Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Predikstolen

(Bilden är klickbar)

Byggd av V. Corporalen Knipe hösten 1774 och målad av Svedin från Falun.

Vid 1882 års renovering målades den vit, men återfick sitt ursprungliga utseende 1932

Före 1774 torde kyrkans predikstol ha suttit på den högra (södra) väggen straxt framför det bakre av de båda fönstren, d.v.s till höger i gamla kyrkans kor. Jämför nedanstående protokoll och avsnittet kalkmålningar i Westerlunds redogörelse för undersökningen 1932.


Utdrag ur kyrkoråds- och sockenstämmoprotokollen 1774

1774. d. 5. junii Hölts, efter 14 dagars förut skedd Publication å Predikstolen Kyrcko-Råd,
[...]
S.dag togs det för afgiordt at Predikstolen skulle anten repareras, el. och til nyo byggas. Beslutet war at han skulle byggas ny!

Sedan om Rumet hwarest han skulle sättas, discourerades. Och aldenstund intet alla woro eniga derom, så voterades derom. til et nytt ställe, neml. bredvid Altaret fram i Kkan, voterade följande. neml. H CronoBefallningsman almberg: eric Hansson i Syrholn; olof Ersson i Bäckebyn: Eric Nilson i Holsåkern. Pär Ersson på Gåsholmen. och så widare.

At han borde stå på gamla Stället, där han nu står, voterade, Eric Jönsson uti Måssel: and.Larsson i Sälje: Jon Jönsson kkowärden i Tallriset, Ol Olsson kkow. i kkobyn: Dan Lundberg i Syrholn, eric Matsson i sunnanbyn: Jöns Hansson i Forsgärdet: etc.

H: Liute. Dahlströmers votum var, at han wäl håller med, at det nya stället är beqvämligare och tiänligare, dock lämpar han sig efter Pluraliteten. Saken blef intet deciderad, utan stadnade denna g. dervid at i hwar by, skulle Socnemännen rådgöra härom i sina Byar, och gifva swar til nästa Söndag, då Pluraliteten får höras. Emedlertid öf-r medkom man om at affå 2. e. 3. ritningar å en ny Predikostohl ifrån Målaren Swedin ifrån Fahlun. Knipen for til Gränge etc.
[...]

Sedan nu Bye- och Sochnemännen haft sin tid, at sin emellan rådpläga om Rumet til Predikstolens Sättjande i hwar sine Byar, så blef denna affairen af Kyrckorådet remitterad til en
Allmän Sochen stäma, hwilken 1774 d. 3. julii utlyst, blef hållen Åhr 1774 d. 3. Julii, då ibland annat, församlingen wystes 3-ne ankomne Ritningar på form af Predikstol. 2-ne ifrån målaren Swedin i Fahlun hitskickade, samt En af V. Corporalen Knipe giord efter Grangärde Predikstol. Dessa blefwo först wyste i Kkorådet som d. 26 junii häldst utkorade thed mönster, som Knipen giordt, likt med Grangärdes. Härtil samtyckte äfwen hela församlingen nu. Hela Sochenstäman allenast med den tilläggning, at Predikstolen skulle byggas nogot högre, än han är i Gränje som skal wara nog låg, för långa Präster, därnäst frågades 1-mo om den g. skulle repareras, el. en ny giöras Efter nogon rådplägning, blef ändtel. det förwisso slutet at han skulle byggas ny, och thet af den grund efter 600 D. blifwit dertil skänkte, hwila eljest Gifwaren skulle illa uptagit, om ey så skulle skie.

2: Hwarest Predikstolen skulle sättjas? Therom woro fuller månge mot och månge med. Soml. wille behålla dess gamla Rum där han nu står. Andra åter intet. När man tydel. förestält församlingen Ritningar af Knipen gort med dess gång, som skulle taga bort för mycket rum af gången, samt flera olägenheter och öfwertygadt henne om at man härvid för efterverlden borde se på, dels Prydnan och Beqvemligheten, dels nyttan, af denna kostsama Predikstohl, så fandt församlingen sig ändtel. derwid nögd at den nya Predikstolen skulle byggas och sattjas på pelaren fram i Kyrckan, där Gref Palmstiernas Epitaphium el. contrefait sitter. därvid blef det slutet.

3: Nämndes om kostnaden härtil. Knipen begiärt 450. för arbetet. Träwircket, Tälnar och Bräder skulle bestås af Församlingen.

4: Målaren Swedin i bref begiärdt 100: til guld, 100 til andre åtskilliga färger, och 200 D. för arbetet, tilsamans 400 D-r kmt utom Gardinmålningen, som â part komer at betalas. Nämndes äfwen om, at församlingen intet lärer kunna undandraga sig at bestå Tälnar, tiocka, och tunnare Bräder, såsom wärcke dertill.


Åhr 1774. d.20 Nov, efter skedd pålysning d. 13. sistl. Nov. höls Sochenstäma i Floda Sochnestufwa, då woro utom församlingens ledamöter närwarande, CronoBefallningsman almberg etc.

Aldraförst tackade kkoherden församlingens ledamöter, som i åhr warit willige, at låta inlägga golf, och göra Ryggstöd uti Bänckarna til deras hustrurs mera beqwämlighet, och kkans Prydnad.

därnäst gratulerades församlingen til öfwerstökande med den nya Predikstolens fulbyggande, af V. Corporalen Knipe, då man will förmoda, at hela församlingen wore nögd, så wäl med Rumet, där han nu sitter, som och med sielfva arbetet til dess Zirlghet. Och nämndes at församlingen och dess barn och Barnabarn wore skyldig ärkänsla åt Knipen för dess Wackra arbete. Församlingen förklarade sig hel nögd med altsamans.
Räkning ingafs af Knipen på Trä wirke, som åtgådt dertil, hwilket församlingen komer at bestå.

timglas Sköld Sköld Kristus på korset