Startsida | Nytt | Predikoförteckning | Ämnesförteckning | Predikolänkar | Verktyg | Prästspegel | GeografiDu Herrens Tjänare!

Kläd dig i invärtes prydning, ty du står i tjänst hos allseende Gud, som skådar hjärtan.
Hämta med bönen kraft, ty ämbetet är Herrens och du blott ett svagt lerkäril.
Sanning regere dina läppar, ty de böra bevara läran.
Kärlek styre ditt hjärta, ty du är ett nådens sändebud.
Frimodighet utruste din själ, ty du går den störste Herrens ärende.
Bitterhet fläcke aldrig ditt nit, ty du är en herde, men icke en herre.
Egennytta smitte aldrig din sysla, ty själavård må icke vara hantverk för slem vinning.
Misströstan göre dig aldrig nedslagen, ty Herren gifver växten.
FÖRKUNNA ORDET I OSTYMPAD ORDNING
så att du
öppnar ögonen på de okunniga,
rycker hyendet undan säkerheten,
rifver täckelset undan skrymteriet,
lyfter bördan af de betungade,
ty Gud vill, att ingen skall förgås.
Gör hvarje predikan såsom blefve han den sista både för dig och åhörarna.
Vid hvartenda skriftermål skrifta ditt eget hjärta, så stadfäster du dig själf i nåden.
Vid nattvardens utdelning vare icke du ett blott verktyg, utan tillika en andelig deltagare i nådens skatter.
Din Frälsares herdahjärta vare din föresyn i ämbetet, din glädje under bördan och ditt försvar vid räkenskapen.
Dina ord vare salighetens frö, din vandel andras vägvisare.
Dina böner satans nederlag, din död en trogen tjänares hädanfärd
IN I SIN HERRES GLÄDJEDENNA
INSKRIFT AF FRAM-
LIDNE KYRKOHERDEN ABR.ZACH.
PETTERSSON (d. 1763) ÄR MED STENSTIL UT-
HUGGEN OCH UPPSATT I RIDDARHOLMSKYRKANS
SAKRISTIA I STOCKHOLM TILL PÅMINNELSE
FÖR HONOM SJÄLF OCH EFTERKOM-
MANDE FÖRSAMLINGS-
HERDAR
Åter till startsidan