Två byggander på Ippis/Israels gård i Forsgärdet, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Knutkedja med rännknutar och sexkantknutar från ca 1710. Den ursprungliga byggnaden var säkerligen rundtimrad och bilningen har skett vid ett senare tillfälle, antagligen under 1800-talet. Proven togs inifrån ur stockar till vänster i bild.
Den 13 juni 2020 tog jag några borrprover på Ippis/Israels i Forsgärdet i ett "donlir",60.49481, 14.79287 som uppenbarligen är byggt av olika timmer, men där en del, och det som provtogs, har rännknutar (sneda överhaksknutar) med sexkantskalle och långdrag. Fyra prover togs i A-väggen på D-sidan om dörren, där timret är välbevarat (på många andra ställen är det anfrätt av gammal röta). Alla provtagna stockar är av tätvuxna ca 200-åriga tallar med yttersta ring från 1708 (Ad4, Ad5) och 1709 (Ad6, Ad9). Jag kan inte avgöra vad byggnaden ursprungligen har varit, men den verkar alltså ha timrats under minst två år, 1709 och 1710. Bygganden är, liksom den numera bortflyttade loftboden från 1540-talet,1 från tiden innan den stora översvämningen 1754, då stora delar av Forsgärdet flyttades upp mot skogskanten. En analys av kartmaterialet för att avgöra om denna gård var bland de flyttade vore intressant.

Prov togs vid samma tillfälle ur sammanlagt åtta stockar, av vilka sju kan dateras, som sågats av i boningshuset 60.49511, 14.79231, i samband med ändringar av dörrar eller fönster. Byggnaden är en tvåvånings parstuga som senare byggts ut åt sidorna. De ursprungliga gavlarna är kvar, men jag hade svårt att bilda sig någon tydlig uppfattning om huset. Det provtagna timret från övervåningen är i många fall uppenbarligen återanvänt och hämtat från olika tidigare byggnader. Två granstockar, båda med yttersta ring från 1907 kan med någon sannolikhet antas vara nytt när huset byggdes, och i så fall skulle övervåningen kunna vara timrad ca 1908. De två andra daterbara stockarna från övre plan har en yttersta ring från 1793 och den andra, som har extremt tät ytved kan dateras till efter 1898 (samtidighet med 1907 års stockar kan inte uteslutas). De tre stockarna från nedre plan som undersökts har alla lite oklara yttersta ringar. Ett har sista tydliga ring 1876, men därefter en tillväxtkollaps, med extremsmala ringar, och trädet kan ha dött innan det höggs. I ett fall är yttersta ring från 1889 smal och atypisk. Det skulle kunna vara fällt av vinden efter 1888. Den tredje stocken har en ofullständig ring från 1890 och kraftig blånad, vilket antyder att trädet dött och angripits av insekter den sommaren. Timringen kan således knappas ha skett förrän tidigast 1891. Eftersom urvalet är litet, och ingen bedömning av eventuella spår efter återanvändning kunnat göras, vågar jag inte uttala mig om huruvida stugan i sin helhet byggts efter 1907 eller om nedervåningen byggts redan på 1890-talet och sedan kompletterats.

Noter

1. Axelson, T: Loftbod i Sälbuo, tidigare på Ippis gård (Israels) i Forsgärdet (dateringsrapport 2010)


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

20613 1 Gammalt donlir, Ippis, Forsgärdet, Floda sn PISY 20613 2 Sweden Pinus sylvestris 1507 1709 20613 3 T. Axelson
———— 206131, 1507–1708, Ad5, vk (Se bild 4.8 MB)
———— 206130, 1537–1708, Ad4, yttersta något ofullst? (Se bild 4.8 MB)
———— 206132, 1522–1709, Ad6 (Se bild 4.8 MB)
———— 206133, 1547–1709, Ad9, yttersta ofullst? (Se bild 4.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

20613A 1 Ippis, stora stugan, Forsgärdet, Floda sn PISY 20613A 2 Sweden Pinus sylvestris 1723 1889 20613A 3 T. Axelson
———— 20613A0, 1723–1793, Ippis stora stuga, övre (Se bild 5.2 MB)
———— 20613A5, 1791–1876, nedre. ytan oklar +tillväxtkolaps? (Se bild 5.2 MB)
———— 20613A2, 1744–1886, övre plan, +>12, (Se bild 5.2 MB)
———— 20613A7, 1795–1889, ned. ofullst? yttersta, vindfälle? (Se bild 4.8 MB)
———— 20613A6, 1835–1889, nedre. +ofullst, blånad (Se bild 4.8 MB)
2 1 0.2 0.1 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

20613A 1 Ippis, stora stugan, Forsgärdet, Floda sn PCAB 20613A 2 Sweden Picea abies 1753 1907 20613A 3 T. Axelson
———— 20613A3, 1753–1907, öv plan -PCAB (Se bild 5.2 MB)
———— 20613A4, 1775–1907, öv plan. PCAB (Se bild 5.2 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between sampes in 20613.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,42 and with overlap >= 162 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,68 13,16  202  51  based on 4 members
206130  0,62 10,41  171  23  1708 Ad4, yttersta något ofullst?
206131  0,51  8,28  201  19  1708 Ad5, vk
206132  0,44  6,58  187  17  1709 Ad6
206133  0,42  5,79  162  21  1709 Ad9, yttersta ofullst?


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20613A.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 54 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,64 10,61  166  21  based on 5 members
20613A6  0,68  6,68  54  11  1889 nedre. +ofullst, blånad
20613A7  0,54  6,08  94  13  1889 ned. ofullst? yttersta, vindfälle?
20613A0  0,46  4,19  68   2  1793 Ippis stora stuga, övre
20613A2  0,45  5,92  141   3  1886 övre plan, +>12,
20613A5  0,41  4,07  85   6  1876 nedre. ytan oklar +tillväxtkollaps


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20613A-PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,36 and with overlap >= 132 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,54  7,95  154  20  based on 2 members
20613A4  0,58  8,09  132  24  1907 öv plan. PCAB
20613A3  0,36  4,76  154   6  1907 öv plan PCAB