar, där stockändarna tagits ur på utsidan och spikats mot dessa från sidan. Dörrkonstuktionen liksom taket ger vid handen att ladan i dess nuvarande form är ganska sentida. Årtalet 1935 finns och avser möjligen dörren. Kan den vara sammansatt av två eller fler lador?

Koppslamyra räknades till skogsmarken vid Storskiftet 1806-13, och tilldelades inte någon särskild, utan slogen tycks ha tillfallit byalaget samfällt. Av av vad som framgår av av Revboken hade ingen i Ovanm-Handb-Forsen 1765 någon slog på Koppslamyra, såvida namnet inte ändrats. Ladan har säkert ursprungligen byggts på annan plats.

TA febr 2005, febr 2007, dec 2018

2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

000 1 rundtimmerlada söder om Heo, Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Picea abies 200-350M 6028 1439 1723 1808 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— 3Heo11a, 1723–1807, (Se bild 3.5 MB)
———— 3Heo14a, 1732–1807, (Se bild 3.5 MB)
———— 3Heo16a, 1721–1808, (Se bild 3.5 MB)
———— 3Heo15a, 1732–1808, (Se bild 3.5 MB)
———— 3Heo13a, 1737–1808, (Se bild 3.5 MB)
———— 3Heo12c, 1754–1808, (Se bild 3.5 MB)

Ladan är invuxen, och svår att göra rättvisa
med kameran!
Dörren på södra gaveln. Pojken tittar på
den otydliga inskriften "AA".

Lada på Koppslamyra söder om "fejset" ovan
60.46389, 14.65528

En taklös lada, 3,9m x 3,1m (inre mått), vars första sju varv är av från början obarkat granvirke (att döma av de mycket omfattande maskgångarna), och de återstående av bilat talltimmer med raka knutshak utan katt, som tidigare varit något finare än en lada. I stället för dörrgåtar används fyra smala klovor som spikats fast med två mycket kraftiga spikar i vardera klovan. Dessa "gåtklovor" sammankopplar de båda timmertyperna, och bör ha tillkommit när ladan ställts på sin nuvarande plats. På utsidan återfinns två ristningar, en på bakre gaveln diagonalt från dörren på första bilade stocken, med stora bokstäver "AAS1869" och på långsidan närmast dörren en otydlig inskription, troligen "AA" (första tecknet något osäkert). I båda inskriptionerna har "A" mjukt rundade staplar och nedåtvinklad "tvärslå". Det obarkade granvirket kan dateras till 1863 samt en ofullständig årsring för 1864 (2Heo11a-14a). Det återanvända bilade tallvirket har yttersta årsringar från 1839 eller 1840 (2Heo16-19). Gåten har extremt tät ytved, men är tidigast från ca 1850. Tallvirket har mestadels ganska dålig passning mot den lokala referenskurvan. Ladan torde vara sammansatt av två halva byggnader, som kanske blivit delade på detta sätt vid något arvsskifte?

TA febr. 2007, dec 2018

2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

000 1 Hopplockad lada söder om Heo, Forsen PISY . 000 2 SWEDEN Pinus sylvestris 200-350M 6028 1439 1683 1850 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— 2Heo16, 1683–1839, + 1 omätt (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo18a, 1705–1839, Yttersta delen osäker (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo19a, 1728–1839, (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo17a, 1704–1840, (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo15, 1718–1850, gåt. Yttersta delen mycket osäker - kan vara +5 ringar? (Se bild 5.6 MB)
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

000 1 Hopplockad lada söder om Heo, Forsen PCAB . 000 2 SWEDEN Picea abies 200-350M 6028 1439 1767 1863 . 000 3 Torbjörn Axelson
———— 2Heo13b, 1767–1841, (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo11a, 1776–1862, Västra väggen 3 stocken rund gran + 1 ofullst ring (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo13a, 1766–1863, Väster sida stock 5 (rund obarkad gran). 1 ofullst ring omätt (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo12a, 1775–1863, V sida 4 stock av obarkad gran. 1 ofullst ring omätt (Se bild 5.6 MB)
———— 2Heo14a, 1799–1863, Västsida stock 6 - obarkad gran + 1ofullst ring (Se bild 5.6 MB)

Övriga daterade lador i eller från området

Pittes lau väster om Heo 60.46637, 14.64694, ca 1763, ca 1813, och ca 1891. Se dateringsrapport
Bergmans bastu, f.d lada vid stranden längst åt nordost på Heo, 60.46736, 14.65056. Se dateringsrapport
Liten rundtimmerlada från ca 1777 som slutat som torvlada på västra delen av ängsmyra 60.46316, 14.65759. Se dateringsrapport
Lada, fd gavelhärbre på Heo, 60.46635, 14.65161
Lada av stugtimmer vid Pers stuga, 60.46593, 14.65535
Pers stuga, 60.46583, 14.65500