Torvladorna på Petmyra, Björbo

av Torbjörn Axelson, mars 2006

(Några andra objekt)
The peat barns at Petmyra bog, Björbo, Dalarna county, Sweden (abstract)

I området omkring Petmyrtjärnen, har många av gårdarna i Handbacken och Forsen haft sina torvtäkter åtminstone under 1900-talets förra hälft, tills djurhållningen upphörde under främst 1950 och -60 talen. När Gunnar Andersson i början av 1970-talet dokumenterade området, identifierade han 18 lador och enklare tak för torvförvaring, och kunde genom intervjuer med Erik Holm och Eljas Gustaf Olsson fastställa vilka som brukat dem. Idag finns resterna av åtta timmerlador och en brädlada kvar. Flera av de enklare taken och ställningarna syns åtminstone som upphöjningar bestående av den sista torvskörden, vilken aldrig blev hemkörd.

Timmerladorna är i de flesta fall gamla ängslador, som flyttats ut på myren. Tyvärr har det inte gått att fastställa när de flyttats dit. Jag har med tillväxtborr tagit prov ur en del av det kvarvarande timret, och har på så sätt kunnat datera flera av ladorna.

En viktig fråga är när torvbrytningen började i området. För att ta reda på det har jag försökt datera resterna av de krakar som ännu sticker upp, och vars nedre del, som stått i torven, ofta ännu är så friskt att man kunde tro att det vore hugget förra veckan! De flesta av de krakar jag kunnat datera är från 1920-talet, den äldsta från 1902. Men om dessa årtal verkligen markerar början på torvbrytningen, eller snarare visar hur länge krakarna blir kvar ovan markytan, kan inte avgöras. Kanske skulle man med en sticka kunna leta efter dolda "krakstubbar", som försvunnit ner i torven, och som eventuellt kunde vara äldre än de synliga. Torven började antagligen användas under senare delen av 1800-talet. Den användes på golv av stampad vesa (en lerliknande jordart som hämtades i särskilda tag), och senare på betonggolv. Tidigare hade man använt trägolv, som släppte igenom gädselvattnet.

"Mösa" (vitmosstorven), som användes till strö, togs under försommaren upp med spade eller flåhack ur "mösgravan", och lades att torka på hässjor över sommaren. Dessa var byggda på grova krakar med genomgående krakpinnar, på vilka lagts roer (slanor), så att dessa bildade hyllor. När torven torkat bars den med bår in i "mösla'a" (torvladan), från vilken den sedan kördes hem på vinterföret.
Torvladornas ungefärliga placering (efter uppritning av Gunnar Andersson)
"Mösgravan" framträder tydligt, särskilt i området väster om vintervägen.

PM02 - Vibergs öster om Vintervägen.

Ladan är relativt intakt. Även delar av taket ligger kvar (2005). I ladan finns inskuret EPS 1871 (Erik Persson), AOS (Anders Olsson), KZ(?)D 1831 (Karin? Zakris?dotter). Några korta (PM02...) prov ur ladan har kunnat dateras till 1764 (möjligen sommarhugget det året). Ett av proven verkar ha varit en myrtall. Ladan bör ha byggts på eller nära en myr, men om det var på Petmyra, eller i närheten av den plats där ladan nu står kan naturligtvis inte avgöras. 60.44433, 14.67644 (WGS 84)

PM03 - Stolpens öster om Vintervägen

PM3, i bakgrunden skymtar PM04
Inte mycket av denna lada återstår. Den har varit av bilat talltimmer, som ursprungligen rimligen varit något annat än en lada. Prov har tagits ur två stockar. Den ena har yttersta ring från 1799, medan den andra är mycket tätvuxen i ytan, och något fällningsår kan ej fastställas, dock tidigast 1792. Timrets ursprungliga byggnad bör alltså ha uppförts omkring år 1800. När det hamnade på Petmyra är osäkert. 60.4434, 14.6765 (WGS 84)

PM04 - ErkesOlars öster om vintervägen, närmast tjärnen.

Relativt mycket av denna grantimmerlada finns ännu kvar. Ganska många prov har tagits, vars yttersta ringar växte 1759. Ladan bör alltså vara byggd 1760. 60.44285, 14.67649 (WGS 84)

PM05 - Stolpens, nordost om tjärnen.

Tre stockar undersökta, men p.g.a virkets skörhet kunde inte vankanten fastställas på dessa prov (de bäst bevarde stockarna var vid provtagningstillfället ej åtkomliga p.g.a snö). Yttersta uppmätta ring är från 1802, men på provet syns fragment av 1803 års ring. Ladan bör vara byggd tidigast 1804 (sannolikt före 1810). Gården ladan tillhör, "Stolpens", etablerades 1795. 60.44273, 14.67887 (WGS 84)

PM06 - Gammellustis, vid tjärnen, öster om bäcken.

Sex stockar undersökta (PM0611-16). Alla av tall med yttersta ring från 1731. Krakar mellan ladan och bäcken daterade till 1927 och åren där omkring. 60.44217, 14.67853 (WGS 84)

PM11 - BätjOlars, Väster om vintervägen.

Timrad lada som var ihoprasad redan 1970. Inget timmer syns idag.

PM13 - Domarns, Väster om vintervägen.

Brandskadat frodvuxet grantimmer, av samma typ som PM14 och PM16. Inga prov har bearbetats.

PM14 - PatronPers, Väster om vintervägen.

Brandskadat frodvuxet grantimmer, med 30-45 årsringar. PM13 och PM016 är byggd av likadant timmer. En kollektion har skapats av flera prov, som dock inte gått att säkert datera. En möjlig datering är 1886, men det är mycket osäkert. Enligt Ivan Gustafsson byggdes några lador på Petmyra av skog som förstörts vid en brand på Mejdåsen, dock visste han inte när. Kan alltså vara byggd som torvlada på denna plats.

PM16 - BätjErkes, 150 m väster om vintervägen.

Av brandskadat frodvuxet grantimmer, av samma typ som i PM14. Inga prov har berarbetats.

PM17 - Lindkvistes, 200 m väster om tjärnen.

Brädlada med gles panel, Syllarna ligger på stenar. Stommen är gjord av myrtallar från platsen. Prov ur dessa kan dateras till sommaren 1931. 60.44209, 14.67201 (WGS 84)

The peat barns at Petmyra bog, Björbo, Dalarna county, Sweden (abstract)

In a small area, only about 400m in diameter a lot of the farmers in the small villages Handbacken and Forsen in Björbo, harvested their peat at least from about 1900 until 1950'. When there were no cattle any more, no more peat was needed either. About 1970 a documentation of the area was done. 18 barns and simple roofs to store the peat was found, and which barn belonged to which farm was noticed after interviews with old people. Today (2005) seven ruins of timber barns and one board barn remains (see photos above).


The cross jointed timber barns are in most cases old hay barns moved out at the bog. I have dated the timber of all of them (youngest annual ring) PM02: 1764, PM03: 1799, PM04: 1759, PM05: around 1805, PM06: 1731. Tree are probably build as peat barns already from the beginning (PM13, PM14, PM16). Unfortunately they are all build of fire damaged spruce timber, with only 30-45 annual rings. That is too few for a dendrochronological dating. Probably they are from the end of 19´century. The last barn, PM17, was build with boards on a construction of pine logs taken from the bog, dated to the summer 1931.

Before the peat could be stored in a barn, it had to dry on a drying-hurdle during the summer. Most of those hurdles are totally rotten down, but the parts below peat surface are indeed very well preserved. Some of them have been dated. The oldest one was made 1902, but most of them are from 1920-30. (There may also very well be older ones yet not found).

The pines growing on the peat does have an unusual annual ring pattern, which makes it difficult to date them towards the standard Pine chronology of the area (swed305 of the ITRDB). Therefore there is a special collection available for the Petmyra bog (PISY).

Mätdata (ringbredder)

visa som tabell
2 1 1720 1730 1740 1750 1760

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1715 1764 PM 3 T. Axelson PM #### PM02 - Vibergs öster om Vintervägen
———— PM0202a, 1715–1763,
———— PM0203a, 1721–1763, Yttersta ring ej färdigbildad. Troligen sommarfällt året efter yttersta uppmätta ring
———— PM0223, 1720–1764,
———— PM0221a, 1729–1764, 1764 mot Petmyra-referensen. Virket kan vara en myrtall, dock inte nödvändigtvis från Petmyra?
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1661 1799 PM 3 T. Axelson PM #### PM03 - Stolpens öster om Vintervägen
———— PM0312, 1661–1778, Minst 12 yttersta ringar omätta
———— PM0313a1, 1705–1799,
———— PM0313a2, 1707–1799,
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

PM04 1 Lada04 ErkesOlars, Petmyra, Björbo PCAB PM04 2 Sweden Norway Spruce 1668 1759 PM04 3 T Axelson
———— PM0413b1, 1670–1729,
———— PM0412b, 1669–1747,
———— PM0411b, 1711–1758,
———— PM0413a2, 1668–1759,
———— PM0422a, 1690–1759,
———— PM0421, 1706–1759,
———— PM0411a, 1713–1759,
———— PM0425a, 1719–1759,
———— PM0424a, 1720–1759,
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1658 1802 PM 3 T. Axelson PM #### PM05 - Stolpens, nordost om tjärnen
———— PM0514a, 1728–1777,
———— PM0513b, 1681–1787, PISY- okänt antal yttersta ringar saknas i provet. Före ring 108 ligger en omfattande tillväxtkollaps >10 ringar. För de älsta mätta 30-40 åren T-neg tendens.
———— PM0512a, 1658–1789,
———— PM0514c, 1727–1792,
———— PM0514b, 1728–1796, Minst 3-4 ringar saknas
———— PM0512d, 1665–1797,
———— PM0512b, 1658–1799, PISY. VK saknas- Kraftig tillväxtminskning vid ring 18- dålig korr utanför denna ring
———— PM0512c, 1661–1802, Minst en ring omätt.
2 1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1641 1731 PM 3 T. Axelson PM #### PM06 - Gammellustis, vid tjärnen, öster om bäcken
———— PM0615a, 1663–1730, +sommar (prov skadat?)
———— PM0611, 1641–1731,
———— PM0612, 1668–1731,
———— PM0614a, 1679–1731,
———— PM0613, 1681–1731,
———— PM0616a, 1698–1731,
2 1 0.2 9960 9970 9980 9990

PM14 1 Lada14 PatronPers, Petmyra, Björbo PCAB PM14 2 Sweden Norway Spruce 9953 9998 PM14 3 T. Axelson PM14 #### Odaterad samling prov från PM14 (PatronPers) på Petmyra. Brandskadat frodvuxet grantimmer. PM14 #### Det finns flera möjliga dateringar på 1884, 1886, 1888, men ingen säker. Kanske kan den dateras med latewood???
———— PM1412b, 9967–9994,
———— PM1415a, 9964–9995,
———— PM1413b, 9967–9995,
———— PM1415b, 9964–9996,
———— PM1416b, 9972–9996,
———— PM1414b, 9974–9996,
———— PM1411b, 9953–9997,
———— PM1416a, 9972–9997,
———— PM1411a, 9953–9998,
———— PM1413a, 9967–9998,
———— PM1412a, 9968–9998,
———— PM1414a, 9976–9998,
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1736 1930 PM 3 T. Axelson PM #### Lindkvistes (myrtallar)
———— PM1711b, 1777–1830,
———— PM1712b, 1736–1847,
———— PM1713b, 1840–1870,
———— PM1712a, 1736–1930, Petmyrlada. Lindkvistes. Brädlada med stomme av myrtallar
———— PM1711a, 1777–1930, Petmyrlada. Lindkvistes. Brädlada med stomme av myrtallar
———— PM1713a, 1839–1930, Petmyrlada. Lindkvistes. Brädlada med stomme av myrtallar