OIIa1--info-innehall

O IIa:1 (1563-1813).
Samling av dokument tillhörande Floda prästgård, med mera. Reg. 1-217.
Volymen är scannad delvis från fotokopior, delvis från original i 150 dpi gråskala. Fotokopiorna är gjorda i vanligen 90%, och i något fall 80%, varför originalstorlek på dessa fås vid 135 dpi. Dem med asterisk (*) försedda filerna nedan är vända i förhållande till originalbindningen, för bättre läsbarhet. Pagineringen är bibehållen. Tomma sidor är ej medtagna, vilket förklarar luckorna och förekommande opaginerade sidor har fått föregående sidas nummer följd av en gemen bokstav. Registret i slutet av volymen (3 sidor) går att använda för att orientera bland filerna, och utgör i något förenklad form huvuddelen av det här befintliga registret..

Det är värt att lägga märke till att det förutom dokument om prästgården och prästfäboden i Källbäcken, finns bl.a ett häradsrättens förbud mot den s.k Gällgången (nattfrieri) från 1736 (OIIa1-077.jpg) och Kungl. Majts Pardonsplakat för de upproriske från Floda 1743 d.v.s "Stora daldansen", "då 5000 man från dalorten sprang" (OIIa1-089.jpg) .

OIIa1-001.jpg       Om prästmyrslogen i Floda Socken av år 1563
OIIa1-002.jpg      
OIIa1-003.jpg       Avskrift av föreg.
OIIa1-005.jpg       1672 dec 13: Kongl. Mayts Resolotion på Allmogens i Westerdallerne Besvär vid 1672 års Riksdag, angående den holdne forde (?) ref och Solldate Jämkning
OIIa1-006.jpg      
OIIa1-007.jpg      
OIIa1-008.jpg      
OIIa1-009.jpg       Resolution på Insinuerade Beswär vid Ricksdagen i Uppsala 1. Om Augment på Winsäden. 2. Om Lindring i Prästrätigheter. 3. Om Länsmännens Lon efter vanlighet
OIIa1-010.jpg      
OIIa1-012.jpg      
OIIa1-013.jpg       1687: Floda församling Convention (Afskrift)
OIIa1-014.jpg      
OIIa1-017.jpg       1690: Extract af Härads Rättens Protocoll, innehollande Schiärklacksfäbolagarnas förbindelse att ey löta på Prästgårde och Säljebolagets Lötesmark, ey eller på Meyd-Åsen.
OIIa1-018.jpg      
OIIa1-020.jpg*      
OIIa1-021.jpg       1692: Kongl. Mayts förordning om 2 Öres Augment på Påsk-Penningarne. Biskop Carlosone Bref i samma Ämne, och Nås Sochne Suplique till LandsHöfdinen, rörande det samma.
OIIa1-022.jpg      
OIIa1-023.jpg      
OIIa1-024.jpg      
OIIa1-025.jpg       1694: Härads Rättens Dom uti Sakin, rörande Biörbo-boernas Klagan ofver Säljeboboernas lötande uti Meid-Åsen. Pastor tillåtes att der löta, då Biörbo-Boerne med sina Creatur äro hemma.
OIIa1-026.jpg      
OIIa1-027.jpg      
OIIa1-028.jpg      
OIIa1-029.jpg       1697: Refning öfver Floda Prästgårds Åker och äng, tillika med det 1702 in Majo hollne Gärdes-gårdsbyte Kring fäbovallen vid Källbäcken.
OIIa1-030.jpg      
OIIa1-031.jpg      
OIIa1-032.jpg      
OIIa1-033.jpg      
OIIa1-034.jpg      
OIIa1-035.jpg      
OIIa1-037.jpg       1699: Attest af åtskilliga Personer, att PrästgårdsCreaturen i alla Pastorers tider lötat uti Meid-Åsen
OIIa1-038.jpg*      
OIIa1-039.jpg       1722: Häradsrättens Resolution, rörande Pastors rättighet till 10-de enningen af fälda Wildjur
OIIa1-040.jpg      
OIIa1-041.jpg      
OIIa1-042.jpg      
OIIa1-043.jpg       1734: Häradsrättens Resolution, rörande Besicktning å Meidåsen
OIIa1-044.jpg      
OIIa1-045.jpg      
OIIa1-046.jpg*      
OIIa1-047.jpg       1734: Pastors i Floda Inlaga till Lands Höfdingeämbetet, rörande förordnandet af en Cronans fullmäcktig till påföljande ting att bevaka Prästebordets Rätt emot Källbäcks boernas intrång uti Meidåsen
OIIa1-048.jpg      
OIIa1-050.jpg*      
OIIa1-051.jpg       1735 Härads Rättens Dom, att Biörbo och Källbäcs Boerna, böra tillika med Pastor löta Klöf om Klöf uti Meidåsen; tillika med Pastors VAD till Lagmans Rätten.
OIIa1-052.jpg      
OIIa1-053.jpg      
OIIa1-054.jpg      
OIIa1-055.jpg      
OIIa1-056.jpg      
OIIa1-057.jpg      
OIIa1-058.jpg      
OIIa1-059.jpg      
OIIa1-060.jpg      
OIIa1-061.jpg      
OIIa1-062.jpg*      
OIIa1-063.jpg       1735: Cath. Christiernins Attestatum om Lötgången till NemslättVägen i Meidåsen
OIIa1-064.jpg*      
OIIa1-065.jpg       1735: Pastors och Biörbo Byns Förening om Lötgången i Meidåsen
OIIa1-066.jpg      
OIIa1-068.jpg      
OIIa1-069.jpg       Lagmans Rättens Stadfästelse å ofvanstående förening, in quantum juri
OIIa1-070.jpg      
OIIa1-071.jpg      
OIIa1-072.jpg      
OIIa1-073.jpg      
OIIa1-074.jpg      
OIIa1-076.jpg*      
OIIa1-077.jpg       1736: Häradsrättens Förbud vid Vite emot Gäll-Gång
OIIa1-078.jpg      
OIIa1-079.jpg      
OIIa1-080.jpg*      
OIIa1-081.jpg       1736: Begäres av biskopen att få betala bänck Rummen med 18 öre.
OIIa1-082.jpg       och att i sommarhettan få begrafva sina döda, oacktat ingen tacksägelse för dem Skedt.
OIIa1-083.jpg      
OIIa1-084.jpg*      
OIIa1-085.jpg       1742: Härads Rättens ytterligare Resolution rörande Pastors Rättighet till 10de Penningen utaf fälda WilDjurs Skinn
OIIa1-086.jpg      
OIIa1-087.jpg      
OIIa1-088.jpg*      
OIIa1-089.jpg       1743: Kongl. Mayts Pardons Placat för de Upproriska af Floda församling vid 1743 Års Uppror
OIIa1-090.jpg      
OIIa1-091.jpg      
OIIa1-092.jpg      
OIIa1-093.jpg      
OIIa1-094.jpg      
OIIa1-095.jpg       1744: 1744 Års Huse-Syn vid Floda Präste-Gård
OIIa1-096.jpg      
OIIa1-097.jpg      
OIIa1-098.jpg      
OIIa1-099.jpg       1747: HäradsRättens Resolution, rörande den År 1745 d. 27 jul. hollne Oekonomiske Besicktning vid Floda Prästgård, som oligger KyrkckoHerden Rabenii sterbhus vissa förbättringar vid Ägorne
OIIa1-100.jpg      
OIIa1-101.jpg      
OIIa1-102.jpg      
OIIa1-104.jpg      
OIIa1-105.jpg       1750: Härads- Rettens Resolution, rörande Biörboboernas Klagan öfver Pastors lötande med sina Creatur i Meidåsen: Uppskiuten till nästa ting, då Consistorii fullmäcktig borde anskaffas
OIIa1-106.jpg      
OIIa1-107.jpg      
OIIa1-108.jpg      
OIIa1-109.jpg       Häradsrättens Resolution rörande den sistl. Ting uppskiutne Saken om Lötandet i Meidåsen: Å nyo uppskiuten till nästa ting af den Grund, att fullmackt för Käranderne saknades
OIIa1-110.jpg      
OIIa1-111.jpg      
OIIa1-112.jpg      
OIIa1-113.jpg*       1754: Pastors inlaga till Härads Rätten Om Ny Prästgårds Byggnad samt H. R-s Resolution, att Socnen borde inom 8dagar höras och deras Svar inom d. 18 febr. till Rätten aflemnas
OIIa1-115.jpg      
OIIa1-116.jpg      
OIIa1-117.jpg      
OIIa1-120.jpg      
OIIa1-121.jpg       1754: Härads Rättens Resolution, till ordentlig Huse Syn med ut Socne Nämd vid Floda Prästgård
OIIa1-122.jpg      
OIIa1-123.jpg      
OIIa1-124.jpg      
OIIa1-125.jpg      
OIIa1-126.jpg      
OIIa1-127.jpg       1754: Huse Syn vid Floda Prästgård
OIIa1-128.jpg      
OIIa1-129.jpg      
OIIa1-130.jpg      
OIIa1-131.jpg      
OIIa1-132.jpg      
OIIa1-133.jpg      
OIIa1-134.jpg      
OIIa1-135.jpg      
OIIa1-136.jpg      
OIIa1-137.jpg      
OIIa1-138.jpg       (Husen i fäbodarne blefwo icke besiktigade, utan af sokneinwånarne sielfwa angifwne)
OIIa1-139.jpg      
OIIa1-140.jpg      
OIIa1-141.jpg      
OIIa1-142.jpg      
OIIa1-143.jpg      
OIIa1-144.jpg      
OIIa1-145.jpg      
OIIa1-146.jpg      
OIIa1-147.jpg       1755: KyrkoH. Flodbergs Ansökning hos HäradsRätten, at varda befriad från ansvar för de 154 Daler som Rabenii Sterbhus blifvit ålagt at betala för vanhäfd vid prästebordet med Rättens resolution deröfver.
OIIa1-148.jpg      
OIIa1-149.jpg      
OIIa1-151.jpg       1756: HäradsRättens Resolution Öfver pastors ansökning om en Hages utsyning till Fårbete
OIIa1-152.jpg      
OIIa1-153.jpg      
OIIa1-154.jpg*      
OIIa1-155.jpg       1757: Delning emellan Sochnen af Husen i Prästgården
OIIa1-156.jpg      
OIIa1-157.jpg      
OIIa1-158.jpg*      
OIIa1-159.jpg       1760: Härads Rättens Förbud, at ingen, som icke hafver giltiga orsaker får kvarstadna vid Gårdarna Kring Kyrckan 2 timmar efter Gudstjenstens Slut vid 5 Dalers Kmt vite, ehvad han idkar fylleri eller icke.
OIIa1-160.jpg      
OIIa1-161.jpg      
OIIa1-162.jpg      
OIIa1-163.jpg       1769: Delning på alla Husen i Prästgården, Sochnen emellan
OIIa1-164.jpg      
OIIa1-165.jpg      
OIIa1-166.jpg      
OIIa1-167.jpg      
OIIa1-168.jpg      
OIIa1-169.jpg       1770: Härads Rättens förordnande, för Länsman och 2ne Nämdemän, att förrätta Syn å Gärdes gårdarne vid Präste Bordet vid Kyrkoherden Hesselgrens tillträde till Pastoratet
OIIa1-172.jpg      
OIIa1-173.jpg       1770: Sjelfva Gärdesgårds-Besichtningen
OIIa1-174.jpg      
OIIa1-175.jpg      
OIIa1-176.jpg      
OIIa1-177.jpg       Förteckning på Bristfällige Gärdessgårdar vid Fäbodarne, samt Personerna, som äro skyldige holla dem
OIIa1-178.jpg      
OIIa1-179.jpg       1771: Härads Rättens förbud för Biörbo byamän, att ey få upptaga Lergropar på Prästsveden i Björbo.
OIIa1-180.jpg      
OIIa1-181.jpg      
OIIa1-182.jpg*      
OIIa1-183.jpg       Länsmans Synings Attest, Om ett vederlag af 20 Snesl. jord, som Biörbo boerne gifvit Pastor för rättigheten att få taga ler i PrestSveden
OIIa1-185.jpg*       1771: Råskilnad emellan Pastors och Böndernas ägor på Öen
OIIa1-187.jpg       1773: Gärdes-Gårds Besichtning vid Präst Fäbodarne
OIIa1-188.jpg      
OIIa1-189.jpg       1775 maj 8 Jordbyte emellan PrästgårdsInnehafvaren och Jon Larsson i Forsgärdet
OIIa1-190.jpg      
OIIa1-190a.jpg       1771 Gärdsgårdslängd
OIIa1-190b.jpg      
OIIa1-190c.jpg      
OIIa1-190d.jpg      
OIIa1-190e.jpg      
OIIa1-190f.jpg      
OIIa1-191.jpg       1782 jan 11 Härads Rättens Resolution, för Floda Församling, att en viss tid om året liquidera sina återstående Rättigheter med Pastor vid Vite.
OIIa1-193.jpg      
OIIa1-194.jpg      
OIIa1-195.jpg      
OIIa1-199.jpg       1787 jan 12 Häradsrättens förbudsdom vid vite, at öfver Prästägorne inrätta olofliga vägar eller föröfva annan åvärckan
OIIa1-200.jpg      
OIIa1-203.jpg       1815 Maj 31 Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution om Pastoraliernas utgörande uti floda församling
OIIa1-204.jpg      
OIIa1-205.jpg      
OIIa1-207.jpg       1806 Nov 12 Kongl. Maj:ts Bref ang. bibehållande af 3 tunnor kronotionde under den tillträdande kyrkoherdens i Floda tid.
OIIa1-208.jpg      
OIIa1-209.jpg       1813 Feb. 9: Häradsrättns i Nås utslag på Kyrkoherden Schultzbergs ansökan om utbekommande af sina rättigheter af floda församling.
OIIa1-210.jpg      
OIIa1-211.jpg      
OIIa1-212.jpg      
OIIa1-213.jpg      
OIIa1-216a.jpg     1829 Kyrkoherdens rättighet till en tolft bräder årligen från Dahlsågen.
OIIa1-217.jpg       1813 febr 9: Häradsrättens i Nås förordnande om vissa personer, som hade att taga befattning med pastorslönens ordentliga aflemnande samt lönelängders upprättande.
OIIa1-218.jpg      
OIIa1-221.jpg       Register 1-85
OIIa1-222.jpg       Register 89-187
OIIa1-223.jpg       Register 189-217