Grangärde prostgård, Dalarna
Dendrokronologiska iakttagelser

av Torbjörn Axelson, maj 2012 (uppdaterad april 2021)

I början av maj fick jag prover ur två stockar som sågats bort från en innervägg i Prostgården i Grangärde, 60.26008, 14.97997, GrPrg0 och GrPrg1. Båda av tall, med en yttersta fullständig ring från 1787. Dessa stockar kommer alltså från två träd båda fällda vintern 1787/88. Sprickmönstret i stockarna visar att de med stor sannolikhet har bilats till block före torkning och timring.

I samband med denna undersökning erinrade jag mig också en hittills orapporterad studie av brädorna i innertaket på gamla expeditionen i samma byggnad, där jag i december 2004 fotograferade fyra brädor (av vilka tre kunde dateras/mätas korrekt). I inget av dessa fall finns vankant, men splintvedsgränsen torde kunna urskiljas på flera av fotona. Brädorna kan vara från träd fällda 1787/88 eller något tidigare:

Av protokoll framgår att brädor torde ha sågats i Loforsen efter 1792 av virke från västra delen av socknen, medan åtskilligt redan då frågan avhandlas i sockenstugan den 21 oktober 1792 hade levererats genom "Herr Barons och ÖfverJägmästarens1 goda föranstaltande äfvensom af åtskilliga andra hemmansägare vore framskaffadt".2

Dateringarna visar att åtminstone delar av stommen är uppfört av timmer som fällts vintern 1787/88. Det kan inte avgöras om brädorna i taket samma tid eller är bland dem som levererades i enlighet med protokollet hösten 1792.

1600 1650 1700 1750 1800 GrpxT1a GrpxT2a GrpxT4a GrpxT4b
Splintvedsdiagram enligt Gjerdrum3 med 90% confidens visar att virket kan vara fällt såväl ca 1787 som ca 1792
Strong red means high corr, white means zero corr or less. The rings are intended to cover most of the area in which the samples of the chronology are collected. A big ring chronology is not necessarily stronger than a small ring one, just including samples from a wider area.
En medelkurva av takbrädorna ger en träffbild som drar åt det höglänta, vilket kan tala för att de vuxit i finnmarken och sågats i Loforsen

Se även dateringen av Norra prostgårdsflygeln

Noter:

1. Enligt protokollets ingress: Johan Axel Cedercreutz (d.v.s brukspatronen på Ludvika bruk)
2. Magnevill: Grangärde församlings minnesbok (del I) s. 210
3. According to Gjerdrum's Heartwood Age Rule (HAR). See: Gjerdrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231 (via researchgate.net).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

GrPrg 1 Grangärde Prostgård PISY GrPrg 2 Sweden Pinus sylvestris 1665 1787 GrPrg 3 T. Axelson GrPrg #### Stockbitar från vägg i Grangärde prostgård.
———— GrPrg1, 1665–1787, vk (Se bild 1.1 MB)
———— GrPrg0, 1682–1787, vk (Se bild 1.1 MB)
2 1 0.2 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

GrpxT 1 Taket i fd pastorsexp i Grangärde Prostgård PISY GrpxT 2 Sweden Pinus sylvestris 6015N1458E 1588 1784 GrpxT 3 T. Axelson GrpxT #### Based on pourly calibrated (~1200 dpi) photos of boards in situ, 60.26009,14.979964
———— GrpxT2a, 1616–1742, sp=31;
———— GrpxT1a, 1588–1761, sp=62;
———— GrpxT4b, 1700–1772,
———— GrpxT4a, 1700–1784, sp=49?