Huvudsida - Några daterade objekt - Nytt

Lador längs Sälbuvägen, Floda sn

(Uppdaterat 2007-11-10, 2019-08-04 )
2007 inventerade jag de åtta timmerlador som jag då fann längs gamla och nya sälbuvägen, alltså mellan Källbäcken och Forsgärdet, medan jag lämnade därhän ett par brädlador och sådana lador som stod på tomtmark. Den 4. augusti 2019 besökte jag åter sedda platser och kunde konstatera att endast tre av de åtta stod kvar medan en fjärde återfanns flyttad. Under de tolv år som gått har detta område omaronderats, vilket starkt torde ha bidragit till denna "laddöd".
Förklaringar: Beteckningen på väggtimmerstockarna är att "A" avser den sidan där dörren är, "B" väggen medsols därom (alltså till vänster när man gått in genom dörren), "C" väggen mitt emot dörren, och "D" väggen till höger när man gått in genom dörren. Siffran avser stockvarv, där syllen är 1 (om ej annat anges). Om eventuell märkning i ladan avviker från detta system, försöker jag notera detta, men benämner likväl stockarna oberoende av vad som står på dem.

Sbv1 - Grå lada vid Tanda.

Ladan stod ett stycke norr om tandbron, ca 100 m söder om järnvägsövergång, på andra sidan järnvägen, 60.47063, 14.77433. 2019 hade den flyttats till 60.48738, 14.78161, nära platsen för SvbA. Dubbelsidigt bilat timmer, dubbelhaksknutar. Dörren sitter på norra långsidan och börjar ca 55 cm från höger (NV) knut. På denna sida är stockarna avsågade och gåten utgörs av en fastnaglad sågad 1"6-bräda. Öppningen är 101 cm bred. Den andra gåten, på vilken dörren sitter, är fyrkantig i stockarnas tjocklek, men typen kan inte avgöras säkert avgöras, men stockändarna är (skrå?)spikade. Efter denna gåt följer 50 cm långa stockbitar, ihopsatta med den ursprungliga vänstergåten (stjärtgåt). Timret är inte enhetligt. Att döma av numrering med rödkrita har fler stockar lagts i vid ett senare tillfälle. Dessa saknar märkning, varför ladan torde ha stått på platsen sedan dess. Ladan har ca 14-15 varv upp till röste. Tak av plåt med pärt under. Prov togs ur stockarna D4 (Sbv15, gran odat, nyare-omärkt), D6 (Sbv14, gran 1889-90, nyare-omärkt)), D7 (Sbv13, tall svag dat 1838+13+?=efter 1851, märkt D2), D9 (Sbv12, gran 1856-57, märkning borttagen när lucka sågats upp), D11 (Sbv10, tall odat, märkt D6), D12 (Sbv11, tall 1856-57, märkt D7). Ladan byggdes således ca 1857 och flyttades och eller höjdes efter 1890.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PCAB Sbv 2 Sweden Norwegian Spruce 6029N1446E 1760 1889 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv12a, 1760–1856, D9 (Omärkt?) (Se bild 4.3 MB)
———— Sbv14a, 1791–1889, D6 (tycks höra till kompl. timmer) (Se bild 4.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1742 1856 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv13a, 1750–1838, D7 (märkt D2) (+ >13 ringar) (Se bild 4.3 MB)
———— Sbv11a, 1742–1856, (Se bild 4.3 MB)

Sbv2 - Röd lada vid Tanda.

Ladan ligger vid vägkanten, knappt 100 m öster om järnvägsövergången, 60.47181, 14.77639. Dubbelsidigt bilat timmer, dubbelhaksknutar. Gåtspåret möjligen borrat
Prov har tagits ur stockarna C3, C4, C5, D5 och D8. C4 (Sbv21) är av tall och ger en osäker datering till sommaren 1878. Splinten är blånad, varför man kan misstänka att trädet antingen självdött, eller lagrats före användning. De övriga stockarna är av grantimmer där alla utom D8 (Sbv23) har mycket tät ytved. D8 (Sbv23) kan dateras säkert till 1880 och D5 (Sbv24) till ca 1875, men med dess täta ytved, är de yttersta ringarna på detta prov något osäkra. Innre delen C5 (Sbv22) och blott räkning av de yttersta 50 ringarna pekar på ca 1882, men de 50 yngsta ger synnerligen dålig passning. Ringar i detta parti kan vara misstolkade. Ladan är antagligen byggd under (förra hälften av) 1880-talet, och man har antagligen använt främst torra eller tynande träd och kanske överskottsvirke. 2019 var ladan borttagen.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between Sbv21a.pos dated to 1877 and available PISY-references
with corr >= 0,40 and with overlap >= 50
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,53 4,39  52  based on 7 members
FlodaSn0  0,51 4,14  52  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)   PISY
SödraDal  0,47 3,81  52  Södra Dalarna                    PISY
Swed307A  0,47 3,80  52  Lerbäck, Askersund                 PISY
swed305  0,46 3,70  52  Björbo, Dalarna                   PISY
BjörboGr  0,45 3,53  52  Swed305 Björbo+Grangärde              PISY
BratPISY  0,42 3,25  52  Mälardalen area, publ. Bråthen           PISY
Petmyra  0,42 3,24  52  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY 

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between dated PCAB-samples of Sbv2 and the reference swed312
dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 66
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
              T- Over
         Corr Year Test lap
all...      0,52 1882 7,34 148  based on 4 members
Sbv23a      0,68 1880 7,43  66  D8 
Sbv24a      0,58 1875 6,12  77  D5
Sbv22a_BLOCKOF  0,41 1831 4,41  97  C5 (yttersta 50 ringarna ej medtagna)
Sbv22a      0,30 1882 3,77 148  C5 (mycket dålig korr och tunna ringar yttersta 50)

2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PCAB Sbv 2 Sweden Norwegian Spruce 6029N1446E 1734 1882 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv24a, 1798–1875, D5 (Se bild 1.5 MB)
———— Sbv23a, 1814–1880, D8 (något oexakt mätnig av de yttersta 2-4 ringarna) (Se bild 1.5 MB)
———— Sbv22a, 1734–1882, C5 (mycket dålig korr och tunna ringar yttersta 50) (Se bild 1.5 MB)
2 1 1830 1840 1850 1860 1870

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1825 1877 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv21a, 1825–1877, C4 (tall m blånad splint) + sommarring

Sbv6 - Grå rundtimmerlada vänster om vägen i ledningsgata.

Lada ligger vid vägkanten, 60.48522, 14.78036. 3,75 m x 3,0 m (centrum knutar). Ofärgat ursprungligen obarkat rundtimmer, rännknutar, gåtspåret möjligen borrat
Prov har tagits ur 9 stockar A5(Sbv601), A7(Sbv603), A12(Sbv602), A13(Sbv604), B10(Sbv63), B11(Sbv606), C12(Sbv62), C14(Sbv61), D8(Sbv605) och B14, som dock inte gav någon meningsfull korrelation. Alla de undersökta stockarna är av gran. Vissa prov har yttersta ring från 1773, men de flesta från 1774. Eftersom vedytan är starkt maskäten åtminstone på insidan, kan man konstatera att ladan antagligen byggts av obarkat virke (eller virke som legat en tid innan det användes). Det troligaste är att den byggts sensommaren 1774 eller därefter, men att en del virke fällts vintern före. 2019 noteras att nockåsen ruttnat och fallit ner, medan resten av taket ännu är intakt.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples and
reference: "mean of swed312+Svärdsjö"
dated to 2005. 
Results sorted according do decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
     Corr Test lap Dated
all...  0,54 6,74 113 1774 based on 10 members
Sbv601a  0,63 4,94  40 1773 A5
Sbv606a  0,60 4,50  38 1773 B11 (+sommarring)
Sbv603a  0,53 3,62  36 1772 A7 (skadat prov)
Sbv61a  0,49 3,23  35 1774 C14
Sbv63a  0,48 4,56  71 1774 B10
Sbv63b  0,44 3,93  65 1768 
Sbv604a  0,44 3,44  52 1774 A13
Sbv602a  0,40 3,86  79 1774 A12
Sbv62a  0,32 2,78  71 1774 C12
Sbv605a  0,27 2,94 112 1773 D8
2 1 0.2 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PCAB Sbv 2 Sweden Norwegian Spruce 6029N1446E 1661 1774 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv63b, 1703–1768, (Se bild 2 MB)
———— Sbv603a, 1736–1772, A7 (skadat prov) (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv605a, 1661–1773, D8 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv601a, 1733–1773, A5 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv606a, 1735–1773, B11 (+sommarring) (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv602a, 1695–1774, A12 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv63a, 1703–1774, B10 (Se bild 2 MB)
———— Sbv62a, 1703–1774, C12 (Se bild 2 MB)
———— Sbv604a, 1722–1774, A13 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv61a, 1739–1774, C14 (Se bild 2 MB)

Sbv7 - Grå timmerlada, den södra av två

Mellan vägen och älven ligger två grå lador av dubbelsidigt bilat timmer. Denna ligger längst in, d.v.s söder om den andra, 60.48639, 14.78111. Sågade? dubbelhaksknutar, dörr på södra långsidan, med stjärtgåt. 3,5 m x 2,9 m (centrum knutar).
Prov togs ur stockarna D9 och D13. Båda kan tillsammans dateras till 1822 (fällda vintern 1822-23). Ladan torde alltså vara byggd ca 1823.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations towards reference "FlodaSn"
        T- Over
     Corr Test lap
all...  0,58 6,53  86  based on 2 members
Sbv71a  0,56 6,16  86  D13 (översta under röste)
Sbv72a  0,39 3,91  85  D9
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1736 1822 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv71a, 1736–1822, D13 (sista under Röste) (Se bild 2 MB)
———— Sbv72a, 1737–1822, D9 (Se bild 2 MB)

Sbv8 - Grå timmerlada, den norra av två

Ladan norr om föregående, 60.48639, 14.78111. Dubbelhaksknutar, gåt saknas. Urtag för takstol e.d i stockarna B12 och C12 (av 14). Ladans mått är 3,8 m x 3,2 m (centrum knutar). Inristningar (namnskiffer 2 st) på B6: X ΓHS X och B10: ΓA[Jons]DFΛ
Prov har tagits i sju stockar. Timret är tall och enhetligt (säkert från samma bestånd) men ger en ganska dålig korrelation mot referenserna. Eftersom många prov tagits, ger de tillsammans en säker datering till vintern 1831-32, i synnerhet som de har en mycket god inbördes korrelation (standardavvikelseintervall 0,52 - 0,60 mot medel av övriga).
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between Sbv8...-samples dated to 1831 and
the reference SödraDal dated to 2005 
Results sorted according to decreasing correlation coef. values.
        T- Over
     Corr Test lap
all...  0,49 4,99  82  based on 7 members
Sbv82a  0,51 5,27  79  C13
Sbv85a  0,43 4,23  79  C8
Sbv86a  0,42 4,12  82  C6
Sbv87a  0,40 3,82  78  C5
Sbv84a  0,39 3,62  74  C9
Sbv83a  0,39 3,50  71  C12
Sbv81a  0,20 1,85  82  C11


Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best 8 references and
Sbv8.d12 (mean of all 7 Sbv81-Sbv87 samples)
dated to 1831 with corr >= 0,41 and with overlap >= 82
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,55 5,88  82  based on 8 members
se007   0,52 5,40  82  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")PISY
SödraDal  0,49 4,99  82  Södra Dalarna                    PISY
SolorNor  0,48 4,87  82  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat A Andersson)  PISY
GagnefSo  0,48 4,85  82  Gagnef-Djura                     PISY
Grangard  0,48 4,84  82  Grangärde, Dalarna                  PISY
FlodaSn0  0,45 4,48  82  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)    PISY
Petmyra  0,42 4,13  82  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY
swed305  0,41 4,01  82  Björbo, Dalarna                   PISY
2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1749 1831 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv81a, 1749–1831, C11 (Se bild 1.4 MB)
———— Sbv86a, 1749–1831, C6 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv82a, 1752–1831, C13 (Se bild 1.4 MB)
———— Sbv85a, 1752–1831, C8 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv84a, 1757–1831, C9 (Se bild 1.7 MB)
———— Sbv83a, 1760–1831, C12 (Se bild 1.7 MB)

Sbv9 - delvis röd rejäl timmerlada, vid vägen

Röd lada som stod norr om de andra, invid vägen, 60.48667, 14.78139. Dubbelhaksknutar, rejäl gåt, möjligen borrat gåtspår. Ladans mått är 4,0 m x 4,0 m (centrum knutar). Prov har tagits ur A5 (Sbv94), A6 (Sbv93), B6 (Sbv95), B9 (Sbv96), C10 (Sbv97), D9 (Sbv91), D11 (Sbv92). B6 och B9 är gran och alla de övriga tall. Granproverna dateras övertygande till 1875, medan av tallproverna endast Sbv92 ger ett någorlunda rimligt korrvärde, dock med en förmodad 0-ring omkring ring 27, likaledes till 1875. Trots de flesta tallstockasrs dåliga korrelationsvärden kan ladan således dateras till ca 1876.
På C10 står "Floda Björbo Lars Åkerström den 17 maj 1888". 2019 var ladan borttagen
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between PCAB-samples of Sbv9 dated to 1875 and
swed312.d12 dated to 2005 with corr >= 0,52 and with overlap >= 99
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
        T- Over
     Corr Test lap
all...  0,63 8,24 105  based on 2 members
Sbv95a  0,55 6,52  99  B6 (PCAB)
Sbv96a  0,52 6,10 105  B9 (PCAB)
2 1 0.2 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PCAB Sbv 2 Sweden Norwegian Spruce 6029N1446E 1770 1875 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv96a, 1770–1875, B9 (PCAB) (Se bild 1.5 MB)
———— Sbv95a, 1776–1875, B6 (PCAB) (Se bild 1.5 MB)
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1761 1875 Sbv 3 T. Axelson
———— Sbv92a, 1761–1875, D11 (Se bild 1.4 MB)

SbvA - Grå rundtimmerlada vänster om vägen.

Ladan låg vid vägkanten, delvis nergrävd, 60.48728, 14.78167. 3,0 m x 3,0 m (centrum knutar). De nedre 6-7 varven av barkat rundtimmer med rännknutar, och många brandljud. De övre varven är av hopplockat virke, med dubbelhaksknutar. C7 är bilad och mycket maskäten. C8 är rund och i dåligt skick. Dörren sitter på vänstra sidan av västra gaveln. 2019 var ladan borttagen, och Sbv1 istället flyttad hit och ställd nedanför slänten.
Prov togs ur de gamla rundtimmerstockarna med rännknutar C3, C5, C9, samt den nyare rundtimmerstocken med dubbelhaksknut C9. C5 och C9 har störd tillväxt med flera kollapser, och kan inte dateras. C2 (SbvA1) ger en trolig datering till 1708 (sommar 1709?). C9 dateras övertygande till 1888 (sommaren 1889). Nedre delen av ladan är troligen från 1709 men den övre är ihopplockad av olika stockar tidigast sommaren 1889. Fler prov behövs.
Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available PISY-references and
SbvA1a.pos dated to 1708 with corr > 0,35 and with overlap >= 111
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,49 5,85 111  based on 6 members
swed305  0,47 5,53 111  Bjorbo, Dalarna                   PISY
SödraDal  0,43 5,03 111  Södra Dalarna                    PISY
Bingsjo_  0,43 5,01 111  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga      PISY
se007   0,43 4,94 111  Dalarna region by Lund univ.            PISY
Estonia  0,37 4,12 111  
GagnefSo  0,36 4,04 111  Gagnef-Djura                    PISY

Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available PISY-references and SbvA4a.pos
dated to 1888 with corr >= 0,48 and with overlap >= 75
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over
      Corr Test lap
all...   0,65 8,69 104  based on 11 members
FlodaSn0  0,61 7,87 104  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo)          PISY
Petmyra  0,57 7,08 104  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna           PISY
SödraDal  0,56 6,87 104  Södra Dalarna                    PISY
Swed307A  0,54 5,55  75  
Sdrmanla  0,52 6,15 104  
BjörboGr  0,52 6,15 104  Bjorbo, Dalarna                   PISY
BratPISY  0,52 6,11 104  Mälardalen area (publ. Alf Bråthen)         PISY
SolorNor  0,51 5,96 104  Solör, s. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)
Grangard  0,51 5,92 104  Grangärde, Dalarna                 PISY
swed305S  0,48 5,51 104  Dalarna, huvudsakligen Björbo (17/2 2006)      PISY
fletab2  0,48 5,50 104  norska data A.A0702
2 1 0.2 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1597 1708 Sbv 3 T. Axelson
———— SbvA1a, 1597–1708, C2 (Se bild 1 MB)
2 1 0.2 0.1 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1784 1889 Sbv 3 T. Axelson
———— SbvA4a, 1784–1888, C9 (Ny RT) (Se bild 1 MB)

SbvB - Grå rundtimmerlada vid nya vägen (öster om järnvägen).

Lada, (2019 borttagen),60.47847, 14.77994 av relativt grovt rundtimmer, som mäter 3,30m x 3,95m. Dörren centralt på gaveln är uppsågad symetriskt, så att båda de ursprungliga gåtspåren är förlorade. Upp till och med varv 11 är gjort med rännknutar, därefter dubbelhaksknutar. Märkning med grå timmerpenna (varv rätt angivna), men vägg-bokstav är inte gängse (motstående gavel kallas "B" ej "C"). Prov togs ur stockarna C7-C11. Alla är fällda efter sommaren 1858. Virket är blandat tall och gran. C7 (SbvB4: gran), C8 (SbvB0: tall), C9 (SbvB1: gran mkt frodvuxen), C10 (SbvB2: tall), C11 (SbvB3: gran). Inga prov togs ur de översta varven med annan knutning eller i syllen.
2 1 1810 1820 1830 1840 1850

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PCAB Sbv 2 Sweden Norwegian Spruce 6029N1446E 1807 1858 Sbv 3 T. Axelson
———— SbvB3a, 1807–1858, C11 (Se bild 1.8 MB)
———— SbvB4a, 1812–1858, C7 (Se bild 1.8 MB)
———— SbvB1a, 1827–1858, C9 (frodv. PCAB) (Se bild 1.8 MB)
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

Sbv 1 Lador vid Sälbuvägen, Floda, Dalarna PISY Sbv 2 Sweden Scotsh pine 6029N1446E 1736 1858 Sbv 3 T. Axelson
———— SbvB2a, 1736–1858, C10 (märkt B10) (Se bild 1.8 MB)
———— SbvB0a, 1770–1858, C8 (märkt B8 m. grå penna) (Se bild 1.8 MB)