Parlogen i Nyhyttan, Vika sn
Dendrokronologisk "förstudie"

av Torbjörn Axelson, september 2011

Parlogen med några av studieresans deltagare ännu kvardröjande.

I samband med Dalarnas Timmerhusakademis studieresa till den byggnadsminnesförklarade parlogen i Nyhyttan, 60.4975, 15.79881, Vika socken, diksuteradse om inte den tidigare gjorda dendrokronologiska undersökningen borde kompletteras. Tidigare är de fasetthuggna fem nedersta stockvarven daterade till vintern 1472/73, medan de övriga varven (liksom golvet) inte daterats. De övre stockvarven (utom de allra översta, som är sentida) har likartade knutar som de första, men är av rundtimmer, där barken fläkts av, nästan utan märken efter verktyg. I många fall har även kvistar lämnats att sticka ut någon centimeter! Vid diskussionerna lutade vi åt att åtminstone vissa av dessa stockar gav intryck av att vara gran. Prov togs ur minst en av dem för den ursprungliga dateringen, men kunde då inte dateras.1 Jag smög med viss vånda åt mig tre prover ur stockarna A7a-A9a (räknat från södra sidan och syllstocken inkluderad) och fotograferade dessutom det synliga årsringsmönstret på stockarna C3b-C5b, dock med bristfällig dokumentation och utan kalibreringsremsa.

Från fotografierna kan en kronologi omfattande 91 år skapas, vilken ger en rimlig bekräftelse den tidigare gjorda dateringen 1472. De tre borrproven som ger en kurva som omfattar 75 år, visar att dessa runda stockar är av gran, fällda vid ett tillfälle, men de kunde inte dateras. Yttersta årsringen är fullständig på de tre proven, vilket i kombination med iaktagelsen att barken kunnat avlägsnas mycket enkelt, tyder på att träden fällts i eller omkring maj månad. Referenskurvorna för gran går dock endast tillbaka till början av 1500-talet med någorlunda styrka, och skulle timret vara från 1400- eller 1500-talet, kan knappast någon datering förväntas.2

Om åtminstone några av de runda stockarna visar sig vara av tall, bör det finnas goda chanser att hela denna byggnadsdel kommer att gå att datera med hjälp av dem. Det skulle också - särskilt om man är någorlunda generös med antalet stockar som provtas och åldern visar sig vara hög - förhoppningsvis kunna ge en mycket värdefull komplettering av referensmaterialet för grankronologin och inte bara en bättre förståelse av byggnadshistorien.

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between best references and
Nyhtn0m.wid dated to 1472 with corr >= 0.20 and with overlap >= 91
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0.42  4.37  91  based on 8 members
se007   0.46  4.94  91  931-1888 Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY
SödraDal  0.36  3.65  91  1362-2005 Södra Dalarna                      PISY
Älvdalen  0.36  3.62  91  1317-1613 Älvdalen, Dalarna                    PISY
GagnefSo  0.33  3.33  91  1362-1831 Gagnef-Djura                      PISY
JutFr-PI  0.30  2.99  91  1312-1585 Härbre från Färnäs, Mora                PISY
BjörboGr  0.24  2.36  91  1366-2004 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
JAEMTUA_  0.24  2.33  91  1107-1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch;             PISY
swed022w  0.20  1.88  91  1128-1987 Gotland (Schweingruber)                 PISY
Interiör mot öster
Runristningen. (sentida skämt?)

Uppdatering januari 2024

En möjlig datering av granproverna med sista ring 1471 visar sig mot en nyligen tillkommen grankurva för Bjursås, bjursPCAB (1419-1724) (Björklund, Israels, Axelson).

     corr  TT   olap    year
bjursPC  0,40  3,06  52   2  1471 Bjurs, PCAB (Björklund, Israels, Axelson)
men 1494 kan tyvärr inte med full säkerhet uteslutas, även om det är en en betydligt sämre match:
bjursPC  0,26  2,28  74   2  1494 Bjurs, PCAB (Björklund, Israels, Axelson)
Noteras därtill att 1471 men inte 1494 har ett visst stöd mot ett antal tallkronologier. Då Nyhyttan med sina 150 m.ö.h ligger lägre än många andra dalagrankronologier och det är kännt att korrelationen mellan de båda träslagen är bättre på låga altituder är detta möjligen i linje med vad som skulle förväntas.

Om dateringen 1471 skulle stämma betyder det att granvirket i så fall fälldes redan i savtiden 1472, medan det facetthuggna talltimret höggs antingen sensommaren samma år eller följande vinter, och i så fall kanske man måste dra slutsatsen att logen timrats med det fina timret först och sedan slutförts med det sedan tidigare huggna grantimret, som tycks ha hållits i reserv. Kanske avsikten var att vid senare tillfälle skaffa mer facetthugget virke, men att ladan behövdes där och då och inte kunde stå taklös till dess? Kanske granarna skördades vid just denna tid för att barken skulle kunna tas till vara och timret användas senare?

Jag bifogar Thomas Bartholins ursprungliga rapport/tabell upprättad 1983-06-24. Inga prover från grantimret redovisas där. Utöver det ursprungliga 1472 års timmer finns också sådant från en sannolik omtimring ca 1799, vilken möjligen förbisågs under exkursionens diskussion, åtminstone såsom jag verkar ha uppfattat den enligt refereatet ovan.

Noter

1. Klas Håkan Landström, muntl. (uppgiften saknar dock stöd i dendrorapport, kanske finns ngot i KHLs underlag? /TA-2024)
2. Man kan aldrig dra några slutsatser utifrån en uteblivien datering, eftersom den kan bero på vad som helst. Från dendrokronologisk synpunkt vet vi alltså ännu ingenting alls om dessa stockars ålder!


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
Nyhyttans tallkronologi passar främst mot lokala kronologier, vilket kan tolkas som en starkt komplex signal
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Nyhtn1-P dated to 1471 with corr >= 0,26 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,43  3,98  74   5  based on 6 members
GagnefSo  0,33  3,01  74   0 Gagnef-Djura (Israels, B. 2007)                    
swed337  0,33  2,97  74   5 Gastrikland coast
se005   0,30  2,68  74   2 Gotland (Lunds Universitet, extraterestrial), PISY          
SodraDal  0,30  2,63  74   9 Dalarna söder om Siljan. Sammansatt. (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärds
hudiko   0,28  2,50  74   0 Bergsöns och Bålsöns kapell utanför Hudiksvall/Block 2-276 (of 297) of
se007   0,26  2,33  74   9 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
Nyhtn0 dated to 1472 with corr >= 0,43 and with overlap >= 91 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,53  5,88  91   8  based on 4 members
se007   0,47  4,96  91   9 Dalarna region (Bartholin, proj extraterastrial)  PISY        
Upl21b   0,44  4,63  91   5 Norra Uppland
NLPISY03  0,44  4,56  91   9 Zuid-Noorweg, konstruktionsvirke återfunnet i Nederländerna, van Daale
Dal1350  0,43  4,54  91   6 Dalarna - allt tillgängligt dalamaterial före 1350 (Axelson, Israels 2

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470

Nyhtn0 1 Nyhyttan, Vika sn, Dalarna PISY Nyhtn0 2 Sweden Pinus sylvestris 1381 1472 Nyhtn0 3 T. Axelson Nyhtn0 #### Measurements from uncalibrated photos of existing surfaces on prisma hewn timber i wall towards road.
———— Nyhtn03, 1423–1470, ej vk
———— Nyhtn05, 1381–1472,
———— Nyhtn0m, 1381–1472,
———— Nyhtn06, 1409–1472,
———— Nyhtn03b, 1419–1472,
———— Nyhtn01, 1420–1472,
2 1 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470

Nyhtn 1 Loge, Nyhyttan, Vika sn, Dalarna PCAB Nyhtn 2 Sweden Picea abies 150m 6030N1547E 1397 1471 Nyhtn 3 T.Axelson Nyhtn #### datering osäker
———— Nyhtn10a, 1397–1471, A7a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB (Se bild 2.7 MB)
———— Nyhtn11a, 1398–1471, A(a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB (Se bild 2.7 MB)
———— Nyhtn12a, 1408–1471, A9a (från söder och syll inräknad) vk. PCAB (Se bild 2.7 MB)