Loftbod, Låsgården, Skansbacken, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2021

Loftboden i augusti 2021
Den 18 augusti 2021 besökte jag Låsgården i Skansbacken för att undersöka dess loftbod med en korsglugg i vänstra gavelröstet, 60.44377, 14.47653, och tog där sammanlagt 6 borrprov (tillväxtborr, 5 mm). Prov togs ur tre väggtimmerstockar i nedre vänstra kammaren och två i övre högra samt i sidoåsen. Det visade sig att dessa är fällda under tre olika vintrar i början av 1700-talet, nämligen 1 prov 1702/03 (varv 4), 2 prov 1704/05 (varv 6 och 9) och 3 prov 1706/07 (i eller nära röstena och en ås). Den ursprungliga boden tycks ha timrats under en lång tid, minst fem år! Virket fällt 1704/05 är mer tätvuxet än det andra, och kan misstänkas vara taget på en annan plats. Ursprungliga knutar är sneda med kort halsning på ursprungligt bilade stockar. Alla borrade hål för ställningar har förhugg bevarade på den bilade ytan, varför bilningen bör ha skett innan den första upptimringen. Bodens inre bredd är 3.85 meter. Den vänstra kammaren är 2.85 och den högra 2,55 meter. Frambyggnaden är 1,0 meter. Golv så väl i loftgången som i mellantaken är sentida, av sannolikt 1900-talsbrädor och vilar på fastspikade klossar av sågat virke. Tre av loftets varv är inte ursprungliga. Stocken under loftgången har ett nu meningslöst långdrag. En uppenbart sentida dörr förbinder den övre vänstra kammaren (inredd) som saknar ursprunglig ingång, med den högra. På övre dörren finns ett troligt Schedinlås, monterat med moderna skruvar. Nedre vänstra dörren har ett kubblås. De icke ursprungliga varven är av återanvänt timmer och provtogs ej. Mellanväggen är nere infälld i spår mellan en kraftig dörrgåt och bakväggen, och på övervåningen knutad. Dessa knutar såväl som en del av hörnknutarna är tyvärr avsågade. Bodens nedre ger ett stympat intryck, och sammantaget lutar jag åt att det bör vara en ursprunglig parbod med inre röste som i senare tid gjorts om till loftbod.

Korsgluggen i närbild.
Knutkedja AB i frambyggnaden.

Kartstudie

Tomten där boden nu står betecknas Skansbacken 31:8. Enligt Storskifteskartan 1803 är tomten obebyggd samfälld mark. I vägkanten, omedelbart utanför den nuvarande tomtgränsen finns dock två små byggnader som möjligen kan ha tillhört gården på andra sidan vägen. Skansbacken 31:1, som kan antas vara ursprungsgård, motsvarar Litt G d, vars gårdsplats ligger ca 80 meter norr om den aktuella tomten, nu öde. Som ägare vid Storskiftet står Morpell Pehr Ehrsson. På den gården finns markerad en byggnad av ungefär rätt storlek, som skulle kunna vara den nu undersökta. Den var i så fall belägen vid den delvis kringbyggda gårdsplanen och torde i så fall ha varit vänd åt öster med korsgluggen i söder.1

Storskifteskartan 1803. Nuvarande och förmodadt tidigare läge för boden markerade med rött på alla bilderna.
Överlägg.
Lantmäteriets Berg och dalkarta med gränser 2021.

Noter

1. Storskifteskartan upprättad 1803, LM20_20-Nås-54, ss. 1, 49

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 218C.fil and 
SodraDal as reference dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 77 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,59  9,69  182  42  based on 6 members
218C00  0,57  6,37  85  17  1617-1702 Ab4
218C03  0,49  4,96  81  12  1625-1706 D+9 öv loftgolv (=D-4)
218C01  0,48  5,98  124  15  1578-1704 Ab6
218C05  0,44  4,84  99   6  1607-1706 Sidoås (C)
218C02  0,44  6,50  180  21  1524-1704 A9
218C04  0,38  3,52  77   2  1629-1706 E+8 öv loftgolv

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

218C 1 Loftbod, Låsgården, Skansbacken, Nås sn W PISY 218C 2 Sweden Pinus sylvestris 1524 1706 218C 3 T. Axelson
———— 218C00, 1617–1702, Ab4 (Se bild 5.1 MB)
———— 218C02, 1524–1704, A9 (Se bild 5.1 MB)
———— 218C01, 1578–1704, Ab6 (Se bild 5.1 MB)
———— 218C05, 1607–1706, Sidoås (C) (Se bild 5.1 MB)
———— 218C03, 1625–1706, D+9 öv loftgolv (=D-4) (Se bild 5.1 MB)
———— 218C04, 1629–1706, E+8 öv loftgolv (Se bild 5.1 MB)