Något om gårdarna och dess invånare i Forsen, Handbacken och angränsande områden i Björbo, Floda socken i Dalarna under 1600-talets senare del. Av Torbjörn Axelson, januari 2002 (uppdaterat jan 2003)

Björketorg (eller torp?)

Den Geometriska Jordeboken 1654 markerar överraskande en gård i Björken. Denna gård, med Litt. D, kallas Biörketorg (eller -torp?), och är det enda gårdsnamnet, som är med bläck utskrivet på någon av de tolv Björbokartorna. Oluf Nilsson står upptagen som ägare. Kanske har bosättningen upphört redan på 1660-talet, då husförhörslängderna börjar föras. Till Litt. D. hör också förhållandevis stora skiften i främst Hansbyn och Ovanmejdan. Den förmodade gårdsplatsen är låglänt och översvämningskänslig. Namn och ägarförhållanden enligt jordeboken och ger anledning att tro att den redan före 1664 övergavs för Hindros i Ovanmejdan.


Likorheden

På Heå (sv: Hedarna) finns en gård markerad på den Geometriska Jordebokens karta. Gårdsplatsen bör vara den svaga höjd, som syns på den nu nedlagda åkern ett stycke bakom de två ladorna som står strax innan vägen går in i det lilla skogspartiet före Kärringforsen. Namnet Likorheden finns antecknat med blyerts på kartan. Som ägare till gården, Litt. A, står Peder Nilsson.

I Husförhörs och kommunionlängderna finner vi en familj på Likorheden. Där heter bonden dock Pär Joensson. Är namnet i den Geometriska jordeboken en felskrivning, eller är det fråga två olika personer? Famliljen på Likorheden kan vi i vart fall följa.

Pär Joensson f. 1626 död omkr. 16971
Hustrun Margareta Johansd. f. 1626 död 16872
d. Brita Pärsd f. 1652
d. Marit Pärsd f. 1657
s. Jon Pärsson f. 1659
sh. Anna Olsd.
s. Johan Pärsson f. 1663
sh. Anna Hindersdotter f.1661
sd. Anna Johansdotter f. 1689
d. Margareta Johansdotter f.1692 (d. 1695?)

De äldre syskonen flyttar bort. Johan blir kvar med sin familj, men han dör troligen i samband med det svåra nödåret 1697-983 . Hans hustru Anna Hindersdotter blir ensam kvar med dottern Anna. Nästa gång vi hittar dem i längderna, nämligen 1716, bor de på Handbacken. Hungern och epedemierna i dess släptåg under de svåra åren i slutet av 1600-talet tycks vara det som sätter punkt för bosättningen i Likorheden. Om översvämningar också kan ha drabbat gården, vilket med tanke på dess läge är troligt, har vi inga uppgifter om.

Elfving har i Floda Släktbok (S1- S3) tyvärr blandat samman Likorheden/Lykorheden med Litjärheden på andra sidan älven, där en helt annan grupp människor bodde två sekel senare. Den Geometriska Jordeboken ger oss emellertid en säker placering av det i husförhörslängderna förekommande Likorheden.Ovanmejdan

Storskiftesgård A ("Hindros") Den Geometriska Jordeboken ger vid handen att det helt saknas gårdar i Ovanmejdan 1654, men åtminstone Hindros kan likväl vara från 1660-talet. De älsta husförhörslängderna kan tolkas så att det bor människor här redan på 1660-talet. Åkermarken i Geometrisk Jordebok 1654 tillhör till stor del Olof Nilsson som enligt samma karta har sin gård i Björken (benämnd Björketorg eller Björketorp). I husförhörslängderna går det inte att identifiera några personer i Björkenområdet (men väl i Likorheden, d.v.s Heo, söder om älven i samma område). Det är fullt möjligt - kanske troligt - att man redan runt 1660 har flyttat från det avlägsna Björken till Hindros. Det handlar om Olof Nilssons barn, dottern Anna Olsdotter (f.1614), gift med Olof Hansson. och u. Olof Olsson (ej att förväxla med Olof Olsson i Gåsholmen 1654) gift med Karin Hindersdotter (f.1618). Kanske också namnen Hanses åker, Olles åker och Hindros går tillbaka till dessa personer. Hinder Halvarsson, kan vara Karin Hindersdotters far, men bodde i Hansbyn (Gemetriska jordeboken 1654, Litt. M) och hade ingen jord i Hindros omedelbara närhet, varför det inte är sanolikt att han direkt givit upphov till namnet.

Storskiftesgård B ("Pell-Danils") måste omdateras, troligen till första deceniet av 1700-talet - senast 1716. Kristoffer Erssons och Brita Ersdotters son Erik är född 1708.

Storskiftesgård D ("Slägtgården"), kan följas tillbaka till Anders Jonsson i de första Husförhörslängderna från 1660-talet. I närheten av Slägtgården finns 1654 ett område med inägomark tillhörigt Jon Pedersson i Åkergårdarna (Litt. P.). Anders Jonsson kan vara hans son.Forsen och Holmänge / Handbacken

Förvånansvärt lite gårdar och karterad mark finns upptaget i Forsen och Handbacksområdet på den Geometriska Jordeboken 1654. En enda gård är markerad, och den ligger strax söder om järnvägsövergången vid vägen över åkern upp mot Domargården. Ett långsmalt område med inägomark finns markerat längs älven i Forsen. Områdets östra gräns går vid den nu asfalterade avtagsvägen från postlådorna upp mot järnvägen. Åt väster når området förbi Svenssons loge. Ett tredje område med inägomark finns rakt söder om den östligaste gården på Holmesbacken. På Ovanmeidan finns mer åker och äng, men inga gårdar.

Omkring ett decennium senare vittnar husförhörslängderna (börjar 1664) om sannolikt tre olika gårdar i detta område. Vi kan inte med fullständig säkerhet klarlägga hur dess invånare förhåller sig till varandra, men av materialet kan vi få åtminstone en sannolik relation mellan de olika familjerna.

Ägaren till den markerade gården, Litt. B, heter enligt den geometriska jordeboken Jöns Andersson. Han äger också skiftet söder om Holmesbacken (då Holmänge). Skiftet vid Forsen ägs av en Anders Jönsson, vars gård, Litt. F, är markerad på andra sidan älven, just bakom "Linds" från Holgattu räknat. Det kan vara så att Anders Jönsson (Litt F) är far till Jöns Andersson (Litt B). Då är han säkert också far till Erik Andersson i Holmänge. Men det skulle också kunna vara så att Litt F. och Litt B. har två av varandra oberoende ägare.

I Husförhörslängderna, som till skillnad från jordeboken går uppströms, kan man urskilja i huvudsak fyra familjer i Forsen/Handbacken under 1600-talet:

1. Erik Andersson i Holmänge (fr. första längden 1664)
2. Pär Jönsson i Forsen (fr. längden 1772)
3. Olof Matsson (fr. längden 1666)
4. Jon Larsson (längden 1696, 1716)

Dessutom finns:
- Anders Jönsson (Litt F?) med hustru med i husf.l. 1666.
- en Pär Larsson med hustrun Marit Jönsdotter finns också här vid husförhören 1669, 1671 och 1672. (Jöns Anderssons dotter (eller faster)?)

Jöns Andersson (Geom. jordeb. 1654, Litt B) finns däremot inte i husförhörslängderna här.

Med hjälp av namn och andra ledtrådar, går det att pussla ihop två familjebilder. En stor, som utgår från Anders Jönsson Litt F, och omfattar Erik Andersson (Holmänge 1664), Pär Jönsson (Forsen 1672) och Jon Larsson (Forsen 1694). Den andra omfattar bara Olof Matsson (Forsen 1666). Varför Olof Matsson kommer hit vet jag inte, men antingen kommer han av någon anledning till den gård, som börjar växa fram på den mark, som markeras i Geom. jordebok 1654 uppe i Forsen (Jons Lasses), eller så börjar han från början på en annan plats längre in, i så fall kanske på den gård som på Storskifteskartan 1806 har Litt Q.


Familjebilderna för Holmänge/Handbacken och Forsen under 1600-talet

Familjebild 1


Anders Jönsson
(Litt F)
hustru.

s. Jöns Andersson (Litt B)
sh.


sd. Marit Jönsdotter (Husf.l.1669,-71,-72)4
sdm. Pär Larsson (ibid)

ss. Pär Jönsson (Husf.l. 1672 etc.) f. 1645 d.1704?
ssh. Brita Pärsdotter 1654 (död efter 1716)
sshmor Brita Ersdotter f. 1618 d. 16985
sss Pär Pärsson 1674
sss Jöns Pärsson 1676
ssd Marit Pärsd. 1679
ssd Brita Pärsd. 1681
ssd Karin Pärsd. 1683 g. 1709, d. 21 s.e.Tref.
ssdm Anders Andersson f. 1683 g.1709
6
sss Sakris Pärsson

sd Anna Jönsdot f. 1665 d.1735.7
sdm Jon Larsson f. 1661 (d.efter 1716).8
sds Lars Jonsson 1698
sdsh Brita Olsdr 1700
sdd Brita Jonsdr
sdm mor Karin Jonsd f. 1633 d. 1701 begr.3 e trett. jfr Q50. Flyttar med sonen till Forsen
sdm syst. Sara Larsd f. 1678. Flyttar med mor och bror till Forsen
sdm syst. Bryta Larsdotter finns tillfälligtvis i Forsen
(pig Ingeborg Olsdotter (bor någon gång runt 1700 där)
(Karin Knutsdotter? (piga? bor någon gång runt 1700 där)


s. Erik Andersson (i Holmänge) f. 1621
sh. Barbro Jonsdotter f. 1616 död 16959
sd Karin Ersd. 165310
ss Nils Ersson 1656
ssh Brita Jöransd. 1648
sss Erik Nilsson 1681
ssd Karin Nilsd. 1684
sd Marit Ersd. 166011
sdm Anders Larsson
sds Erik Andersson
sdd Kierstin Andersd.
sdd Anna Andersd.
sdd Bryta Andersd.
sdd Karin Andersd.

sd Ingeborg Ersd.
sdm Erik Matsson12 :
sdd. Anna Ersd. (Husfhl. 1716)
sds. Erik Ersson 1689 d. 1729 (Elfv X:21)
sdd. Brita Ersd. (Husfhl. 1716)
sds Pär Ersson f. 16/7 1694
13 d. 169814
sdd Karin Ersdotter f. 1698 (Husfhl. 1716)
sddm Jon Jonsson.1691 (gift 1718 Se Elfv. Q:48) (Husfhl. 1716)Familjebild 2

Olof Matsson 1630
Karin Larsd 1630
död 1703
15
s Lars Olsson 1658
sh Kerstin Larsdotter 1669
d Marit Olsdotter 1661
s Mats Olsson 1663
s Olof Olsson 1669
s Kerstin Olsdotter 1673
s Erik Olsson 168016Källor:
Geometrisk Jordebok 1654 över Björbo. Förvaras på Lantmäteriets arkiv i Gävle. (Finns även på denna webb-plats/CD-skiva).

Husförhörs- och Kommunionlängder för Floda församling. Förvaras hos Landsarkivet i Uppsala. Finns även mikrofilmade.

Specialräkenskapsbok för Floda församling 1695-1717 och 1718-37. Floda kyrkoarkiv vol. L Ib:1 och LIb:2. Förvaras i Floda kyrkoarkiv. Finns på CD-rom.

Fattigkassans i Floda socken specialräkenskaper 1686-1708, 1709-1723. Finns i Floda kyrkoarkiv vol I:1. Finns på CD-rom.

Släktbok över Floda församling av Elfving. utg. av Floda Hembygdsförening 1966.1 En Pär Jonsson i Björbo begrovs 3. sönd. e. påsk 1696, 72 år - borde dock ha varit 70år.

2 Enl Elfving S2

3 Den kladdiga kommunionlängden från 1696 pekar snarast på dödsåret 1699. Eventuellt dör Johan på annan ort, då det är svårt att hitta någon som passar in på honom i likboken i Floda detta år eller åren omkring.

4 Skulle dock istället kunna vara syster med Anders Jönsson.

5 begr Dom. Misericordias el. 2 sönd e. påsk 1698 se:LIb1-016

6 född 1683 i Syrholen, gift 1709, d. 21 s.e.Tref. se: LIb1-071b

7 Till Forsen på 1690-talet, senast 1696, men förmodligen vid giftemålet 1694 (Elfv. R76). I Com. längden 1696 står de tillsammans med Per Jönsson.

8 Jon Larsson är son till Lars Jonsson 1630 och Karin Jonsdotter 1633 (Q50). Dessa kan t.ex ha blivit kvar på Litt. G i Hansbyn (Enl Elfving Q139 är han son till en nämdeman Jon Nilsson, som kan vara densamme som Jan Nilsson i Geom. Jordebok 1654 Litt. G). När Jon Larsson gifter sig 1694 och flyttar till Forsen, så följer hans mor, då änka, och hans syster Sara (då 16 år) med. Även hans syster Brita, troligen liten, följer också med.

9 begr. 3 adv. 1695. se: LIb1-003

10 Kallas 1711 "HolmKarin", då hon får av de fattigas pengar 1,16 7 s.e.Tref. (se: I1-210)

11 Gifta 1682 enl Elfv. R:25. Anders Larsson och makan Marit Ersdotter stryks och barnen överkorsas i 1696 års com.längd. Vad händer? -Flyttar? -Dör?

12Elfv. X:21. Enligt husförhörslängden bor de inte i Holmänge, men torde ha gjort det åtminstone tidvis. Flera av barnen kom att göra det

13 Elfv. X:21

14 "Dom Sexaagesima? begrofs [...] dito Erich Mats piltbarn i Hanebacka, gl. 3 1/2 åhr _ 16. [öre]" Lyk och Testamenten 1698 (LIb1-015)

15 Begravs 3 e påsk 1703. (LIb1-044)

16 Gifter sig med Kerstin Olsdotter 1705 d. 24 s. e. Tref. Se: LIb1-055 (och flyttar bort).