I1-info-innehall

HTML-filen uppdaterad: 2001-10-26

Floda kyrkoarkiv I1.

Volymen ca 300 sidor in Folio, har scannats i 150 dpi svartvitt från fotosatkopior gjorda i 90% av orginalstorleken (originalstorlek fås därmed vid 135 dpi).

Volymenns disposition är något disparat. Den innehåller:

- Generalräkenskapsbok för kyrkan 1637-1744
- Avskrifter av kungliga förordningar o.d och Biskopliga Circulair 1623-1699
- Extrakt ur Nås Copiebok 1650-1723
- Fattigkassans specialräkenskaper 1686-1708, 1709-1723
- Fattigkassans generalräkenskaper 1724-1744
- Series Pastorum 1612- 1744I1-000.jpg     Pärm

I1-001.jpg     Register å de Kongel. Bref, hwilka här i denna Bok finnas af-copierade, som äfwen de Cirkulair Bref ifrån dom-Capitlet, hka här finnas, af Sahl. Biskop Carl Carlssons befallning, blifwit afskrefne af då warande Pastore Ecclesia Israel J Nassenio. (1-27) (se I1-136.jpg etc)
I1-002.jpg     (forts. 28-30)

I1-003.jpg     Generalräkenskapsbok. Utgifter 1663, 1637, 1640, 1641
1
I1-004.jpg     1645
2 , 1646, 1651, 1653, 1654
I1-005.jpg     Kyrkans räkenskap uti Flodha Anno 1655-1658 (inkomster)
I1-006.jpg     Utgifter
I1-007.jpg     1659,1660, 1661, 1662 Inkomster
I1-008.jpg     1659,1660, 1661
3 , 1662 Utgifter
I1-009.jpg     1663 Inkomster, Utgifter
4
I1-010.jpg     1663
I1-011.jpg     1664 Inkomster
I1-012.jpg     utgifter
5
I1-013.jpg     1665, 1666
I1-014.jpg    
I1-015.jpg     1667, 1668
I1-016.jpg    
I1-017.jpg     1669
I1-018.jpg     Utgifter
6
I1-019.jpg     1670
I1-020.jpg    
I1-021.jpg     1671
I1-022.jpg     utgifter
7
I1-023.jpg     1672 (vackert skrivna sidor från detta år - Endast generalräkenskap från detta år.. Specialen, se: C:1 - finns mikrofilmad)
I1-024.jpg    
I1-025.jpg     1673
I1-026.jpg    
I1-027.jpg     1674. d. 3 Martii, Generalvisitation
I1-028.jpg     (tom)
I1-029.jpg     1674
I1-030.jpg    
I1-031.jpg     1675
I1-032.jpg    
I1-033.jpg     1676
I1-034.jpg    
I1-035.jpg     1677
I1-036.jpg    
I1-037.jpg     1678
I1-038.jpg    
I1-039.jpg     1679
I1-040.jpg    
I1-041.jpg     1680
I1-042.jpg    
I1-043.jpg     1681
I1-044.jpg    
I1-045.jpg     1682
I1-046.jpg    
I1-047.jpg     1683
I1-048.jpg    
I1-049.jpg     1684
I1-050.jpg    
I1-051.jpg     1685
I1-052.jpg    
I1-053.jpg     1686
I1-054.jpg    
I1-055.jpg     1687
I1-056.jpg    
I1-057.jpg     1688
I1-058.jpg    
I1-059.jpg     1689
I1-060.jpg    
I1-061.jpg     1690
I1-062.jpg    
I1-063.jpg     1691
I1-064.jpg    
I1-065.jpg     1692
I1-066.jpg    
I1-067.jpg     1693
I1-068.jpg    
I1-069.jpg     1694
I1-070.jpg    
I1-071.jpg     1695
I1-072.jpg    
I1-073.jpg     1696
I1-074.jpg    
I1-075.jpg     1697
I1-076.jpg    
I1-077.jpg     1698
I1-078.jpg    
I1-079.jpg     1699
I1-080.jpg    
I1-081.jpg     1700
I1-082.jpg    
I1-083.jpg     1701
I1-084.jpg    
I1-085.jpg     1702
I1-086.jpg    
I1-087.jpg     1703
I1-088.jpg    
I1-089.jpg     1704
I1-090.jpg    
I1-091.jpg     1705
I1-092.jpg    
I1-093.jpg     1706
I1-094.jpg    
I1-095.jpg     1707
I1-096.jpg    
I1-097.jpg     1708
I1-098.jpg    
I1-099.jpg     1709
I1-100.jpg    
I1-101.jpg     1710
I1-102.jpg    
I1-103.jpg     1711
I1-104.jpg    
I1-105.jpg     1712
I1-106.jpg    
I1-107.jpg     1713
I1-108.jpg    
I1-109.jpg     1714
I1-110.jpg    
I1-111.jpg     1715
I1-112.jpg    
I1-113.jpg     1732 (Lucka: se I1-145.jpg etc)
I1-114.jpg    
I1-115.jpg     1733
I1-116.jpg    
I1-117.jpg     1734
I1-118.jpg    
I1-119.jpg     1735
I1-120.jpg    
I1-121.jpg     1736
I1-122.jpg    
I1-123.jpg     1737
I1-124.jpg    
I1-125.jpg     1738, 1739
I1-126.jpg    
I1-127.jpg     1740, 1741
I1-128.jpg    
I1-129.jpg     1742-44
I1-130.jpg    
I1-131.jpg     1744 Generalvisitationens revision 1745. (Obs att texten är skriven över uppslagets båda sidor. För att kunna läsa behöver således båda bilderna I1-131.jpg och I1-132.jpg öppnas samtidigt.)
I1-132.jpg    
I1-133.jpg     forts. (texten skriven över båda sidorna)
I1-134.jpg    
I1-135.jpg     (tomt)

(följande innehållsförteckning bygger nästan helt på den i boken införda, som finns på I1-001.jpg och I1-002.jpg ovan)
I1-136.jpg     Avskrifter av Kongl. brev mm. enligt Biskopen Caroli Carlsonii förordning. p.1 1. Konung Gustaf Adolphs bref om 3 t. Spanmål, åhrl. til Pastor, som igenfinnas, straxt efter Biskop Karlsenii annotationer wid Gen, visit. åhr 1745. p. 1. af åhr 1623 d 15 martii.
I1-137.jpg     2 Konung Carls förordning angående medel at förekoma Rymmares bortrymmande gränse-orterna, af åhr 1648 d. 9 dec. p. 2 oc 3.
I1-138.jpg     p. 3.
I1-139.jpg     3. Biskop Carl Carlssons Circulair til H-r präp. och pastores om det samma pag.4. af åhr 1684. d. 18 Decembr.
I1-140.jpg     p. 5.
I1-141.jpg     5. Kong. Carls påbud om 4. Böndagar af Stockholm. d. 20 jan. 1685. p.6.
I1-142.jpg     6. Biskop-s Circulair derpå af d.19 febr. 1685. p.7.
I1-143.jpg     7. Biskop. Carlssons circulair om fattige Prästmäns underhåll. af åhr 1686. p. 8.
I1-144.jpg     8. Kongl. majestäts förordning, hvarefter präster vid Ryttares och Knechtars förhör och undervisning i deras Xstendom, ssm och vid deras Trolofningar hafwa sig at rätta. åhr 1685. d. 23. sept. p.9.
(forts. I1-179.jpg)

I1-145.jpg     Generalräkenskapsbok 1716
I1-146.jpg    
I1-147.jpg     1717
I1-148.jpg    
I1-149.jpg     1718
I1-150.jpg    
I1-151.jpg     1719
I1-152.jpg    
I1-153.jpg     1720
I1-154.jpg    
I1-155.jpg     1721
I1-156.jpg    
I1-157.jpg     1722
I1-158.jpg    
I1-159.jpg     1723
I1-160.jpg    
I1-161.jpg     1724
I1-162.jpg    
I1-163.jpg     1725
I1-164.jpg    
I1-165.jpg     1726
I1-166.jpg    
I1-167.jpg     1726
I1-168.jpg    
I1-169.jpg     1727
I1-170.jpg    
I1-171.jpg     1728
I1-172.jpg    
I1-173.jpg     1729
I1-174.jpg    
I1-175.jpg     1730
I1-176.jpg    
I1-177.jpg     1731 Generalvisitation 16 jan. 1732 (skrivet över båda sidorna av uppslaget)
I1-178.jpg    

I1-179.jpg     p. 10. (tom) (forts från. I1-144.jpg)
I1-180.jpg     9. Allmänt Placat, om Kif och trätor, Skuffande och Knubbande i KKan, at 2. g. om åhret i alla församlingar at upläsas af åhr 1686. p. 11.
I1-181.jpg     10. Kong Carls påbud om 4. Böndagar. 1687. d. 27. jan. p.12.
I1-182.jpg     11. Konung Carls påbud om at fira Jubel-helg för wår Ev. rena Lära 1692. p.13
I1-183.jpg     12. Biskop. Circulaire til Probst. oc Präster om det samma. åhr 1692. p.14
I1-184.jpg     13. Påbud om 4. Böndagar. 14. jan. 1693. p. 15
I1-185.jpg     14. Placat om at upläsa Num. 18 el. 20. om Blodskam 1693. p.15.
I1-186.jpg     15. Biskop. Circulair, om student e p-r 1694. d. 23. jan. p.16.
I1-187.jpg     16. Biskop Circulair om Blodskam. 1694. 22.jan. p.17.
I1-188.jpg     17. Påbud om 4. Böndagar. 1694. d. 30. jan. p. 18.
I1-189.jpg     18. Påbud om 4. Böndagar. 1696. d. 2. jan. p.19.
I1-190.jpg     19. Kung Carls förordning, at Suspendera de Präster, som låta sina åhörare i okunnoghet gå til H-s Nattvard. Åhr. 1695. d. 18. Dec. p.20.
I1-191.jpg     20. Placat om fattige mäns barns förmyndare skyldighet. 1695. p. 21.
I1-192.jpg     22. 21. Placat om, at hwar Socn skal föda sina fattiga etc. 1695. p. 22.
I1-193.jpg     22. Påbud om, at hwar kka skal inlösa 1. Psalmbok, och 1 Bibel. 1696. p. 23.
I1-194.jpg     23. Placat för dem som äro tröge at gifva ut Sochneg[ångs]p[enningar] p. 24.
I1-195.jpg     24. Om diäkne p.-s Diference i Huddunge och Harbo. 1696. d. 23 jan. p. 25.
I1-196.jpg     25. Placat, om skickel. Schola betienters capacite at undervisa ungdom af år 1698 och Biskopens circulair derom. p. 26.
I1-197.jpg     26. Et kongl. Svar huru lag bundne tiufwar skola intagas i kkan, som 2: el. 3. resan begå tiufweri och stöld. af åhr 1698. d. 12 Dec. Gripenhielms. el. och 2. el. 3. g. begå horeri, huru de skola stå kkoplicht. p. 27.
I1-198.jpg     27. Konung Carls Placat, at utom Sockneprester, skola och regemens och Csquadrons präster afwen wid Companie och regements möten förhöra soldaterna i deras Xstendom. af åhr 1698. d. 20 Dec. pag. 28.
I1-199.jpg     28. Konungens Swar til Consistorium, huru Präster hafwa at förhålla sig med Trolofwade Personer, som efter begångit Lägersmål öfwergifwa sina fäste-qwinor, och rymma bort ifrån dem. samt: när tiufwar stå uppenbar kkoplicht och intagas, skal förmaningen at förvita dem, uteslutas. åht. 1699. d. 10. oct. p. 29.
I1-200.jpg     29. förordning uppå, at de som för domstolen bejaka sit brott och plichtat derföre, men när de skola stå kkoplicht på pallen, neka dertil, skola då sittia 8 dar på vattn och bröd. åhr 1699. 16. Nov. p. 30.
I1-201.jpg     30: Gust. Adolphs förordning om Socnegångs-Pengar af hvar en, ja och af Torpare och Knecht, 6·/. Smt och i brist af god betalning utpantas af Sexmännen och panten igenlöses med 12 ·/. S-mt. af åhr 1625. d. 7 april. p. 31. Extracter & Acter, Resolutioner och Papper, som finnas i Nås KKa, och röra dels Wäster-Dalarne i Allmänhet, dels Floda S-n enskylt. utur Nås Copia Bok, Lit. A. Pag. 13. 14. 18. 22. 78. 83.
I1-202.jpg     101. 107. 114.
I1-203.jpg     124. 127. 133. 138. 159. Utdrag af Nås Copia Boken Lit. /B. rörande Floda Sockn Pag. 7. Rörande Råskillnaden emellan Nås och Floda anno 1720 den 18 febr: insinuerat å ett Laga Ting i Floda.
I1-204.jpg     (tomt)

I1-205.jpg     1. Inkomst till de fattiga A-o 1709 (Specialräkenskap)
I1-206.jpg     Utgift 1709
I1-207.jpg     2. Inkomst 1710
I1-208.jpg     Utgift 1710 (inkl. lista över vika som får säd)
I1-209.jpg     3. 1711 inkomst
I1-210.jpg     1711 utgift (HolmKarin)
I1-211.jpg     4. 1712
I1-212.jpg    
I1-213.jpg     5. 1713
I1-214.jpg    
I1-215.jpg     6. 1714
I1-216.jpg    
I1-217.jpg     7. 1715
I1-218.jpg    
I1-219.jpg     8. 1716
I1-220.jpg    
I1-221.jpg     9. 1717
I1-222.jpg    
I1-223.jpg     10. 1718
I1-224.jpg    
I1-225.jpg     11. 1719
I1-226.jpg    
I1-227.jpg     12. 1720
I1-228.jpg    
I1-229.jpg     13. 1721
I1-230.jpg    
I1-231.jpg     14. 1722
I1-232.jpg    
I1-233.jpg     15. 1723
I1-234.jpg    
I1-235.jpg     16. Specialvisitation 1724. avseende 1718-1723 (över båda sidorna i uppslaget)
I1-236.jpg     (forts.)
I1-237.jpg     17. 1724, 1725 (Generalräkenskap för de fattiga)
I1-238.jpg    
I1-239.jpg     18. 1726
I1-240.jpg    
I1-241.jpg     19. 1727, 1728, 1729
I1-242.jpg    
I1-243.jpg     20. 1730, 1731
I1-244.jpg    
I1-245.jpg     21. 1732, 1733, 1734, 1735
I1-246.jpg    
I1-247a.jpg    22. 1736, 1737, 1738, 1739
I1-247b.jpg   
I1-248a.jpg     23. 1740, 1741, 1742, 1743
I1-248b.jpg    
I1-249.jpg     24. 1744. Generalvisitationen 1745.
I1-250.jpg    
I1-251.jpg     2. De fattigas penningar. 1686. Inkomst 1687 (Specialräkenskap)
I1-252.jpg    
I1-253.jpg     3. 1688
I1-254.jpg    
I1-255.jpg     4. 1689
I1-256.jpg    
I1-257.jpg     5. 1690
I1-258.jpg    
I1-259.jpg     6. 1691
I1-260.jpg    
I1-261.jpg     7. 1692
I1-262.jpg    
I1-263.jpg     8.
I1-264.jpg    
I1-265.jpg     9. 1693
I1-266.jpg    
I1-267.jpg     10.
I1-268.jpg    
I1-269.jpg     11. 1694
I1-270.jpg    
I1-271.jpg     12.
I1-272.jpg     Visitation 1695.
I1-273.jpg     13. 1695
I1-274.jpg    
I1-275.jpg     14. 1696
I1-276.jpg    
I1-277.jpg     15. 1697
I1-278.jpg    
I1-279.jpg     16. 1698
I1-280.jpg    
I1-281.jpg     17. 1699
I1-282.jpg    
I1-283.jpg     18. 1700.
I1-284.jpg    
I1-285.jpg     19. 1701
I1-286.jpg    
I1-287.jpg     20. 1702
I1-288.jpg    
I1-289.jpg     21. 1703
I1-290.jpg    
I1-291.jpg     22. 1704
I1-292.jpg    
I1-293.jpg     23. 1705
I1-294.jpg    
I1-295.jpg     24. 1706
I1-296.jpg    
I1-297.jpg     25. 1707
I1-298.jpg    
I1-299.jpg     26. 1708.
I1-300.jpg    
I1-301.jpg     Series Pastorum 1612- 1744


1 1663: En psalmbok att brukas i bookstolen för 5 d-r kmt. En liten teenflaska at bruka i Sochnebudh för 1 D-r: 18 öre Kmt. Ett tymglass på Kyrkians predikstool - 1 D-r: - 8 öre. Fördhe Mats Erichsson i Sunnanby altaret in till wäggen och derföre bekom han 2 D-r 16 öre Kmt. --- 1664: På samma åhr [1640] giordes högkorr i Kyrkian, till hwilkens betalning ähr bådhe af Sochnen och Kyrkian Contubuerat, och kostar hon nu med snickare-werk och mållningh - 63 dr kmt. ---i wårmesso marknad köptes en TeenKanna att brukas på altaret - 6 d-r

2 1645: Giordes i Kyrkan en ny predikostooll, till hwilkens betalning ähr utgifuit, bådhe af Sochnen och Kyrkian 180 d-r Kmt.... (Målades 1646) - - - på några åhr her efter Köptes LiusCronan, som nu hänger i Kyrkian.

3 1661: för knyttning (?) på altaret ... 5 [- - -] bygdess ett korss på Klochestapplen i arbetslön 2:16

4 den 30 January bekom glassmästaren som bygde fönstret i kyrkan 2;-
[- - -] 27 may giordes en ny taffla af lärefft, och målades i olliofärge, så
som och en gammall tafla renoverades i kyrkian till högkorens stoffering, och blefuo begge taflour betalte i målarelön med -21-

5 för stoffering [=målning] fram för altaret.- - - 7

6 ett tymglaas på predykstoln 4

7 1671:
4.glassmästarna för kyrkiofönstrett - 90
5. för kostholdningen - 10

7. murmästare som uphögg muren - 28
8. fönsterkarmarne betaltes medh - 20-
9. för Järnredskapen till murens nederbrytande - 4
10. dhe som lagade quinfolksbänkarne bekommo - 5