Lada av klovor från Sammilsbuo, nu Lisskvarngården, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan i samband med provtagningen i juni 2020.
Den 3 juni 2020 tog jag några borrprover i ladan 60.47371, 14.46926 på Lisskvargården i Nås, som flyttats från Samuelsbodarna/Sammilsbua. Eftersom ladan nästan helt är byggd av klovor med den runda sidan utåt, togs de flesta proverna utifrån. Prover togs i D1 (ligger över A1/C1), D2, D3, D6, B7 (väggband) och A9 (näst överst i röstet) och i de två sidoåsarna av gran på D-sidan. D1 är uppenbarligen gjord av en vid tiden redan ganska gammal tätvuxen torrtall. De yttersta ringarna är osäkra men den har dött efter 1597. De övriga väggstockarna har yttersta ring från 1663-65, och det kan vara fråga om troligen ganska nyligen döda torrtallar, såvida man inte huggit virket under flera år, vilket förefaller mindre troligt på en så enkel byggnad. Ytveden är i flera fall vittrad eftersom den varit vänd utåt under lång tid det är därför svårt att på den grunden säkert avgöra om det varit fråga om färskt eller torrtallsvirke som användes. På de översta stockarna som suttit skyddade under taket finns vissa barkrester kvar. Om det är torrtallsvirke är ladan byggd ett antal år eller möjligen något decennium efter 1665. I stockarna kan man notera sot på flera ställen och en (annan?) trolig brand ca 1628 har påverkat de flesta träden. På dörren finns något som skulle kunna tolkas som årtalet 1677, som i så fall kan vara inskuret det året och skulle möjligen kunna avse byggnadsåret. Åsarna är av omkring 50-åriga granar, som höggs vintern 1746/47. Det långa utsprånget över dörrgaveln verkar från början ha varit ännu något längre då dessa åsar, liksom väggbanden, som är ursprungliga, är avsågade.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660

20603A 1 Lada från Sammilsbuo, Lisskvarngården, Nås sn PISY 20603A 2 Sweden Pinus sylvestris 1475 1665 20603A 3 T. Axelson
———— 20603A0, 1475–1597, D1:syll som ligger över A/C1. Blånad och insektsgångar i splint. trol ej vk. (Se bild 6.7 MB)
———— 20603A4, 1588–1662, B7= väggband, +ofullst (Se bild 6.7 MB)
———— 20603A2, 1559–1663, D3, +påbörjad. vittrad? (Se bild 6.7 MB)
———— 20603A1, 1586–1663, D2, yttersta ofullst. vittrad? (Se bild 6.7 MB)
———— 20603A3, 1588–1663, D6, vk? (Se bild 6.7 MB)
———— 20603A5, 1565–1665, A9 (Se bild 6.7 MB)
2 1 1700 1710 1720 1730 1740

20603A 1 Lada från Sammilsbuo, Lisskvarngården, Nås sn PCAB 20603A 2 Sweden Picea abies 1699 1746 20603A 3 T. Axelson
———— 20603A6b, 1700–1744, Ås B2 ej vk (Se bild 2.2 MB)
———— 20603A7, 1699–1746, ÅsB1 (Se bild 2.2 MB)
———— 20603A6a, 1702–1746, ÅsB2 (Se bild 2.2 MB)

Korrelationsvärden


Som framgår av diagrammet är väggtimret, syllstocken borträknad, mycket ensartat. Korrelationerna mot referenskurvan är inte fantastiska men sammantaget ändå fullt övertygande:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples 1-5 and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,38 and with overlap >= 74 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,57  7,05  106  17  based on 5 members
20603A2  0,55  6,53  103  14  1663 D3, +påbörjad. vittrad?
20603A1  0,43  4,13  77   2  1663 D2, yttersta ofullst. vittrad?
20603A5  0,41  4,42  98  13  1665 A9
20603A3  0,41  3,81  75   0  1663 D6, vk?
20603A4  0,38  3,46  74   1  1662 B7= väggband, +ofullst
20603A0 ger corr=0,50, TTest=6,3 mot SödraDal med sista år 1597 och 122 års överlappning.
Takåsarna är av ganska frodvuxen gran. Proven togs ganska högt upp på stammen, kanske 4 m, och gav då knappt 50 ringar, men ger sammantaget en övertygande datering med sista ring från 1746:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20503A-PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,48 and with overlap >= 44 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
      Corr  Test  lap Chi2
all...   0,70  6,59  47   1  based on 3 members
20603A7  0,63  5,48  47   7  1746 ÅsB1
20603A6a  0,56  4,39  44   0  1746 ÅsB2
20603A6b  0,48  3,53  44   5  1744 Ås B2 ej vk