Söderåkersladan eller Klockgropsladan i Grangärde
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2018

Söderåkersladan från väster 2010.
Den 5 november 2018 besökte jag Söderåkersladan över klockgropen söder om Grangärde prostgård, 60.25816, 14.98148 (WGS 84). Jag hade redan 2003 daterat ett antal väggtimmerstockar i dess södra del, som visade att den timrats ca 1760 (yttersta ring 1759 och då det mesta av timret är savbarkat, är det alltså fällt på våren 1760), men jag blev uppmärksammad på att det enligt Storskifteskartan 1811(-14) inte fanns någon så stor byggnad på platsen. Byggnaden, som är en tröskloge med rum innanför avbalkningar av timmer på vardera sidan om ett portlider, måste alltså ha flyttats dit under perioden mellan 1811 och 1866 (den finns med på kartan för Laga skifte 1866 Med detta i åtanke insåg jag att det under ladan finns ett antal stockar som direkt kan kopplas till att byggnaden ställdes som den nu står mitt över klockgropen. På slät mark hade de varken fått plats eller fyllt någon funktion. Jag kröp därför under ladan och ner i gropen för att ta prov i dessa stockar samt i en golvtilja i portlidret. Sammanlagt tog jag 5 prov under ladan, men en av de underökta stockarna visade sig höra till originalvirket från 1760. Golvtiljan, som bör vara sågad, har sista ring från 1812 och visar mycket goda korrelationsvärden mot Säfsnäskurvan och sämre mot de t.ex Grangärde och Floda, och det torde vara sannolikt att det trädet vuxit höglänt väster ut. Kanske sågat i Loforsen? De tre återstående stockarna är av tall och visade sig mariga att datera. Efter mycket funderande (se under rubriken "korrelationsvärden" nedan) anser jag att det trots allt finns en sannolik datering 1818/19, och att det antagligen tagits i närheten – något kvalitetsvirke behövdes knappast för detta ändamål och kvantiteten var mycket ringa. Mest troligt är därför att virket höggs i samband med att byggnaden således flyttades vintern eller våren 1818-19. Om golvvirket lagts in före flytten, eller lagrats några år innan det användes är kanske svårt att veta, men det vilar på en stock som tillkom vid flyttningen. Vid samma tillfälle tog jag också några prov i väggtimmer i det norra rummet, för att säkerställa att det är samtida med det tidigare daterade timren från södra delen. De togs i långväggen åt nordöst i stockarna 6, 7 och 10. som alla visade sig vara savbarkat grantimmer med yttersta ring från 1759 och alltså samtida med det tidigare daterade. Dessutom togs ett prov i följaren på insidan av det nordöstra väggpartiet som visade sig ha yttersta ring från 1898, vilket visar att byggnaden rätats upp runt sekelskiftet 1900.

Del av södra avbalknigen med mycket graffiti, notera t.ex L[ars ] L[ars]S[on] 1795 nere tv.
Fortsättningen av föregående väggparti med ristningar som det såg ut 2010, och som nu är delvis täckta av utrustning för solpanelerna.
Södra rummet (sö). Hela ladan verkar vara enhetlig. Saknas timmerrösten därför att taket från början varit valmat eller för effektivare ventilation?
Ner i klockgropen sedd från öster just söder om porten 2010.
Nere i gropen mot nordväst. Den undre längsgående och den närmaste tvärgående stocken provtogs. Den bortesta tvärgående stocken verkar också vara av tall, och förmodligen samtida med de andra, men jag avstod från provtagning i den för att slippa komma det ännu luktande rävkadavret, som skymtar på bilden, alltför nära.
I gropen mot söder. Borret vars blå skaft är 25 cm sitter i den tredje provtagna tallstocken. Stocken hitom är av savbarkad gran och tillhör ladans ursprungliga stockar från 1760.
Varifrån kommer ladan? Att trösklogen har stått på en närbelägen gård torde vi kunna utgå ifrån och därmed bör den någonstans vara med på storskifteskartan 1811-14, men är det på Prästgården eller Herrgården? Enligt Storskifteskartan kom marken där ladan står att tillhöra "Herrar C.M. Litström och C.G Johansson" (Litt. A1), d.v.s Nyhammars bruk som också ägde litt. A2 (Herrgården). På U14-123:15 Laga skifte 1866 hör däremot marken till Prästgården. Storleksmässigt finns få byggnader som passar. De som finns på den version av kartan som återfinns på lantmäteriets webbplats är egentligen bara två med ungefär rätt storlek, nämligen södra prostgårdsflygeln, och den byggnad som står mot vägen öster om Herrgården och ca 60 meter norr om Prästgården. Båda bör dock kunna uteslutas. Prästgårdsflygeln kan omöjligen varit en tröskloge då den fyllde andra funktioner enligt dåtida handlingar, och det fanns dessutom en tröskloge med mindre mått men av bättre virke enligt brandförsäkringen 1827, och den andra byggnaden, som dessutom är något kortare än Söderåkersladan, bör vara den gamla sockenstugan. Båda byggnaderna verkar dessutom ha stått kvar betydligt längre än till 1819 även om de saknas på Laga skiftekartan 1866. I bruksarkivet finns dock en annan version av storskifteskartan daterad 1814, som verkar ha varit ett arbetsmaterial, och där finns ytterligare en byggnad markerad straxt norr om den förmodade sockenstugan, med rätt mått. Att byggnaden saknas på de båda renritade kartversionerna, skulle kunna bero på att den togs bort i samband med skiftet. Placeringen bör inte vara orimlig för en trösklada. Söderåkersladan byggdes i så fall inte bara samtidigt som sockenmagasinet utan också närmare än 40 meter från detta. Även sockenmagasinet saknar timmerrösten och det hade valmat tak enligt en bevarad teckning. Om även söderåkersladan hade valmat tak, eller om det glesa röstet valts medvetet antingen från början, eller när det placerades på söderåkern, för att tillgodose ventilationsbehovet när säd eller senare hö skulle eftertorka, skulle kanske gå att se om man underökte ovansidan av ladans röstmödrar, men jag lämnar för min del hellre den frågan obesvarad! Om hypotesen stämmer, att Söderåkersladan flyttats från Herrgården och efter laga skifte blivit kvar på sin plats trots ägarbyte, skulle man möjligen vänta sig någon form av överenskommelse om ladans överlåtelse till prästgården. Men kanske den bara var muntlig?

Vi vet alltså att söderåkersladan byggdes ca 1760 och med stor sannolikhet flyttades ca 1819 till mark som då tillhörde bruket. Varifrån den flyttades kan vi nog aldrig med full säkerhet veta, men den bästa kandidaten är den byggnad som finns med på en av storskifteskartans versioner just nordväst om korsningen nuvarande Rossavägen och Rättarvägen, 60.26101, 14.97916 (WGS 84).
Storskifte 1811 - ingen byggnad över klockgropen
Storskifte 1811 och Laga skifte 1866, samprojektion
Laga skifte 1866 - här finns ladan.
1811 års karta projicerad på nutda
1866 års karta projicerad på nutda

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

De tre tallvirkesproverna tagna under ladan, och som måste ha tillkommit för att göra det möjligt att ställa bygganden över gropen är svårdaterade. Övriga prov dateras utan svårigheter med de vanligaste referenserna. Genom följande analyser/jämförelser kommer jag fram till att de tre komplicerade tallarna är fällda vintern 1818/19:
Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and 18B050.pos
dated to 1815 with corr >= 0,34 and with overlap >= 84 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  5,10  84   9  based on 11 members
GagnefSo  0,39  3,83  84   5 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
FinakrPI  0,38  3,75  84   0 Finnåkers bruk, Fellingsbro               PISY/Fnak  2 
Klmrsnd  0,38  3,70  84   6 Kalmarsund and Öland area                PISY/000  2 
FlodaSn0  0,37  3,61  84   2 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
SödraDal  0,37  3,61  84   2 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
ESVEALAN  0,37  3,60  84   1 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY/ESVEAL 2 
Grangard  0,36  3,50  84   5 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Kungsber  0,35  3,37  84  15 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Sissh041  0,34  3,26  84  12 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
BjörboGr  0,34  3,25  84   6 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
Slsfl-PI  0,34  3,24  84   3 Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines          PISY/Slfl  2 


Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and 18B053.pos
dated to 1817 with corr >= 0,34 and with overlap >= 105 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  5,64  105  11  based on 12 members
BratPISY  0,44  4,95  105  19 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
Kungsber  0,40  4,40  105  11 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
Prostpar  0,40  4,37  105   9 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 
se007   0,39  4,28  105   7 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
GvleC-pi  0,38  4,20  105   6 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 
GagnefSo  0,37  3,99  105  12 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Grangard  0,36  3,98  105  11 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
Klmrsnd  0,35  3,79  105   3 Kalmarsund and Öland area                PISY/000  2 
SödraDal  0,35  3,73  105   1 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
Sissh041  0,34  3,65  105   5 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
FlodaSn0  0,34  3,62  105   2 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Sfsn-PIS  0,34  3,61  105  11 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 

Sample 18B052 har ännu sämre kooorelationsvärden mot referencerna, men utifrån antagandet att det hör ihop med de båda andra från samma kontext, finns det en visuell samstämmighet mellan detta och kombinationen av de båda andra trots låga corr=0.33. Detta prov har fina yttersta ringar, och dess fällningsdatum (1818/19) bör gälla för hela gruppen. När gruppen läggs samman till en medelkurva, ger det sammantaget övertygande korrelationsvärden:

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and mean of 18B050, -2 and -3
dated to 1818 with corr >= 0,38 and with overlap >= 106 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,59  7,40  106  19  based on 13 members
GagnefSo  0,50  5,92  106  10 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Grangard  0,48  5,55  106  12 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
se007   0,47  5,38  106   7 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
Kungsber  0,47  5,38  106  16 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
SödraDal  0,46  5,33  106   9 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
FlodaSn0  0,46  5,28  106   8 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
BratPISY  0,44  5,04  106   9 Mälardalen area, publ. Bråthen             PISY/BratP 2 
Prostpar  0,44  4,98  106  25 Prostparken in Svärdsjö, Dalarna            PISY/PRP  2 
Klmrsnd  0,43  4,91  106  12 Kalmarsund and Öland area                PISY/000  2 
Sissh041  0,42  4,67  106  10 Sisshammar (T. Andreasson)               PISY
BjörboGr  0,41  4,62  106   9 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
fletab2  0,41  4,60  106  13 Flesberg, Numedal Östlandet, Norway (P Eidem)     PISY/000   2
GvleC-pi  0,40  4,50  106  15 Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)          PISY/X0   2 

Övriga låter sig dateras utan komplikationer. Golvtiljan kanske kommer från de höglänta trakterna närmare Säfsnäs och kanske den sågades i Loforsen?
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best matching references and 18B054.pos
dated to 1812 with corr >= 0,41 and with overlap >= 157 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,50  7,16  157  26  based on 7 members
Sfsn-PIS  0,52  7,54  157  22 Säfsnäs socken, Dalarna                 PISY/Sfsn  2 
Grangard  0,47  6,72  157  23 Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
SödraDal  0,45  6,31  157  17 Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
GagnefSo  0,45  6,21  157  15 Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Kungsber  0,44  6,09  157  18 Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland         PISY/KBPISY 2 
swed305  0,42  5,74  157  14 Björbo, Dalarna                     PISY/0000  2 
FlodaSn0  0,41  5,59  157  12 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY/FlodaS 2 
Granväggtimret mot regional grankurva är entydigt frånsett oklara eller skadade ringar ytterst i några prov:

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 89 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,84  154  38  based on 10 members
Klgr12  0,51  6,11  111  31  1757 +ofulst (ej vk)
Klgr22  0,50  6,92  145  26  1758 tynande
18B056  0,50  5,56  97  25  1739 +>10. Stock 7 NÖ-vägg
Klgr11  0,50  6,14  118  12  1759 
18B057  0,48  5,11  89   6  1755 NÖ-vägg, stock 10=11 uppifrån (ej vk?)
Klgr13  0,48  6,67  152  16  1758 + Möjligen extremsmal yttersta (tynande). Överhoppad tjurvedsring
18B055  0,48  5,94  123  17  1759 NÖ-vägg stock 6.
18B051  0,42  4,38  93   7  1759 
klgr23  0,41  4,67  109   9  1759 
Klgr24  0,39  4,06  92   5  1759 


 

Mätvärden (rådata)

klgr  1 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PCAB
klgr  2 Sweden    Picea abies       6016N1459E     1605 1759
klgr  3 T. Axelson
18B051 1666  222  181  141  161
18B051 1670  168  129  137  141  109  118  111  120  144  129
18B051 1680  166  204  173  178  145  123  92  94  87  92
18B051 1690  77  70  72  84  119  128  114  126  109  130
18B051 1700  112  87  72  81  77  61  69  96  84  88
18B051 1710  107  77  78  77  76  83  102  97  90  128
18B051 1720  94  88  124  124  157  138  118  75  96  90
18B051 1730  125  110  101  84  104  93  89  85  102  113
18B051 1740  89  43  79  112  74  71  69  71  61  53
18B051 1750  72  74  97  66  110  107  67  85  82  70
18B051 1760  999
18B055 1636  306  320  335  339
18B055 1640  454  397  318  327  283  330  354  312  338  268
18B055 1650  260  236  191  132  155  187  116  90  62  62
18B055 1660  56  51  54  63  56  69  51  42  38  40
18B055 1670  35  29  39  60  70  59  64  61  65  49
18B055 1680  32  41  50  38  55  35  42  47  53  46
18B055 1690  46  51  39  37  48  40  32  40  43  47
18B055 1700  61  59  62  59  54  46  44  48  51  44
18B055 1710  49  34  35  28  36  32  31  33  24  36
18B055 1720  32  28  36  40  38  61  47  48  57  59
18B055 1730  44  40  53  35  45  42  43  33  32  33
18B055 1740  25  15  20  21  21  36  33  40  24  21
18B055 1750  20  30  23  23  30  29  23  22  21  13
18B055 1760  999
18B055 #### NÖ-vägg stock 6.
18B056 1642  208  207  178  191  234  213  197  172
18B056 1650  174  232  204  137  187  185  172  161  131  150
18B056 1660  150  125  164  187  175  153  131  105  100  117
18B056 1670  117  117  121  135  120  129  135  121  142  120
18B056 1680  110  168  193  197  180  139  141  132  146  132
18B056 1690  94  110  96  102  104  148  207  198  146  150
18B056 1700  194  159  161  142  113  117  139  144  108  91
18B056 1710  99  87  65  57  66  41  40  50  49  75
18B056 1720  57  52  64  69  49  41  52  20  19  23
18B056 1730  20  22  23  18  15  17  17  10  12  14
18B056 1740  999
18B056 #### +>10. Stock 7 NÖ-vägg
18B057 1665  105  81  70  75  61
18B057 1670  75  51  75  90  88  79  69  59  68  67
18B057 1680  80  118  119  103  131  105  100  97  122  122
18B057 1690  94  126  100  98  96  102  117  132  106  102
18B057 1700  87  78  76  92  74  71  65  64  77  81
18B057 1710  88  65  53  66 -999  41  43  56  54  74
18B057 1720  62  65  80  75  73  70  62  40  63  55
18B057 1730  42  28  22  17  35  38  36  30  48  50
18B057 1740  41  21  30  38  29  37  34  36  36  25
18B057 1750  16  20  32  20  30  33  999
18B057 #### NÖ-vägg, stock 10=11 uppifrån (ej vk?)
Klgr11 1641  246  163  190  215  232  234  178  180  165
Klgr11 1650  162  145  139  99  189  199  156  178  159  127
Klgr11 1660  124  105  100  130  140  128  113  86  78  86
Klgr11 1670  81  97  98  113  90  101  85  73  75  61
Klgr11 1680  60  97  117  119  110  93  97  88  91  96
Klgr11 1690  78  93  79  71  74  90  121  128  105  107
Klgr11 1700  92  78  90  100  69  87  115  109  93  105
Klgr11 1710  110  90  79  73  67  48  47  59  54  71
Klgr11 1720  51  48  56  88  72  88  82  42  58  50
Klgr11 1730  70  66  73  70  71  69  56  59  70  72
Klgr11 1740  60  44  68  64  68  73  71  72  62  47
Klgr11 1750  32  38  30  17  16  19  16  12  11   6
Klgr11 1760  999
Klgr12 1646  191  184  179  152
Klgr12 1650  139  135  106  115  127  165  142  156  126  102
Klgr12 1660  128  113  138  128  136  148  106  93  107  114
Klgr12 1670  114  103  127  117  122  100  96  90  104  123
Klgr12 1680  136  233  183  207  201  175  214  205  205  204
Klgr12 1690  155  200  148  164  198  203  190  184  153  189
Klgr12 1700  190  146  132  136  142  118  103  113  102  91
Klgr12 1710  103  101  113  114  118  84  88  89  101  111
Klgr12 1720  95  90  110  105  79  91  83  66  75  65
Klgr12 1730  71  82  82  67  78  64  67  56  76  57
Klgr12 1740  63  44  41  40  29  29  29  31  24  19
Klgr12 1750  18  20  25  23  26  27  26  22  999
Klgr12 #### +ofulst (ej vk?)
Klgr13 1605  107  89  98  88  91
Klgr13 1610  89  106  80  45  54  53  41  48  58  52
Klgr13 1620  52  48 -999  66  70  61  60  49  42  33
Klgr13 1630  45  60  73  89  76  68  56  61  74  68
Klgr13 1640  76  73  63  56  46  50  70  66  57  67
Klgr13 1650  75  64  67  53  71  109  104  108  103  95
Klgr13 1660  107  85  86  94  109  120  108  95  88  91
Klgr13 1670  94  95  120  128  129  112  96  104  120  93
Klgr13 1680  86  121  151  121  137  110  127  112  135  124
Klgr13 1690  77  96  77  76  109  136  123  146  108  114
Klgr13 1700  127  119  103  103  105  100  115  101  109  88
Klgr13 1710  88  82  79  82  103  70  69  80  80  91
Klgr13 1720  79  87  89  101  100  91  75  74  73  73
Klgr13 1730  71  75  75  72  74  57  62  64  81  65
Klgr13 1740  61  38  55  55  52  61  60  62  50  49
Klgr13 1750  41  43  72  42  40  52  28  14  11  999
Klgr13 #### + Möjligen extremsmal yttersta (tynande). Överhoppad tjurvedsring
Klgr22 1613  56  57  54  73  71  77  73
Klgr22 1620  96  69  65  108  102  107  124  113  124  115
Klgr22 1630  124  137  101  143  153  141  176  138  136  164
Klgr22 1640  146  134  115  122  95  96  116  136  138  112
Klgr22 1650  95  109  108  97  129  129  131  144  128  109
Klgr22 1660  99  77  86  80  88  64  68  64  56  60
Klgr22 1670  54  60  79  68  60  69  66  56  71  66
Klgr22 1680  61  87  104  96  89  89  88  98  97  89
Klgr22 1690  67  74  56  48  41  55  67  73  73  67
Klgr22 1700  79  54  65  64  60  61  70  67  59  55
Klgr22 1710  57  58  52  58  60  45  51  52  52  67
Klgr22 1720  55  54  66  64  62  64  64  46  59  81
Klgr22 1730  94  97  76  65  69  67  73  54  59  51
Klgr22 1740  39  29  33  24  20  26  20  31  26  24
Klgr22 1750  25  26  34  23  27  23  18  11  11  999
Klgr22 #### tynande
klgr23 1650  309  291  221  177  208  196  177  166  166  150
klgr23 1660  161  126  155  150  126  166  143  121  121  152
klgr23 1670  130  104  132  110  108  86  79  93  113  121
klgr23 1680  84  148  155  143  141  135  124  102  104  117
klgr23 1690  102  143  106  115  102  97  93  82  73  84
klgr23 1700  91  82  86  77  79  75  64  66  62  55
klgr23 1710  55  46  51  46  44  40  51  51  49  60
klgr23 1720  49  55  53  53  55  57  46  35  46  46
klgr23 1730  40  53  49  49  62  51  44  40  44  44
klgr23 1740  26  18  13  13  18  29  22  20  11  15
klgr23 1750  15  26  38  73  64  57  49  55  51  31
klgr23 1760  999
Klgr24 1667  180  166  181
Klgr24 1670  171  167  214  194  152  123  135  103  139  137
Klgr24 1680  121  116  110  115  102  88  97  90  108  141
Klgr24 1690  139  145  135  107  122  111  102  94  97  105
Klgr24 1700  120  89  102  107  101  117  103  107  96  105
Klgr24 1710  100  84  83  74  95  59  69  70  83  104
Klgr24 1720  122  124  129  159  147  186  164  186  198  186
Klgr24 1730  161  153  178  129  147  146  139  134  155  137
Klgr24 1740  134  111  106  92  79  105  84  84  70  92
Klgr24 1750  121  145  220  190  231  217  156  187  188  147
Klgr24 1760  999


klgr  1 Söderakersladan i Grangarde, Dalarna        PISY
klgr  2 Sweden    Pinus sylvestris     6016N1459E     1654 1898
klgr  3 T. Axelson
18B050 1731  484  344  236  176  187  168  162  176  103
18B050 1740  92  84  77  135  141  115  145  116  91  53
18B050 1750  89  103  86  65  58  47  33  40  35  82
18B050 1760  150  241  88  118  122  132  124  130  101  83
18B050 1770  74  62  72  41  29  21  65  66  73  117
18B050 1780  101  107  136  113  113  73  52  59  17  14
18B050 1790  31  33  46  55  84  44  64  90  50  51
18B050 1800  51  47  44  40  38  61  38  29  30  36
18B050 1810  47  30  24  39  39  28  999
18B052 1744  296  290  244  251  268  235
18B052 1750  293  208  207  256  280  245  181  144  190  123
18B052 1760  168  262  211  184  253  195  175  210  184  95
18B052 1770  86  74  91  97  124  140  229  122  105  128
18B052 1780  159  107  149  134  140  107  94  99  87  106
18B052 1790  134  103  112  90  119  117  101  107  115  124
18B052 1800  98  100  96  72  79  96  80  78  63  77
18B052 1810  64  81  69  60  53  55  61  76  68  999
18B053 1712  337  283  182  279  251  217  286  176
18B053 1720  285  229  234  187  120  164  95  125  126  137
18B053 1730  198  195  162  131  116  145  108  146  136  148
18B053 1740  110  119  142  159  84  114  133  122  100  140
18B053 1750  153  115  129  159  140  132  134  88  112  89
18B053 1760  87  77  84  105  110  98  113  120  109  96
18B053 1770  72  67  100  102  70  73  107  91  83  93
18B053 1780  71  54  78  53  44  48  49  72  53  65
18B053 1790  53  80  70  88  76  60  55  51  54  61
18B053 1800  55  41  41  31  51  50  28  25  24  33
18B053 1810  35  35  25  18  19  10  16  16  999
18B054 1654  93  105  91  80  62  54
18B054 1660  62  64  61  89  92  75  84  84  105  86
18B054 1670  69  64  82  92  77  55  81  76 -999  47
18B054 1680  44  41  35  43  58  46  35  47  38  42
18B054 1690  55  62  59  49  93  75  52  67  66  67
18B054 1700  72  81  93  87  70  70  63  38  29  34
18B054 1710  54  43  59  57  54  55  51  48  40  41
18B054 1720  65  53  45  43  37  48  27  65  65  69
18B054 1730  66  72  66  56  55  37  40  70  63  46
18B054 1740  40  25  41  46  35  36  29  43  46  39
18B054 1750  28  36  44  48  41  29  29  32  37  37
18B054 1760  37  30  34  34  29  25  29  23  20  30
18B054 1770  23  29  31  26  21  22  41  33  28  20
18B054 1780  30  25  36  28  28  24  29  20  15  21
18B054 1790  24  30  28  21  26  14  14  15  18  20
18B054 1800  12  28  18  16  21  16  16  18  21  29
18B054 1810  24  26  22  999
18B058a 1831  444  336  346  314  278  237  236  204  175
18B058a 1840  172  179  164  135  152  131  142  114  106  95
18B058a 1850  95  96  107  50  72  68  64  78  82  59
18B058a 1860  64  67  79  81  58  68  74  59  54  54
18B058a 1870  80  56  39  31  31  43  61  57  55  42
18B058a 1880  51  26  39  35  53  41  46  45  41  46
18B058a 1890  48  66  53  58  63  55  78  49  48  999
18B058a #### följade på NÖ-väggens insida
18B058b 1831  388  318  309  332  201  204  197  190  162
18B058b 1840  174  165  146  104  114  124  102  78  83  80
18B058b 1850  71  77  77  40  51  64  62  73  75  62
18B058b 1860  45  42  64  73  61  66  74  58  48  45
18B058b 1870  63  57  43  34  33  42  31  53  56  33
18B058b 1880  45  34  46  29  36  41  45  39  37  40
18B058b 1890  32  50  50  54  52  47  66  53  47  999
klgr21 1664  366  263  318  291  344  309
klgr21 1670  274  258  238  168  146  130  168  194  201  210
klgr21 1680  203  230  183  185  170  157  139  135  119  155
klgr21 1690  181  190  192  168  190  161  141  135  121  108
klgr21 1700  110  106  137  130  124  110  106  108  46  46
klgr21 1710  60  75  91  93  115  110  57  42  40  46
klgr21 1720  68  62  91  99  110  97  88  104  102  113
klgr21 1730  119  95  86  66  57  49  44  51  55  66
klgr21 1740  49  29  31  29  29  35  42  49  44  49
klgr21 1750  64  62  68  71  62  55  51  55  57  999