Daterade objekt - Gärdslöa kvarnar, Högsrums kvarnar, Övra Sandby kvarnar (Bredsättra sn)

Väderkvarnarna i Föra socken på norra Öland


av Torbjörn Axelson
(version 1.0.3, aug 2009)
Ovanför hästen på en kvarn i Östra Greda skymtar två av kvarnarna i Husvalla.
För att få ett lite vidare perspektiv på Ölands kvarnar, begav jag mig efter en del kartstudier iväg några kvällar i juli 2006, för att titta lite närmare på Föras kvarnar. De är inte bara många - över trettio - utan de har också tillkommit under en längre tid, och i mindre utsträckning försvunnit än i andra socknar. När antalet kvarnar på resten av Öland rasade under perioden 1820 till 1950, så ökade det istället kraftigt i Föra, med så mycket som 49% (kompenserat för gränsjustering). Motsvarande siffra för t.ex Gärdslösa är en minskning med 77%! Föra hade år 1950 58 kvarnar, av vilka drygt hälften eller ca 31 st nu (2006) återstår. Flera av kvarnarna är flyttade till Föra under 1800-talet, men vissa är också byggda långt in på 1800-talet. Av dessa skäl är beståndet i Föra mer heterogent än i t.ex Gärdslösa.

När jag började studierna av Föra kvarnar, hade jag tyvärr inte sett den sammanställning, som gjorts i boken Föra från kust till kust, Föra hembygdsförening 1987 ss. 152-156, utan gjorde en självständig numrering. Av praktiska skäl och eftersom jag är lite osäker på några av kvarnarna, har jag valt att behålla min egen numrering inom parentes, men göra uppställningen enligt bokens ordning. Kartan längst ner följer tills vidare dock enbart min numrering. Jag refererar konsekvent bokens noteringar om kvarnarnas tillkomst, men har uteslutit alla uppgifter som rör ägande. Jag har själv samlat in och noterat uppgifter om främst kvarnarnas "underreden". Några av kvarnarna har jag undersökt dendrokronologiskt. Resultaten noterar jag, och själva mätserierna biläggs längst ner på denna sidan i så kallat Tuscon-format, för att möjliggöra granskning av resultaten. Jag hoppas att vid senare tillfälle kunna komplettera provtagningarna beträffande några kvarnar, där en dendrokronologisk undersökning i något avseende kan bedömas ge intressanta resultat.
1. Gel. (FK27)
Kvarnen är flyttad från Vannborga, Köping sn (enl. Föra 1987 s.153, nr. 1). Brostockarna, som förstärkts med extra bjälkar som bultats fast på undersidan, ligger direkt på den runda stubben. Fyra stöttor finns. Hörnstolpar och övriga bärande delar är av ek. Ett prov togs ur stubben (FK271a). Den yttersta årsringen i detta växte 1686, men möjligen finns delar av 1687 års ring också kvar. Med 15 bevarade splintringar, kan man anta att trädet sannolikt är är fällt före 1690. Det starka korrelationsvärdet mot Ölandskurvan pekar på att virket med stor sannolikhet vuxit på Öland. Denna kvarnstubbe hör därmed till de allra äldsta eftersom få, om några, blev kvar efter danskarnas plundringar på 1670-talet.

1. Kvarnen i Gel. (FK27)Stubben från ca 1687 (FK27).2. Hjelmstad (öster om gamla landsvägen) (FK26)
Kvarnen renoverades 1992. Brostockarna vilar omedelbart på den runda stubben. Att döma av spåren på den runda överdelen av stubben, inuti kvarnen, har brostockarna tidigare skavt högre upp, vilket tyder på att en mellanläggsram funnits i en tidigare "version" av kvarnen. Kvarnen uppges vara byggd på 1840-talet (Föra 1987 s.153 nr.2). Bron täcks av en kalkflisa. Hörnstolparna är nog av tall. Jordträ, stöttor och häst är nya.3. Hjälmstad (öster om väg 136 mitt emot infarten till Lofta) (FK25)
Rund stubbe på vilken brostockarna ligger utan mellanläggsram. Alla bärande delar inklusive häst och hörn är av ek. Fyra stöttor. Sägs vara flyttad från S. Greda i slutet av 1800-talet, men ursprungligen från tidigt 1800-tal (Föra 1987 s. 153 nr.3). Ingen dendrokronologisk undersökning är gjord.

2. Hjelmstad. (FK25)3. Hjelmstad. (FK24)


4. Lofta. (FK29) (bakom en gård).
Vinglös kvarn på stenfot. Stubben har rund överdel, och en stor mellanläggsskiva som ligger mellan stenfoten och brostockarna. Denna ovanliga konstruktion möjliggör antagligen användning av en stubbe som inte är tjockare än vad den inre/övre delen av stubben är. Bron täcks av en stenflisa. Kvarnen uppges vara byggd på 1820 talet och hitflyttad från okänd ort (Föra 1987 s. 153, nr 4). En dendrokronologisk undersökning kunde vara av intresse.

4. Den ovanliga "mellanläggsramen". I ovankanten syns de båda
brostockarna med hästen emellan sig. (FK29)


5. Lofta(?). (FK28)
Möjligen är denna kvarn en annan än den såsom nr 5 i Föra 1987 s. 153 beskrivna kvarnen, som där sägs endast ha stommen kvar. Denna kvarn är välhållen och brostockarna vilar direkt på stubben, som är bilad på fyra sidor. Jag är intresserad av hur det förhåller sig med denna kvarn, så berätta gärna för mig i ett mejl! Är det samma kvarn eller är denna hitflyttad senare?

4. Lofta. (FK29)5. Lofta. (FK28)
6. Östra Vässby (FK10)
Större kvarn med två stenar på en gårdstomt. Skall vara hitflyttad från Törneby, Köping sn, 1915 (Föra 1987 s.154 nr6)


7. Östra Vässby (FK11)
Mindre kvarn med rund stubbe på vilken brostockarna ligger utan mellanlägg. Hörnstolparna är av tall, men jordträ, stöttor, brostockar och häst är av ek. Kvarnen har antagits vara byggd omkring 1830 (Föra 1987 s. 154 nr. 7), vilket i stort sett kan bekräftas dendrokronologiskt: Två prov togs ur stubben (FK111a, b) vilka båda har yttersta mätta ring från 1820. Det ena provet har dock även en möjligen hel ring från 1821. Eftersom ringarna är relativt breda och splintringarna ca 15, så torde provet gå till eller nära vankanten. Kvarnstubben kan således antas vara gjord tidigast hösten 1821 och knappast senare än ca 1824. Då korrelationsvärdena mot ölandskurvan i huvudsak är bra, är virket antagligen vuxet på Öland.

7. Östra Vässby (FK11)8. Östra Vässby (FK09)
Kvarnen som har årtalet 1913 inskuret på hjärtstocken, vilket är året då den flyttades från Persnäs. Det har antagits att den ursprungligen är från 1800-talets början. (Föra 1987 s.154 nr. 8) Den renoverades 2002. Stubben är rund och tjock, med rund överdel på vilken jordträna ligger utan mellanläggsram. Jordträna och de fyra stöttorna är av ek men hörnstolparna av tall. Jag tog ett prov ur stubben, vilket visar sig ha yttersta hela ring från 1724, med 1725 års ring synlig. Detta kan vara vankant, men det kan heller inte uteslutas att ytterligare någon ring skavts bort. Stubben är från tidigast hösten 1725 eller åren närmast därefter. En liten bit från kvarnen ligger en gammal gångås, som får antas ha blivit utbytt vid senaste renoveringen. Två prov togs ur denna, varvid de yttersta ca 10 ringarna på vardera provet dock var så spröda att de föll sönder. Den yttersta återstående hela ringen är på båda proven från 1891. Gångåsen bör därför vara från ca 1900, men knappast så sent som 1913, varför man kan förmoda att den följt med vid flytten. Korrelationsvärdena mot referensen är mycket goda och virket i gångåsen får därför antas vara öländskt.


6. Östra Väsby. Stor kvarn med dubbla stenar. (FK10)8. Östra Väsby. Kvarn med stubbe från ca 1725,
som flyttats 1913 och renoverats 2002. (FK09)


8. Hjärtstocken. 1913 flyttades kvarnen (FK09)


8. Gamla gångåsen från omkring 1900 (FK09)9. Östra Väsby, Östergården, ca 500 m sydost om byn (FK12)
Kvarnen är vinglös. Bild från luften finns tidigare publicerad, då med vingar (Föra 1987 s. 152).


10. Djupvik (FK30)
Flyttad från Löt 1888. (Föra 1987 s.154 nr. 10)9. Östra Vässby, Östergården. (FK12)
(Närmare än så här kom jag inte denna gång...)
10. Kvarnen i Djupvik. (FK30)11-12.
(ej återfuna - vet någon exakt var de stod och om det finns några spår kvar, när de försvann och vart så meddela mig gärna i ett mejl!)


13. (FK13)
Flyttad till hembygdsgården från närbelägen plats (Föra 6:5 Sandal, , ca 600 m från nuvarnade plats.), 1978. Kvarnen skänktes till hembygdsföreningen 1974. (Föra 1987 s. 154, nr 13, "Gröna kartan" 1973 samt brev fr. J.E.Engström nov. 2008). Prov togs 14 april 2009 ur stubben (FK131, ek) och ur en brostock (FK132, tall). Den yttersta, ofullständiga ringen i stubben är från 1761, medan provet ur brostocken inte kunnat dateras.


14. Lunderna (FK24)
Kvarnen har blivit sommarstuga med stor veranda...
Den har åtta stöttor och hästen är av ek


13. Vid hembygdsgården. (FK13)14. Lunderna. (FK24)

15. Östra Greda (FK15)
Stor kvarn med dubbla stenar. Stubben är något bilad. Mellanläggsram saknas och brostockarna vilar direkt på stubben. De fyra stöttorna, jordträna, hörnstolparna och den avbrutna hästen är alla av ek. Kvarnen flyttad från Borgholm 1921 (Föra 1987 s. 154 nr 15). Årtalet inristat på Hjärtstocken.

15. Östra Greda (FK15)15. Interiör. Bilden visar hjärtstocken, översta delen
av stubben och undersidan av det andra stenparet. (FK15)
16. Östra Greda (FK16).
Stubben är rund. Mellanläggsram av ek. Åtta stöttor, jordträn, hörn och häst är av ek. Flyttad från Marsjö 1938 (Föra 1987 s.154 nr 16).17. Husvalla (FK17)
Liten kvarn med stenfot. Hörnen, som är synliga utifrån är liksom hästen av ek. Årtalet 1721 uppges finnas inskuret (Föra 1987 s.154 nr 17)

16. Östra Greda (FK16)17. Husvalla. (FK17)


18. Husvalla (FK19)
Liten nyrenoverad kvarn med stenfot.19. Husvalla (FK20)
Belägen nära föregående. Kvarnen som har stenfot är antagligen inredd till "sommarstuga". Lykta och stenar ligger utanför. Hästen är av ek.

18. Husvalla (FK19)19. Husvalla. (FK20)

20(?). Vid gården ca 1 km öster om Husvalla
(kan här möjligen vara förväxlad med nr 21 - påpeka gärna hur det förhåller sig!) (FK21)
Kvarnen, som har stenfot, är mycket förfallen. Tros vara byggd i Gillberga 1816 och flyttad till Östra Greda 1839 och till Husvalla 1938 (Föra 1987 s. 154 nr 20).

20(?). Husvalla (FK21)


21(?). Sammanrasad kvarn med stenfot
(kan här möjligen vara förväxlad med nr 20 - påpeka gärna hur det förhåller sig!)(FK22)
Kvarnen är helt sammanrasad. Stubben av ek står kvar, häst och brostockar lika så. Övriga delar ligger kringströdda på marken. Jag tog prover ur en brostock (FK223a, b) och ur hjärtstocken (FK228a). De går att datera med yttersta ring till 1851 respektive 1853 + vårved för 1854 (ej samma träd), men korrelationerna är dåliga, och det kan inte uteslutas att virket kommer utifrån. Någon eller några ytterligare ringar skulle möjligen kunna ha nötts bort, men kvarnen bör ha blivit byggd i mitten av 1850-talet, av virke som ändå troligast fälldes sommaren 1854. Enligt uppgift skulle den dock vara byggd 1840 (Föra 1987 s. 155 nr21), vilket alltså är en något för tidig datering, såvida jag alltså inte förväxlat den med föregående).

21. Detta är vad som återstår av kvarnen (juli 2006). (FK22)

21. Gångås och hjul. (FK22)
22. Långt ut mot sjön, öster om Husvalla (FK23)
Hjul och stenar etc borttagna och kvarnen enkelt inredd som övernattningsstuga. Förvaringslåda under bron. Brostockarna av tall vilar på den runda stubben utan mellanläggsram. Jordträn och de fyra stöttorna är av ek. Hela "underredet" är fyllt med större runda stenar, antagligen för att förhindra kvarnen från att blåsa omkull. Kvarnen uppges vara byggd i Askelunda (Alböke sn) 1857 och flyttad till nuvarande plats 1929 (Föra 1987 s. 155 nr. 22).


23. Husvalla (Enskog) (FK18)
Kvarn med rund stubbe på (sommar)stugetomt norr om vägen. Uppges vara flyttad från Askelunda (Alböke sn) i början av 1980-talet (Föra 1987 s. 155 nr 23). Kvarnen är ej markerad på karta 1973.

22. Husvalla (FK23)23. Husvalla. (FK18)

24. Uggletorp (öster om landsvägen). (FK05)
Liten röd kvarn med knotig stubbe som ej bilats. Hörnstolparna är av tall. Brostockarna vilar på en mellanläggsram av ek. En eller två extra stöttor finns. Enligt uppgift byggd på 1760-talet, och flyttad inom byn (Föra 1987, s.155, nr 24)

24. Uggletorp (FK05)
25. Uggletorp, väster om stora vägen (FK31)
Större kvarn med dubbla stenpar. Uppges vara flyttad från Småland 1884 (Föra 1987 s.155 nr 25) - årtalet inskuret i hjärtstocken. Kvarnen är tämligen nyrenoverad.

25. Uggletorp (FK23)25. Interiör. (FK18)
26. Emetorp (foto saknas)
Uppges vara ombyggd till sommarbostad. (Föra 1987 s.155 nr 26)


27. Folberga (söder om byn). (FK04)
Flyttad i mitten av 1800-talet från Spångebro, Löts sn (Föra 1987, s. 155)
Kvarnen är ovanlig genom att såväl den runda stubben som ett av jordträna, hörnstolparna och hästen är av tall. Mellanläggsram mellan stubbe och brostockar finns. Bron består av en kalkflisa. Fyra stöttor.
Den 4 april och den 14 juli 2009 togs prover ur ett antal virken i kvarnen, nämligen ur stubben, båda jordträna och ena brostocken. Yttersta mätta ringen i stubben (eventuellt vankant) är från 1780 (FK041a,b, tall). Yttersta mätta ring i jordträet av tall (FK042a) är från 1734, men då endast ca 5 ringar är splint, torde den tidigaste möjliga dateringen vara ca 1770. Inget hindrar att stocken är samtida med stubben. Det andra jordträet (FK043a) är av ek och har yttersta bevarade ring (troligen vankant) från sommaren 1914. Brostocken (FK044a) kan dateras mot östskånskt material till 1880. Stocken är troligen inte lokalt virke. En möjlig tolkning av dessa resulat kan vara att kvarnen ursprungligen byggdes av tall efter 1780, och att flera av de ursprungliga delarna efterhand ersats av motsvarande av ek.

27. Folberga (FK04)27. Stubbe och ett jordträ och stöttor av tall (FK04)28. Ingelstad (vid vägen mot Uggletorp). (FK06)
Större kvarn med två par stenar (Föra 1987 s. 156, nr 28). med åtta stöttor och mellanläggsram. Alla de utifrån synliga bärande delarna är av ek. Uppges vara byggd 1787, och flyttad från Timmernabben och uppförd på nuvarande plats 1882 (ibid).


29. Ingelstad, söder om byn, ca 150 m väster om stora vägen (FK14)
Av kvarnen som 1987 uppges vara i dåligt skick återstår 2009 endast stubben ännu stående på jordträn och stubbstöttor, och en bit därifrån ligger gångås med kronhjulet på marken. . Prov togs ur stubben och ett jordtrö samt ur gångåsen. Provet ur stubben (FK141a) har yttersta ring från 1760, och möjligen är det vankant. Stubben är troligen tillverkad under första hälften av 1760-talet, tidigast 1761. Provet ur jordträet (FK142) har yttersta bevarade ring från 1745, men saknar splintved. Om man antar att splintveden nötts bort, så ligger splintvedsgränsen omkring 1745, vilket gör att trädet bör vara fällt i intervallet 1755-69. Den kan alltså mycket väl vara samtida med stubben. Korrelationen mellan proven är hög, men de är knappast från samma träd, men kan mycket väl vara från samma bestånd. Provet ur gångåsen har 9 splintringar. Yttersta mätta ring kan vara från 1839, men dateringen är mycket svag. Om den är riktig har gångåsen bytts ut på 1840-talet.


29. Ingelstad (FK14). Den kvarstående stubben28. Ingelstad (FK06)30. Ingelstad (FK07)30. Ingelstad. Invid östra vägen, på västra sidan. (FK07)
På den runda stubben vilar brostockarna utan mellanläggsram. Jordträna, de fyra stöttorna och hästen är av ek, liksom hörnstolparna på vingsidan, medan de på brosidan är av sågat barrträdsvirke. Kvarnen uppges vara från mitten av 1700-talet (Föra 1987 s. 156, nr 30).

31. S. Greda. (FK08)
Liten kvarn med rund stubbe och mellanläggsram och åtta stöttor. Den uppges vara byggd 1810(Föra 1987 s. 156, nr 31)


32. Torp (FK03)
Grå större kvarn vid sommarstuga, som uppgivits vara byggd i slutet av 1700-talet (Föra 1987 s.156, nr 32)

31. Södra Greda (FK08)32. Torp (FK03)

33. Djurstad norra kvarnen. (FK02)
Flyttad från Hjärpestad, Löt sn 1895 (Föra 1987, s. 156 nr 33)
Liten röd kvarn med stubbe bilad till nästan kvadratiskt tvärsnitt. Brostockarna vilar direkt på stubben. Fyra stöttor. Häst av tall. Ett prov har tagits ur stubben (FK021a) och ett ur en stubbstötta. Dessvärre är provet ur stubben ofullständigt (yttersta delen har lossnat, och ett mindre fragment emellan verkar saknas). Tidigaste möjliga datering är därför 1821. Korrelationsvärdena är relativt dåliga, och det kan därför inte uteslutas att virket är från t. ex fastlandet. Ett nytt prov bör tas, för att öka klarheten. Provet ur stubbstöttan (FK022a,b) har yngsta mätta ring från 1847, men minst en ring, kanske fler, saknas. 15 splintringar har mätts. Virket bör vara från 1850-talet, tidigast 1849.
34. Djurstad, södra kvarnen. (FK01)
En vinglös kvarn med ganska smal stubbe med diameter omkring 60 cm och mellanläggsram mellan stubbe och brostockar och med en extra stötta. Två par stenar. Ett prov har tagits ur stubben (FK011a) som ger en trolig men inte fullt säker datering till 1854 (sista mätta ring, men ytterligare en, ofullständig, ring finns). Om dateringen är riktig är trädet troligen fällt under sensommaren eller hösten 1855. För att säkert kunna fastställa dateringen, skulle ytterligare prov dock behöva tas.

33. Djurstad (FK02)34. Djurstad (FK01)33. En stubbe bilad till nära kvadratiskt tvärsnitt från 1820-30-talet. (FK22)

Karta över Föra kvarnar.
Nr 26 (Emmetorp) är markerad med rött kors utan benämning.
De näraliggande kvarnarna i Ingelstad med svårtydda beteckningar är FK14 (nr. 29) och FK07 (nr. 30).Mätvärden för de dendrokronologiska prov som refereras ovan


FK   1 Wind mills in Föra parish, Öland          QUSP
FK   2 Sweden    Oak         5m 5401N1652E     1490 1891
FK   3 T. Axelson
FK011a 1747  461  391  319
FK011a 1750  383  424  417  410  361  332  229  240  306  368
FK011a 1760  459  496  334  298  255  167  164  220  301  341
FK011a 1770  332  324  283  172  147  200  393  464  334  247
FK011a 1780  289  289  291  163  129  83  66  55  79  186
FK011a 1790  208  256  207  181  174  229  339  317  291  209
FK011a 1800  173  197  128  104  71  64  38  40  71  69
FK011a 1810  52  76  78  88  73  60  113  76  102  139
FK011a 1820  127  155  188  309  171  180  178  138  114  106
FK011a 1830  76  127  191  212  290  286  326  355  370  370
FK011a 1840  430  391  309  413  326  413  402  349  359  378
FK011a 1850  431  425  402  299  298  999
FK021a2 1671  399  370  449  334  277  175  199  339  322
FK021a2 1680  334  329  591  680  478  509  326  140  123  121
FK021a2 1690  116  149  138  91  265  247  171  144  142  129
FK021a2 1700  172  260  268  230  198  302  307  257  319  453
FK021a2 1710  165  156  201  173  168  205  181  173  136  134
FK021a2 1720  195  171  283  239  229  246  202  187  158  211
FK021a2 1730  213  132  84  77  91  106  99  72  128  183
FK021a2 1740  145  118  112  136  125  141  112  97  138  155
FK021a2 1750  110  143  146  176  130  138  158  147  150  162
FK021a2 1760  140  182  155  135  92  120  171  135  140  158
FK021a2 1770  133  158  147  112  122  130  191  210  172  153
FK021a2 1780  164  133  169  121  116  102  77  66  65  81
FK021a2 1790  79  89  76  95  76  78  130  129  127  999
FK022a 1763  213  142  223  272  289  262  208
FK022a 1770  178  201  221  152  152  119  135  135  119  143
FK022a 1780  229  164  186 -999  120  128  100  68  99  103
FK022a 1790  74  89  87  102  90  124  126  104  98  112
FK022a 1800  83  128  159  164  181  145  148  112  153  155
FK022a 1810  182  236  176  201  147  156  139  141  99  93
FK022a 1820  132  100  99  164  134  180  150  102  108  124
FK022a 1830  82  138  147  132  131  116  113  121  89  68
FK022a 1840  79  71  56  69  62  93  73  82  999
FK022b 1763  166  153  169  239  258  265  277
FK022b 1770  359  401  442  311  245  160  183  211  156  152
FK022b 1780  211  165  157  128  97  120  78  68  88  100
FK022b 1790  72  74  107  114  84  117  104  100  131  155
FK022b 1800  109  191  186  184  197  157  158  115  156  125
FK022b 1810  142  133  109  174  130  196  181  162  108  96
FK022b 1820  115  113  98  126  101  136  119  126  131  126
FK022b 1830  76  88  125  118  126  103  114  139  91  68
FK022b 1840  85  999
FK043a 1836  142  121  68  65
FK043a 1840  70  50  78  97  79  134  154  146  80  91
FK043a 1850  124  91  163  229  226  267  256  293  276  285
FK043a 1860  280  348  158  90  212  162  192  257  117  127
FK043a 1870  112  134  138  133  102  164  184  191  174  175
FK043a 1880  138  133  174  199  138  104  168  127  200  235
FK043a 1890  313  163  288  213  206  267  267  355  265  209
FK043a 1900  290  253  195  209  264  169  192  190  195  134
FK043a 1910  179  203  155  187  999
FK043a #### QURO 9+1omätt splint
FK044a 1736  239  320  225  422
FK044a 1740  213  134  89  209  134  127  189  143  298  149
FK044a 1750  148  107  183  189  124  89  61  61  76  54
FK044a 1760  68  103  178  156  166  111  103  126  42  42
FK044a 1770  49  66  140  72  67  171  129  123  153  108
FK044a 1780  142  128  111  156  206  205  165  140  132  55
FK044a 1790  85  124  121  153  141  149  177  165  153  152
FK044a 1800  108  120  154  179  176  136  144  142  153  146
FK044a 1810  172  139  92  98  96  90  86  76  91  101
FK044a 1820  75  88  120  143  109  127  128  107  116  148
FK044a 1830  151  178  223  205  186  151  198  175  114  115
FK044a 1840  105  103  129  109  99  99  123  96  105  116
FK044a 1850  124  92  101  131  87  120  131  149  153  114
FK044a 1860  144  198  205  139  163  137  250  194  171  133
FK044a 1870  203  205  156  208  165  287  215  241  218  213
FK044a 1880  182  999
FK044a #### +vår+halv sommar (sensommar fällt)
FK091a 1578  528  360
FK091a 1580  208  216  254  337  207  250  287  297  271  156
FK091a 1590  297  250  379  414  317  368  140  120  237  200
FK091a 1600  252  272  259  367  219  137  185  290  209  285
FK091a 1610  295  273  292  189  172  105  129  242  164  205
FK091a 1620  208  215  247  289  136  104  224  223  243  208
FK091a 1630  185  224  110  92  162  168  140  168  157  181
FK091a 1640  249  181  114  126  97  209  261  240  253  302
FK091a 1650  246  162  101  92  174  189  153  206  174  143
FK091a 1660  92  182  219  255  202  174  162  95  110  175
FK091a 1670  137  152  210  276  349  197  84  95  164  156
FK091a 1680  137  128  203  73  88  159  147  116  116  105
FK091a 1690  62  124  195  152  178  209  136  143  80  87
FK091a 1700  58  105  123  164  105  76  72  114  134  157
FK091a 1710  148  63  93  63  60  91  83  104  65  88
FK091a 1720  103  126  107  83  99  999
FK099a 1785  132  133  67  139  207
FK099a 1790  151  76  67  105  189  349  277  197  133  108
FK099a 1800  61  78  60  77  145  172  171  126  86  70
FK099a 1810  70  73  80  237  182  105  131  127  83  91
FK099a 1820  95  112  90  137  73  93  95  68  99  157
FK099a 1830  102  97  117  91  151  179  155  187  158  133
FK099a 1840  113  95  72  106  128  145  108  125  119  160
FK099a 1850  127  92  124  110  92  133  126  110  85  65
FK099a 1860  105  101  88  69  107  113  104  137  77  51
FK099a 1870  57  86  77  72  72  121  95  125  122  120
FK099a 1880  90  72  79  116  83  75  64  53  76  92
FK099a 1890  92  85  999
FK099b 1782  173  93  170  310  224  110  148  308
FK099b 1790  258  116  105  133  219  365  404  316  173  134
FK099b 1800  80  92  65  102  190  220  201  128  106  84
FK099b 1810  80  75  86  236  249  197  166  202  201  297
FK099b 1820  267  106  92  127  66  76  83  45  71  146
FK099b 1830  98  88  127  68  115  151  151  205  153  140
FK099b 1840  130  87  64  118  131  142  105  114  117  169
FK099b 1850  125  91  123  108  97  144  127  116  74  74
FK099b 1860  99  110  88  59  125  135  108  155  78  59
FK099b 1870  62  95  89  76  68  116  108  142  142  129
FK099b 1880  89  66  96  127  85  84  81  53  67  111
FK099b 1890  90  96  999
FK111a 1708  356  407
FK111a 1710  355  286  300  348  325  446  447  504  466  456
FK111a 1720  493  459  507  437  419  243  282  386  406  533
FK111a 1730  456  314  429  350  377  293  434  336  262  292
FK111a 1740  262  212  231  78  89  100  138  106  136  231
FK111a 1750  220  193  157  163  157  133  138  100  111  136
FK111a 1760  136  163  134  163  98  76  140  108  121  93
FK111a 1770  98  110  61  53  100  91  111  104  119  102
FK111a 1780  121  131  92  117  119  237  147  97  98  122
FK111a 1790  140  144  106  176  140  226  220  188  241  226
FK111a 1800  127  246  188  192  233  161  142  132  143  119
FK111a 1810  112  133  136  194  176  167  163  150  144  104
FK111a 1820  167  999
FK111b 1723  312  346  190  209  258  359  328
FK111b 1730  394  189  314  247  289  299  255  295  285  368
FK111b 1740  351  286  265  325  115  246  193  189  187  172
FK111b 1750  173  147  234  227  220  214  226  187  238  220
FK111b 1760  212  206  161  124  88  65  156  172  170  137
FK111b 1770  118  118  77  71  130  114  133  134  132  100
FK111b 1780  102  96  106  96  156  207  185  77  111  175
FK111b 1790  149  162  99  186  115  258  269  193  207  280
FK111b 1800  131  243  226  209  230  179  126  115  109  69
FK111b 1810  76  79  105  170  186  167  157  107  100  97
FK111b 1820  109  999
FK131a 1650  360  267  89  53  159  265  348  288  395  334
FK131a 1660  175  265  344  436  338  314  354  163  111  178
FK131a 1670  213  339  297  456  354  288  141  80  138  209
FK131a 1680  318  288  394  465  304  138  229  248  238  287
FK131a 1690  164  241  336  216  232  202  186  150  78  134
FK131a 1700  93  164  203  210  178  175  128  112  212  233
FK131a 1710  189  164  169  156  157  161  218  280  247  242
FK131a 1720  214  232  285  222  219  107  114  128  164  274
FK131a 1730  259  201  301  237  189  229  185  177  214  272
FK131a 1740  237  204  181  159  109  189  187  99  94  120
FK131a 1750  140  125  171  136  120  111  101  89  123  144
FK131a 1760  134  999
FK131a #### QURO +en omätt
FK141a 1582  414  444  458  635  500  377  359  288
FK141a 1590  300  317  430  350  335  278  122  151  110  79
FK141a 1600  76  129  84  115  104  68  120  258  208  431
FK141a 1610  361  438  400  201  160  126  136  90  62  144
FK141a 1620  278  278  342  269  173  254  406  377  230  294
FK141a 1630  230  290  212  93  118  68  84  146  305  339
FK141a 1640  214  193  173  135  72  115  136  137  228  202
FK141a 1650  176  118  95  107  81  109  123  122  196  104
FK141a 1660  120  167  146  183  122  99  100  82  88  123
FK141a 1670  123  167  270  222  171  132  73  98  119  119
FK141a 1680  156  127  262  189  150  128  124  110  120  182
FK141a 1690  113  129  191  189  267  290  186  155  249  188
FK141a 1700  154  244  321  297  300  293  134  272  354  351
FK141a 1710  226  138  198  273  208  145  241  317  259  199
FK141a 1720  211  288  310  187  197  152  132  181  236  339
FK141a 1730  283  217  234  147  157  207  252  197  128  231
FK141a 1740  252  141  145  92  124  206  211  186  170  166
FK141a 1750  164  231  207  232  177  145  147  159  189  215
FK141a 1760  267  999
FK141a #### vk?, vinter.
FK142  1537  264  234  196
FK142  1540  248  249  219  228  199  234  158  119  232  321
FK142  1550  290  233  227  179  132  275  231  224  206  177
FK142  1560  222  165  114  96  140  162  210  217  164  189
FK142  1570  165  102  108  148  115  103  163  190  175  99
FK142  1580  106  123  112  122  120  222  163  128  157  105
FK142  1590  148  161  193  201  144  183  101  123  167  135
FK142  1600  164  139  105  121  104  96  116  153  130  147
FK142  1610  109  116  130  97  101  74  103  114  83  110
FK142  1620  102  105  80  90  68  110  127  104  91  118
FK142  1630  124  106  99  51  62  60  71  76  102  135
FK142  1640  120  85  72  101  91  107  116  99  107  86
FK142  1650  110  79  60  66  65  72  94  70  103  64
FK142  1660  64  69  79  106  91  92  67  65  53  83
FK142  1670  61  75  71  88  87  82  70  53  87  87
FK142  1680  84  80  124  74  68  139  105  129  62  89
FK142  1690  40  43  56  39  75  94  59  68  76  51
FK142  1700  53  86  98  86  72  77  51  73  96  91
FK142  1710  51  35  62  81  61  54  92  85  99  84
FK142  1720  112  100  115  67  78  84  87  123  104  104
FK142  1730  101  106  97  88  85  91  167  98  96  113
FK142  1740  99  73  78  68  74  999
FK145a 1755  154  241  301  347  436
FK145a 1760  336  443  260  275  153  203  216  335  330  292
FK145a 1770  239  185  145  161  390  365  450  436  288  158
FK145a 1780  228  213  207  205  148  205  181  149  189  293
FK145a 1790  242  150  131  184  216  209  272  207  218  137
FK145a 1800  101  94  206  161  295  331  276  240  169  353
FK145a 1810  145  197  215  300  262  166  209  257  227  208
FK145a 1820  268  271  222  378  250  116  138  104  120  172
FK145a 1830  114  127  186  115  93  139  207  256  183  225
FK145a 1840  999
FK145a #### 9 sp?, gångås
FK223a 1769  247
FK223a 1770  161  161  171  184  349  202  265  307  289  143
FK223a 1780  79  109  132  142  85  80  80  98  146  190
FK223a 1790  106  75  83  226  160  181  156  234  164  137
FK223a 1800  93  180  204  187  180  154  224  107  130  64
FK223a 1810  144  100  74  187  117  70  55  50  99  163
FK223a 1820  132  178  177  192  147  100  64  71  72  56
FK223a 1830  34  48  64  49  78  103  112  103  59  37
FK223a 1840  42  85  82  95  138  150  150  153  116  184
FK223a 1850  121  143  999
FK223b 1769  206
FK223b 1770  117  124  103  119  246  198  208  281  211  94
FK223b 1780  99  78  95  99  82  60  63  62  95  189
FK223b 1790  101  68  67  152  137  166  157  209  146  131
FK223b 1800  118  182  232  230  244  167  187  158  113  73
FK223b 1810  104  92  60  150  91  98  59  53  85  133
FK223b 1820  152  186  170  207  142  91  82  81  73  127
FK223b 1830  71  89  126  88  97  152  999
FK228a 1777  436  288  262
FK228a 1780  237  154  165  202  137  73  52  27  31  45
FK228a 1790  107  132  89  187  167  225  205  148  149  89
FK228a 1800  61  60  152  164  238  185  221  177  149  133
FK228a 1810  105  92  120  148  128  81  53  49  44  52
FK228a 1820  77  83  121  247  129  88  76  57  64  59
FK228a 1830  78  93  163  99  88  180  245  276  269  164
FK228a 1840  130  93  77  112  128  200  188  238  226  263
FK228a 1850  243  223  216  174  999
FK271a 1490  180  119  102  109  117  181  120  79  66  80
FK271a 1500  98  141  114  109  113  147  164  202  130  210
FK271a 1510  177  168  174  157  185  221  180  123  169  177
FK271a 1520  182  179  208  211  182  176  187  198  194  172
FK271a 1530  196  182  97  127  138  187  106  109  141  114
FK271a 1540  146  168  158  137  132  124  88  86  140  140
FK271a 1550  183  148  126  93  73  119  153  138  173  144
FK271a 1560  157  140  81  112  97  146  166  194  189  151
FK271a 1570  126  71  84  122  119  106  132  203  212  125
FK271a 1580  142  145  131  141  122  173  191  128  159  180
FK271a 1590  122  141  183  164  157  167  111  92  91  90
FK271a 1600  124  111  92  95  85  68  92  136  120  143
FK271a 1610  125  122  130  92  77  92  124  140  106  120
FK271a 1620  125  130  97  72  90  128  129  129  119  153
FK271a 1630  153  132  127  108  88  75  90  120  122  133
FK271a 1640  143  136  126  108  135  165  152  127  123  138
FK271a 1650  115  97  68  57  84  115  109  103  109  102
FK271a 1660  115  130  108  154  129  118  75  71  46  45
FK271a 1670  41  55  89  84  97  103  87  95  105  62
FK271a 1680  62  82  76  77  54  51  73  999


FK   1 Föra parish, Öland, post mills           PISY
FK   2 Sweden    Pinus sylvestris  10 m 5700N1650E     1595 1780
FK   3 T.Axelson
FK041a 1614  246  402  439  579  246  312
FK041a 1620  341  325  345  325  250  268  300  250  292  182
FK041a 1630  270  275  296  279  261  191  191  153  233  229
FK041a 1640  211  195  191  181  176  195  204  186  273  197
FK041a 1650  202  232  218  125  158  222  193  131  158  192
FK041a 1660  221  206  224  227  291  187  250  152  151  144
FK041a 1670  97  111  78  118  85  85  102  102  77  68
FK041a 1680  78  65  69  107  124  110  219  203  128  160
FK041a 1690  123  117  124  167  174  122  176  147  183  133
FK041a 1700  120  81  95  94  85  100  123  145  187  123
FK041a 1710  167  149  163  153  105  161  118  177  178  102
FK041a 1720  128  121  179  129  180  160  162  223  216  133
FK041a 1730  219  132  127  89  153  145  90  97  76  65
FK041a 1740  70  81  66  65  77  82  69  51  67  999
FK041a #### PISY
FK041b 1600  214  256  383  399  368  287  292  434  331  310
FK041b 1610  305  572  328  322  291  296  434  453  270  260
FK041b 1620  245  355  250  363  176  309  261  240  232  213
FK041b 1630  239  268  278  223  278  176  188  164  209  223
FK041b 1640  231  265  257  167  201  209  221  197  238  201
FK041b 1650  222  277  157  188  134  274  199  115  120  167
FK041b 1660  211  171  227  163  236  117  209  134  112  179
FK041b 1670  111  209  156  151  86  67  84  119  89  64
FK041b 1680  87  62  64  142  139  95  164  138  134  116
FK041b 1690  84  101  112  133  137  95  120  132  131  108
FK041b 1700  71  55  71  78  120  123  109  165  178  135
FK041b 1710  154  99  92  87  84  122  117  159  173  110
FK041b 1720  140  120  163  170  231  161  155  177  119  115
FK041b 1730  172  91  106  83  134  121  78  76  60  68
FK041b 1740 -999 -999 -999  79  68  86  81  60  51  49
FK041b 1750  75  57  76  88  121  84  138  118  87  81
FK041b 1760  87  77  80 -999  58  50  63  51  58  47
FK041b 1770  44  40  42  40  33  40  43  34  30  33
FK041b 1780  26  999
FK041b #### PISY. vk?, 57 splintringar. 0-ringar=skador
FK042a 1595  392  589  487  573  381
FK042a 1600  330  276  292  274  325  313  272  336  229  262
FK042a 1610  192  226  182  201  177  222  185  215  197  239
FK042a 1620  294  216  212  206  144  186  144  140  118  129
FK042a 1630  148  123  118  108  112  140  185  140  134  139
FK042a 1640  130  127  126  127  125  145  129  107  121  112
FK042a 1650  150  174  106  124  116  120  136  84  103  86
FK042a 1660  103  74  68  97  89  75  93  66  87  104
FK042a 1670  82  82  76  98  92  79  66  67  53  79
FK042a 1680  58  73  87  68  64  52  112  88  82  89
FK042a 1690  87  83  58  82  116  89  85  78  82  71
FK042a 1700  71  53  49  64  64  81  79  67  73  66
FK042a 1710  70  51  73  46  51  65  60  61  65  50
FK042a 1720  57  38  46  64  74  78  46  77  81  65
FK042a 1730  87  80  95  52  51  999
FK042a #### PISY (endast ca 5 splintringar)