Huvudsida - Några daterade objekt - Nytt


Dammen i Käringsjöns utlopp - dendrokronologisk undersökning

I norra änden av Käringsjön rinner Käringbäcken ut (60.45186, 14.64214). Där finns en damm, över vilken går en modern spång. Början av vad som kan förmodas vara en timmerränna finns under denna spång. Den består av tallstockar med en diameter på omkring 18 cm. Dessa ligger tätt i strömmens riktning. De vilar på grövre avbilade stockar, vilka ligger i gruset, och därmed har de ovanpåliggande stockarna ingen kontakt med grusbotten. Sidorna - alltså jordvallens avslutning mot stömfåran - är fodrad med stockar av ca 25 cm diameter. De flesta av dessa är tyvärr illa medfarna. den 22 september 2007 tog jag borrprov ur tre av stockarna i timmerrännan (Kb0001-3) samt ett ur en stock i västra strandbrinken, tillhörande nämnda fordring, som för det mesta legat under vatten, och därmed blivit bevarad. Alla stockarna är av tall. I två av de tre första visar det sig att undersidan av stockarna innehåller ca 20 ringar mer än ovansidan, trots att man måste räkna med att några få ringar på undersidan kan saknas av borrtekniska skäl. I den tredje fattas det fler på undersidan, men där verkar också en större del av kärnan saknas. Slutsatsen är att ovansidan är sliten, och att dateringen bör vara något senare än yttersta årsringen på undersidan, men minst 20 år senare än yttersta årsringen på ovansidan. I de tre stockarna i den förmodade timmerrännan är den yngsta funna ringen från 1893 (Kb0002a, undersida ett fåtal ringar fattas antagligen datering: ca 1895-1900). I de båda andra stockarna är yttersta funna ring från 1874 (Kb0001b, undersida, möjligen vankant) och 1844 (Kb0003a, ovansida vilket gör att man kan förvänta sig att det fattas minst 20 ringar. Kan således vara från 1860- eller -70-tal). Dessa tre stockar kommer uppenbarligen från olika bestånd, vilket stärker uppfattningen att den är gjord av flottningstimmer och påbörjad senast på 1870-talet, men att stockar bytts ut efterhand.

Den fjärde stocken Kb0004a ger ett mer överraskande resultat. Eftersom den ligger i brinken vågade jag inte borra igenom den p.g.a risken att skada borret, och därför finns endast en radie. Yttersta ring i denna är dock redan från 1715! Eftersom denna stock är i sämre kondition än de andra, och att den legat på platsen längre än de andra, bör man räkna med att mer trä kan ha skavts av, men eftersom ringarna inte är särskilt tunna - ca 1 mm i ytskiktet - så är det antagligen inte mer än kanske 40 eller 50 som saknas dock säkert mer än 10. Detta betyder att dammen bör ha byggts någon gång under förra hälften eller mitten av 1700-talet, d.v.s i perioden mellan kopparhyttan (sannolikt sent 1600-tal) och storflottningen (ca 1870-tal). Det ligger nära till hands att tänka sig att det då är fråga om exempelvis en kvarn, men fler pusselbitar behövs innan en sådan slutsats kan göras.

Torbjörn Axelson (2007-10-07)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 2 1 0.2 0.1 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

Kb000 1 Käringsjödammen, Björbo PISY Kb000 2 Sweden Scotch Pine 230m 6027N1438E 1588 1893 Kb000 3 T Axelson Kb000 #### Kb0001-3 prov tagna ur de lösare stockarna vid utloppet Kb000 #### Kb0004 är jordfast i västra sidan om dammen. Kb000 #### 60º 27' 6.6" N, 14º 38' 31.5"E
———— Kb0004a, 1588–1715, 1715. fodring mot jord. Stocken grövre än de tre föregående. Stocken är antagligen sliten, men då ringarna är relativt breda (ca 1 mm) torde ändå knappast saknas mer än 30 ringar, och dateringen hamnar därmed före 1750.
———— Kb0003a, 1770–1844, 1844. Ovansida. i analogi med de båda andra stockarna fattas antagligen >20 ringar, d.v.s tidigast ca 1864
———— Kb0001b, 1739–1874, 1874. Stockens undersida. Kan inte fattas särskilt många ringar. De yttersta är relativt tjocka
———— Kb0002a, 1776–1893, 1893 Undersida. Tycks fattas några ringar