Floda tre Sockenstugor - en historik


Den sockenstuga som nu står på kyrkvallen vid Floda kyrka är åtminstone den tredje sockenstugan som funnits vid Floda kyrka.


Sockenstuga I (sent 1600-tal – 1765 ca)

Det äldsta belägg jag kunnat finna för en Sockenstuga i Floda är från 1703. Det utgörs av dateringen på ett brev, som är undertecknat i Floda sochnestufva d. 7 junii 1703. Det finns i domkapitlets arkiv, och som avskrift i Floda kyrkoarkiv (Floda kyrkoarkiv O I a:1 pag 27.). Ett något senare belägg för sockenstugan finns från 1728, då det i huvudet till ett bevarat protokoll står: "Pro Memoria på hwad proponerat och responderat blifwit i Floda Sochnestufwa A-o 1728 Dca Sexagesima d. 25: Febr:" (Floda kyrkoarkiv C: 1 fol. 47). Då det i det visserligen sparsamma materialet från 1600-talet inte tycks finnas något belägg för sockenstuga, bör det inte vara alltför djärvt gissat att den första sockenstugan i Floda byggdes något av de sista decennierna av 1600-talet, eller senast våren 1703.

I inventariet från 1745 finns den noterad: "En Sochnestufwa gammal och nog skrasslig" (Floda kyrkoarkiv N I:1 pag 42), och i Generalvisitationsberättelsen (d.v.s protokollet för biskopsvisitationen) från 9 juni 1764 står mera utförligt:
28. Socknestufwan, som är aldeles nedröth skall med första i stånd sättas, hwilket Församlingen med första låfwade at efter förmåga lägga Handen wid, då de nästa winterföre wille nödwändiga materialier därtill framskaffa.
29. Så wäl denna gamla Socknestufwan som några andra Hus för nära bygde till Kyrkan måste enligt lag bortflyttas som fara utaf eldSwåda, och blifwer i morgon tillfälle at utse stället hwarest Sochnestufwan kan beqwämligast sättas. Dessutom kunna om så skulle behöfwas Kronobetiente anlitas, at tilhålla ägarna af de öfwriga husen at dem ofördröjligen bortflytta.
(Floda kyrkoarkiv N I:1 pag 20, §§ 28 och 29).


Sockenstuga II (1765ca – 1850)

Vid inventeringen vid samma visitation, den 11 juni 1764 antecknades:
1 mo: Öfwerlades om stället till Socknestufwans längre bortflyttande ifrån Kyrkan, och anmodades Pastor at med någon jord-ägare ÖfverensKomma om utbyte af så stort stycke jord, som till bygnings-plats, på det ställe som bäst pröfwades för Socknestufwan behöfdes, emot et jämngott stycke af Kiyrkans grund eller jord, hwilkas råstenar nu utwistes. Med Kiyrkohärbergets flyttning skulle lika föranstaltas, och med de öfriga på Kyrkans grund äfwen belägne bodarne förfaras på sätt som det i går hålne Protocollet § 29. innehåller." (Floda kyrkoarkiv N I:1 pag 24)

Tyvärr finns inga räkenskaper eller protokoll för Sockenstugans byggande mig veterligt bevarade. Den bekostas nämligen inte av kyrkokassan, och beslutas inte av sockenstämman, utan av socknemännen själva, men att nybyggnationen verkligen blev av, vittnar nästa generalvisitationsprotokoll från 1770, då det konstateras: "15. Sedan sidsta Gen: Visitation hade nu Församlingen upbygdt en ny wacker Sochnestufwa" (Floda kyrkoarkiv N I:1 pag 7 §15) och i inventariet från samma tillfälle d. 22 juni 1770: "1 sochnestufwa til nyes bygd, med wind öfwer." (Floda kyrkoarkiv N I:1 ). Var denna sockenstuga verkligen placerades, vet jag inte, men uppgift om detta bör återfinnas på Storskifteskartan från början av 1800-talet. Troligt är ändå att den låg på samma plats som den nuvarande, som ju ligger s.a.s på granntomten, vilket stämmer ganska väl med uppgifterna i protokollet från 1764. Eftersom vi inte vet var den första sockenstugan låg, vet vi inte heller huruvida dess avstånd till kyrkan kan ha påverkats av kyrkans utvidgning på 1720-30 talen.

En ny Sockenstuga blev alltså byggd 1765 eller åren därefter. I den hölls tidvis, åtminstone på 1770-talet, skola, vilket bl.a syns av sockenstämmoprotokollet den 9 december 1770 där det med anledning av visitationen konstateras att "15. den ene g. ziffertaflan, är tagen til Scholan i sochnestufwan at där brukas". Men det uppstod också vissa komplikationer med sockenstugan som skolhus: 1774 d.20 nov klagas det i ett annat sockenstämmoprotokoll: "Ännu beswärade sig Kkoherden öfwer en del tröge föräldrar, som intet låta påskina nogot alfvare at hålla sina Barn i Scholan. I Biörbo, och i Hagen, woro Scholorne tämel braft(?) i gång, men icke så med Barnen i Forsgärde, Sunnanby, Tallriset, Kkobyn, Holsåkern, Hka borde hållas at gå uti Sochnestufwan. Sochnestufwan befants wara bofällig til muren, samt sålunda farlig at elda uti, hwartil kom, at alla Bränwins kärlen lågo på låftet, cur man intet kunde nyttia detta åhr, el. winter Sochenstufwan til Scholarum i det omtaltes förden skull, at Schola mästaren Tunström skulle flyttia än hit, än thit, til de Byar hvarest barn funnos, som borde gå i Scholan. I Syrholn wistades han nu och hade 8. el. 10. Barn. The andra Byarne förmantes at koma sin emellan öfwerens om Rum, och sedan göra sin Skyldighet, så framt de wilja undgå 2:nes S-mts pligt, efter Wilskmars p. 41: sat. Lit. F. (a).(b) (c) sedan de flere g-r blifwit warnade. Eljest nödgas man tingstäma dem."


Sockenstuga III (1850 – )

Att den nuvarande Sockenstugan (för närvarande pastorsexpedition) på kyrkvallen inte är den som byggdes på 1760-talet, vittnar redan byggnadsstilen och timmerknutarna, som är av 1800-talstyp. Närmare besked om när den byggdes kunde jag erhålla genom en (amatörmässig) dendrokronologisk (d.v.s årsringsbaserad) åldersbestämning av några virken på dess vind. Denna undersökning visade att virket var fällt vintern 1849-50, och av spridningen i årsringsmönstret mellan de olika proven att döma, troligen vuxet i skilda bestånd. Vi kan härav våga den förmodan att den nuvarande sockenstugan timrades 1850 och virket höggs och framkördes på föregående vinterföre, av de olika rotarna, på sedvanligt sätt. Något entydigt vittnesbörd om detta bygge har jag tyvärr inte kunna finna i sockenstämmoprotokoll eller kykoräkenskaperna, men efter skolhusbranden i februari 1849 diskuterades på en sockenstämma (4 mars 1849 §1) om att som ersättning för det nedbrunna skolhuset istället bygga ett nytt, kombinerat skolhus och sockenstuga, vid kyrkan. Av detta blev nu ingenting, utan man beslöt sedermera att bygga upp det nedbrunna skolhuset på Kamholn igen, och man körde fram virket redan på vårvintern 1849 och byggde under sommaren. Det faktum att sockenstugan fanns med i diskussionen visar dock att det 1849 fanns en önskan och ett behov att ersätta den då drygt 80 år gamla byggnaden, vilket man alltså av årsringsbestämningen att döma också gjorde, redan året därpå, alltså 1850.
När sockenstugan på 1970-talet rustades upp, gjorde Gunnar Zetterkvist en omfattande dokumentation av huset.

Torbjörn Axelson
augusti 2002

T23  1 Sockenstugan Dala-Floda, Avsågade bärlinor, PISY
T23  2                              1701 1849
T23  3 Torbjörn Axelson
T230a  1701  126  175  128  145  132  102  88  40  41
T230a  1710  47  101  114  138  135  111  104  100  118  107
T230a  1720  220  211  187  211  224  211  162  114  200  172
T230a  1730  159  114  162  197  169  145  114  93  182  107
T230a  1740  92  78  100  100  58  50  57  55  69  59
T230a  1750  182  110  204  124  61  47  30  47  19  28
T230a  1760  42  58  94  104  105  101  116  91  52  61
T230a  1770  28  39  39  32  12  16  38  21  36  58
T230a  1780  47  25  28  25  49  80  80  60  72  33
T230a  1790  17  33  52  44  100  62  83  68  62  38
T230a  1800  47  50  45  62  65  52  48  73  73  72
T230a  1810  67  50  45  77  59  53  60  80  75  72
T230a  1820  75  77  144  99  53  46  117  117  145  81
T230a  1830  86  79  38  47  46  47  32  35  28  999
T232  1772  244  344  269  248  318  223  266  308
T232  1780  296  248  254  259  290  253  228  302  288  269
T232  1790  245  259  263  272  254  218  187  205  268  185
T232  1800  151  145  157  164  141  145  75  112  67  69
T232  1810  93  97  92  75  54  54  90  129  114  110
T232  1820  88  107  115  125  121  128  111  83  97  62
T232  1830  75  78  47  61  87  67  68  50  38  48
T232  1840  43  34  38  39  39  58  65  49  61  87
T232  1850  999
T233a  1779  239
T233a  1780  198  166  177  187  191  201  229  239  257  236
T233a  1790  201  225  201  142  174  191  162  221  228  232
T233a  1800  203  207  189  207  193  179  142  208  187  195
T233a  1810  183  181  170  198  201  160  159  170  142  129
T233a  1820  145  130  148  151  130  120  172  117  148  96
T233a  1830  110  117  72  63  120  120  148  113  96  52
T233a  1840  69  75  63  61  110  110  127  117  126  110
T233a  1850  999
T233b  1780  192  155  175  199  196  206  237  230  247  233
T233b  1790  199  244  192  130  154  203  185  213  230  247
T233b  1800  189  179  213  203  206  182  168  199  151  168
T233b  1810  144  154  141  165  179  151  148  189  158  160
T233b  1820  119  120  137  127  131  124  175  117  144  93
T233b  1830  117  110  62  90  151  124  127  137  110  52
T233b  1840  51  89  54  60  106  103  131  103  115  95
T233b  1850  999
T24a  1708  203  238
T24a  1710  270  253  237  260  256  326  282  248  146  146
T24a  1720  212  197  241  246  193  167  178  251  247  214
T24a  1730  206  243  207  153  157  152  144  149  148  124
T24a  1740  104  73  81  64  69  71  72  101  115  109
T24a  1750  145  152  144  164  125  130  94  83  72  100
T24a  1760  98  86  80  79  67  62  52  68  56  51
T24a  1770  39  34  52  49  46  47  60  69  65  61
T24a  1780  69  52  62  52  79  73  73  68  48  41
T24a  1790  46  48  44  50  58  47  38  33  27  46
T24a  1800  27  29  34  22  23  18  20  23  15  20
T24a  1810  22  22  34  30  26  26  27  35  35  47
T24a  1820  37  37  42  46  32  22  24  31  30  28
T24a  1830  38  50  60  42  46  41  39  37  31  38
T24a  1840  35  24  24  35  31  23  30  24  22  19
T24a  1850  999