N I 1 Volymen scannad delvis från fotostatkopior, delvis från original, fram t.o.m Inventarium 1843.

N I 1 Innehåll.


NI1_001.jpg       Register å de Documenter och acta som finnas i Consistorii Archivo i Westeråhs angående Floda församling i Extract.
NI1_002.jpg       Denna general och specialvisitationsbok, med deri befintelige Protocoller...
NI1_003.jpg       Anno 1732 d. 16 January, General visitation
NI1_004.jpg       2-de Ther på företogs Cathechismi förhör med the yngre framme i Choret
NI1_005.jpg      
NI1_006.jpg       3-tio Om Undervisningen; 4-to Om gudstjänsten
NI1_007.jpg       5-to Om tröga och treska finnar eller uppenbara Gudsordsföraktare funnes i församlingen; 6-to om förs. vore uppdelad i rotar med uppsyningsmän.; 7-mo Om frid hållas mellan grannarna; Om emellan äkta folk; Frågades om ev. försumlighet att infinna sig till denna visitation. 10-mo om underhål för de fattiga.
NI1_008.jpg       11-mo Discuterades om Kyrkians byggnad; 12-mo frågades om förs. hade något att andraga mot sina lärare eller annat.
NI1_009.jpg      13-mo KyrkioRäkningarna öfversedde; Underskrifter.
NI1_010.jpg       1738 d. 12 febr. Specialvisitation. 1. Varför få närvarnade.
NI1_011.jpg       2. Om Gudstjänsten i rättan tid, Om något att anföra mot prästerna eller de mot församlingen. 3. 4. Om nödig reparation och byggning vid prestegården.
NI1_012.jpg       5. Om prestbordet blev tillbörligen skött. 6. Om reparation på kyrkan, el. klockstapel behövdes. 7. Om bänkdelning. 8. Om Räkenskaperna blev tillbörligen upplästa? Om vem som inlöser vinsäden. 10 Om vem som disponerar domkyrkotunnan.
NI1_013.jpg       11 Om de fattigas underhåll. 12. Öl och bränvinsförsäljning och om Giällgång. 13. Kyrkvärdsarnas lön.
NI1_014.jpg       14. Om Pastor eller församlingens ledamöter hade något vidare att andraga. 15. Räkenskaperna genomsågs. Underskrifter.
NI1_015.jpg       Anno 1748 d. 25 Januari Specialvisitation
NI1_016.jpg       1. Frågades om ottesångspredikningarna och Catechismi förhören. 2. Om den allmänna Gudstjänsten. 3. Om kyrkodiciplinen handhas som vederbör. 4. Cronotiondet.
NI1_017.jpg       5. Kyrkoherden får gott vitsord av församl. om hävden av prästbordet. 6. Klockstapeln befinnes dålig och skall byggas om. Kyrkobalkarna (d.v.s muren e.d) behövde repareras. Bårhuset var taklöst och bårarna svaga. 7-mo Om vinsädens rätta försäljning. 8. Om Lars Jönsson i Fleen och Mats Matsson i Björbo huruvida de bättrat sig efter föreg. Gen. Vis. då de angivits för något elakt uppförande. 9. Om att de som flyttar ur församlingen vederbörligen skall anmäla detta och att ej hålla sig med ovanan att bruka sina salighetsmedel här hemma sedan de flyttat bort.
NI1_018.jpg       10. I församlingen finns inga villfarande meningar. Inga lösdrivare. 11. Om fördelningen av det som insamlas vid bröllop mellan Kyrkan och de fattiga. 12. Om Bänkerumsindelning och bänklängd. 13. Om församlinges ledamöter varit mangrant tillstädes vid dagens katekesförhör.
NI1_019.jpg       14. Anhöll almogen om att ur kassorna få låna utan intresse (=ränta). 15. Om tidigare förkomna Circulaire bref. 16. Om skåp och Brudkrona. 17. Uppräknades kassorna.
NI1_020.jpg      
NI1_021.jpg       Oreda i kyrkoräkenskapen. Underskrifter.
NI1_022.jpg       1745 d. 6 jan. Generalvisitation
NI1_023.jpg      
NI1_024.jpg       1. Frågades om den allmänna gudstjänsten.
NI1_025.jpg       2. Frågades om Ottesångspredikningarna och Catekismi förhör.
NI1_026.jpg       3. Anbelangande fredagspredikningarna. 4. Om apostla och de andra helgdagarna hölls och förhören anstäldes.
NI1_027.jpg       5. Om predikoförhören. 6. Om förhör av dem som som första gången vill begå Herrens heliga Nattvard.
NI1_028.jpg       7. Om huru de sjuka skötte och vårdade varda.
NI1_029.jpg       8. Om församlingen hade något att anföra mot kyrkoherden eller vise versa. 9. Om upsyningsmänn i byarna och deras ansvar.
NI1_030.jpg       10. Om krogar vid kyrkan.
NI1_031.jpg       11. Om fattigvården
NI1_032.jpg       12. Om kyrkoråd är tillsatt. 13. Om grofwa och uppenbara syndare finns i församlingen: Lars Jönsson i Flen och Matts Mattson i Björbo lever i osämja och oenighet med sina makar.
NI1_033.jpg       14. Övrigt. Nej. 15. Om någon absenterat (=skolkat) från dagens katekesförhör. 16. Vem förestår barnaundervisningen i församlingen. - Uppryckning erfordras!
NI1_034.jpg      
NI1_035.jpg       17. Klagan över illa, med oläslig handstil och svårt smutsiga pärmar, förda böcker under Sal. Rabenii tid. 18. Bänkelängd granskad och befunnen otillräcklig.
NI1_036.jpg       19. Om att sal. herr Kyrkioherdens Rabenii sterbhus inte levererat circulaire bref för åren 1737-44. Underskrifter.
NI1_037.jpg       Inventarium 1745 Silfver, Tenn, Kalkkläden, Mässhakar, Linne och annat
NI1_038.jpg       Böcker in folio, in Qvarto,
NI1_039.jpg       in 8-vo, Ljusstakar och kronor.
NI1_040.jpg       Träsaker samt annat
NI1_041.jpg       Järn. Skrefna documenter, Sielfwa Kyrkan
NI1_042.jpg       dörar, fönster, altartaflan, Bänkar, Sacristian
NI1_043.jpg       Klåckstaåelen, Klockor
NI1_044.jpg       En Sochnestufwa gammal och nog skrassilg
NI1_045.jpg       Behov av nyanskaffningar. Saknad spannmål
NI1_046.jpg       Kassorna räknas. Underskrifter.
NI1_047.jpg       Anno 1745 d. 6 jan. Inventarium. (antagligen samma text en gång till)
NI1_048.jpg      
NI1_049.jpg      
NI1_050.jpg      
NI1_051.jpg      
NI1_052.jpg       Fönster, altartavla, bänkar.
NI1_053.jpg      
NI1_054.jpg      
NI1_055.jpg      
NI1_056.jpg      
NI1_057.jpg       Träsaker samt annat.
NI1_058.jpg       skrifna dokumenter
NI1_059.jpg            
NI1_060.jpg       Anno 1752 d. 6 sept Protokoll Prostvisitation inför valet av ny kyrkoherde
NI1_061.jpg      
NI1_062.jpg       1752 d. 20 sept Prostvisitation vid kyrkoherdevalet. Protokoll.
NI1_063.jpg      
NI1_064.jpg       Underskrifter
NI1_065.jpg       1754 d.24 Martii Specialvisitation i floda församling.
NI1_066.jpg       1. Om Gudstjänsten. 2. Skrift och ottesångsförhören. 3. Om ev. klagomål mot Kh eller församlingen. 4. Om kyrkoråd. 5. Om Upsyningsmän i Byggdelagen. 6. Om de fattigas vård och kassa.
NI1_067.jpg       7. Om kungl. förordningars årliga uppläsnade på predikstolen. 8. Om förhör inför första nattvardsgången. 9. Om vem som undervisar Barnen.
NI1_068.jpg       10. Ministerialböckerna. Kassorna. Underskrifter.
NI1_069.jpg       1754 d.24 Martii Inventarium Silfver, Tenn, Kalkkläder, Altarkläde -, Mässhakar
NI1_070.jpg       Linne och annat. Böcker in folio
NI1_071.jpg       In quarto, In Octavo
NI1_072.jpg       Mässing och koppar, Träsaker och annat
NI1_073.jpg       Järn, Skrefne dokumenter, Sielfwa Kyrkan
NI1_074.jpg       Dörrar fönster altartaflan, Bänkar
NI1_075.jpg       Klockstapeln, Klockor, I prästegården (björnfäll) Underskrifter.
NI1_076.jpg       1764 d. 9. Juni. Generalvisitation. 1. Senaste visitationer. 2. Series pastorum. 3. Kyrkans ålder.
NI1_077.jpg       5. Kyrkans inkomster. 6. Vinsäden. 7. Betalning av ordinarie utgifter.
NI1_078.jpg       8. Fattigvården. Fattigstufwa skall byggas. 9. Barnundervisningen.
NI1_079.jpg       10. Ministerialböckerna. 11. Räkenskapeböckerna 12. Kyrkorådsprotokoll skall föras. 13. Avskrifter av de i nås befintliga akterna rörande Floda bör avskrivas.
NI1_080.jpg       14. Böckerna skall pagineras. 15. Kungl. förordnigar och bref. 16. ingen predikar utan venia. 17. Tingspredikningarna
NI1_081.jpg       18. Uppenbara och grofwa syndare. 19. Tvister om Prästbordet och dess ägor.
NI1_082.jpg           20 Inventarie persedlar till prästgården. 21. Pastors förmåner. 23. Leksand/Floda-rået. 24. Inga antikviteter eller minnesmärken i församlingen. 25. Bara boende inom församlingen tillåts här att få nyttja sina salighetsmedel. 26. Tjänstefolk uttar sina besked och brukar sina salighetsmedel i den församling de vistas.
NI1_083.jpg       27. Pastor androg nödvändigheten av ny altartavla och fönstrens förbättrande. 1764 d. 9 juni Generalvisitation Berättelsen
NI1_084.jpg      
NI1_085.jpg      
NI1_086.jpg      
NI1_087.jpg       1. Den allmänna Gudstjänsten 2. Uppslutningen vid gudstjänsten.
NI1_088.jpg       3. 4. 5.
NI1_089.jpg       6. 7. 8.
NI1_090.jpg      9. 10. 11
NI1_091.jpg       12. 13. 14. Giällgången
NI1_092.jpg       15. 16. 17. 18. 19. Ingen oenighet eller osämja mellan äkta personer.
NI1_093.jpg       20. Soldaterna får prästebevis då de reser. 21. Tjänstefolk likaså. 22. Likaså barn. 23. Wallhion är flickor, men gossar avlöser dem ibland på söndagar, för att de förra ska komma till kyrkan - detta missbruk förbjuds strängeligen.
NI1_094.jpg       24. Kyrkans och fattigkassans räkenskaper. 25. Fattigvården 26. Tiggande. 27. Fattigstuga måste byggas om någon nog fattig anhåller om denna förmån, men inte förrän då.
NI1_095.jpg       28. Socknestufvan måste sättas i stånd. 29. Sochnestufwan jämte andra byggningar stå för nära Kyrkan. 30. Om Älvens stigande och bortspolande av gårdar i Forsgiärdet. 31. Ingen krog nära kyrkan.
NI1_096.jpg       32. Sockenstämmoprotokoll skall föras. 33. Undersåtelig wördnad bäres för högw. Öfwerheten. och inga farliga rykten blifwa här sporde. Emellan lärare och åhörare är gott. 35. Klockringning. 36. Gravar. 37. Begravning sker nu mer efter varv. 38. Bänkerumsindelning.
NI1_097.jpg       39. Plikt vid oskickligt ringande. 40. Kyrkobalkarna (=hägnet kring kyrkogården). 41. Det sexkantiga korfönstret. 42. Behov av ny altartavla.
NI1_098.jpg       43. Kyrkoråd, sex-. och uppsyningsmän. 44. 45. Om någon uteblev från Visitationen. 45. Avslutning för dagen.
NI1_099.jpg       År 1764 d. 11 junij wid inventeringen uti floda Kyrka 1 Sockenstugans placering. Kyrkans råstenar behöver utmärkas. 2. Bårhuset behöver förbättras till både golv och tak. 3. Om kyrkan ålder se §3. ovan.
NI1_100.jpg       4. NT 1526 bör ombindas och bevaras. 5. Nytt bårkläde. 6 Lemmen (?) över sacristidörren lagas. 7. Siffertavlor. 8. Kyrkstegarna 9. Trasiga fönsterrutor 10. Golven i bänkarna 11. Höjd lön för kyrkvärdarna.
NI1_101.jpg       12. Kassorna uppräknas. 13. Intressen för det utlånta kapitalet. 14. avslutning.
NI1_102.jpg       Underskrifter. (not: inventarium galet infört, finns på NI1_118.jpg)
NI1_103.jpg       Åhr 1770 d. 21 junii, Generalvisitation. 1. kyrkobalkarna 2. Taket behöver tjärstrykas. 3. Benhus. 4. Sexkantiga korfönstret. 5. Takrännor. 6. Sockenbudstygets lodtal. 7. gammal altarduk. 8. Ny handduk vid funten. 9. Ny bolster för altarböckerna. 10 arm på ljuskrona. 11. Koppartratten bör säljas. 12. Golv och ryggstöd i bänkarna. 13. Järnbeslagan kistan i sakristian lagas i botten. 14. Gammal kista bortsäljes. 15. Gammla siffertavlan till skolan.
NI1_104.jpg       16. Ny kyrkolina köpas. 17. Kyrkostegar göras. 18. Kassorna uppräknas 19. plåtarna skulle bortväxlas. 20 Kyrkans och de fattigas kassor skulle läggas i olika kistor. 21. Fastighetet i pant ska intecknas vid nästa ting. 22. Klockstapelns luckor ska vara stängda när det inte rings. Alntalet på jorden kring kyrkan uppmättes. 24. Nya ministerialböcker. 25. Christningebarnsboken från 1696 ombindes. 26. Gen. Visit. protokoller inbindes. 27. bindning av Consistorii Circulair bref. 28. Schrivers siälaskatt lagas i banden. 29. Alla doc. om prästebordet skola inbindas. 1770 21 juni inför visitation 1. Förra visitationen. 2. Kyrkan ålder.
NI1_105.jpg       3. Böckerna granskas. 4. Sockenstämmoprotokollsbok inrättas. 5. Ingen studerande i församlingen. 6. Tingspredikningar. 7. Gammal tvist om prästbordets fäbodar. 8. Inga grova syndare. 9. Prästgårdsinventarium. 10. Uti naturen har sig här intet sällsamt tilldragit. 11. flyttbesked. 12 Rågången kring prästbordets ägor. 13. 2 hjonelag hade flyttat isär. 14. Wikmans ecclesiastique wärk får köpas. 15. placering vid katekesförhöret.
NI1_106.jpg       1770 d. 22 junii Visitation
NI1_107.jpg      
NI1_108a.jpg       1. Gudstjänsten. 2. Apostaldagar. 3. Skriftresor. 4. Gossarna sitter i koret från 7 år. 5. Nattvardsbarnens undervisning. 6. Byskolmästare ska tillsättas. NI1_108b.jpg      
NI1_108b.jpg       7. Inga willosatser i Salighets Läran. 8. Förehölls den oanständiga osed att så många för otidigt sängelag måst plikta. 9. Ingen gällgång och inga gossar gå vall. 10. Barndop och brudwigning sker alltid, utom i nödfall, i Kyrkan. Handboken följs i det nogaste. 11. Om lysning. 12. Ingen oenighet mellan makar, men de två isärflyttade hjonelagen inkallas. 13. Om flyttbesked. 14. Om kyrkans och de fattigas räkningar. 15. Ny sockenstuga uppbyggd. 16. Underdånighet för överheten. 17. Prästerna kallas till de sjuka.
NI1_109.jpg       18. Emellan lärare och åhörare. 19. En enda Ämbetsgraf för prästerna. 20. om vårdslöst ringande i klockorna. 21. Avgiften för bänkerum. 22. Kyrkobalkarna. 23. Kyrkoråd och uppsyningsmän. 24. om inventeringen. 25. Avslutning för dagen. 26. den 23 juni: om de bägge hjonelag som egenvilligt skiljt sig till säng och säte.
NI1_110.jpg       27. Avslutning. Underskrifter.
NI1_111.jpg       1770 d. 22 junii Inventarium. Silwer, Tenn, Kalkläde, Altarkläden, Mässhakar, Linne med mera.
NI1_112.jpg       Böcker in folio
NI1_113.jpg       In qvarto, In octavo, Lius Cronor och stakar
NI1_114.jpg       Träsaker med mera. (Utförligt)
NI1_115.jpg       Skrefne Dokumenter.
NI1_116.jpg       Själva Kyrkan. Dörrar. Fönster, Altartavlan. Bänkar. Sacristian.
NI1_117.jpg       Klåckstapulen, Klåckor äv. Kyrkobalkar, Sockenstuga, Bårhus. Kassorna, Underskrifter.
NI1_118.jpg       Inventarium 1764. (avskrift) Silver, Tenn
NI1_119.jpg       Böcker in folio, In qvarto
NI1_120.jpg       In 8-vo, Ljuscronor och stakar.
NI1_121.jpg       Träsaker med mera
NI1_122.jpg       Skrefne dokumenter, Sielfa kyrkan, dörrar, fönster, altartavlan, bänkar, Sacristian
NI1_123.jpg       Klockstapel, klockor, underskrifter.
NI1_124.jpg       Specialvisitation 1780 den 16 Julii hölts specialvisitation uti Floda. 1. Gudstjänsten 2. Katekesförhören.
NI1_125.jpg       3. Skriftresor. 4. Gossarna i Koret. 5. Nattvardsungdomens undervisning. 6. Byskollärarna. 7. Ingen känd för villosatser. 8. Varnades för synd mot 6:te budet. Vallpojkar kungligt förbjudna. 9. Barndop och vigsel i kyrkan. 10 Lysningar.
NI1_126.jpg       11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Fattigvården
NI1_127.jpg       Måndagen 17 juli 1. Om kyrkobalkarnas ersättande med stenmurar, och kyrkogårdens ev. utvidgande. 2. Kyrkan och klockstapeln behöver tjärstrykas.
NI1_128.jpg       3. Benkammare. 4. Korfönstret. 5. Takrännorna. 6. Lodtal på Sokenbudskalk och brudkrona. Bokstöd på altaret. 8. Ljuskronan ej lagad. 9. Ryggstöd och golv. 10 Siffertavlan till skolan i socknestugan. 11. Kykolina tillköpt. Kyrkostegar är gjorda. 13. Plåtarna är bortväxlade. 14. Kyrko och fattigkassan lagda i var sin låda i kyrkokistan.
NI1_129.jpg       Inventarium 1780. (Silver:, Tenn:)
NI1_130.jpg       Kalkkläde, altarkläder, Linne med mera, Böcker in folio
NI1_131.jpg      
NI1_132.jpg       In Quarto
NI1_133.jpg       In Octavo, Ljuskronor och stakar, trä saker med mera (den gamla predikstolen står uti bårhuset.)
NI1_134.jpg      
NI1_135.jpg       Sjelfwa Kyrkan, Sacristian
NI1_136.jpg       Klåck Stapelen, Klåckor, Bårhuset, Kyrkans penningar, Fattig cassans penningar, Underskrifter.
NI1_137.jpg       Generalvisitation 1787 d. 7 juli (Förberedande) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Om gamla dokument i nås, och dokuments inbindande. 8. 9.
NI1_138.jpg       10. 11. 12. Betestvisten vid fäboden. 13. 14. 15. 16. Lappar uppehålla sig i församlingen merendels någon tid av året. 17. Dryckenskap 18. om katekismi förhörsböckernas förande.
NI1_139.jpg       1787 d. 8 juli Generalvisitation. 1. 2. Om osedan att lämna gudstjänsten i förtid. 3. Om det västerdalska oskicket att resa på söndagar.
NI1_140.jpg       4. 5. 6. Skriftelagsindelning 7. Bibelns spridnnig.
NI1_141.jpg       8. 9. Byskolmästarna. 10. 11. Mot fylleri och dryckenskap. 12. Mot gällgång som ännu inte upphört. 13. Till wallhion nyttjas endast qvinnor. 14. barndop och brudvigsel i kyrkan. 15. Äktenskapslysningar.
NI1_142.jpg       16. Kristendomsförhör innan lysning beviljas. 17. Öfver otidig sammanflyttning för vigseln kunde icke klagomål anföras. 18. Besked/betyg. 19. räkenskaper årligen upplästa. 20. 3 tunnor spanmål för fattiga skolbarn. 21. Socnestufwan. 22. 23. 24. 25. Emellan prästerskapet och åhörarna förspordes ett berömligt förtroende. 26. Den enda graven i kyrkan hade blivit förlagd och fylld. 27. Begrafningar ske härstädes för hwarf. 28. Kyrkogårdens fredande mot inträngande kreatur.
NI1_143.jpg       29. Inget överdådigt ringande förekommer längre. 30 Bänkerumsavgiften. 31. Stenmur kring Kyrkan hade utökats. 32. Ansökan av löfsjö-folk att få anlita nåspräster. (se nederst denna sida) 33. Om minskningen av förähringar till kyrkan. 34. Avslutning. S.D i prästgården om ansökan för lövsjöfolk att anlita nåsprästerna.
NI1_144.jpg       Biskopens förslag om att inrätta begravningsplats i finnmarken. Inventering 1787 d. 9 July 1. Taket på klockstapeln lagas. 2 Timglaset på predikstolen ska åtgärdas.
NI1_145.jpg       3. Läktare och bänkar bör målas lika som predikstol och altare. 4. Sakristieskorstenen. 5.Brudkronan lagas. 6. Ny röd sammetsmässhake inköpes. 7. Ny rock åt kyrkovaktaren. 8. Två glastrattar inköpes. 9.Vad som ska säljas 10. vad som ska avföras ur inventariet: bl.a Den aldeles förfallne predikstolen och altartavlan. 11. Slarviga låntagare. 12. Kassorna kontrolleras. 13. Kyrkvärdsarvodet höjs. I Floda prästgård 10 juli 1. Rågångstvisten
NI1_146.jpg       2. Avskedade soldaten Hagström i Källbäcken som underlåter kyrkogång, salighetsmedel och förhör inkallas. 3. Jon Olsson i Måssel inkallas. 4. Instälte sig Spik Hans Hansson i Måssel med hustru, som befattar sig med sjukdomars botande.
NI1_147.jpg       5. Afskedade soldaten Friborre i Holsåkern som avhåller sig från den helaiga nattvarden och övar fylleri och dryckenskap. Underskrifter.
NI1_148.jpg       Inventarium 1787: Silver, Tenn, Kalkkläder,
NI1_149.jpg       Altar-kläder. Mässhakar, Håvar, Bårkläden, Linne, Böcker in Folio
NI1_150.jpg      
NI1_151.jpg      
NI1_152.jpg       Koppar och Malm, Mässing, Tenn, Järn- stål och Blecksaker
NI1_153.jpg       Träredskap
NI1_154.jpg       Mäss och altarkläder.
NI1_155.jpg       Bårkläden, Håvar, Diverse persedlar.
NI1_156.jpg       Böcker in folio
NI1_157.jpg      
NI1_158.jpg       Kyrko- och fattigkassornas förmögenhet.
NI1_159.jpg       Kassaräkning över kyrkans inkomst och utgift 1790-91 Fattigmedlen.
NI1_160.jpg       (härefter följer tre tomma sidor, som ej medtagits)
NI1_161.jpg       In octavo Ljuskronor och stakar mm (sidan kommer något oväntat.)
NI1_162.jpg      
NI1_163.jpg      
NI1_164.jpg       Sielfa kyrkan, Dörrar, fönster, predikstolen (blivit flyttad från den lösa pelaren), Altaret, bänkarna sakristian.
NI1_166.jpg      
NI1_167.jpg       Underskrifter
NI1_168.jpg       1790. Inventarium.
NI1_169.jpg      
NI1_170.jpg      
NI1_171.jpg      
NI1_172.jpg       Underskrifter. (Här följer en tom sida)
NI1_173.jpg      
NI1_174.jpg       Uppförd en med furu täckt bårbod istället för den gamla som war förfallen och obrukbar. Dertill har tillkommit: Koppar och malm, Tenn, Jern och ståhlsaker, Trädsaker, Mäss. altare och Bårkläder
NI1_175.jpg      
NI1_176.jpg       Underskrifter
NI1_177.jpg       1812 Inventarium.
NI1_178.jpg      
NI1_179.jpg      
NI1_180.jpg       Fattigcassans behållning. Underskrifter
NI1_181.jpg       1816 inventering
NI1_182.jpg      
NI1_183.jpg       Underskrifter 1816. (Härefter följer en tom sida, som ej medtagits)
NI1_184.jpg       Inventering 1825
NI1_185.jpg      
NI1_186.jpg       (Härefter följer en tom sida, som ej medtagits)
NI1_187.jpg       Inventering 1827. ("No 16" överst, saknas p.g.a för snäv beskärning vid kopiering. )
NI1_188.jpg      
NI1_189.jpg       Underskrifter 1827. (Härefter följer en tom sida, som ej medtagits)
NI1_190.jpg       Inventering av "antikviteter" i socknen 1830
NI1_191.jpg      
NI1_192.jpg      
NI1_193.jpg      
NI1_194.jpg       Inventering 1837
NI1_195.jpg      
NI1_196.jpg      
NI1_197.jpg      
NI1_198.jpg      
NI1_199.jpg      
NI1_200.jpg      
NI1_201.jpg      
NI1_202.jpg      
NI1_216.jpg      
NI1_215.jpg      
NI1_213.jpg      
NI1_212.jpg      
NI1_211.jpg      
NI1_209.jpg      
NI1_208.jpg      
NI1_207.jpg      
NI1_206.jpg      
NI1_205.jpg      
NI1_204.jpg      
NI1_203.jpg      
NI1_210.jpg      
NI1_214.jpg      
NI1_227.jpg      
NI1_226.jpg      
NI1_225.jpg      
NI1_224.jpg      
NI1_223.jpg      
NI1_222.jpg      
NI1_221.jpg      
NI1_220.jpg      
NI1_219.jpg      
NI1_218.jpg      
NI1_217.jpg      
NI1_228.jpg
(forts. Boken är ännu inte i sin helhet digitaliserad. )