O I a: 6
Dokument angående tornets uppförande 1797, funnet i kulan å tornspiran vid restaureringen år 1932. Avskrift av dokumentet förvaras i kulan.

Scannat 2001-10-25 gråskala/färg 150dpi.

OIa6_.jpg                                         Dokumentets enda sida. (bredden överstiger 2000 punkter)
OIa6-hylsa.jpg                             Kopparhylsan avbildad från tre håll. (färg)
OIa6-baksida_ant1932.jpg         Del av baksidan med anteckning från 1932Gudh till ÄRA
och FLODA KYRCKA till Prydnad blef detta TORN upsatt och förfärdigat af
Byggmä-
staren från
Gefleborgs
Lähn och
Torsåkers
Sochn Mäst.
Eric
Siöström

då man skref År efter Christi Börd 1797
Regerade Konung GUSTAV ADOLPH Sveriges Göthes och Vendes Konung
LandsHöfding öfver Kopparbergs Lähn Johan af Nordin, Riddare och Comenduor af Kong. Nordstierne Orden
Biskop i Westerås Stift H-r Doctor Lars Benzelstierna Ledamot af Kong. Nordstierne Orden
Probst öfver Contractet H-r Magister Simon Nibelius i Grangiärdet
Pastor i Församlingen H-r Eric Rosenius.
Adjuntus Past. H-r Lars Pet. Vikström
Kyrckovärdar Olof Olsson och Per Jönsson i Kyrckobyn
Nämdemän Per Ersson i Björbo
Jan Persson i Hagen
Gästgifvare Per Hansson i Kyrchobyn

Ståndspersoner innom Församlingen
Lands Camereraren H-r Lars J. Almberg. Törnholn
KronoBefallningsman H-r Gerhard Naucleir (?) i Syrholn
Krono Länsman Johan Roman i Holsåkern
Sochneshrifvare Johan Lundberg i Syrholn

1 Reg 8:28 29 30 57 58
Herren bevare sitt Tempel och beskydde sin Helgedom