Nås prästgård

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021 (komplettering maj 2024)

Den 7 maj 2021 tog jag 7 borrprover ur olika stockar på Nås prästgårdsvind (tillväxtborr, 5 mm), 60.45090, 14.49457. Proverna togs på olika ställen, med syftet att försöka belysa byggnadsprocessens tidsutdräkt. Virken hittades som fällts dels 1784/85, dels 1785/86. En stock som sticker fram nedanför fönstret är sliten och såg eventuellt återanvänd ut. Den visade sig vara blånad och mycket tätväxt i ytan med sista säkra årsring från 1782. Den kan vara fälld då, eller vara en något år gammal torrtall. Blånad och slitage kan ha uppkommit genom att den utsatts för läckage under fönstret och slitaget av att den använts som underlag för någon verksamhet på vindens enda dagsljusa plats. Den kan också vara en stock som tidigare använts som stötta eller ställning i en tidigare del av byggnadsprocessen, men med tanke på blånad och tätvuxenhet bör inga slutsatser dras utöver att den är nära samtidig med de andra. En av de vertikala stöttorna som sitter runt hela vinden provtogs. Den är av gran och savbarkad och har tynande yttersta ringar. I mikroskop uppfattar jag tre tynande yttersta ringar, och fällningsdatum är då våren 1785. Prover togs i de liggande stockar som i två rader ligger som en sarg runt hela vinden. Ett prov togs i den låga stödväggen innanför den södra murstocken. Den är fälld vinterhalvåret 1785/86 och torde kunna förmodas vara tillkommen i samband med murningen, som alltså verkar ha skett året efter timringen av vinden. Proven ur de stockar som ligger som en sarg runt hela vinden har yttersta ring från 17841, liksom en stock vars ovansida syns i trossbotten på insidan om trappan. Prästgårdsvinden är således timrad med virke som fällts 1784/85 eller på våren 1785, där virket från våren 1785 ser helt opåverkat ut, bör timring och takläggning ha sett under vår och sommar 1785, medan murningen mer troligt skedde året därpå. Virket verkar vara hämtat ur flera olika bestånd, förmodligen levererat av olika byar och gårdar i socknen

Förhoppningsvis kan ytterligare prov tas i byggnadens nedre delar, vilka eventuellt kan ge mer upplysning om processens gång och eventuell återanvändning. En genomgång och sammanställning av kyrkoarkivets handlingar vore angelägen, men skulle kräva en del arkivarbete i Uppsala.

Kyrkoherde vid tiden för prästgårdsbygget liksom vid kyrkobygget några år senare var Johan Gessenius, om vilken herdaminnestecknaren skriver:

18. Johan Gessenius. Född i Gessåen i Säthers socken 8 Jan. 1725, af Hemmansbrukaren Er. Ersson och Anna Ersdotter. Lust för studier drog honom först till Säthers stadsskola, och 1749 hade han godt testim. till acad. men ringa medel att der wistas. Pwgd 5 Maj 1752, kallad till Pastors i Säther Adj., efter hwars död han ock hade församlingens wård. V. Commin. i Tillberga 1759 och i Hellefors 1761. Brukspred. wid Rockesholm 1763. Pædagog i Nås 1765. Commin. i Säfsnäs 1767. Wald Kyrkoh. här 1778. Mellankommande beswär hindrade fullmagten till 23 Mars 1779. Ännu, sedan han ett år hitflyttad innehaft pastoratet, war han icke säker att få behålla det, emedan de missnöjde hos Konungen sökte resning i målet. Ändtligen stadfästad i sin rätt genom högsta utslaget 27 April 1780. I sin Past.ex. 1776 hade han ådagalaggt goda preststudier, och ända in på ålderdomen älskade han att öfwa dem, äfwen uti hebreiska språket. Saktmodig i umgänget wisade han dock werksamhet i sina många åligganden, äfwen såsom ContractsProst ifrån 20 Mars 1792. Kunde ej undgå den, som gjorde honom förtret och äfwen uppäggade andra till att oroa honom. Af oförmodad stickfluss hastigt död 7 Mars 1796. Begrofs af efterträdaren 20 Mars.
  Gift 21 Nov. 1769 med Anna Fahlborg, dotter af Commin. i Säfsnäs, f. 1744, död 16 April 1832. Barn: Anna Elisabeth, ogift; Cath. Lovisa, g. m. Bonden Hol Pehr Pehrsson i Hjulbeck; Johanna Ulrica, g. m. Bonden Jugas Jan Jansson på Sweden.2

Uppdatering 2024-05-13

Jag ombads att ta ytterligare prov i nedervåningen, för att utröna om denna möjligen kunde vara äldre. Under trappan hade en bit av panelen sågats bort strax under innertaket. Härigenom blev det möjligt att borra snett nerifrån i den översta stocken, där två prov togs med tillväxtborr. Ovanhörnet av underliggande stock är visserligen synlig, men gick tyvärr inte att borra p.g.a det korta avståndet till taket. De båda proven togs med ett nytt och ett välanvänt tillväxtborr. Båda fragmentrarades tyvärr svårt,3 men jag tror att jag ändå kunnat mäta korrekt. Tyvärr är ytveden kraftigt tynande, och dessutom verkar ytan vara snedskuren, så att de yttersta mycket tunna ringarna bara finns i ena kanten av provet. Yttersta mätta ring är från 1770, men minst en ytterligare finns. Om trädet fällts samtidigt med virket på vinden betyder det att något över tio yttersta extremt smala och ibland kanske även absenta ringar i troligen mindre än 0.5 mm ved, har blivit bortskurna. Det är knappast otänkbart. Dateringen är efter 1771. Samtidigheten med övrigt virke kan inte fastställas.

1. Provet från södra sidan är dock mycket svagt, och dateringen är inte säkerställd, men sannolik efter visuell kontroll av den äldre delen på det året som övriga stockar utvisar. Eventuellt är provet felmonterat efter fragmentering i borren.
2. Muncktell, Joh. Fr. Westerås Stifts Herdaminne, Andra delen: Nås (Med Järna och Äppelbo till 1822, äfwensom Säfsnäs till 1798.)
3. De båda varandra mycket näraliggande provställena är mindre än en dm från en urhuggning för ett skruvat sekundärt platjärn, och möjligen finns på andra sidan stocken ett urhugg för mötande, numera borttagna vägg. Detta kan tillsammans med den förmodat mycket låga fukthalten bidragit till fragmenteringstendensen.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6
Correlations between each of 6 checked members (=all members) of the collection 215A_PISY.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 50
        Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.     .  Off Over P2Yrs ----- BaPi ------ C84F ------ BesIE ----- MeanSF ---- GLK-- Skel- P2YrsL
Member Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC
215A00  207   3 110  0,38  4,3  0,36  3,9  0,32  3,5  0,34  3,7  0,35  3,8  0,66  7,0  0,37
215A01  85   1  84  0,56  6,1  0,56  6,1  0,53  5,6  0,52  5,5  0,54  5,8  0,74  17,7  0,55
215A03  91   1  90  0,41  4,2  0,35  3,4  0,30  3,0  0,35  3,5  0,35  3,5  0,70  9,8  0,47
215A04  113   1 108  0,48  5,6  0,44  5,0  0,37  4,0  0,39  4,3  0,42  4,7  0,70  10,4  0,47
215A05  77   0  75  0,60  6,5  0,55  5,6  0,59  6,3  0,58  6,0  0,58  6,0  0,68  20,8  0,62
215A06  66   1  65  0,18  1,5  0,18  1,4  0,18  1,5  0,13  1,0  0,17  1,3  0,63  7,4  0,17


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215A_PISY.fil and 
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,30 and with overlap >= 65 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,66 12,73  209  58  based on 6 members
215A05  0,71  8,58  76  23  1709-1785 stödvägg vid S mur
215A01  0,62  7,19  84  23  1700-1784 horisontell stock 1 varv öv golv vid N gavel
215A04  0,61  8,01  108  14  1672-1784 Stock i golv vid trappa. (felmont fragm)
215A00  0,57  9,91  206  45  1576-1782 Sliten utstickande stock under fönster. Ytan tät/osäker, blå
215A03  0,53  5,92  90  12  1694-1784 innanför ..01 över golvnivå
215A06  0,30  2,46  65   6  1719-1784 motsv 01 på S gavel (felmont utanför r18???)
215A02 (PCAB) ger corr=0.52 och Ttest=6.8 med sista ring 1784 mot ITRDB:swed312, och dateringen kan därför anses säker. Den omätta ringen (1751) finns, men är så skadad vid monteringen att inget rättvisande värde kunde erhållas.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

215A 1 Nås prästgård PISY 215A 2 Sweden Pinus sylvestris 1576 1785 215A 3 T. Axelson
———— 215A00, 1576–1782, Sliten utstickande stock under fönster. Ytan tät/osäker, blå (Se bild 7.3 MB)
———— 215A04, 1672–1784, Stock i golv vid trappa. (felmont fragm) (Se bild 7.3 MB)
———— 215A03, 1694–1784, innanför ..01 över golvnivå (Se bild 7.3 MB)
———— 215A01, 1700–1784, horisontell stock 1 varv öv golv vid N gavel (Se bild 7.3 MB)
———— 215A06, 1719–1784, motsv 01 på S gavel (trol felmont utanför r18) (Se bild 7.3 MB)
———— 215A05, 1709–1785, stödvägg vid S mur (Se bild 7.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780

215A 1 Nås prästgård PCAB 215A 2 Sweden Picea abies 1661 1784 215A 3 T. Axelson
———— 215A02, 1661–1784, vertikal stötta 1 från hörn på N gaveln från E. Savbarkad. 3 tynande. PCAB (Se bild 7.3 MB)
2 1 0.2 0.1 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

215A 1 Nås prästgård PISY 215A 2 Sweden Pinus sylvestris 1661 1770 215A 3 T. Axelson
———— 215A10b, 1661–1725, yta fragmenterad (Se bild 0.9 MB)
———— 215A10a, 1693–1770, +>0 tynande. kant fasad? (Se bild 0.9 MB)