Daterade objekt - Gärdslösa kvarnar, Föra kvarnar, Övra Sandby kvarnar (Bredsättra sn), Om kvarnar med sadeltak

Väderkvarnarna i Högsrum


av Torbjörn Axelson


I Högsrums socken finns tio väderkvarnar (2005), alla stubbkvarnar. Här finns bilder och några uppgifter om dessa. Några har jag försökt att dendrokronologiskt datera. Prov har då tagits ur stubbarna. Mer om kvarnarna på Öland kan man läsa på Kalmar Länsmuseums sida: www.kalmarlansmuseum.se/site/projekt/proj_kvarn.asp. I min beskrivning av kvarnarna i grannsocknen Gärdslösa finns mer utförlig bakgrundsinformation.


En karta över var Högsrums kvarnar är belägna, finns längst ner på denna sida.
Hgsr1 - Väster om landsvägen vid infarten
till Stugbyn, Rälla tall
Hgsr2 - i närheten av föregående,
på en tomt öster om vägen


Hgsr1 - Väster om landsvägen vid Rälla tall
Mindre, rödfärgad kvarn vid landsvägen vid infarten till Rälla tall stugby. Ingen datering har gjorts. Stubben är rund, hörnstolparna av ek.


Hgsr2 - öster om vägen, nära föregående
Mindre, rödfärgad kvarn på tomt vid landsvägen söder om infarten till Rönnerum. Ingen datering har gjorts. Kvarnens underrede är skymt.

Hgsr8 - Rönnerum
Hgsr3 - Norr om kyrkan, väster om vägen till Mossberga


Hgsr8 - Rönnerum
Stor grå kvarn i Rönnerum, . Dubbla stöttor på varje jordträände. Hörnstolpar och övriga bärande delar av ek. Kvarnstubben dateras till 1780-talet. Ett prov ur denna togs i april 2007, och yttersta mätta årsring visade sig vara från 1779. Då ännu en ring syns, kan trädet tidigast vara fällt sensommaren 1780, men troligen några år senare under 1780-talet. I provet finns 8+1 tunna splintvedsringar bevarade. Kvarnen har flyttats 1975 från Folberga, Föra sn. (Kvarninventeringen, opublicerat manus 2006).


Hgsr3 - Höghäll, väster om vägen till Mossberga
Kvarn med kraftig rund stubbe, . Hörnstolpar och övriga bärande delar av ek. Yttersta ring i proven från stubben är från från 1786 (sista mätta ring 1785), men ytterligare ringar kan ha funnits. Stubben bör vara från omkring 1790, tidigast sommaren 1786. Av skyltar och andra spår att döma, har det ganska nyligen malts på kvarnen i demonstrationssyfte.

Hgsr7 - Norr om kyrkan, öster om vägen till Mossberga
Hgsr4 - Söder om Karums allvar.


Hgsr7 - Detalj. Kvarnen är till övervägande del byggd av tall.
Hgsr7 - Höghäll, öster om Hgsr3
Denna kvarn avviker från de andra i valet av träslag. Endast stubbe, jordträ, stöttor, häst och den ena brostocken är av ek, medan hjärtstock, och övriga invändiga delar, liksom en brostock och ramen under brostockarna och hörnstolparna är av tall. Yttersta ring i de från stubben insamlade proven är från 1788. Stubben bör därför vara från omkring 1790. Virket ger dålig korrelation mot referenskurvan från mellersta Öland. Troligen har det vuxit i ett annat område i regionen, men om det i så fall är på norra Öland, på fastlandet, eller någon annanstans, kan jag inte avgöra. Kvarnen torde av ovanstående att döma vara hitflyttad.


Hgsr4 - vid vägskälet Långlöt/Gärdslösa

Större rödfärgad kvarn med rakt sadeltak mellan Noaks ark och Odens flisor, söder om Karums allvar. Ingen datering har dessvärre kunnat göras på de prov som tagits ur stubben. I april 2007 togs ett prov i ena brostocken och ett ur stödramen mellan stubbe och brostockar. Brostocken kan dateras till tidigast 1808, och knappast senare än 1820. Korrelationen är mycket bra mot Ölandsreferensen. Det andra provet dateras till ca 1865. Eftersom kvarnen skall vara flyttad från Kalmar, så kan det inte uteslutas att den undersökta brostocken skulle kunna komma från annat håll, även om det kanske är mindre troligt. Ca 1865 kan antingen vara tiden för kvarnens flyttning, eller också förbättrade man då endast dess stabilitet. Kvarnen är, att döma av de hittils gjorda dateringarna, förmodligen från 1810-talet, och senare under 1800-talet flyttad till Öland, men det är också fullt möjligt att andra kvarndelar kan vara äldre.

Hgsr5 - Mellan Vedby och Abantorp
Hgsr6 - Vid Fågelbacken.


Hgsr5 - mellan Vedby och Abantorp

Ganska liten kvarn med kraftig, rund stubbe, på vilken brostockarna vilar direkt. Hörnstolpar liksom övriga bärande delar är av ek. Prov har tagits i stubben, och yttersta bevarade ring har vuxit 1692. Virket är sannolikt från centrala Öland. Stubben bör alltså vara tillverkad under mitten av 1690-talet, tidigast 1693. Kvarnstubben är därmed en av de äldsta, och den enda av de httils undersökta i Högsrum och Gärdslösa som kan ha upptecknats vid kvarninventeringen 1697. I juli 2008 togs prov i brostockarna, och yttersta bevarade hela ring i dessa är från 1799, men med vårring från 1800. Kvarnen i dess nuvarande gestaltning kan alltså vara från tidigast år 1800, men byggdes då på en mer än 100 år gammal stubbe. Enligt Kvarninventeringen 2006 (opubl manus) så ska kvarnen vara byggd på dess nuvarnade plats, men uppgifter om tidpunkt saknas. Det kan inte uteslutas att även brostockarna kan vara återanvända.


Hgsr6 - Väster om avtaget till Karum

Större gråmålad kvarn. Två prov togs ur stubben, varav det ena kan dateras med yttersta ring till 1787, men provet är skadat i ytan, och minst en ring, men troligen fler, fattas. Virket är förmodligen inte från centrala Öland. Kvarnen är således antagligen från 1790-talet, och kanske flyttad till Högsrum.
Hgsr9 - På Ekerums Kamping
Hgsr10 - Västra Sörby


Hgsr9 - På Ekerums kampingplats

Liten rödmålad kvarn, som flyttats från Isgärde Idrottsplats 2004 (Kvarninventeringen, opublicerat manus 2006).

Hgsr10 - Kvarn i Västra Sörby

Vinglös kvarn (2008) med bro av kalksten och invändigt skrivet årtalet MCMXXXIV 1934. En notering i "Kvarninventeringen 2006 (opubl)" lyder: Kvarnen flyttas först från Sandby, Egby till Spångebro i Löt ca- 1928-30 Den 1.2.1991 flyttas kvarnen från Spångebro, Löt till Västra Sörby". P.g.a borrhaveri togs ett alltför kort prov ur stubben (Hgsr101a), för att en säker datering ska kunna göras, men provet ger likväl en stark indikation mot att stubben är från tidigast sommaren 1794. Ett nytt prov (Hgsr101b) togs i juli 2009, vilket bekräftar den tidigare dateringen. I detta prov noteras en barkskada 1661-62 och en påtagligt högre tillväxt efter denna händelse.


Kvarnarna i Högsrum - Kvarnarna vid Ekerums kamping och Västra Sörby ej inritade