Rest av stockbåt från Tørbergsjøen, Trysil

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, augusti 2020

Jämförelse mellan den större delen av stockbåtens akter på Olav Tangens foto från 1990-talet1 och den del jag undersökt.
Bakgrundsfoto: © Olav Tangen
Den 19 augusti 2020 fick jag en mycket illa åtgången rest av en stockbåt från Tørbergsjøen vid Tørberget i Trysil, 61.1374, 12.1269. Stycket, som utgörs av en del av aktern, var 37×25×14 cm. Båtens "akterspegel" lutar ca 55° och är omkring 30 cm tjock. Det kommer från en rest av en större stockbåt som hittades av Olav Tangen på 1990-talet och då fotograferades. En jämförelse mellan detta foto1 och den del jag fått att undersöka visar att prover är en mindre och mycket vittrad del av styrbords akterspegel. Båten ska ha hittats i dyn i Møssvika.2 På den del jag fått finns viss lavpåväxt, som visar att denna del har stuckit upp något. Provet utgörs av ca 13 cm av kärnveden och bildjämförelsen gör det sannolikt att ca 10-20 cm ytved saknas. Att döma av kurvaturen fattas dessutom ca 10 cm ved till märgen. Det bör alltså ha varit ett stort träd som använts, med en diameter på minst 80 cm. Den undersökta delen innehåller 123 årsringar som sannolikt vuxit åren 1287-1409. Eftersom årsringarnas tillväxt naturligt följer en negativt exponentiell kurva, så kan man gissa att den saknade inre veden har ganska glesa ringar och kanske innehöll uppskattningsvis 40-70 ringar. Ytveden som blir allt tätare med åren, är mycket svårare att bedöma. Ett så gammalt träd kan producera så lite som 2-3 cm ytved på 300 år och trädet kan mycket väl ha varit över 500 år när det fälldes. Mindre än 130 ringar i den saknade ytveden är nog å andra sidan svårt att tänka sig då årsringarna är omkring 1 mm breda i provets ytterdel och långsamt avtagande. Detta skulle ge ett sannolikt fällningsintervall på låt säga ca 1540-1750. Undersökningen besvarar således inte frågan om båten är från före eller efter den skogsfinska etableringen i Tørberget ca 1670. Om den vänstra delen med mer bevarad ytved kunde återfinnas vore det säkert en god idé att försöka provta den för ett mer tillfredsställande svar. Stockbåtar kan så vitt jag förstår bara tillverkas av färskt virke, då torrtallens ytved innehåller sprickor som skulle göra båten otät. Torrt virke är dessutom mycket mer svårarbetat än färskt, varför risken för torrtallsanvändning och den ytterligare osäkerheten om användningstid som det medför, kan i alla fall bortses ifrån i detta fall.

Prov för dendrokronologisk analys togs genom att lösa fragment först limmades ihop och lindades med målartejp och ett sågsnitt gjordes vid tejpen varefter sågsnittet limmades mot en träfiberplatta. När limmet torkat sågades en 2-3 cm tjock skiva som nu hölls samman av träfiberplattan och därför kunde slipas. Efter uppmätning visade sig provet innehålla 123 ringar utan synliga anomalier. Ingen datering kunde dock uppnås mot lokala referenser och jag mätte sammanlagt fem radier för att erhålla en så stark serie som möjligt. Vid jämförelse av denna med alla tillgängliga referenskurvor framstår 1409 dock som en sannolik datering av yttersta mätta ring. En medelkurva av de kurvor med korrelation över 0.25 (8 st) jag har tillgång till ger corr=0.54 och TTest=7.1, vilket normalt anses vara en säker nivå.

Noter

1. Trysil Finnskog - de første generasjonene: utg. Søre Trysil Historielag og Tørberget Historielag, Trysil 2020, s. 34.
2. Bo Hansson, pers. komm.

Delarna av stockbåtensprovet efter itusågning.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400

208F00 1 Stockeka, Törbergssjön, Trysil PISY 208F00 2 Norway Pinus sylvestris 470m 1287 1409 208F00 3 T. Axelson
———— 208F00e, 1318–1367,
———— 208F00c, 1315–1388,
———— 208F00d, 1292–1397,
———— 208F00a, 1287–1408, +ofullst. ej vk (Se bild 5.2 MB)
———— 208F00m, 1287–1409, mean of 5 radii
———— 208F00b, 1354–1409, (Se bild 5.2 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
208F00m.wid dated to 1409 with corr >= 0,27 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,54  7,08  122  39  based on 8 members
Älvdalen  0,42  4,41  92   8  1317-1613 Älvdalen, Dalarna                    PISY/000  2 
swed019w  0,41  4,92  122  16  441-1980 Tornetrask r+f., Bartoli WIDTH_RING           PISY/728  2 
JAEMTUA_  0,38  4,03  98   6  1107-1827 JAEMTUA1 Jämtland, historisch/PISY/JAEMTUA2 Mit Daten von Torn.+Tua, J
se006-La  0,38  4,45  122  16  -309-1993 
jamt_gu  0,33  3,86  122   7 -4885-2006 Jämtland, B Gunnarsson
Dal1350  0,30  3,45  122   4  948-1533 Dalarna, region                     PISY/000  2 
NLPISY03  0,28  2,87  98   1  1311-1717 Referentiecurve voor grove den (1253 - 1736). Van Daalen, niet gepubli
Savolinn  0,27  3,04  122   1  535-2002 Savonlinna-området. Sammanslagna från ITRDB      PISY/000  2