Torvladorna på Petmyra, Björbo

av Torbjörn Axelson, mars 2006, 2023, mars 2024

(Några andra objekt)
The peat barns at Petmyra bog, Björbo, Dalarna county, Sweden (abstract)

I området omkring Petmyrtjärnen, har många av gårdarna i Handbacken och Forsen haft sina torvtäkter åtminstone under 1900-talets förra hälft, tills djurhållningen upphörde under främst 1950 och -60 talen. När Gunnar Andersson i början av 1970-talet dokumenterade området, identifierade han 18 lador och enklare tak för torvförvaring, och kunde genom intervjuer med Erik Holm och Eljas Gustaf Olsson fastställa vilka som brukat dem. Idag (2006) finns resterna av åtta timmerlador och en brädlada kvar. Flera av de enklare taken och ställningarna syns åtminstone som upphöjningar bestående av den sista torvskörden, vilken aldrig blev hemkörd.

Timmerladorna är i de flesta fall gamla ängslador, som flyttats ut på myren. Tyvärr har det inte gått att fastställa när de flyttats dit. Jag har med tillväxtborr tagit prov ur en del av det kvarvarande timret, och har på så sätt kunnat datera de flesta av ladorna.

En viktig fråga är när torvbrytningen började i området. För att ta reda på det försökte jag datera resterna av de krakar som ännu sticker upp, och vars nedre del, som stått i torven, ofta ännu är så friskt att man kunde tro att det vore hugget förra veckan! De flesta av de krakar jag kunnat datera är från 1920-talet, den äldsta från 1902. Men om dessa årtal verkligen markerar början på torvbrytningen, eller snarare visar hur länge krakarna blir kvar ovan markytan, kan inte avgöras. Kanske skulle man med en sticka kunna leta efter dolda "krakstubbar", som försvunnit ner i torven, och som eventuellt kunde vara äldre än de synliga. Torven började antagligen användas under senare delen av 1800-talet. Den användes på golv av stampad vesa (en lerliknande jordart som hämtades i särskilda tag), och senare på betonggolv. Tidigare hade man använt trägolv, som släppte igenom gödselvattnet. 2023 lyckades jag datera ett par av de lador, som troligen är byggda just som torvlador, vilka visar sig vara från ca 1887 respektive 1889, och kan markera början på denna form av torvanvändning. Se PM14 och PM16 nedan.

"Mösa" (vitmosstorven), som användes till strö, togs under försommaren upp med spade eller flåhack ur "mösgravan", och lades att torka på hässjor över sommaren. Dessa var byggda på grova krakar med genomgående krakpinnar, på vilka lagts roer (slanor), så att dessa bildade hyllor. När torven torkat bars den med bår in i "mösla'a" (torvladan), från vilken den sedan kördes hem på vinterföret.
Torvladornas ungefärliga placering (efter uppritning av Gunnar Andersson)
"Mösgravan" framträder tydligt, särskilt i området väster om vintervägen.

PM02 - Vibergs öster om Vintervägen.

PM2, 2 augusti 2005
Ladan är relativt intakt. 2005 låg även delar av taket kvar. I ladan finns (fanns) inskuret EPS 1871 (Erik Persson), AOS (Anders Olsson), KZ(?)D 1831 (Karin? Zakris?dotter). Några prov ur ladan har kunnat dateras till 1764 (möjligen sommarhugget det året). Ladan kan ha byggts på eller nära en myr, men om det var på Petmyra, eller någon annanstans kan inte avgöras. Den mäter 3.20×3.10 (cc) är av rundtimmer med vanliga ladknutar. Dörren hänger utåtgående på högra gåten i en central dörröppning på gaveln som vätter mot söder (175°). Dörrbladet mäter 1.00×1.25 m och är i förvånansvärt bra skick. Det är av återanvända bräder, av vilka två är vattbrädor. Gåtspåren är borrade. 60.44433, 14.67644

PM03 - Stolpens öster om Vintervägen

PM3 2 augusti 2005, i bakgrunden skymtar PM04
Inte mycket av denna lada återstår. Den har varit av bilat talltimmer med raka enkelhaksknutar, som ursprungligen rimligen varit något annat än en lada. Den mäter 2.70×3.20m med gavel mot söder. Dörrens placering kan inte längre fastställas. Prov har tagits ur två stockar. Den ena har yttersta ring från 1799, medan den andra har tynande och något vittrad ytved med yttersta mätbara ring från 1789. Båda är blånade i splinten. Den ursprungliga byggnaden kan tidigast ha timrats 1800, men om blånaden är ursprunglig (torrtall/vindfälle) kan det vara något senare. När den återanvändes som lada på Petmyra är okänt. 60.4434, 14.6765

PM04 - ErkesOlars öster om vintervägen, närmast tjärnen.

PM4 7 maj 2005
Relativt mycket av denna grantimmerlada finns ännu kvar. Ganska många prov har tagits, vars yttersta fullständiga ringar växte 1759, men i regel med en påbörjad ring 1760. Ladan bör alltså vara byggd en bit in på sommaren 1760 om man antar att virket fälldes i samband med upptimringen vilket nog är troligt. Ladan mäter 3.42×4.55 m cc och dörren är placerad ungefär i mitten på gaveln som vätter mot väster (290°). Avståndet mellan hörn AD och gåt är 1.0 m. Gåtspåren är djupt spetsiga60.44285, 14.67649

PM05 - Stolpens, nordost om tjärnen.

Tre stockar undersökta, men p.g.a virkets skörhet kunde inte vankanten fastställas på dessa prov (de bäst bevarade stockarna var vid provtagningstillfället ej åtkomliga p.g.a snö). Yttersta uppmätta ring är från 1802, men på provet syns fragment av 1803 års ring. Ladan bör vara byggd tidigast 1804 (sannolikt före 1810). Gården ladan tillhör, "Stolpens", etablerades 1795. 60.44273, 14.67887

PM06 - Gammellustis, vid tjärnen, öster om bäcken.

27 maj 2004
Sex stockar undersökta (PM0611-16). Alla av tall med yttersta ring från 1731. Av rundtimmer med dörren på gaveln till vänster och vanliga ladknutar (överhakstyp). Den mäter 3.20×3.70 m (cc) Ingång vätter åt söder (200°). Bör ha varit en ängslada som flyttats hit från någon slog. Krakar mellan ladan och bäcken daterade till 1927 och åren där omkring. 60.44217, 14.67853

PM07 - Hässjeträd vid Karis Pers.

Tre borrprov togs i ett träd i vilket pluggar borrats in i för att bära upp en hässja för torvströ. Proven togs under försommaren 2003. Årsringar finns för perioden 1859-2002 och man kan se avvikelser med tjurved 1881 (ring 121) och en händelse omkring 1943 (ring 59) som dels givit en kraftig tillväxtrespons, dels kådfyllnad i prov a. Händelsen 1943 skedde när trädets diameter under bark var ca 10 cm och torde vara när pluggarna borrades in. Vid responsen 1881 var trädet endast knappt 4 cm under bark och för litet för att användas som hässja. Om sättningen kan ha haft med torvbrytningen eller något annat att göra är oklart. Ett tillväxtminimum utan motsvarighet i den allmänna petmyrakronologin inträffar 1898 (ring 104). Se bildlänkar vid diagram nedan. 60.4419, 14.6785

PM09 - Vibergs väster om vintervägen.

Inga ladrester men ett hässjeträd finns. 60.44457, 14.67563

PM11 - BätjOlars, Väster om vintervägen.

Nära kvadratisk lada av bränt, frodvuxet grantimmer med sidan 2.9m (CC). Den nästan helt saknade A-gaveln vätter mot söder (165°). 60.44354, 14.67475 Ladan verkar ha sammanblandats med PM10 (Gronbackens), strax nordost om denna, men vars plats är tom. Kanhända är då även brukaruppgifterna förväxlade? Två prov från 2003 märkta PM1001-2 (frodvuxen gran) kanske kommer från denna. De kan inte dateras .

PM13, PM14 och PM16

Dessa tre lador är byggda av mycket frodvuxet rundtimmer, som bränts. De ligger alla väster om vintervägen i det område där môsgravan är mest markerade. Det är inte otroligt att detta är det område där man började brytningen och den därmed pågick som längst och att dessa tre lador, till skillnad från de flesta andra på myren, kan vara byggda som just torvlador och inte återanvända. En uppgift1 om att kolningen i timmret skulle bero på att man använt sig av brandskadad skog verkar inte stämma. Ladorna är inte samtida, och i åtminstone PM16 är det tydligt att kolningen skett efter att stockarna kvistats. I PM14 tog jag med tillväxtborr ett antal prover i augusti 2005 och ytterligare ett par i december 2022, alla av gran med mellan 23 och 46 ringar, som dock i de flesta fall passar mycket bra mot varandra. Ett odaterat tallprov med 35 ringar från samma lada finns sedan tidigare (2003?). Granprovsamlingen från PM14 kunde inte dateras självständigt. I januari 2023 tog jag emellertid en serie prov i PM16, alla gran med bara 20-33 ringar. Dessa passar mot varandra och mycket bra (corr=0,67) mot PM14 men med endast 30 ringars överlapp två år senare än denna. Det visar att ladorna troligen är byggda av timmer från liknande bestånd, men knappast från ett bestånd branddödad skog, eftersom dödsår alltså inte sammanfaller mellan ladorna. När man lägger samman de båda kurvorna får man en 49 års kronologi, som med ganska stor sannolikhet går att datera med sista år 1888, vilket betyder att PM16 är av timmer fällt sommaren 1889 och PM14 efter sommaren 1886 (d.v.s den tidigare föreslagna, men då inte bekräftade dateringen).2 Torvtäckten på petmyra bör alltså ha kommit igång senast under andra halvan av 1880-talet. PM13 är också av bränt frodvuxet timmer, men i dåligt skick och svår att provta. Två tallprov och ett granprov finns, men inget av dem kan dateras. Gissningsvis är det från ett annat bestånd än PM14 och PM16.

PM13 - Domarns, Väster om vintervägen.

Liten lada av bränt frodvuxet tall och grantimmer, 60.44288, 14.6746. Rundtimmer och vanliga ladknutar. Tre prov tagna 2021-01-21, men inget daterbart. Dörren är placerad till höger på gaveln som vätter åt väster (260°). Den mäter ca 3,35 m × 3,60 m. Ladan skall ha tillhört Dommargården (Handbacken 22:1).

PM14 - PatronPers, Väster om vintervägen.

Lada av bränt frodvuxet grantimmer, 60.44279, 14.67554, med 30-45 årsringar. Dörren till höger på gaveln som vätter åt väster (270°). Rundtimmer med vanliga ladknutar. Sista ring kan dateras till 1886 och ladan bör alltså vara byggd ca 1887, förmodligen som torvlada på denna plats. Ladan är nära kvadratisk med sidan 3,55 m (cc). Den skall ha tillhört PatronPers (Handbacken 10:6).

PM16 - BätjErkes, 150 m väster om vintervägen.

Lada av bränt frodvuxet grantimmer, 60.44342, 14.67292. Dörröppningen placerad till höger på gavlen som vätter mot söder (165°) Ladan mäter 2.45×4.25 (cc). I långsidorna finns motstående urtag i varannan stock omkring 1.05 meter innanför A och ca 90 cm innanför D. Dessa urtag är kanske avsedda för roor att lägga torven på eller för ventilation. Ingen dörrgåtfinns, utan de avsågade stockarna är dymlade. Timret innehåller mycket få ringar, men kan dateras med hjälp av PM14 och yttersta ved är bildad försommaren 1889.

PM17 - Lindkvistes, 200 m väster om tjärnen.

Brädlada med gles panel, Syllarna ligger på stenar. Stommen är gjord av myrtallar från platsen. Prov ur dessa kan dateras till sommaren 1931. 60.44209, 14.67201

Sammanfattnade diskussion

Många lador är från 1700- eller tidigt 1800-tal, men dessa torde ha haft ett tidigare användningsområde och flyttats ut på myren sekundärt. Det äldsta belägget jag hittills (jan 2023) hittat för torvbrytningen på Petmyra är byggandet av ladan PM14, troligen 1887. Svenska mosskulturföreningen bildas 1886, med utgångspunkt i Jönköping, men med verksamhet i södra och mellersta, senare hela, Sverige.3 Hur känd föreningen var i trakten är svårt att veta, men den nämns i alla fall i tidningen Dalarnes Allehanda 18894 och användandet av torvmarkerna låg i tiden. Kanske är det inte en tillfällighet att den äldsta torvladan tillhört riksdagsmannen Eljas Per Olssons son, Eljas Per Persson, "Handback-Patron", som man kanske kan misstänka kan ha haft vidare utblickar och intresse för nymodigheter än många andra? Denna lada är placerad nära vintervägen på myrmark som tillhör Litt M eller Ma trots att gården (litt O & U) nog hade en egen del av Petmyra öster om tjärnen.5 Myran hade vid skogsdelningen ett kvartssekel tidigare betecknats som värdelös, och man kan gissa att det är därför som ägogränserna åtminstone till en början verker ha saknat betydelse för var de olika gårdarna hade sina torvtäkter och lador. Kanske skulle det gå att fastställa åldern på de äldsta torvtäckterna genom att undersöka fler krakrester i det centrala området med de djupaste gravarna väster om vintevägen? Alla sådana dateringar blir dock med nödvändighet tqm, eftersom man aldrig kan veta om det funnits ännu äldre än dem man till äventyrs undersökt. Den yngsta kvarstående ladan är från 1931, men är ingen timmerkonstruktion. Flera andra konstruktioner av brädor, som torde ha byggts främst under 1900-talet är helt försvunna.


The peat barns at Petmyra bog, Björbo, Dalarna county, Sweden (abstract)

In a small area, only about 400m in diameter a lot of the farmers in the small villages Handbacken and Forsen in Björbo, harvested their peat at least from about 1900 until 1950'. When there were no cattle any more, no more peat was needed either. About 1970 a documentation of the area was done. 18 barns and simple roofs to store the peat was found, and which barn belonged to which farm was noticed after interviews with old people. Today (2005) seven ruins of timber barns and one board barn remains (see photos above).

The cross jointed timber barns are in most cases old hay barns moved out at the bog. I have dated the timber of all of them (youngest annual ring) PM02: 1764, PM03: 1799, PM04: 1759, PM05: around 1805, PM06: 1731. Tree are probably build as peat barns already from the beginning (PM13, PM14, PM16). They are built of fast grown spruce wood, and therefore hard to date. After new efforts in 2023 however, I was able to date two of them to 1887 and 1889 respectively, which may mark the start of the peat-era here. The last barn, PM17, was build with boards on a construction of pine logs taken from the bog, dated to the summer 1931.

Before the peat could be stored in a barn, it had to dry on a drying-hurdle during the summer. Most of those hurdles are totally rotten down, but the parts below peat surface are indeed very well preserved. Some of them have been dated. The oldest one was made 1902, but most of them are from 1920-30. (There may also very well be older ones yet not found).

The pines growing on the peat does have an unusual annual ring pattern, which makes it difficult to date them towards the standard Pine chronology of the area (swed305 of the ITRDB). Therefore there is a special collection available for the Petmyra bog (PISY).

Update 2023 January: With more cores taken from the barns PM14 and PM16 they can, despite their few rings, be dated to 1887 and 1889, wich is in a period of big efforts to utilize the peat as a resource for agriculture. The oldest belonged to a farm which by other means may be expected to probably be an introducer of agricultural innovations of the time.

Noter

1. Enligt Ivan Gustafsson byggdes några lador på Petmyra av skog som förstörts vid en brand på Mejdåsen, dock visste han inte när.
2. Corr=0,57 T=4,7 eller corr=0,61, T=5,15 n=47 mot en kombination av fyra referenskronologier, se nedan. Dateringen är sannolik då den ger samma resultat i många olika kombinationer, men uppnår inte vad som krävs för en säker datering.
3. Wikipedia (svenska): Svenska_mosskulturföreningen
4. Dalarnes Allehanda 1889-08-27 s.2 sp.4 '10 millioner tunnland mossar'
5. Åbodelning, 20-flo-78, 1850-05-16

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1720 1730 1740 1750 1760

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1715 1764 PM 3 T. Axelson PM #### PM02 - Vibergs öster om Vintervägen
———— PM0202a, 1715–1763, (Se bild 1.2 MB)
———— PM0203a, 1721–1763, Yttersta ring ej färdigbildad. Troligen sommarfällt året efter yttersta uppmätta ring (Se bild 1.4 MB)
———— PM0223, 1720–1764, (Se bild 1 MB)
———— PM0221a, 1729–1764, 1764 mot Petmyra-referensen. Virket kan vara en myrtall, dock inte nödvändigtvis från Petmyra? (Se bild 1 MB)

PM3, Stolpens vid vintervägen

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in PM03.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,47 and with overlap >= 94 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,63  9,38  139  36  based on 2 members
PM0301b  0,75 10,75  94  33  1705-1799 splint blå
PM0302  0,47  6,04  129  24  1660-1789 tynande. ytan vittrad. blånad splint
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790

PM03 1 lada 03 (Stolpens), Petmyra, Floda sn, W PISY PM03 2 Sweden Pinus sylvestris 1660 1799 PM03 3 T.Axelson
———— PM0302, 1660–1789, tynande. ytan vittrad. blånad splint (Se bild 2.9 MB)
———— PM0301b, 1705–1799, splint blå (Se bild 2.9 MB)
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750

PM04 1 Lada 04 (ErkersOlars) Petmyra, Floda sn W PCAB PM04 2 Sweden Picea abies 1669 1759 PM04 3 T.Axelson
———— PM0412b, 1669–1747, (Se bild 2.1 MB)
———— PM0401, 1705–1758, ytan vittrad (Se bild 3.4 MB)
———— PM0413a1, 1670–1759, (Se bild 2.1 MB)
———— PM0422a, 1690–1759, (Se bild 1.8 MB)
———— PM0421, 1706–1759, (Se bild 1.8 MB)
———— PM0411a, 1713–1759, (Se bild 2.1 MB)
———— PM0403, 1715–1759, +ngt vv (Se bild 3.4 MB)
———— PM0425a, 1719–1759, (Se bild 1.8 MB)
———— PM0424a, 1720–1759, (Se bild 1.8 MB)
———— PM0404, 1723–1759, +vv (vittrad) (Se bild 3.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

PM05 1 lada på petmyra, Björbo Floda sn W PISY PM05 2 Sweden Pinus sylvestris 1658 1807 PM05 3 T.Axelson
———— PM0513b, 1681–1787, PISY- okänt antal yttersta ringar saknas i provet. Före ring 108 ligger en omfattande tillväxtkollaps >10 ringar. För de älsta mätta 30-40 åren T-neg tendens. (Se bild 2.9 MB)
———— PM0514m, 1727–1796, +>2. skadad yta PM0514a+PM0514b+PM0514c;
———— PM0512m, 1658–1802, mätningar på två genomgående prov. fragmenterade PM0512a+PM0512b+PM0512c+PM0512d;
———— PM0503m, 1691–1806, PM0503a+PM0503b;
———— PM0502a, 1721–1807, dålig passning (Se bild 2 MB)

PM06 - Gammellustis

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
PM06 (mean) dated to 1731 with corr >= 0,41 and with overlap >= 90 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,49  5,25  90   6  based on 6 members
Bingsjo  0,50  5,46  90   4 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga mm (B. Israels, T Axelson) P
swed305  0,47  5,01  90   8 Björbo, Dalarna, T. Axelson, PISY, 300m                
SodraDal  0,47  4,97  90   8 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
FlodaSn0  0,43  4,44  90   9 Floda sn, Dalarna T. A 2006? (annat än swed305, hårt sovrat)     
Grangard  0,42  4,29  90   9 Grangärde, Dalarna Axelson (2009) PISY                
swed336  0,41  4,19  90   6 Safsnas, Dalarna
2 1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

PM06 1 Petmyra, lada 06 (Gammellustigs), Floda sn, W PISY PM06 2 Sweden Pinus sylvestris 1641 1731 PM06 3 T Axelson
———— PM0615a, 1663–1730, +sommar (prov skadat?) (Se bild 3.4 MB)
———— PM0601, 1671–1730, +trasig (Se bild 0.7 MB)
———— PM0611, 1641–1731, (Se bild 1.2 MB)
———— PM0612, 1668–1731, (Se bild 1.2 MB)
———— PM0614a, 1679–1731, (Se bild 3.4 MB)
———— PM0613, 1681–1731, (Se bild 1.2 MB)
———— PM0616a, 1698–1731, (Se bild 3.4 MB)

PM07 - Hässjeträd vid KarisPers

2 1 0.2 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

PMt07 1 Hässjeträd vid PM07 (KarisPers), Petmyra, Floda sn, PISY PMt07 2 Sweden Pinus sylvestris 1859 2002 PMt07 3 T.Axelson PMt07 #### Sättning? 1881, borrning av hässjepluggar ca 1943? =ring 59
———— Petmyra, 1857–2002, Petmyra (PISY bogg ref)
———— PMt07b, 1859–2002, (Se bild 2 MB)
———— PMt07a, 1871–2002, (Se bild 2 MB)
———— PMt07c, 1883–2002, (Se bild 2 MB)
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
PM14-16 dated to 1888 with corr >= 0,45 and with overlap >= 46 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,57  4,70  47   2  based on 4 members
DalarPC  0,49  3,78  47   0 Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels  PCAB/000  2 Swed
SelbuPC  0,48  3,68  47   4 Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem         PCAB
swed312  0,46  3,49  47   4 Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson      PCAB/000  2 Swed
Husklapp  0,45  3,36  46   3 Huskläppen, Grövelsjön, Idre, Dalarna, 740m Axelson PCAB/Idr  2 Swed


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between chronologies in PM14-16.fil and
mean of 4 reference chronologies above 
dated to 2006 with corr >= 0,49 and with overlap >= 32 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,57  4,70  47   2  based on 2 members
PM14m  0,51  3,90  45   1  1841-1886 
PM16m  0,49  3,10  32   2  1856-1888 

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in PM14+PM16 and
mean of 4 PCAB chronologies
dated to 2006 with corr >= 0,05 and with overlap >= 14 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,61  5,15  47   1  based on 21 members
PM1606b  0,60  2,62  14   1  1866-1880 
PM1607  0,49  2,73  25   0  1863-1888 
PM1411b  0,49  3,66  44   1  1841-1885 
PM1420b  0,49  3,13  33   0  1842-1875 
PM1421  0,47  2,95  33   1  1853-1886 +vv
PM1606  0,43  2,15  22  14  1866-1888 yttersta vittrad
PM1412b  0,40  2,17  27   3  1855-1882 
PM1603  0,38  2,08  27  10  1861-1888 yttersta vittrad
PM1416b  0,38  1,92  24   4  1860-1884 
PM1411a  0,36  2,52  45   0  1841-1886 
PM1600  0,35  1,56  19   6  1869-1888 +ofullst
PM1601  0,35  2,04  32   3  1856-1888 +påbörjad
PM1420a  0,35  2,39  44   0  1842-1886 
PM1416a  0,32  1,61  25   2  1860-1885 
PM1415b  0,32  1,82  32   3  1852-1884 
PM1414b  0,30  1,42  22   1  1862-1884 
PM1602  0,29  1,37  22   8  1866-1888 
PM1415a  0,21  1,17  31   1  1852-1883 
PM1412a  0,19  1,03  30   2  1856-1886 
PM1413b  0,08  0,41  28   1  1855-1883 
PM1604  0,05  0,24  24   2  1864-1888 yttersta vittrad


Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 21 checked members of the collection PM14+PM16 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 30
         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
PM1411a  46   2  44  0,49  3,7  0,51  3,8  0,56  4,4  0,63  5,1  0,54  4,0  0,61  2,1  0,63  5,3 
PM1411b  45   3  43  0,58  4,5  0,51  3,7  0,56  4,4  0,61  4,8  0,57  4,3  0,77  2,5  0,71  6,4 
PM1412a  31   2  30  0,52  3,2  0,39  2,2  0,49  3,0  0,39  2,1  0,45  2,5  0,67  9,6  0,50  3,1 
PM1412b  28   6  27  0,75  5,7  0,66  4,3  0,72  5,2  0,68  4,5  0,70  4,8  0,74  6,5  0,76  5,9 
PM1413b  29   5  28  0,52  3,1  0,49  2,8  0,45  2,6  0,41  2,2  0,47  2,6  0,68  2,8  0,53  3,2 
PM1414b  23   4  22  0,49  2,5  0,46  2,2  0,50  2,5  0,49  2,4  0,48  2,3  0,55  1,4  0,48  2,4 
PM1415a  32   5  31  0,30  1,7  0,31  1,7  0,36  2,1  0,39  2,2  0,34  1,9  0,68  1,6  0,31  1,7 
PM1415b  33   4  32  0,53  3,4  0,46  2,8  0,48  3,0  0,37  2,1  0,46  2,7  0,62  5,5  0,46  2,8 
PM1416a  26   3  25  0,81  6,7  0,86  8,0  0,86  7,9  0,89  8,7  0,85  7,6  0,72  10,8  0,81  6,7 
PM1416b  25   4  24  0,77  5,7  0,70  4,5  0,75  5,3  0,72  4,7  0,74  4,9  0,79  4,2  0,77  5,6 
PM1420a  45   2  44  0,44  3,2  0,33  2,2  0,38  2,7  0,44  3,1  0,40  2,8  0,66  8,0  0,52  4,0 
PM1420b  34   13  33  0,49  3,1  0,40  2,4  0,49  3,1  0,47  2,9  0,46  2,8  0,70  5,0  0,69  5,3 
PM1421   34   2  33  0,44  2,7  0,43  2,6  0,45  2,8  0,45  2,7  0,44  2,7  0,64  4,8  0,49  3,1 
PM1600   20   0  19  0,55  2,7  0,43  1,9  0,38  1,6  0,32  1,3  0,42  1,8  0,68  5,6  0,61  3,1 
PM1601   33   0  32  0,61  4,2  0,60  4,0  0,58  3,9  0,59  3,9  0,59  3,9  0,62  8,0  0,59  4,0 
PM1602   23   0  22  0,61  3,5  0,62  3,4  0,49  2,5  0,51  2,5  0,56  2,9  0,77  2,5  0,57  3,1 
PM1603   28   0  27  0,82  7,0  0,85  7,8  0,83  7,4  0,80  6,3  0,82  6,9  0,70  10,2  0,78  6,1 
PM1604   25   0  24  0,61  3,6  0,71  4,6  0,66  4,1  0,71  4,5  0,67  4,1  0,67  3,2  0,60  3,5 
PM1606   23   0  22  0,62  3,5  0,53  2,7  0,51  2,7  0,49  2,4  0,54  2,7  0,55  4,0  0,61  3,5 
PM1606b  15   8  14  0,69  3,3  0,48  1,8  0,64  1,9  0,51  1,9  0,58  2,2  0,71  0,6  0,70  3,4 
PM1607   26   0  25  0,69  4,6  0,63  3,8  0,59  3,5  0,58  3,2  0,62  3,7  0,76  1,3  0,67  4,3 
Mean corr. of first column when overlap >= 30 (9 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,43 - 0,66

2 1 0.2 1850 1860 1870 1880

PM16 1 Lada 14, Petmyra, Floda sn W PCAB PM16 2 Sweden Picea abies 1841 1886 PM16 3 T. Axelson
———— PM1420b, 1842–1875, (Se bild 2 MB)
———— PM1412b, 1855–1882, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1415a, 1852–1883, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1413b, 1855–1883, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1415b, 1852–1884, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1416b, 1860–1884, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1414b, 1862–1884, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1411b, 1841–1885, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1416a, 1860–1885, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1411a, 1841–1886, (Se bild 2.4 MB)
———— PM1420a, 1842–1886, (Se bild 2 MB)
———— PM1421, 1853–1886, +vv (Se bild 2 MB)
———— PM1412a, 1856–1886, (Se bild 2.4 MB)
2 1 1860 1870 1880

PM16 1 Lada 16, Petmyra, Floda sn W PCAB PM16 2 Sweden Picea abies 1856 1888 PM16 3 T. Axelson
———— PM1606b, 1866–1880, (Se bild 2.7 MB)
———— PM1601, 1856–1888, +påbörjad (Se bild 2.7 MB)
———— PM1603, 1861–1888, yttersta vittrad (Se bild 2.7 MB)
———— PM1607, 1863–1888, (Se bild 2.7 MB)
———— PM1604, 1864–1888, yttersta vittrad (Se bild 2.7 MB)
———— PM1602, 1866–1888, (Se bild 2.7 MB)
———— PM1606, 1866–1888, yttersta vittrad (Se bild 2.7 MB)
———— PM1600, 1869–1888, +ofullst (Se bild 2.7 MB)
2 1 1850 1860 1870 1880

PM 1 Lada 14 & 16, Petmyra, Floda sn W PCAB PM 2 Sweden Picea abies 1461 2005 PM 3 T. Axelson
———— PM14m, 1841–1886, SpeciesCode=PCAB; SpeciesName=Picea abies; SiteId=PM16; deTrend=NegExpDetrend; sumByStem=Yes; PM1411a+PM1411b+PM1412a+PM1412b+PM1413b+PM1414b+PM1415a+PM1415b+PM1416a+PM1416b+PM1420a+PM1420b+PM1421;
———— DalarPC, 1840–1888, Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels PCAB
———— SelbuPC, 1840–1888, Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem PCAB
———— PM16m, 1856–1888, SpeciesCode=PCAB; SpeciesName=Picea abies; deTrend=NegExpDetrend; sumByStem=Yes; PM1600+PM1601+PM1602+PM1603+PM1604+PM1606+PM1606b+PM1607;
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

PM 1 Petmyra, Lador av tall, Björbo PISY PM 2 Sweden Scotch Pine 1736 1930 PM 3 T. Axelson PM #### Lindkvistes (myrtallar)
———— PM1711b, 1777–1830, (Se bild 1.3 MB)
———— PM1712b, 1736–1847, (Se bild 1.3 MB)
———— PM1713b, 1840–1870, (Se bild 1.3 MB)
———— PM1712a, 1736–1930, Petmyrlada. Lindkvistes. Brädlada med stomme av myrtallar (Se bild 1.3 MB)
———— PM1711a, 1777–1930, Petmyrlada. Lindkvistes. Brädlada med stomme av myrtallar (Se bild 1.3 MB)
———— PM1713a, 1839–1930, Petmyrlada. Lindkvistes. Brädlada med stomme av myrtallar (Se bild 1.3 MB)