Prover från Leksands kyrkas vind

Dendrokronologisk analys

av Torbjörn Axelson, oktober 2022, uppdaterad november 2022 (mars 2024)
 

Den 22 oktober 2022 erhöll jag sammanlagt 26 prover för dendrokronologisk analys av Stefan Östberg. 25 borrprover tagna med tillväxtborr (Haglöfs 5.15 mm) och en avsågad skiva, 12 cm i diameter. Provtagningen gjordes på vinden till Leksands kyrka, 60.73122, 14.98244, av Stefan Östberg, Byggnadsvård i Dalarna AB tillsammans med Lars Jönses, Dalarnas museum den 12 oktober 2022. Samtliga prover togs i norra delen av vinden undantaget de prover som togs i tornkonstruktionen. Borrproverna var emballerade i numrerade sugrör. Den 31 oktober gjordes en kompletterande undersökning då jag själv hade möjlighet att deltaga och då ytterligare elva prover togs. 10 borrprover och ett sågprov. Skivorna slipade jag i sin helhet på bandslip, medan de övriga limmades fem, sex eller sju i taget på en ca 5 mm tjock träplatta flödigt bestruken med vitlim (Illbruck WD 205). Monteringen skedde med hjälp av egenutvecklade specialverktyg i form av trämatriser med frästa spår som ger god kontroll bl.a på att fiberriktningen förblir vertikal. Provbrickorna slipades sedan ner med bandslip kornstorlek 120, följt av slipning med ett nött papper och sedan fint sandpapper för hand. Proven skannades i 2400 dpi, och mättes upp med hjälp av CooRecorder från Cybis.se. Vid behov slipades proven ytterligare med tillsats av något lite parafinolja och granskades i mikroskop för att fastställa oklara ringar. Dateringen gjordes med hjälp av programmet CDendro ävenledes från Cybis.se. Mätbanor på ursprunglig scannerbild är tillgängliga via länkar i rapporten under diagrammen nedan (gäller php-versionen).

Av de ursprungliga 26 proven visade sig 19 vara av tall (alla daterbara) och 7 av gran (5 daterbara). De kompletternade proven var alla utom två av gran. Huvuddelen av proven är fällda åren närmast efter branden som inträffade 12 juni 1709.1 Datumet bör avse den då gällande svenska kalendern, vilket 1709 motsvarar 22 juni enligt vår nutida gregorianska.2 Det innebär att vid tidpunkten för branden borde 1709 års ring ha vuxit till med en del av vårveden.

Somliga prov är från mycket tätvuxna träd och antalet ringar i ytveden kan därför i flera fall endast uppskattas, men är sannolikt från samma tid. I tre fall är sista årsring från mitten av 1600-talet, men med beaktande av splintveden är det uppenbart att många ringar saknas och de är sannolikt även de samtida med återuppbyggnaden efter branden (se splintvedsdiagram nedan). Med få undantag uppvisar dessa tallprover en tillväxtkollaps 1591, och tallarna är också i sin generella karaktär så likartade att det nog kan förmodas att de hämtats från ett ganska enhetligt omkring 200-årigt bestånd. Det verkar därför mindre sannolikt att den vanliga ordningen med att respektive gård (från byns mark) framkör ett antal stockar till bygget här har tillämpats. Många prover visar tendens till pseudoringar i de inre ringarna, vilket indikerar viss torkkänslighet, vilket nog gör att man kan förmoda att tallarna vuxit på någon inte alltför höglänt, kanske sandig plats. Granproverna ger ett mindre enhetligt intryck, men passar ofta bättre mot Söderåkersladan i Grangärde3 än mot de generella grankronologierna. En kombination ger jämnare resultat (se korrelationsvärdestabell nedan).

Tillväxtkollapsen eller anomalin 1591, som drabbat nästan alla tallarna och åtminstone en gran är intressant i detta sammanhang. Endast tre av de daterade granproverna täcker tidsavsnittet omkring 1591, men av dessa tre är en kraftigt påverkad och en möjligen lätt påverkad av den händelse som så kraftfullt påverkat tallarna. Att händelsen påverkat båda arterna behöver kanske inte utesluta att det ändå handlar om ett parasitangrepp. En kandidat kan vara tallspinnare, som föredrar öppna tallskogar, och kan uppträda med massförekomster under några år, och i vissa fall konstaterats även angripa gran.4 Jag har sett motsvarande anomali detta år från några få andra varma lokaler i Dalarna. Brand brukar ge ett annat utseende, och kan nog också uteslutas. En annan möjlig, men kanske mer långsökt orsak skulle kanske kunna vara översvämning, men jag har inget bra parallellexempel. De långa timmer som efterfrågats har kanske funnits i någon svacka eller, om översvämningshypotesen skulle stämma, kanske dödisgrop som översvämmades en längre tid 1591? Sandiga områden med svackor som tvingat träden att växa extra högt, passar å andra sidan också väl för tallspinnarangrepp. Eftersom virket till stor del fällts sommartid ligger det nära till hands att tänka att det tagits antingen i närheten av byggplatsen, eller så att det kunnat transporteras sjövägen, eller lagrats på avverkningsplatsen i väntan på vinterföre.

I den mån proverna från efter branden kan dateras exakt syns de vara fällda från sommaren 1709 till vintern 1710-11. En komplikation är att just efter en smalare 1708 års ring (särskilt höstveden) uppträder hos tall ibland en extremsmal (eller absent) ring 17095, varför det inte säkert kan uteslutas att en del av träden som ser ut att vara fällda vår eller sommar 1709, i själva verket fälldes senare, men att ingen tydlig ring bildades 1709 p.g.a växtförutsättningarna. Detta gäller dock sannolikt inte granarna som även de i flera fall visar sig vara fällda ungefär i midsommartid 1709 (gregoriansk tideräkning). Det pekar mot att man måste ha börjat samla material till bygget redan de närmste veckorna efter branden!

Tre av tallproven (prov 17,18 och 23) har helt avvikande ålder, två från olika år i mitten av 1700-talet och ett från 1870-talet, och kommer således från tre olika senare byggnadsåtgärder.

Förteckning över proven och deras dateringar

Prov nrLägeKonstruktionsdel/lägePositionÖvrig noteringDatum för provtagnProv idTräslagDateringNoteringar rörande virket
D1Mellan takstol A18 och A19Inre remstycke0,2 m Ö om skarv, i övre N kant2022-10-1222Lk01tallEfter 1705(1591: kraftig påverkan, absenta ringar)
D2Takstol A20Bindbjälke1 m från N ände, i Ö nedre kant2022-10-1222Lk02tallEfter 1677: 1692 – 1747 (90%)*(1591: kraftig påverkan, absenta ringar)
D3Mellan takstol A17 och A18Rund stödbjälke1 m från N ände, i V sidaStöd för upphängningsjärn till valv?2022-10-1222Lk03granOdaterat, 45 ringarFrodvuxet
D4Vid takstol A17Bindbjälke1 m från N ände, i V nedre kant2022-10-1222Lk04tall1709/10 (eller sommar 1709)**(1591: betydande påverkan)
D5Takstol A18Stödben0,75 m från övre ände, i SV kant2022-10-1222Lk05gran1709/10
D6StolpeMellan takstol A25 och A261,6 m från nedre ände, i NO kantN stolpe av två, på västra muren. Rest av byggnadsställning?2022-10-1222Lk06gran1710 (sensommar eller 1710/11)
D7Takstol A26Snett stödben0,4 m från övre ände, i Ö nedre kant2022-10-1222Lk07tall1711/12?tät, otydlig ytved (1591: viss påverkan)
D8Mellan takstol A15 och A16Bindbjälke2,5 m från N ände, i V övre kant2022-10-1222Lk08tallEfter 1707mycket tät ytved: ringar efter 1637 endast räknade
D9Takstol A14Bindbjälke2 m från N ände, i V nedre kant2022-10-1222Lk09tall1709/10 (1591: kraftig påverkan, absenta ringar)
D10Takstol A15Nedre högben1,5 m från nedre ände, SV kant2022-10-1222Lk10granOdaterad, 77 ringarinnehåller tjurved
D11Mellan A12 och A13Stödbjälke3 m från SÖ ände, i NÖ kantStöd för upphängning av inre remstycke?2022-10-1222Lk11gran1711/12
D12Takstol A12 BindbjälkeRakt ovanför landgången, i V övre kant2022-10-1222Lk12tallSommar?** 1709(1591: kraftig påverkan, absenta ringar)
D13Takstol A9Bindbjälke2 m från N ände, i V övre kant2022-10-1222Lk13tallHögsommar?** 1709(1591: kraftig påverkan, absenta ringar)
D14Mellan takstol A11 och A12Stödbjälke0,3 m från SÖ ände, i Ö övre kantStöd för inre remstycke?2022-10-1222Lk14tallEfter 1699mycket tät ytved: ringar efter 1642 endast räknade.
D15Takstol A7Bindbjälke, övre1 m från N ände, i Ö övre kant2022-10-1222Lk15tallEfter 1706 (troligen absenta ringar i ytveden)(1591: viss påverkan)
D16Takstol 7Bindbjälke, undre1 m från N ände, i V övre kant2022-10-1222Lk16tall1709/10 (1591: betydande påverkan)
D17Sakristian kring gamla takfotenInre bockMellan takstol A8 och A9, i S övre kantSträcker sig i Ö-V riktning, slutar i V mellan A10 och A11, 1755?2022-10-1222Lk17tall1752/53
D18Sakristian kring gamla takfotenYttre bockMellan takstol A8 och A9, i S nedre kantN om och lägre än bjälke i prov D17, 1755?2022-10-1222Lk18tall1761/62
D19Takstol A4Bindbjälke, övre1,2 m från N ände, i V övre kant2022-10-1222Lk19tall1709/10 (1591: kraftig påverkan, absenta ringar)
D20Mellan takstol A4 och A5Bjälke1 m från N ände, i V övre kantKring sakristians gamla takfot2022-10-1222Lk20tall1709/10
D21Takstol A1Bindbjälke, övre1 m S om skarv, närmare hjärtmur, i V övre kantBjälke nr två från N2022-10-1222Lk21tallEfter 1637 (95%)* provet ofullständigt. Mätt till 1597. Granskning 2022-10-31 visade att provet tagits genom en skarv. Yttre fragmentet kommer således från annat träd - utgår. (1591: betydande påverkan)
D22Förlängning Ö-riktn av N hjärtmurInre/södra bjälken förlängning hjärtmurMellan takstol A5 och A6, i N övre kantDen inre/södra av två parallella bjälkar i läge förlängning N hjärtmur i östlig riktning2022-10-1222Lk22tallEfter 1655, 1683 – 1738 (90%)*
D23TornetStöd, N övre snedsträva på tornets V sida1 m från nedre ände, i NÖ kantStöd omedelbart V om V handledare till trappan2022-10-1222Lk23tall1871/72
D24Takstol A15Mittre hanbjälkeI V nedre kantOmedelbart Ö om trappan2022-10-1222Lk24gran1709/10
D25TornetBockbenInnanför N luckor, i SV kant2022-10-1222Lk25tallSommar? 1709**(1591: betydande påverkan)
D26Östra murenRest byggnadsställning0,5 m över bindbjälke, 0,2 m N medeltidsmurenSnitt från rest av byggnadsställning i hål i murverket2022-10-1222Lk26gran1709/10
D27TornetNorra sidan, kryssetSträvan från V nedåt mot Ö uppåt, 2 m över landgång, 1,5 m Ö om trapp, i NÖ kant2022-10-3122Lk27 (A0)gran1709/10 (eller sensommar 1709)
D28TornetÖstra sidan, bottenbockstödV stock, 0,25 m från S ände, i övre V kant2022-10-3122Lk28 (A1)talltidigast sensommar 1708Något blånad splint. Möjligt vindfälle. (1591: opåverkad)
D29TornetSÖ vertikal hörnstolpe0,25 m från nedre ände, i SÖ kant2022-10-3122Lk29 (A2)tallEfter 1669, blånad splint. Splintgräns något svårtolkad, men trol. 32 splntvedsringar (blånade), vilket ger fällnings/dödsår 1682–1742 (90%), centrerat 1706*Vankant saknas. Blånad splintved (1591: viss påverkan)
D30Södra sidanSnedstötta, nr 2 från V vid takstol A153,5 från nedre änden, i nedre Ö kant2022-10-3122Lk30 (A3)granEfter 1706 (ej vankant, fragmenterat). (1591: betydande påverkan gran!)
D31Södra sidanSnedstötta, nr 1 från Ö3,5 m från nedre änden, i övre V kant2022-10-3122Lk31 (A4)granEfter 1709 (yttersta veden svårtolkad p.g.a fragmentering. Eventuellt finns även 1710 års ring)
D32TornetÖstra sidan, kryssetSträvan från S nedåt mot N uppåt, 1 m ovan krysset, i NV kant2022-10-3122Lk32 (B0)granEfter 1708 möjl påbörjad 1709 års ring. I så fall sommar 1709
D33TornetVästra sidan, kryssetSträvan från S nedåt mot N uppåt, 0,5 m ovan krysset, i NÖ kant2022-10-3122Lk33 (B1)granSommar 1709medelkurva baserad på två näraliggande prov, båda smulande
D34Södra sidanSnedstötta, nr 1 från V1 m från nedre änden, mitt på ovansidan2022-10-3122Lk34 (B2)granOdaterad. (1709 kan inte uteslutas - ett av flera årtal på brusnivån)
D35Södra sköldmuren, Ö ändenStödbock förlängning remstycke, N bock, V stötta1 m från övre ände, i NÖ kant2022-10-3122Lk35 (B3)gran1711/12 (eller sensommar 1711)äldsta 20 ringarna passar dåligt
D36Östra murenRest byggnadsställningC:a 1,9 m över mellersta (nedre) bindbjälken, den sydligasteSnitt från rest av byggnadsställning i hål i murverket2022-10-3122Lk36granSommar 1710(1591: viss påverkan? Gran!)
D37Takstol A20HängselOvan sköldmur, 0,1 m från nedre ände, i SÖ kant2022-10-3122Lk37 (B4)gran1709/10(1591: opåverkad. Gran)
* Intervall beräknat med splintvedsstatistik enligt P. Gjerdrum
** Då 1709 års ring ibland saknas eller nästan saknas, kan sommarfällning ev vara skenbar och vinterfällnig 1709/10 inte uteslutas

Splintvedsstatistik

1500 1550 1600 1650 1700 D02 D21 D22 D29
Splintvedsdiagram enligt P.Gjerdrum6 visar att de tre ofullständiga proven med yttersta ring från 1600-talet mycket väl kan vara samtida med träden fällda åren närmast efter branden.

Noter

1. Arosenius, F.R.: Beskrifning öfver Leksands socken och Djura kapell, i: Beskrifning öfver Provinsen Dalarne, Avesta 1978 (faximil), s.59
2. Wikipedia: Gregorianska kalendern: Införandet i Sverige
3. Axelson, T.: Söderåkersladan eller Klockgropsladan i Grangärde, Dendrokronologisk undersökning 2018
4. Hydén, Nils (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lepidoptera: Lasiocampidae - Lymantriidae (DE 55-63) Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare. Uppsala: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, ss. 134 ff.
5. Se Lista över årtal med (återkommande) absenta ringar/tillväxtkollapser http://taxelson.se/dendro/obj/_absent_rings.php
6. Gjredrum, Peder: Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule, Dendrochronologia 31 (2013) 228–231

 . En PDF-version finns.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 2 1 0.2 0.1 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

22Lk 1 Leksands kyrka, vinden, W PISY 22Lk 2 Sweden Pinus sylvestris 1480 1761 22Lk 3 T. Axelson etc
———— 22Lk21, 1515–1597, D21. endast lw, yttersta fragmentet 7 r felaktigt - uteslutet SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk08, 1480–1637, D8. +>70 vk mycket tätvuxen ytved trol många absenta SpeciesCode=PISY; (Se bild 8.8 MB)
———— 22Lk14, 1493–1642, D14. +>57 (omätbar gröt) SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.9 MB)
———— 22Lk22, 1556–1655, D22. trasig yta, ej vk SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk02, 1533–1677, D2. ej vk? SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk01, 1526–1698, D1. +>7 grötig/tynande ytved. pseudoringar finns. kolaps med 2 abs. antas vara 1592, men 1599 är också möjlig SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk15, 1529–1706, D15. vk men osäkra yttersta. 4 absenta tänkbara ->1710, men kan inte konstateras SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.9 MB)
———— 22Lk12, 1513–1708, D12. vk. +möjl extremtunn eller påbörjad ytterst SpeciesCode=PISY; (Se bild 8.8 MB)
———— 22Lk13, 1528–1708, D13. +ofullst (högsomar?) vk. SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.9 MB)
———— 22Lk04, 1522–1709, D4. vk ytersta ring mycket tunn.(Ett fragment blev felvänt vid montering) SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk09, 1525–1709, D9. vk SpeciesCode=PISY; (Se bild 8.8 MB)
———— 22Lk19, 1535–1709, D19. vk SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk20, 1538–1709, D20. vk. tjurved i partier. SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk16, 1564–1709, D16. vk möjl +påbörjadl SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.9 MB)
———— 22Lk07, 1525–1711, D7. yttersta mätta mot mikroskopbild. ngt osäkert. vk SpeciesCode=PISY; (Se bild 8.8 MB)
———— 22Lk17, 1652–1752, D17. vk. möjl ofullst lw SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.9 MB)
———— 22Lk18, 1666–1761, D18, vk (bark avflagad vid hantering, men mycket jämn yta, som gör förlorat fragment osannolikt. Strax efter splintvedsstatistiskt förväntat slutår 1756, talar för vk) SpeciesCode=PISY; (Se bild 7.9 MB)
2 1 0.2 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 2 1 0.2 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

22Lk 1 Leksands kyrka, vinden (tornets bas) W PISY 22Lk 2 Sweden Pinus sylvestris 1528 1871 22Lk 3 T. Axelson etc
———— 22Lk29, 1528–1669, D29. +ofullst. blånad splint SpeciesCode=PISY; (Se bild 6.2 MB)
———— 22Lk25, 1537–1708, D25. vk? (ej bark, + någotl vv) SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk28, 1542–1708, D28. något blånad, yttersta möjl ofullst (normala ringar 1591). SpeciesCode=PISY; (Se bild 6.2 MB)
———— 22Lk23, 1722–1871, D23. vk SpeciesCode=PISY; (Se bild 9.7 MB)
2 1 0.2 0.1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710

22Lk 1 Leksands kyrka, vinden, W PCAB 22Lk 2 Sweden Picea abies 1572 1711 22Lk 3 T. Axelson etc
———— 22Lk30, 1575–1706, ej vk (fragm), extremtunna 1591! PCAB (Se bild 6.2 MB)
———— 22Lk31, 1598–1708, 1-2 yttersta omätta- fragm. PCAB (Se bild 6.2 MB)
———— 22Lk32, 1612–1708, PCAB (Se bild 6.7 MB)
———— 22Lk37, 1584–1709, vk, PCAB (Se bild 6.7 MB)
———— 22Lk33m, 1592–1709, vk. medelvärde av två prov, som båda smulade. PCAB 22Lk33+22Lk33b;
———— 22Lk27, 1613–1709, vk, ofullst yttersta? PCAB (Se bild 6.2 MB)
———— 22Lk24, 1630–1709, pr24, PCAB vk (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk05, 1636–1709, pr5, vk, PCAB (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk36a, 1642–1709, +litevv SpeciesCode=PCAB; (Se bild 2.7 MB)
———— 22Lk26m, 1655–1709, 1709/10 22Lk26a+22Lk26b; SpeciesCode=PCAB;
———— 22Lk06, 1643–1710, prov 6. PCAB. vk, men yttersta ring ljusare (sensommarfälld?)' (Se bild 9.7 MB)
———— 22Lk35, 1572–1711, vk, PCAB (äldsta 20 passar dåligt) (Se bild 6.7 MB)
———— 22Lk11, 1594–1711, pr11, vk, PCAB (Se bild 8.8 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 22Lk_PISY.fil and
SodraDal (Floda, Grangärde, Gagnef, Leksand, Svärdsjö mm Axelson+Israels) dated to 2005 with corr >= 0,36 and with overlap >= 82 
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,62 15,78  391  65  based on 21 members
22Lk01  0,36  4,94  170  20  1526-1698 D1. +>7 grötig/tynande ytved. pseudoringar finns. kolaps med 2 abs. an
22Lk02  0,46  6,15  143  17  1533-1677 D2. ej vk?
22Lk04  0,55  8,97  187  20  1522-1709 D4. vk ytersta ring mycket tunn.(Ett fragment blev felvänt vid monteri
22Lk07  0,47  7,29  186  16  1525-1711 D7. yttersta mätta mot mikroskopbild. ngt osäkert. vk
22Lk08  0,51  7,37  157  32  1480-1637 D8. +>70 vk mycket tätvuxen ytved trol många absenta
22Lk09  0,44  6,60  183  16  1525-1709 D9. vk
22Lk12  0,54  8,77  192  19  1513-1708 D12. vk. +möjl extremtunn eller påbörjad ytterst
22Lk13  0,46  6,88  178  15  1528-1708 D13. +ofullst (högsomar?) vk.
22Lk14  0,38  4,93  149   5  1493-1642 D14. +>57 (omätbar gröt)
22Lk15  0,55  8,65  177  13  1529-1706 D15. vk men osäkra yttersta. 4 absenta tänkbara ->1710, men kan inte k
22Lk16  0,45  6,06  145   8  1564-1709 D16. vk möjl +påbörjadl
22Lk17  0,47  5,30  100   9  1652-1752 D17. vk. möjl ofullst lw
22Lk18  0,48  5,22  95   8  1666-1761 D18, vk (bark avflagad vid hantering, men mycket jämn yta, som gör för
22Lk19  0,43  6,30  173   3  1535-1709 D19. vk
22Lk20  0,50  7,47  169   9  1538-1709 D20. vk. tjurved i partier.
22Lk21  0,45  4,52  82   3  1515-1597 D21. endast kärnved, yttersta fragmentet 7 r felaktigt - uteslutet
22Lk22  0,52  6,01  99   6  1556-1655 D22. trasig yta, ej vk
22Lk23  0,53  7,58  149  12  1722-1871 D23. vk
22Lk25  0,38  5,31  171  13  1537-1708 D25. vk? (ej bark, + någotl vv)
22Lk28  0,51  7,67  166  26  1542-1708 D28. något blånad, yttersta möjl ofullst (normala ringar 1591).
22Lk29  0,49  6,54  141   8  1528-1669 D29. +ofullst. blånad splint


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in 22Lk_PCAB.fil and
mean of DalarPC+klgr_PCA (dalagran, Axelson & Israels kombinerad med Söderåkersladan, Grangärde 1605-1759) dated to 2005 
with corr >= 0,36 and with overlap >= 54 
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58  8,34  139  22  based on 13 members
22Lk05  0,56  5,70  73   4  1636-1709 pr5, vk, PCAB
22Lk06  0,46  4,18  67  10  1643-1710 prov 6. PCAB. vk, men yttersta ring ljusare (sensommarfälld?)
22Lk11  0,41  4,84  117   1  1594-1711 pr11, vk, PCAB
22Lk24  0,46  4,54  79  10  1630-1709 pr24, PCAB vk
22Lk26m  0,44  3,54  54   4  1655-1709 1709/10
22Lk27  0,54  6,15  96  10  1613-1709 vk, ofullst yttersta? PCAB
22Lk30  0,42  5,23  131   3  1575-1706 ej vk (fragm), extremtunna 1591! PCAB
22Lk31  0,42  4,84  110   9  1598-1708 1-2 yttersta omätta- fragm. PCAB
22Lk32  0,59  7,00  96   8  1612-1708 PCAB
22Lk33m  0,50  6,26  117   4  1592-1709 vk. medelvärde av två prov, som båda smulade. PCAB
22Lk35  0,36  4,58  139   8  1572-1711 vk, PCAB (äldsta 20 passar dåligt)
22Lk36a  0,49  4,51  67   6  1642-1709 +litevv
22Lk37  0,46  5,70  125   8  1584-1709 vk, PCAB


Cybis CDendro (March 22 2022), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 18 checked members of the collection 22Lk_PISY.fil (3 younger samples excluded) 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

        Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
22Lk21  83  291  82  0,71  9,0  0,75 10,0  0,66  7,9  0,57  6,2  0,67  8,0  0,72  8,8  0,68  8,3 
22Lk08  158  251 144  0,47  6,3  0,49  6,7  0,45  6,0  0,46  6,1  0,47  6,3  0,65  16,0  0,47  6,3 
22Lk14  150  246 149  0,37  4,9  0,34  4,4  0,33  4,2  0,32  4,1  0,34  4,4  0,61  14,6  0,39  5,1 
22Lk22  100  233  99  0,42  4,6  0,49  5,5  0,44  4,8  0,48  5,3  0,46  5,0  0,73  3,0  0,44  4,8 
22Lk29  142  219 141  0,43  5,6  0,46  6,1  0,46  6,0  0,43  5,5  0,44  5,8  0,66  10,2  0,42  5,4 
22Lk02  145  211 143  0,68 11,0  0,67 10,7  0,65 10,0  0,59  8,7  0,65 10,0  0,73  18,0  0,64  9,9 
22Lk01  173  190 170  0,42  6,0  0,31  4,3  0,34  4,7  0,37  5,1  0,36  5,0  0,69  16,7  0,43  6,2 
22Lk15  178  182 177  0,56  9,0  0,53  8,2  0,55  8,6  0,56  8,9  0,55  8,6  0,74  19,3  0,57  9,2 
22Lk12  196  180 192  0,58  9,8  0,47  7,4  0,45  7,0  0,47  7,3  0,49  7,7  0,70  31,0  0,60 10,3 
22Lk13  181  180 178  0,59  9,6  0,57  9,3  0,56  8,9  0,56  9,0  0,57  9,2  0,72  22,8  0,57  9,2 
22Lk25  172  180 171  0,56  8,8  0,53  8,1  0,52  7,9  0,47  6,9  0,52  7,9  0,69  24,0  0,57  9,0 
22Lk28  167  180 166  0,45  6,4  0,41  5,8  0,39  5,4  0,39  5,4  0,41  5,7  0,68  16,6  0,50  7,4 
22Lk04  188  179 187  0,68 12,7  0,71 13,5  0,70 13,3  0,66 12,0  0,69 12,8  0,72  38,3  0,67 12,4 
22Lk09  185  179 183  0,67 12,0  0,73 14,2  0,69 12,9  0,65 11,5  0,68 12,6  0,73  51,4  0,66 11,7 
22Lk16  146  179 145  0,58  8,5  0,60  8,8  0,55  7,8  0,49  6,8  0,55  7,9  0,72  15,0  0,53  7,6 
22Lk19  175  179 173  0,61 10,1  0,62 10,4  0,59  9,5  0,50  7,6  0,58  9,3  0,72  19,8  0,60  9,9 
22Lk20  172  179 169  0,56  8,8  0,54  8,3  0,53  8,0  0,49  7,3  0,53  8,1  0,68  7,9  0,55  8,5 
22Lk07  187  177 184  0,54  8,6  0,58  9,7  0,57  9,3  0,59  9,9  0,57  9,3  0,68  20,2  0,53  8,3 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (18 samples): 0,55 Standard deviation interval 0,46 - 0,63
All member offsets are at points of best match!Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 13 checked members of the collection 22Lk_PCAB.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40

         Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------------- 
.      .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL ---** 
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest 
22Lk05   74  296  73  0,63  6,9  0,70  8,2  0,66  7,4  0,65  7,2  0,66  7,3  0,67  14,4  0,64  7,0 
22Lk06   68  295  67  0,36  3,1  0,40  3,5  0,44  3,9  0,35  3,0  0,39  3,4  0,51  5,9  0,38  3,3 
22Lk11  118  294 117  0,51  6,4  0,53  6,7  0,52  6,6  0,43  5,1  0,50  6,1  0,62  4,7  0,49  6,0 
22Lk24   80  296  79  0,42  4,0  0,37  3,5  0,43  4,2  0,40  3,7  0,40  3,8  0,58  0,4  0,41  3,9 
22Lk26m  55  296  54  0,42  3,4  0,55  4,8  0,59  5,3  0,55  4,7  0,53  4,4  0,62  9,7  0,39  3,1 
22Lk27   97  296  96  0,60  7,4  0,61  7,4  0,62  7,6  0,56  6,6  0,60  7,2  0,66  16,9  0,60  7,3 
22Lk30  132  299 131  0,42  5,3  0,44  5,5  0,46  5,9  0,40  4,9  0,43  5,4  0,55  4,0  0,42  5,2 
22Lk31  111  297 110  0,55  6,8  0,62  8,2  0,58  7,4  0,54  6,6  0,57  7,2  0,61  18,0  0,55  6,9 
22Lk32   97  297  96  0,58  6,9  0,58  6,9  0,58  6,9  0,48  5,3  0,56  6,4  0,69  23,4  0,59  7,2 
22Lk33m  118  296 117  0,55  7,1  0,55  7,1  0,57  7,5  0,57  7,3  0,56  7,2  0,63  17,4  0,57  7,4 
22Lk35  140  294 136  0,40  5,1  0,38  4,7  0,42  5,3  0,42  5,3  0,41  5,1  0,58  12,3  0,40  5,1 
22Lk36a  68  296  67  0,52  4,9  0,54  5,1  0,58  5,7  0,60  6,0  0,56  5,4  0,61  10,3  0,54  5,2 
22Lk37  126  296 125  0,55  7,2  0,55  7,2  0,49  6,2  0,43  5,2  0,50  6,4  0,60  15,0  0,55  7,3 
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (13 samples): 0,50 Standard deviation interval 0,41 - 0,59
All member offsets are at points of best match!