Jordbärsfallet, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Rester av timmer i uthus som kan dateras till mitten av 1880-talet.
Rester av den sammanstörtade stugan. Prov togs ur den stock som syns överst och som torde ha blivit fälld sommaren 1876.
Den 15 oktober 2018 besökte jag Jordbärsfallet väster om Rösjön i sydligaste delen av Nås socken för att söka efter möjligen dendrokronologiskt daterbara byggnadsrester. På södra gården hittade jag timmerrester i tre byggnader, medan inget timmer återfanns i den norra delen av området, där däremot imponeranade stenrösen, grunder och en jordkällare finns. I en uthusbyggnad 60.25536 , 14.24866 (WGS 84) där en timmerkonstruktion kompletterats med brädkonstruktioner – dess mer exakta funktion vågar jag inte ange – lyckades jag ta borrprov i två väggtimmer (prov 18A1510 och 18A1512), båda av gran och vittrade. Den ena var angipen av röta eller insekter ca sju mm in i veden, där några mm ved saknas, vilket tillsammans med vittringen gör dateringen oexakt. Det senare provet är helt, och har en ofullständig (vittrad) ring från 1884. I de båda proven från den första stocken saknas ett antal ringar vilket gör dateringen av det yttersta fragmentet om 19 ringar plus en ofullständig/vittrad osäkert. Yttersta mätta ring i inre delen är för 1847 och de yttre fragmentet innehåller 17 mätbara ringar. I gapet finns minst två ringar, men sannolikt fler (mitt intryck i fält var dock att det var kanske 3-8 mm som var mjöl), vilket ger 1869 som tidigaste möjliga datering för denna stock, men en god passning för det yttersta fragmentet finns, som skulle ge att den ofullständiga yttersta är 1880 års ring. Denna datering är sannolik men inte säker (bör motsvara ca 7 mm saknad ved), men gör att vi kan anta att båda stockar är samtida, vilket byggnadstekniskt är mycket sannolikt. Timmerstommen i denna byggnad bör då vara från mitten av 1880-talet, tidigast sommaren 1884.

Ett prov togs i en stock i den sammanrasade stugan, 60.25580, 14.24866 (WGS 84), med yttersta ofullständiga ring från 1876 - troligen sommarfälld, då den inte verkar vittrad och stocken suttit skyddad. Det timmer som syntes är slätknutat och beklätt med spåntad liggande panel. Den provtagna stocken låg ovanpå resterna av muren och relativt skyddad av brädorna. Om stocken är representativ för byggnaden bör denna vara byggd under mitten av 1770-talet och alltså omkring 10 år äldre än uthuset, vilket med tanke på byggnadsskicket är ägnat viss förvåning - återanvändning från någon ersatt byggnad kan nog inte uteslutas!

Rester av en byggand som möjligen ser äldre ut än de båda övriga, men det helt genommurkna timret tillåter inga borrprover
Flera timmervarv återstår också i en tredje byggnad, 60.25573, 14.24894 (WGS 84), som har delvis sotade insidor och stjärtgåtspår, som kan vara äldre, men tyvärr kunde inga prov tas med borr, då stockarna är helt sönderätna/murkna inuti. Ett fragment av en murken stock med yttersta 37 ringar (2,5 cm) togs med men går inte att datera.

Enligt Lantmäteriets ortofoto verkar alla dessa byggnader, och ytterligare några, 1960 ännu vara intakta. På hembygdsgården i Kroktorp finns ett härbre från Jordbärsfallet, daterat till 1835, men det är osäkert om det kommer från denna gård eller den norra.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 4 checked members of the collection 18A151.fil 
and the reference DalarPC (P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)) dated to 2005 
Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------   
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----**   
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest   
all...   237   0 114  0,59  7,8  0,53  6,5  0,57  7,3  0,57  7,3  0,56  7,1  0,78  13,2  0,61  8,1   
18A1510a  107  126  89  0,52  5,6  0,50  5,4  0,49  5,2  0,48  4,9  0,50  5,2  0,70  1,6  0,52  5,6   
18A1510b  110  127  95  0,53  6,1  0,50  5,6  0,51  5,5  0,52  5,7  0,52  5,7  0,67  5,0  0,53  6,1   
18A1512a  58  122  57  0,65  6,3  0,58  5,3  0,57  5,1  0,56  4,9  0,59  5,3  0,79  2,6  0,65  6,3   
18A1514   96  130  95  0,45  4,8  0,37  3,8  0,43  4,6  0,40  4,2  0,41  4,3  0,65  6,4  0,45  4,8   
Mean corr. of first column when overlap >= 45 (4 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,61Om 18A1514 istället jämförs med en kombination av DalarPC+övriga i Jordbärsfallssamlingen (inklusive de yttre fragmenten enligt disk.) + Prästgranen från Långmarken blir corr=0.51 och ttest=5.7, vilket gör dateringen nära säker.

Mätvärden (rådata)

18A151 1 Jordbärsfallet (södra), Nås sn           PCAB
18A151 2 Sweden    Picea abies    440m 6015N1414E     1769 1883
18A151 3 T. Axelson
18A151 #### Två stockar i uthus (60.25536 , 14.24866). en stock i bostadshus (60.25580,14.24866). . Mycket dåligt skick
18A151 #### En annan byggnad med sotiga insidor finns, men inga prov kunde tas i den mycket murkna stockarna. 60.25573,14.24894
18A1510a1773  188  166  155  156  161  157  129
18A1510a1780  94  94  106  183  160  143  102  90  110  113
18A1510a1790  114  176  223  187  149  106  95  107  94  127
18A1510a1800  137  156  118  94  113  93  96  97  118  116
18A1510a1810  97  130  110  100  93  93  99  100  83  61
18A1510a1820  67  74  63  67  64  72  109  89  92  81
18A1510a1830  60  103  71  84  67  50  39  38  53  45
18A1510a1840  35  48  59  53  49 -999 -999 -999 -999 -999
18A1510a1850 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
18A1510a1860 -999 -999  61  65  36  37  39  37  28  17
18A1510a1870  31  36  57  33  31  37  56  60  62  50
18A1510a1880  999
18A1510a#### +ofullst
18A1510b1769  220
18A1510b1770  189  156  198  203  148  130  168  182  170  134
18A1510b1780  95  116  144  223  185  155  96  90  125  131
18A1510b1790  121  152  199  179  124  93  91  108  105  122
18A1510b1800  134  156  129  99  120  98  89  91  100  105
18A1510b1810  88  113  100  93  87  85  90  99  86  43
18A1510b1820  66  66  54  61  59  68  93  77  76  71
18A1510b1830  58  96  62  96  76  46  41  52  51  50
18A1510b1840  38  51  57  54  50  43  39  31 -999 -999
18A1510b1850 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
18A1510b1860 -999 -999  60  61  35  31  34  32  31  12
18A1510b1870  29  35  56  26  26  29  44  47  51  999
18A1510b#### vittrad (ej vk)
18A1512a1826  340  230  304  247
18A1512a1830  242  229  154  169  156  122  159  141  120  148
18A1512a1840  143  135  164  145  135  135  135  112  140  111
18A1512a1850  129  132  122  89  110  71  71  64  72  82
18A1512a1860  108  73  116  68  77  66  54  60  84  67
18A1512a1870  72  65  80  56  70  79  70  79  69  68
18A1512a1880  77  75  80  77  999
18A1512a#### +ofullst
18A1514 1780  104  127  196  283  295  210  184  197  215  216
18A1514 1790  187  178  165  173  129  114  106  93  146  107
18A1514 1800  124  164  150  137  94  94  105  126  106  120
18A1514 1810  103  114  100  101  73  98  111  141  162  155
18A1514 1820  214  158  137  126  121  120  141  141  184  139
18A1514 1830  104  134  98  116  98  70  61  68  48  50
18A1514 1840  35  63  73  80  85  83  78  70  85  66
18A1514 1850  78  84  95  90  82  69  54  71  48  47
18A1514 1860  67  80  77  67  70  55  72  59  75  48
18A1514 1870  71  61  69  78  98  78  999
18A1514 #### +ofullst