Stuga, Sjöändan, Ljusnarsbergs sn.
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2015

Den 26 november tog jag med tillväxtborr 3 prover ur ett timmerväggsparti i ett bostadshus, och ett prov ur en avsågad timmerstock från samma hus i Sjöändan vid Norra Hörken i Ljusnarsbergs socken, . Tillfället gavs genom att delar av väggarna blottats i samband med renovering. Alla de undersökta virkena är av tätvuxen tall, troligen ur samma bestånd, och ger goda korrelationsvärden mot de lokala och regionala referencerna för näraliggande delar av Dalarna. Den avsågade stocken (#0) har yttersta ring från 1870 och ett annat av proven (#2) har yttersta ring från 1871. De båda andra har mycket tät ytved, varför exakt fällningsår inte kan avgöras för dem. Det ena med yttersta ring efter 1866 (#1) och det andra efter 1840 (#3), men då virket är så enheltigt finns knappast någon anledning att förmoda annat än att stockarna är ungefär samtida och att det inte handlar om t.ex återanvändning (men kanske kan inte användning av torrtallar uteslutas?). Den stock som något skiljer ut sig från de andra är #2 som har betydligt glesare ytved, och vars yta är betydligt ljusare och inte grånad som på de andra proven. Tolkningen blir att timret kan vara fällt under vintrarna 1870-71 och 1871-72, och att det äldre timret barkats och förvarats så att det blivit något väderbitet. Åtminstone en första upptimring bör alltså kunna antas ha skett omkring våren 1872, och huset färdigställts och eventuellt flyttats till sin permanenta plats något år senare. I timret har slagits in ett stort antal små tränaglar för att hålla den ursprungliga kliningen på plats.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in LjSja0-3.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,43 and with overlap >= 126 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,65 11,50  187  based on 4 members
LjbSja1a  0,55  8,12  158  1866 tynande ytved, ett antal ringar kan fattas
LjbSja0a  0,54  7,73  148  1870 Avsågad stock
LjbSja2a  0,49  7,28  171  1871 Fragmentom 16 ringar saknas (felmontering)
LjbSja3a  0,43  5,33  126  1811 +>27 i omätta 3.1 mm, kanske många fler 

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

LjbSja 1 Stuga, Sjöändan, Ljusnarsbergs sn PISY LjbSja 2 Sweden Pinus sylvestris 260m 6005N1451E 1684 1871 LjbSja 3 T. Axelson LjbSja #### 60.07757, 14.84351
———— LjbSja3a, 1685–1811, +>29 i omätta 3.1 mm
———— LjbSja1a, 1708–1866,
———— LjbSja0a, 1722–1870, Avsågad stockbit
———— LjbSja2a, 1684–1871, Fragmentom 16 ringar saknas (felmontering)