Översikt | Bildvandring i kyrkan | Sakristian | Kyrko- o inventariebeskr. | Byggnadshistoria | Undersökningen 1932
Textil | Fattigbössa | Predikstolen | Orglar | Sockenstugan | Gamla bårhuset | N.P Wetterlund
Startsida | Kyrkoarkivet | Lillkyrkan


Fattigbössan på kyrkvallen

    Fattiga skola ju al-
drig saknas i landet, där
för bjuder jag dig och säger:
Du skall gärna öppna din
hand för din broder, för
de arma och fattiga
som du har i ditt land.

5 mos;15:4.v.I fattigbössan samlades frivilliga gåvor till socknens fattigkassa. Andra inkomstkällor var en del av tiondet, skatten, och böter som kyrkorådet utdömde. I 1700-tals protokollen, som finns här, kan man söka på t.ex fattiga, om man vill få en bild av Fattigkassans verksamhet under sent 1700-tal.

Kyrkan har i alla tider sökt värna de utsatta. När så småningom kyrka och kommun skiljdes åt, så blev fattigvården och senare socialtjänsten en angelägenhet för den borgerliga kommunen. Människors nöd, är dock alltjämt något som engagerar den kristna kyrkan. Jesus säger att "allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, som är mina bröder, det har ni gjort mot mig". (Matt 25:40)

Diakonin fortsätter idag sitt arbete utifrån samma grundtanke, som i gamla tider motiverade fattigkassan och dess verksamhet, men kyrkan är också en världsvid gemenskap, som vet att alla människor är skapade och älskade av samma Gud, och därför kan engagemanget inte inskränkas bara till närområdet. Ett uttryck för detta är Lutherhjälpen och dess arbete.

Tidigare (på 1800-talet) tycks taket över fattigbössan ha varit av plåt. Det kan man se på Arborelius målning "Konfirmation i Floda kyrka", av vilken en kopia utförd av Per-Hilding Perjons finns i Floda kyrka.Startsida | kyrkobeskrivningar