Kyrkorådsprotokoll 1753-01-24.
Floda kyrkoarkiv: i vol. L I b:3 1738-1746 (från slutet)


( LIb3-r1.jpg )


Anno 1753. d. 24 januarii trädde
Kyrckrådet med församlingens aldste
efter Pålysning 8 dagar förut tilsam-
mans och då blefo följande Puncter
afhandlade och beslötne, neml.

l.o Blef Påmint, at om någon oumgängelig
byggnad så wid Kyrckan som Prästegården
i år skulle angripas, borde i tid och
medan förut warar materialer ther
til anskafas, som församlingen lof-
wade draga omsorg om.
2.o Beslöts at den tilskafade nya håf-
wen, hwilken är wacker och wäl giord
skulle inlösas för Sextio dahler Kpprmt
af Kyrkans medel
3.o Beslöts, at den g. Kalken, som är
rätt liten, skulle omlagas och öf-
wer delen så stor göras at den Kunde hin-
na til åt hela duken, wid Commu-
niceringen, och det så mycket häldre
som Kyrckans Cassa Kan det någor-
lunda wäl tola, och församlingens
ledamöter, när de finna sit nöye
at det, som nödigt är blir förskafat,
blifwa, beweckte til at gifwa så myc-
ket rundeligare til Kyrckan igen, så


( LIb3-r2.jpg )


wid begrafningar och andra til
fällen, som i synnerhet igenom
friwilliga föräringar.
4.o Beslöts at en rock åt Kyrckowak
taren skulle anskafas enligt
sidsta general Visitations pro-
tocollet.
5.o Faststältes, at, som Handboken
hwilken brukas på altaret är
aldeles försliten, och somliga
stades halfwa blad borto
förutan mycket lösa och sönder
en ny skall Köpas at Kyrckan
med det snaresta.
Dessa före skrefne Puncter wille
Kyrckorådet och församlingen äldsta
skulle winna sin werkställighet. År
och dag som före skrifwit står.
På Kyrcko radets och församl-s wägnar
Andr. Tunborg         S* Lundbergh
nådåer predikant
Olof # Pärsson i Björbo
Olof # Larsson i Tallriset* oläsligt
# bomärke