P I: 7   1754 24/7
Kongl. Riddarsynerättens dom ang. rågången mellan Floda och Leksand

Scannad från original 150 dpi gråskala. Paginering saknas. En löpande text utan underrubriker.PI7-00.jpg     pärmens insida med inaktuell ettikett
PI7-01.jpg     1
PI7-02.jpg     2
PI7-03.jpg    
PI7-04.jpg    
PI7-05.jpg    
PI7-06.jpg    
PI7-07.jpg    
PI7-08.jpg    
PI7-09.jpg    
PI7-10.jpg    
PI7-11.jpg    
PI7-12.jpg    
PI7-13.jpg    
PI7-14.jpg    
PI7-15.jpg    
PI7-16.jpg    
PI7-17.jpg    
PI7-18.jpg    
PI7-19.jpg    
PI7-20.jpg    
PI7-21.jpg    
PI7-22.jpg    
PI7-23.jpg    
PI7-24.jpg    
PI7-25.jpg    
PI7-26.jpg    
PI7-27.jpg    
PI7-28.jpg    
PI7-29.jpg    
PI7-30.jpg    
PI7-31.jpg    
PI7-32.jpg    
PI7-33.jpg    
PI7-34.jpg    
PI7-35.jpg    
PI7-36.jpg    
PI7-37.jpg    
PI7-38.jpg    
PI7-39.jpg    
PI7-40.jpg    
PI7-41.jpg    
PI7-42.jpg    
PI7-43.jpg    
PI7-44.jpg    
PI7-45.jpg    
PI7-46.jpg    
PI7-47.jpg    
PI7-48.jpg    
PI7-49.jpg    
PI7-50.jpg    
PI7-51.jpg    
PI7-52.jpg    
PI7-paerm.jpg    


1 Riddare SyneRät
tens Dom, uti then af Kopparbers-
Läns Lagmans Syne Rätt
then 24: Julii 1754: dömda,
och efter Hans kong. Maj-ts
Nådiga förordnande, af
Riddare Syne Rätten upp
tagna sak, emellan Hä-
rads Fierdings boerna
i Leksand Sokn och Djura
Capell i Österdalarne, ge-
nom Vice Notarien uti
kong. Maj-ts och Rik-
sens Swea HofRätt
Wälbetrodde Lars For-
nelius, å then ena, och
Floda Socknemän i Wä-
sterdalarne, genom
Vice Härads Höfdin-
gen Wälbetrodde Lars
Hellsten, å then an-
dra sidan, hwaremot
annan Kärande och Swa-

2 rande, angående rätter
Råskillnad theras Skogar
emellan; Hwarwid sig in-
stälte till följe av Herr
Landshöfdingens och Rid-
darens af Kong. Maj-ts
Nordstierne Orden Wäl-
borne Carl Gustav Wen-
nerstedts skrifteliga befall-
ningar af then 15: Maji
och 19: juni sistl-ne, så-
som KronoFullmäcktige
för Leksands Prästebord
Länsmannen Johan Schedin
och för Floda Expeditions-
Fogden Anders Wulf, jem
wäl såsom Consistorii Full-
mäcktige Probsten Wördi-
ga och Wällärda Magister
Tobias Westblad för Lek-
sands samt Probsten Wör
dige och Wällärde Magister
Magnus Troilius för Flo-
da Prästebord, enligt