Stabbur från Tørberget, Trysil
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2017

Stabbur från Tørberget.

Som en del av förberedelsen inför kursdagen i praktisk dendrokronologi i Søre Trysil med historielag på norska Finnskogen den 26 augusti 2017 besökte jag tillsammans med Birger Nesholen och Bo Hansson ett stabbur från Törberget på Trysil Finnskog (ursprunglig plats mindre än 50 meter från ), nu i Nordhaug nära Innbygda, Trysil, .

Byggnaden var i dåligt skick innan den flyttades till nuvarande plats 1982. När man ser byggnaden är det tydligt att den har en komplex byggnadshistoria. Knutarna ger intryck av att delvis vara påtagligt dålig anpassade, vilket skulle kunna bero på att stockarna kommit i oordning vid någon tidigare omtimring. Stockarna verkar också delvis ha inkonsekventa äldre flyttmärken och vissa urtag visar på ändringar och/eller återanvändning.

Prov togs dels i stockarna D3-D7 och A8 (med årtalsmärke över dörr) på nedre våningen, vilka alla bedömdes vara ursprungliga. Dels i några stockar som på olika sätt verkade avvikande. I den förra gruppen visade sig alla vara av fur. Många med mycket tätvuxen ytved, som omöjliggör exakt datering, men några har tydlig yttersta ring från 1706. De tätvuxna skulle i princip kunna vara några få år äldre, men mest troligt är de samtida. Det finns flera indikationer på sommarfällning, varför den mest sannolika tidpunkten för huggningen av dessa stockar är våren/försommaren 1707, men det kan inte heller uteslutas att de huggits under en mer utdragen period. Daterngarna av återstående tre prover väcker fler frågor än de ger svar, och visar att byggnadshistoriken är komplex och omfattar flera byggnadsfaser av okänd omfattning, kanske dessa:

ByggnadsfasDaterade stockarOmfattningFörslag på stockar för kompletterande prov för att klargöra omfattningen eller verifiera hypotesen
Tidigast 1707 (1710?)D3-D7, A8Nedre delen av byggnaden och eventuellt röste och golvlämpliga i röstena: A/C19-21, (golvtiljor)
ca 1760B18Översta stocken; kanske byggdes andra våningen tillA10, A11, D18 och lämpliga stockar i varven 12-16
ca 1769A9AUndersta stocken under svalen är ditlagd i efterhand. Är det bara denna eller kanske också B9 och D9?B9 och D9
ca 1847ås DIOmläggnig av tak, byte av takåsar
(Långt) efter 1847 (1982?) eventuellt borttagning av ruttna översta stockar
1982 Flyttning till nuvarnade plats och reparationer av den då förfallna byggnaden


Det inskurna årtalet 1710 är alltså tre år senare än året då (det mesta av) ursprungstimret avverkades, men stabburets dåtida utseende skiljde sig i ännu okänd grad från det vi ser idag. Kanske bygddes det från början utan loft? Fler prov behöver tas om föhållandena ska kunna klargöras.

StockProvUppmätt periodDateringKommentar
D3 NTryB0 1538-1706sommar 1707?+1 ofullständig ring. Mycket tätvuxen ytved därför något osäker
D4 NTryB1 1549-1706 1706/07 vk.
D5 NTryB2 1553-1700 efter 1700 +>0 (skadad yta)
D6 NTryB3 1553-1706 vår? 1707 vk. Stocken såg savbarkad ut, men yttersta ring är full. Om detta stämmer bör trädet ha fällts omkring maj månad 1707 innan tillväxten tagit fart.
D7 NTryB4 1539-1650 efter 1700 +>50. Sista ring kan tolkas som sommarfällning
A8 NTryB5 1542-1703 efter 1703 Kvarsittande bark. Yttersta 30 osäkra
B18 NTryB8 1547-1759 ca 1759 Översta stocken. Yttersta veden mycket tät, något osäkert även p.g.a brist på lokal kronologi för sista 13 åren.
A9A NTryB6 1680-1768 1768/69 Nedersta stocken under det över ingången utskjutande loftgolvet. Stocken täcker äldre urtag för gåtar. Gran.
ÅsDI NTryB7a 1738-1846 1846/47 Yttersta takåsen närmast vägg D. Gran.

Proven av fur har främt dateras med hjälp av en kronologi uppbyggd av sex prover från dateringen av Larsstua från samma gård (1528-1746) och med Schweingrubers historska jämtlandskurva Granproverna kan dateras främst mot Eidems SelbuPCAB och Schweingrubers jämtländska grankurva.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Tallproverna
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in NTryBf.fil and NTryA dated to 1746 with corr >= 0,47 and with overlap >= 111 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61 11,19  208  51  based on 7 members
NTryB1  0,67 11,16  157  38  1549-1706 D4, vk
NTryB5  0,61  9,80  161  43  1542-1703 A8, kvarsittande bark. Yttersta 30 osäkra
NTryB8  0,59 10,23  199  22  1547-1759 B18. Yttersta mycket tätt, något osäkert p.g.a brist på lokal kronolog
NTryB3  0,54  7,98  153  26  1553-1706 D6, vk. (möjl savbarkat enl ant, men yttersta ring verkar full)
NTryB4  0,53  6,46  111   7  1539-1650 D7, +>50. sista ring kan tolkas som sommarfällning
NTryB0  0,51  7,65  168  28  1538-1706 D3, +1 ofullst. Mycket tätvuxen ytved därför något osäker
NTryB2  0,47  6,40  147   8  1553-1700 D5, +>0 (skadad yta)


Granproverna:
Det korta provet NTryB6 går att övertygande datera till 1768 mot kombinationen av grangurvorna för Selbu och Jämtland:
 
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in PCAB_100829.rwl and NTryB6.pos datable to 1768 with corr >= 0,52 
and with overlap >= 88 Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,56  6,28  88 -238 +-457  14  based on 2 members
JAEMTUA_  0,54  5,93  88 -51 +-116   9  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB
SelbuPC  0,52  5,63  88 -169 +-389   7  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB

Takåsprovet, NTryB7a, ger mot samma referenser en än mer övertygande datering till 1846:

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between available references in PCAB_100829.rwl 
and NTryB7a.pos datable to 1846 with corr >= 0,56 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,64  8,59  108 -160 +-437  22  based on 2 members
SelbuPC  0,64  8,50  108 -91 +-369  16  Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
JAEMTUA_  0,56  5,95  81  27 -123  15  Jämtland, historisch  (>5 prov)          PCAB

Mätvärden (rådata)

NTryBf 1 Stabbur fr Tørberget, Trysil            PISY
NTryBf 2 Norway    Pinus sylvestris  550 6108N1206E     1538 1759
NTryBf 3 T. Axelson
NTryBf #### Stabbur, nu i Innbygda, Trysil, koord: 61.31819, 12.24341
NTryB0 1538  205  189
NTryB0 1540  188  243  185  249  211  188  171  131  158  124
NTryB0 1550  139  158  159  147  130  136  134  137  183  184
NTryB0 1560  137  124  104  123  129  105  87  93  94  86
NTryB0 1570  89  64  86  81  77  106  96  89  82  79
NTryB0 1580  64  65  66  69  59  70  73  69  63  71
NTryB0 1590  88  97  87  66  68  79  103  113  89  85
NTryB0 1600  81  53  73  73  77  77  78  80  81  83
NTryB0 1610  86  84  76  64  64  74  74  94  81  79
NTryB0 1620  82  64  86  87  74  78  51  54  56  65
NTryB0 1630  60  45  47  38  44  36  25  34  27  25
NTryB0 1640  40  20  23  42  25  23  24  34  31  33
NTryB0 1650  40  25  34  22  18  23  14  23  22  14
NTryB0 1660  34  25  24  24  24  21  14  13   2  13
NTryB0 1670  18  23  12   6   3  12   7   9  17  12
NTryB0 1680   9  12  11  18  13   5  11  12  12  13
NTryB0 1690  17  18  19  16  15  12  10  15  12  13
NTryB0 1700  12  15  13  17  14  14  18  999
NTryB0 #### D3, +1 ofullst. Mycket tätvuxen ytved därför något osäker
NTryB1 1549  193
NTryB1 1550  202  210  201  227  174  188  168  134  150  161
NTryB1 1560  124  111  126  137  139  109  87  99  85  79
NTryB1 1570  82  63  77  73  68  76  69  73  68  66
NTryB1 1580  56  56  61  52  43  45  46  46  44  42
NTryB1 1590  58  69  60  44  51  50  59  57  71  72
NTryB1 1600  66  51  58  44  43  35  42  48  42  43
NTryB1 1610  52  49  52  41  37  44  41  48  52  50
NTryB1 1620  59  59  69  70  71  74  57  55  55  61
NTryB1 1630  65  66  55  50  56  45  43  54  44  36
NTryB1 1640  47  39  44  62  46  37  47  60  42  53
NTryB1 1650  56  50  66  53  55  72  67  51  45  30
NTryB1 1660  52  38  29  48  52  65  72  75  74  73
NTryB1 1670  89  72  84  66  53  44  40  34  49  61
NTryB1 1680  33  46  41  53  67  46  56  71  51  52
NTryB1 1690  56  54  48  44  49  57  47  78  66  55
NTryB1 1700  76  78  82  83  72  76  65  999
NTryB1 #### D4, vk
NTryB2 1553  421  427  360  356  267  362  373
NTryB2 1560  211  275  239  192  242  248  169  185  154  165
NTryB2 1570  166  165  150  157  162  163  142  129  135  130
NTryB2 1580  114  109  84  69  69  89  94  92  99  103
NTryB2 1590  93  72  94  69  57  63  74  90  79  65
NTryB2 1600  63  41  56  51  53  51  50  54  57  48
NTryB2 1610  63  51  58  38  47  39  42  40  35  37
NTryB2 1620  47  36  43  39  36  38  31  38  32  36
NTryB2 1630  36  33  31  22  21  22  20  23  20  19
NTryB2 1640  24  17  21  25  16  13  18  22  16  16
NTryB2 1650  18  15  20  17  19  26  23  23  19  18
NTryB2 1660  18  19  21  20  24  23  23  20  27  25
NTryB2 1670  26  21  35  22  20  16  18  15  24  29
NTryB2 1680  18  27  28  24  24  23  23  17  15   9
NTryB2 1690  15  11   6   7  14  12  14  15  18  17
NTryB2 1700  20  999
NTryB2 #### D5, +>0 (skadad yta)
NTryB3 1553  195  177  178  188  244  335  316
NTryB3 1560  256  221  180  203  196  186  154  177  151  152
NTryB3 1570  143  129  117  116  159  200  157  151  145  134
NTryB3 1580  89  104  94  91  83  82  89  92  114  116
NTryB3 1590  112  111  102  90  102  98  106  96  110  113
NTryB3 1600  93  79  89  85  90  88  90  99  86  73
NTryB3 1610  78  61  59  59  48  51  59  88  90  89
NTryB3 1620  109  101  78  84  83  84  59  62  57  70
NTryB3 1630  80  87  57  48  44  61  62  78  86  87
NTryB3 1640  88  75  91  74  71  68  78  72  53  53
NTryB3 1650  54  45  60  39  33  45  48  52  73  60
NTryB3 1660  56  44  49  56  56  51  42  43  48  31
NTryB3 1670  40  26  31  23  16  12  14  26  35  27
NTryB3 1680  14  21  22  30  36  22  24  28  21  19
NTryB3 1690  23  35  30  32  37  34  25  25  30  25
NTryB3 1700  29  32  26  47  32  35  37  999
NTryB3 #### D6, vk. (möjl savbarkat enl ant, men yttersta ring verkar full)
NTryB4 1539  331
NTryB4 1540  250  238  198  191  183  149  158  147  192  167
NTryB4 1550  162  196  198  170  133  158  155  155  180  169
NTryB4 1560  121  158  124  138  155  146  159  169  141  113
NTryB4 1570  119  94  84  72  96  134  119  97  90  91
NTryB4 1580  78  89  92  88  87  95  90  77  71  73
NTryB4 1590  87  81  85  76  69  74  76  93  77  73
NTryB4 1600  69  34  48  45  48  41  47  51  45  74
NTryB4 1610  75  75  70  58  53  43  51  63  44  40
NTryB4 1620  40  41  38  32  31  19  15  19  22  22
NTryB4 1630  31  33  27  19  25  25  17  19  23  21
NTryB4 1640  22  18  17  26  17  11  14  18  15  14
NTryB4 1650  17  999
NTryB4 #### D7, +>50. sista ring kan tolkas som sommarfällning
NTryB5 1542  164  217  216  202  163  121  157  131
NTryB5 1550  99  112  116  100  69  82  77  82  90  105
NTryB5 1560  90  79  76  102  107  91  82  99  94  58
NTryB5 1570  71  43  38  40  47  49  50  51  60  71
NTryB5 1580  59  60  70  53  54  55  54  62  63  74
NTryB5 1590  91  87  105  71  80  79  110  98  100  53
NTryB5 1600  74  45  67  71  74  58  75  72  59  80
NTryB5 1610  94  83  87  65  56  77  65  94  105  88
NTryB5 1620  102  95  81  72  74  61  58  68  59  74
NTryB5 1630  73  98  81  65  69  67  48  54  53  50
NTryB5 1640  48  37  43  62  38  32  48  50  36  56
NTryB5 1650  57  32  46  54  55  75  53  38  24  33
NTryB5 1660  46  46  40  52  65  54  58  42  48  34
NTryB5 1670  65  32  61  21  15  12  17  13  15  23
NTryB5 1680  13  16  22  30  18  11  22  30  18  11
NTryB5 1690  14  23  15  17  21  24  17  24  15   8
NTryB5 1700  10   2  14   6  999
NTryB5 #### A8, kvarsittande bark. Yttersta 30 osäkra
NTryB8 1547  219  229  172
NTryB8 1550  198  219  196  192  161  171  143  158  184  168
NTryB8 1560  174  152  108  117  128  109  123  117  109  82
NTryB8 1570  96  70  77  54  59  69  61  44  51  57
NTryB8 1580  49  58  51  70  61  73  53  45  44  41
NTryB8 1590  42  48  41  33  34  34  49  51  56  44
NTryB8 1600  36  24  31  37  33  39  43  60  55  53
NTryB8 1610  58  37  47  40  38  40  33  49  41  36
NTryB8 1620  54  64  43  44  48  52  42  36  37  43
NTryB8 1630  37  49  40  33  45  35  28  30  34  27
NTryB8 1640  27  26  35  39  36  44  49  58  41  51
NTryB8 1650  47  40  43  41  49  53  38  28  28  21
NTryB8 1660  28  16  16  25  19  18  13  19  24  31
NTryB8 1670  44  15  33  24  24  19  26  13  29  28
NTryB8 1680  16  35  33  43  56  26  44  43  28  15
NTryB8 1690  28  36  35  33  38  40  31  58  50  23
NTryB8 1700  42  50  53  59  22  26  31  35  23  27
NTryB8 1710  23  34  28  20  12  10  15  12  18  21
NTryB8 1720  21  23  19  18  27   9  28  55  25  24
NTryB8 1730  27  24  25  17  19   6  11  16  20  13
NTryB8 1740  12  14  18  14  15  15  11  10  11  10
NTryB8 1750   4  11  10  12  16  19  23  16  10  14
NTryB8 1760  999
NTryB8 #### B18. Yttersta mycket tätt, något osäkert p.g.a brist på lokal kronologi.


NTryBg 1 Stabbur fr Tørberget, Trysil            PCAB
NTryBg 2 Norway    Picea abies     550 6108N1206E     1680 1846
NTryBg 3 T. Axelson
NTryBg #### Stabbur, nu i Innbygda, Trysil, koord: 61.31819, 12.24341
NTryB6 1680  186  215  277  276  278  159  192  219  201  245
NTryB6 1690  208  239  170  216  214  156  156  154  106  137
NTryB6 1700  142  122  149  157  148  137  161  195  171  168
NTryB6 1710  144  133  118  97  89  102  111  136  111  160
NTryB6 1720  125  107  103  125  123  124  138  103  82  77
NTryB6 1730  79  74  86  70  64  72  88  88  108  93
NTryB6 1740  70  37  55  25  34  56  71  91  70  52
NTryB6 1750  47  50  49  40  35  42  30  35  39  22
NTryB6 1760  30  24  26  24  20  20  20  11  14  999
NTryB6 #### A9A, gran
NTryB7a 1738  103  133
NTryB7a 1740  118  106  118  140  134  174  184  182  175  187
NTryB7a 1750  153  130  216  189  151  198  170  237  229  204
NTryB7a 1760  219  193  160  183  169  156  147  87  132  97
NTryB7a 1770  80  117  132  150  125  148  133  119  83  81
NTryB7a 1780  80  88  69  92  66  89  80  61  88  83
NTryB7a 1790  52  60  71  60  55  56  46  60  56  47
NTryB7a 1800  35  40  21  22  35  16  21  26  30  29
NTryB7a 1810  29  35  23  24  21  23  33  35  38  27
NTryB7a 1820  19  15  32  35  32  30  43  41  53  43
NTryB7a 1830  21  45  18  30  20  23  18  20  31  25
NTryB7a 1840  10  19  20  14   6  12  12  999
NTryB7a #### ÅsDI, gran