Uthus med växlande historia, Sveden, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, februari 2020

"The Party barn" med stockar från en bod byggd på 1640-talet
Den 19 februari 2020 undersökte jag en timmerbyggnad i Sveden 60.44906, 14.50835, Nås, som nu gjorts om för att användas som "partybarn". Byggnaden ska endast vara flyttad inom gården. Den består av två delar. Nedre delen av den vänstra har kraftiga, sneda enkelhaksknutar med någon enstaka (dubbel?)kattknut. Virket är delvis dåligt barkat. Den övre delen är av 1800-talstimmer, med långa stockar som binder samman de båda byggnadsdelarna. Inga ursprungliga dörröppningar finns bevarade, utan de nuvarande är betydligt större än de ursprungliga. Den nedre delen av den högra byggnaden är av återanvänt timmer av oklart ursprung och undersöktes inte. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i sammanlagt tio stockar av vilka nio kunnat dateras. Det nedre timret är ganska eller mycket tätvuxet talltimmer fällt vintern 1646/47. De undersökta stockarna av detta är C3, C4, A5b, C6, B9 och B10. Det nyare/övre timret är frodvuxet, men kan i flera fall säkert dateras till vintern 1859/60. Av detta timmer har "loftbjälken" A(b), C11 och C13 (gran) undersökts. B12 (gran) har också borrats, men kunde inte dateras, men skulle kunna vara samtida. Karaktären på timret är likartad men det har så här långt inte kunnat säkerställas med ledning av årsringsmönstret.

B med resterna av det förmodade loftet. Urtagen för sädesbingar och de svårförklarade urtagen för två stockar strax över loftgolvsbjälken till höger.
Här syns utsidan på vad som nu är mellanvägg. De gamla stockarna hade en bilad utsida som hunnit vittra betydligt innan den 1860 kom under tak. Genom porten syns urtaget för mellanväggen mitt på bakväggen (C).

Den ursprungliga byggnaden var med stor säkerhet byggd av rundtimmer då denna knuttyp hör samman med rundtimmerteknik. Den måste dock ha bilats omkring ett sekel innan 1860 att döma av vittringen på den sedan dess skyddade E-väggen Vid mitten av 1700-talet eller möjligen något senare, bör således rundtimmerboden framstått som omodern i Nås. Ett spår finns i C-väggen genom alla de gamla stockarna, vilket kan förmodas ha hållit en infälld mellanvägg i den ursprungliga byggnaden. I alla väggar finns dessutom spår som ser ut att ha hållit plankorna till sädesbingar utmed gavlarna. Min gissning är att detta timmer ursprungligen varit en parbod1 eller möjligen (över)delen av ett lofthärbre. Om den funktionen behölls vid omtimringen på 1700-talet, eller om funktionen då kan ha ändrats är svårt att veta. Från början bör alltså en dubbeldörr ha suttit på långsidan, med en kraftig gåt med ett spår som motsvarar det på C-väggen, där plankor eller klovor varit infällda. På parbodar finns ofta ett tak över ena kammaren, men spår efter något sådant kunde inte hittas. Urtag för några inre bjälkar finns dock i B9-11 nära hörnet mot C, men inga motsvarande i D (E). Möjligen skulle det eventuellt kunna vara något slags stöd för ett loft över den vänstra kammaren, men jag vet mig aldrig sett en sådan konstruktion. Knutskallarna är illa medfarna och jag vågar inte uttala mig om det möjligen kan ha varit förlängda skallar runt den ursprungliga ingången, men det kan inte uteslutas. De ursprungligen sannolikt tydligt sexkantiga knutskallarna fasades troligen av vid omtimringen på 1700-talet. Spåren för mellanvägg och bingar är huggna med yxa, och huggriktningarna tyder på att de gjorts sedan stockarna satts på plats. I vissa fall har en ganska rundeggig yxa använts. Man har inte huggit i stjärtform och inte heller använt tväryxa, varför spåren har en rektangulär profil med grovt formad botten.

Gaveln (B) och baksidan (C) och knutkedjan till höger.

Den andra dendrokronologiskt daterbara byggnadsfasen, ca 1860, är delvis svår att förstå. Stockar verkar ha satts längs med långsidorna och en i mitten, och den ursprungliga dörren bör därmed ha blockerats - denna stock på A-sidan är i ett senare skede avsågad och mittenbjälken borttagen. Det är svårt att tolka som något annat än ett loft, men det är placerat mycket lågt i förhållande till den nuvarande bodens höjd. Endast någon mycket kortvuxen kan ha stått rak under det, men kanske hade boden då fler nedre stockvarv, som nu tagits bort? Ingången kanske flyttades till innifrån den påbyggda boden. Ytterligare byggnadsfaser eller omtimringar kan inte uteslutas.

Timret från den nyligen genomförda ombyggnaden bär i en del fall avverkningsspår efter skördare.

Noter

1. Om det var en parbod kan man föreställa sig att den varit i stil med den ungefär jämngamla på Junís, Holsåker, Floda sn.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 2 1 0.2 0.1 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650

20219 1 Gårdshus, Sveden 29, Nås sn PISY 20219 2 Sweden Pinus sylvestris 250 1373 1646 20219 3 T. Axelson 20219 #### 60.44906, 14.50835
———— 202193, 1373–1646, A5b (Se bild 5.4 MB)
———— 202192, 1514–1646, C6 (Se bild 5.4 MB)
———— 202190, 1516–1646, C3 (Se bild 5.4 MB)
———— 202197, 1517–1646, B10 (Se bild 3.2 MB)
———— 202198, 1534–1646, B9 (Se bild 3.2 MB)
———— 202191, 1545–1646, C4 (Se bild 5.4 MB)
2 1 1820 1830 1840 1850

20219 1 Gårdshus, Sveden 29, Nås sn PISY 20219 2 Sweden Pinus sylvestris 250 1810 1859 20219 3 T. Axelson 20219 #### 60.44906, 14.50835
———— 202196, 1810–1859, 'loftbjälke' Ab (Se bild 3.2 MB)
———— 202195, 1810–1859, C11, pisy (Se bild 5.4 MB)
2 1 1800 1810 1820 1830 1840 1850

20219 1 Gårdshus, Sveden 29, Nås sn PCAB 20219 2 Sweden Picea abies 250 1799 1859 20219 3 T. Axelson 20219 #### 60.44906, 14.50835
———— 202199, 1799–1859, B12 - pcab (om 0-ring sätts in på detta vis, passar proven ganska bra mot varandra, men en sådan verkar dock osannolik sett till träytan. Provet är alltså odaterat.) (Se bild 3.2 MB)
———— 202194, 1805–1859, loftbjälke A, PCAB (Se bild 5.4 MB)

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 checked members of the collection 20219-pisy.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
        Member offset to ref-----------------------------------------------------------------------------
        Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL---
    Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TT
202190  131  359 130  0,55  7,4  0,61  8,7  0,64  9,5  0,67 10,2  0,62  8,8  0,65  13,9  0,56  
202191  102  359 101  0,49  5,6  0,48  5,4  0,53  6,3  0,53  6,1  0,51  5,8  0,66  11,3  0,51  
202192  133  359 132  0,25  2,9  0,25  3,0  0,33  4,0  0,38  4,6  0,30  3,6  0,57  1,0  0,23  
202193  274  359 130  0,37  4,5  0,35  4,3  0,45  5,6  0,43  5,4  0,40  4,9  0,64  10,5  0,36  
202197  130  359 129  0,57  7,7  0,58  8,0  0,61  8,7  0,62  8,7  0,59  8,2  0,73  23,1  0,55  
202198  113  359 112  0,41  4,8  0,42  4,8  0,44  5,1  0,47  5,4  0,43  5,0  0,60  1,9  0,38  Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20219-pisy.fil and reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,28 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,44  8,66  318  28  based on 8 members
202195  0,57  4,78  49   8  1859 C11, pisy
202190  0,52  6,94  130  22  1646 C3
202197  0,52  6,90  129  22  1646 B10
202198  0,50  6,11  112   7  1646 B9
202191  0,47  5,35  101   7  1646 C4
202196  0,43  3,27  49   9  1859 
202193  0,28  4,78  267   9  1646 A5b
202192  0,28  3,33  132   3  1646 C6


Correlation between PCAB-sample 202194 and local PCAB-reference:
--Rel Over  P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----** (year)
-year lap  CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest    
 146  54  0,71  7,3  0,66  6,3  0,62  5,8  0,58  5,0  0,65  6,0  0,74  10,6  0,71  7,3 (1859)