O Ia:2 1754-1899 Handlingar rörande Floda Kyrka och församling. Reg. 1-22

Volymen scannad från fotostatkopior 150 dpi gråskala. Originalen är förminskade till 85-95%, beroende av de växlande folieformatstorlekar, varför originalstorlek inte kan härledas. Registret nedan bygger i huvudsak på det i volymen befintliga. Volymen är omsluten av en gammal pärm. Dess sidor återfinns i filerna benämda OIa2-i_gml_parm1.jpg etc.


OIa2-000.jpg     Pärmens insida med inaktuell arkivbeteckning
OIa2-001.jpg     Information om volymen.
OIa2-002.jpg     Register
OIa2-003.jpg    
OIa2-004.jpg     tom
OIa2-005.jpg     No 1. St. Kopparbergs Lähns Lagmans Synerätts Dom den 24 juli 1754 uti tvist mellan Floda socknemän och Leksands Häradsfjärdingsbor ang. skillnad i skog och mark socknarne emellan (Copia)
OIa2-006.jpg    
OIa2-007.jpg    
OIa2-008.jpg    
OIa2-009.jpg    
OIa2-010.jpg    
OIa2-011.jpg    
OIa2-012.jpg    
OIa2-013.jpg    
OIa2-014.jpg    
OIa2-015.jpg    
OIa2-016.jpg    
OIa2-017.jpg    
OIa2-018.jpg    
OIa2-019.jpg    
OIa2-020.jpg    
OIa2-021.jpg    
OIa2-022.jpg    
OIa2-023.jpg     No 2. Kongl. Maj:ts Utslag d.9 april 1755 uppå Floda socknemäns och Leksands Häradsfjerdingsmäns ansökning om Riddaresyn.
OIa2-024.jpg    
OIa2-025.jpg     No 3. Nås Häradsrätts Utslag d. 15 Febr. 1772 ang. elfbrons vid Floda Kyrkby öppnande och stängande
OIa2-026.jpg     tom
OIa2-027.jpg     No 4. Häradsrättens i Nås Utslag d. 26 jan. 1803 ang förbud mot jords eller fastighets försäljande till s.k. skojare
OIa2-028.jpg    
OIa2-029.jpg    
OIa2-030.jpg    
OIa2-031.jpg    
OIa2-032.jpg    
OIa2-033.jpg    
OIa2-034.jpg    
OIa2-035.jpg    
OIa2-036.jpg     tom
OIa2-037.jpg     tom
OIa2-038.jpg     No 5(b) Bladen bundna i oordning. Rätt ordning är: 40, 41, 38, 39, 44
OIa2-039.jpg    
OIa2-040.jpg     No 5(a) Häradsrättens i Nås stadfästelse d. 26 Febr 1818 å vite af 15 Rd S3 för den som släpper kreatur till allmänt bete å den s.k Hagön
OIa2-041.jpg    
OIa2-042.jpg     tom
OIa2-043.jpg     tom
OIa2-044.jpg     No 5 (c)
OIa2-045.jpg     tom
OIa2-046.jpg     No 6. Utdrag af Westerås Domkapitels protokoll d. 20 Maj 1829 rörande ombyggnad af Floda kyrkas hvalf m.m.
OIa2-047.jpg    
OIa2-048.jpg     No 7. Öfverenskommelse rörande stängselsskyldighet på Hagön
OIa2-049.jpg    
OIa2-050.jpg     No 8. Utdrag af Westerås Domkapitels protokoll d. 3 Sept 1845 rörande Floda kyrkas brandförsäkring och brandstodsavgift.
OIa2-051.jpg     tom
OIa2-052.jpg     No 9. Konungens befallningshafvares utslag om ändring af tiden för de allmänna vägarnes grusning d. 12 april 1855
OIa2-053.jpg    
OIa2-054.jpg    
OIa2-055.jpg    
OIa2-056.jpg    
OIa2-057.jpg    
OIa2-058.jpg    
OIa2-059.jpg    
OIa2-060.jpg    
OIa2-061.jpg    
OIa2-062.jpg    
OIa2-063.jpg    
OIa2-064.jpg    
OIa2-065.jpg     tom
OIa2-066.jpg     No 10. Utdrag af Westerås Domkapitels protokoll d. 17 jan 1855 ang. kyrkokassans användning till kyrkogårsutvidgning.
OIa2-067.jpg     tom
OIa2-068.jpg     No 11. Utdrag af Westerås Domkapitels protokoll d. 28 okt. 1855 ang. kyrkokassans användning till anskaffande af kommunionsilfver.
OIa2-069.jpg    
OIa2-070.jpg     tom
OIa2-071.jpg     utanskrift
OIa2-072.jpg     No 12 Landshöfdinge-Embetets stadfästelse af beslutet om 10 R:dr vite för den, som i Floda kyrkas torn eller å dess mur tillåter sig de naturliga behofvens uträttande d. 28 okt 1856.
OIa2-073.jpg    
OIa2-074.jpg     No13. Kongl. Maj:ts tillåtelse för Floda att få för kyrkogårdsutvidgingen byta åt sig jord d. 17 okt. 1857
OIa2-075.jpg    
OIa2-076.jpg    
OIa2-077.jpg    
OIa2-078.jpg     No 14. Konungens befallningshafvares utslag öfver beslut om orgels byggande i Floda Kyrka d. 5 juli 1877.
OIa2-079.jpg    
OIa2-080.jpg    
OIa2-081.jpg     tom
OIa2-082.jpg     No 15. Konungens befallningshafvares utslag å besvär öfver kyrkostämmobeslutet ang. uttaxering till kyrkoreparation i Floda d. 18 jan. 1883.
OIa2-083.jpg    
OIa2-084.jpg    
OIa2-085.jpg     tom
OIa2-086.jpg     No 16. Kontrakt med P.L. Åkerman i Stockholm ang. orgelverksbyggnad i Floda kyrka d.5 Dec 1884.
OIa2-087.jpg    
OIa2-088.jpg    
OIa2-089.jpg    
OIa2-090.jpg     No 17. Konungens befallningshafvandes utslag å anförda besvär öfver olaglig uttaxering af orgelnistlönen i Floda d. 21 Sept. 1885.
OIa2-091.jpg    
OIa2-092.jpg    
OIa2-093.jpg     tom
OIa2-094.jpg     No 18. En Landtmäterihandling ang. rågången mellan Grangärde och Floda d. 6 juli 1858
OIa2-095.jpg    
OIa2-096.jpg    
OIa2-097.jpg    
OIa2-098.jpg    
OIa2-099.jpg     tom
OIa2-100.jpg    
OIa2-101.jpg    
OIa2-102.jpg    
OIa2-103.jpg    
OIa2-104.jpg    
OIa2-105.jpg     tom
OIa2-106.jpg     No 19. Kommissionslandtmätare Böhlmarks undersökning om landsvägens omläggning inom Floda d. 5 okt. 1846.
OIa2-107.jpg    
OIa2-108.jpg    
OIa2-109.jpg    
OIa2-110.jpg    
OIa2-111.jpg    
OIa2-112.jpg    
OIa2-113.jpg    
OIa2-114.jpg    
OIa2-115.jpg    
OIa2-116.jpg    
OIa2-117.jpg    
OIa2-118.jpg     tom
OIa2-119.jpg     tom
OIa2-120.jpg     No 20. Transsumt af undersökningsprotokollet d. 12 juli 1805 rörande Löfsjö masugns anläggning
OIa2-121.jpg    
OIa2-122.jpg    
OIa2-123.jpg    
OIa2-124.jpg    
OIa2-125.jpg    
OIa2-126.jpg    
OIa2-127.jpg    
OIa2-128.jpg    
OIa2-129.jpg    
OIa2-130.jpg    
OIa2-131.jpg    
OIa2-132.jpg    
OIa2-133.jpg     tom - lagningar
OIa2-134.jpg     No 21. Landshöfdinge-Embetets 2ne kungörelser angående skatteköpeskillingen för kronohemman.
OIa2-135.jpg    
OIa2-136.jpg    
OIa2-137.jpg    
OIa2-138.jpg    
OIa2-139.jpg     tom
OIa2-140.jpg     (No 21b. - står felaktigt No 26)
OIa2-141.jpg    
OIa2-142.jpg    
OIa2-143.jpg    
OIa2-144.jpg    
OIa2-145.jpg    
OIa2-i_gml_parm1.jpg    
OIa2-i_gml_parm2.jpg    
OIa2-i_gml_parm3.jpg    
OIa2-i_gml_parm4.jpg

OBS! Den i registret som No 22. angivna handlingen, och som där sägs ligga i klaffen, saknas.