Perikoplekt - verktyg för hantering av bibelställeangivelser
(Instruktioner finns längre ner på sidan)
 
felsök-enkel | sortera i bibelordning | ta bort 1:a kolumnen | ångra
Kopiera in ett textregister i textfältet nedan.
Det som står där från början är ett exempel. Läs mer!Specialfunktioner

Resultat till ny sida: Bör användas vid mycket långa perikoplistor, som annars kan bli stympade. Särskilt på PC ger detta alternativ också ett mer överskådligt resultat. OBS! Ange vad du vill göra med en siffra i rutan.
Konvertera fönstret till HTML-kod, som kan kopieras in i ett HTML-dokument. (OBS! Kolla att koden inte blivit stympad - den ska sluta med </TABLE>).

(k e)

Vad vill du göra?
0. Komplettera med bibelställekod! (för sortering i kalkylblad).
1. Jämföra med Den Svenska Evangelieboken 2003?
2. Jämföra med Den Svenska Evangelieboken 1983?
3. Jämföra med SvK predikotexter 1942
4. Jämföra med SvK predikotexter 1921
5. Jämföra med SvK predikotexter 1862
7. Jämföra med remissförslaget till ny evangeliebok 2000?
8. Jämföra med Den Danske Folkekirkens textserier?
10. Jämföra med perikopfördelning i NT81
11. Synoptiska paralleller (endast Matt, Mark och Luk) förklaring
12. Kontrollera att alla angivna kapitel och verser verkligen finns i bibeln (endast GT & NT kontrolleras). Läs mer!.
Förklaringar Perikoplekt 1.1
Till sidans början

Detta program är skrivet i JavaScript, och fungerar som en vanlig webbsida, men allt körs lokalt på din dator. Tanken är att man på ett enkelt sätt ska kunna omvandla i första hand förteckningar över predikotexter i t.ex postillor till kyrkoårsregister. Resultatet är avsett att kopieras in i ett kalkylblad. Där kan det sorteras, och sådana kolumner som inte behövs kan tas bort. Man kan också använda det för att snabbt undersöka om ett visst bibelställe finns med i någon av de evangelieböcker som Perikoplekt hanterar (för att ta reda på om och var det kan vara lönt att leta i gamla postillor, t.ex). Ett annat användningsområde är att möjliggöra sortering av listor med bibelreferenser i bibelboksordning. Med alternativ 0 ges en sifferföljd, efter vilken man kan sortera listan sedan man kopierat in resultatet i ett kalkylblad.

Den tabell som du matar in ska bestå av en lista där varje rad inleds med ett fullständigt angivet bibelställe (bibelboken måste alltså anges på varje rad). Efter bibelstället skall vara en "tab". Därefter kan följa vilken text som helst, t.ex sidangivelser, rubriker o.d. Denna text får dock inte innehålla några "#"- eller "%"-tecken, eftersom de används för att representera "ny rad" respektive "tab" av programmet (Du kan använda "%"-tecken istället för "tab" i de fall denna inte inte kan användas). Bibelstället får inte vara uppdelat, utan endast ha en början och ett slut (t.ex Joh 3:16-18, men inte Joh 3:16, 18). Däremot kan det stå med endast kapitel eller endast med en vers ev. följt av "f." eller "ff." (ff. tolkas som de två följande verserna) Följande fungerar alltså Joh 3, Joh 3-4 Joh 3:16ff. I stället för kolon kan kommatecken eller semikolon användas. Som streck kan även långa streck användas.

Helg och årgång (ej alt. 0)
Helg och årgångsangivelsen är beroende av respektive evangelieboks beteckningar. Koden består av löpnumret för den textförsedda dagen i evangelieboken, och decimalen för årgången eller motsvarande. Koden gör det lätt att sortera efter söndagarna om man kopierar in tabellen i ett kalkylblad.

Överensstämmelsen (ej alt. 0)
Om texten bara delvis överensstämmer med evangeliebokens perikopindelning, så anges kapitel och vers för evangelieboksperikopen inom parentes (Vid delade perikoper kommer endast de delperikoper som är aktuella att anges, och tyvärr kan det inte indikeras att perikopen egentligen innehåller fler delar). Dessutom anges en ensiffrig kod som anger hur överensstämmelsen ser ut.
  Tänk på att en text kan återfinnas på flera söndagar, och att resultatet därför kan vara längre än den ingående perikoplistan. Om fel upptäcks, som du vill rätta, så bör du därför inte använda denna lista, utan först köra din lista genom alternativet 0 - "Komplettera med bibelställekod". Det resultatet kan du efter att ha kopierat in det i ett kalkylblad, rätta och sedan åter klistra in aktuella delar i detta program för jämförelse med evangeliebok.

Kod för överensstämmelse:
-1ingen del av texten finns i evboken.
2angiven text är en del av evb.perikopen.
3angiven text innesluter hela evboksperikopen.
4angiven text innesluter början av evb.perikopen, d.v.s texten börjar före evb.texten och slutar innan den.
5angiven text innesluter slutet av evb.perikopen, d.v.s texten börjar inne i evb-perikopen och slutar efter den.
(Om varken siffra eller parentes är angiven, så är den angivna perikopen identisk med evangeliebokens.)

Felmeddelanden:
Alla felmeddelanden börjar med "!" (den röda färgen syns tyvärr bara vid "Bearbeta - ny sida" Annars visas i stället "!##################"). Det underlättar sortering i kalkylblad. (Använd "alternativ 0" eller "12" för korrigering av rättelser, för att undvika att få "dubbletter")
!bok?: Bibelboksförkortningen saknas i referenslistan.
!sifferfel! Kapitel och vers är felaktigt angivet, så att den första versen eller kapitlet är större än den senare (vanligt scannerfel).
!ogiltig Om det t.ex finns bokstäver i angivelserna (siffran 1 kan t.ex ha blivit ett stort I eller litet l). Eller har du kanske försökt att ange en delad perikop? Tyvärr går det inte i detta program. I den mån det finns delade perikoper i evangelieböckerna, så betraktas dessa som två (eller fler) separata perikoper.
!3f? För många f (följande vers/er). Man kan ange en perikop med f. (följande) eller ff. I det senare fallet antas att de två följande verserna åsyftas, eftersom innehållet inte kan kontrolleras. Om fler än två f angivits t.ex fff ges detta felmeddelande.
!perikop(del) saknas! Endast "alt 12". Anger att "perikopen" helt eller delvis saknar motsvarighet i bibelns verkliga kapitel och verser.
!OK enl KingJames-ej enl 1917/NT81 Endast "alt 12". Anger att perikopen visserligen helt eller delvis saknar motsvarighet i KB 1917 och NT81, men att den felande versen finns med i, i detta fall, King James indelning.

Bibelställekoden (alt. 0)
De åtta siffrorna före strecket avser perikopens första vers. De åtta efter strecket, den sista versen. Två siffror för bok, tre för vers och tre för vers. Om uppgift om vers saknas (d.v.s endast kapitel har angivits) sätts slutversen till 999.
  Bibelböckerna är satta så att 11 står för 1 Mos, 12 för 2 Mos etc. enligt uppställningen i Bibel2000. Observera dock att de Deutrokanoniska eller apokryfa böckerna till GT placerats sist, efter Uppenbarelseboken, och måste efter sortering flyttas manuellt till sin rätta plats mellan GT och NT.
En kolumn med löpnummersiffra har satts, för att enkelt kunna sortera tillbaka till ursprungsordningen efter att t.ex sortering gjorts för att hitta perikopangivelser med felmeddelanden.

Synoptiska paralleller (alt 11.)
Denna funktion förändrar endast listan om det i den finns synoptiska perikoper med synoptiska paralleller. Då lägger den till dessa perikoper inne i listan. Med hjälp av funktionen kan man se om något parallellställe till den text man vill kontrollera, finns upptagen i respektive evangeliebok. För att lättare kunna urskilja de perikoperna som funktionen lägger till, skrivs dessa med små bokstäver. De paralleller som i synopstabellen satts inom klammer [ ] ges här i "kortform" (mt, mk, lk) medan de oklammrade ges med den längre (matt, mark, luk). Den synopstabell jag utgått från fann jag på www.mindspring.com/~scarlson/synopt/table.htm (2002-02-15).


Perikopkontroll (alt 12.)
Denna funktion förändrar endast listan om det i den finns felaktiga perikoper (se felmeddelanden ovan). Funktionen kontrollerar att de angivna kapitlen och verserna har någon motsvarighet i bibeln. Om man råkat skriva t.ex Luk 39:1-3, eller 1 Mos 3:22-26 så får man ett felmeddelande (!perikop(del) saknas!), eftersom Lukas bara har 24 kapitel och 1 Mos 3 bara 24 verser. Som norm används indelningen i 1917 års svenska bibel. För NT:s del överensstämmer den med NT81. Referenslistan har upprättats genom att verserna har räknats i respektive kapitel i den elektroniska versionen av 1917 års bibel. Resultatet har sedan jämförts med dels NT81:s indelning, som räknats för sig, dels med King James version (KJ), som finns noggrant genomräknad på www.vorsoft.com/faith/archive/bible/. I de fall som avvikelser förekmmit, har dessa kontrollerats manuellt. I inte så få fall visar sig versindelningen avvika något, oftast så att kapitlen i KJ är någon vers kortare, särskilt i Psaltaren. När KJ:s indelning är längre än KB1917, så har de överskjutande verserna tagits med, men de ger ett felmeddelande (t.ex !OK enl KingJames-ej enl 1917/NT81). Dessa verser är:
4 Mos 12:16endast KJ
4 Mos 29:40
"
1 Sam 23:29
"
Job 38:39-41
"
Job 41:26-34
"
Pred 5:20
"
Pred 6:12
"
HV 6:13KJ & B2000
Dan 4:35-37endast KJ
Hos 13:16
"
Jona 1:17
"
Hagg 1:15
"
Apg 19:41
"
2 Kor 13:14
"

Kända brister:
Apokryferna kontrolleras inte (feltyperna ogiltig, sifferfel etc, anges dock som vanligt).
För de böcker som bara har ett kapitel (Ob, Filemon, 2 Joh, 3 Joh, Judas), betraktas både t.ex Judas 1:20-25 och Judas 20-25 som korrekta, fastän bara Judas 20-25 ger utslag vid jämförelse med en evangeliebok (alt 8).


Till sidans början

Uppdateringar:

Perikoplekt beta
 • 2000-11-17 Först publicerad
 • 2000-11-18 5 perikoper rättade i Evb83-referensen
 • 2000-11-19 Ett fel i Evb00 rem-referensen rättades (ställena i 1 Thess hade försvunnit möjl i samband med gårdagens rättelser...)
 • 2000-12-25 En bugg fixad, så att tomma rader inte längre ställer till problem.
 • 2000-12-25 Den danska förkortningen Johs fungerar för Johannesevangeliet.
 • 2001-06-02 En bugg fixad, så att tabellen blir rak också vid negativa resultat enl. alt 10
Perikoplekt 1.0
 • 2001-06-02 Inmatningsprompterna äntligen ersatta med formulärinmatning!
Perikoplekt 1.0.1
 • 2001-12-08 Tillägg av bibelbokförkortningarna "Jak", "Ap. G." och "Ebr."
 • 2001-12-10 Kompletterad med tre textserier, nämligen SvK 1942, SvK 1862-1942? (enl en bibel tryckt 1911) samt Den Danske Folkekirkens textserier
Perikoplekt 1.1-1.1.2
 • 2002-01-27 (1.1) Resultatet kan nu även återmatas till fönstret, vilket gör Perikoplekt smidigare att använda. En enkel HTML-konverterare har också lagts till. En del småbuggar har också fixats.
 • 2002-02-05 (1.1.1) Skripten testades på en PC, och vissa korrigeringar har med anledning därav gjorts.
 • 2002-02-13 (1.1.1) Några tillägg i instruktionstexten.
 • 2002-02-15 (1.1.2) Listan med bibelbeteckningar har utökats (med NIV) och korrigerats på några ställen. En liten oskönhet beträffande resultutskrift för alt.10 har rättats till.
Perikoplekt 1.2beta
 • 2002-02-20 (1.2beta) En ny funktion, för ta fram paralleller inom de synoptiska evangelierna har lagts till (alt.11).
 • 2002-02-20 (1.2beta) Ett system för att kunna komprimera referenserna har inarbetats, för att nya jämförelseobjekt ska kunna läggas till, utan att filen blir orimligt stor. Detta gör dock dock perikoplekt något trögare.
 • 2002-02-20 (1.2beta) Ett allvarligt fel i komprimeringsrutinen, som gjort att denna betaversion givit ofullständiga resultat vid alt 8 och alt 10, har rättats till.
 • 2002-02-25 (1.2beta) En ny funktion, för att kontrollera om perikoperna är korrekta, har lagts till (alt.12).
 • 2002-02-25 (1.2beta) Alt 10, 11 och 12 har brutits ur huvudfunktionen och lagts i subfunktioner för att minska antalet beräkningar.
 • 2002-03-01 (1.2beta) En kontrollfunktion (lik alt 12, men utan innehållskontroll och därför betydligt snabbare) har lagts till.
 • 2002-03-01 (1.2beta) Åtskilliga främst tyska bibelförkortningar har lagts till
Perikoplekt 1.2
 • 2002-03-01 (1.2) Testat på PC och fixat diverse småplock, så att denna version nu blir den ordinarie. Gränssnittet har också setts över.
 • 2002-03-06 (1.2.1 beta) 1. Ångra-funktionen utökats med ett minnessteg. 2. En sorteringsfunktion för bibelordning tillagd. 3. En möjlighet att ta bort första kolumnen tillagd.
 • 2002-04-11 (1.2.1 beta) Ett fel i komprimeringsfunktionen, som gör att referenser till Ps 119, Ps 132, Ps 144 och Ps 147 inte fungerat på version 1.2. åtgärdat. Problemet med att en tom rad lagts till i slutet har åtgärdats.
 • 2004-12-04 (1.2.2) Evangelieboken 2003 tillagd som standard, och övriga omstuvade i listan
 • 2004-12-17 (1.2.3) ett fel i "ta bort 1:a kolumnen"har rättats
 • 2013-08-06 (1.2.3) En bugg korrigerad så att det nu fungerar med Firefox. Evb1921 tillagd, funktionerna för "sortera i bibelordning" och "ta bort första kolumnen" har skrivits om.
Perikoplekt 1.2.3
©