För allom Them Som detta Mitt övne1 Brefs Ränder Förekomma Se heller
höres föreläsas, bekents* Jagh migh Lars Olofsson, lagläsare i wäster Järnberghslagen och wäster Dalarne, giör här medh kunnigt och witterlighit, att åhr
åhr 1651 den 26 Augusti Hölts Extraordinare Tingh, uti biörnbo, och flodha Sochn, nährwarandhes å Cronones Wäghnar Berghmästaren wälachtat och wälbe-
trodde Mann, Pedher Jönsson, medh underskrefwne Nämbdemän. Angåendhe om en wiss Sochneskildnadh emillan Flodha och Nåås Sochner, hwilket Tingh
heller Syn, Laglighen å Tinghet i Nåås, den 11 January nästförgånghne Winter, af bådhe Sochnar, är beiakat til. Och Sambdes nu bägge Sochnarnar, Sigh emill-
Sålundha: Att Rösegånghen begynnes widh giösjöbärghet (:hwilket kallas af Lixandh Sochn, Dyndhesiöbärghet, der ifrån och åth Hindhersbro och sedan åth bladkärn,
wydare, der ifrån och åth lofsholmen; Så och der ifrån och åth Lofsforssen, och så åth badhstughubärghet der ähr ändhe Rået i Södher.
Hwadh anlangar fäbodharnar der om blefuo der så förente, att bådhe på Flodha, som Nåås syda, bruka det nu här efhter, som här til, hwar medh andhra höfom
klöf widh fääbodharnar, så wydha som der nu häfdas uti Ulfebärghet, och skola icke flere fäbodhar byggias här efhter aff någhon dere Sochnen öfuer uprättadhe Sochn skildnadh. Belanghandhe Engen, så behåller Nååsboernar, på bägge sydher uth medh Ulfs åån; Äfen fiskie i åån och Siön, åthniuta och bruka flodheboernar.
Hwadh widhkommer Kalk och Näfuer skogh, sloghar och fiskie watn, som in om bägge Sochnarnars Råå ligger, behåller hwar dere å dess sydhah: dock så der
så befinnes, någhot arf, som bådhe här til ähr fallit, och här efter kan tilfalla, och ähr bewislighit, blifuer den som wedherbör förbehållit.
Belanghandhe Crone Almenninghen, emillan Wärmhelandh, Flodha och Nåås, den åthniuta, och bruka, så flodha som Nååsboernar, hwar medh andhra,
lika mykit. Och emedhan, såsom Ländtsman Nils Larsson i biörnbo, å Flodha sochn sydha, och Ländtsman Halfuar Larsson i uthby å Nåås Sochn
sydha, nu in för sittiandhe Rätten, och uti bägge Sohnemäns Nährwaru, tilstå och bekenna, som ofuan bene är, dem emillan wara förafskedhat , förent och
förlicht, der på och handsträkningh giordhes. Ty dömes denna Sochne skildnadh emillan Nåås och flodha stadigh att ståndha och ey återgångha, dierfhues
derföre inghen här å wydare tala widh sine 3 t. för doombrut. Och desse woro Nämbde, och Syningsmän, ifrån Lixandh, Andhers Jonsson i Diuran
ifrån Lyma, Andhers Olofsson i Thorg och Halfuar Matsson ibid. Ifrån Malungh Per byrilsson och Erich Christophersson i yttermalunngh, ifrån Eppelbo
Lars Jönsson i Storbyn, Knut Persson ibid. Ifrån Järna, gudmundh Erichsson i Nore, Nils Matsson i uthby. ifrån Norbärke Hans Persson på
Nääs Widicha i Lerndtbo, ifrån Södherbärke, Mats i biäsbo, Nils i Hemmings Hyttan. Til Wisso wardher detta medh mitt sampt Socner
ner Signet bekräftat. A[nno] ut [supra].*Svårtytt.

PI2(baksida).jpg
PI2.avskrift1875.jpg
PI2.jpg
extra/pI2(utskr360dpi).jpg
extra/PI-2-baksida.jpg
1 Avskriften 1875: "Öpne"