Det gamla bårhuset vid Floda kyrka

Detalj ur Olof Arborelius målning "Vid Floda kyrka". Bilden hämtad från omslaget till boken "Det gamla Floda" av E. R. Gummerus, 1970.

Ett foto troligen taget på 1890-talet, som visar det gamla bårhuset utan takprydnad. (E.E. Westins fotosamling nr. 45 - detalj)


Två av Olof Arborelius välkända målningar, konfirmation i Floda (sign. 1885) och Vid Floda kyrka, visar båda en rödfärgad timmerbyggnad med pyramidformat spånklätt tak och överst en dekorativ kula. Det är det gamla bårhuset. Samma byggnad men utan kula kan urskiljas på åtminstone ett par av flodafotografen E. E. Westins tidiga bilder (bild 45 och 206). Detta gamla bårhus ersattes omkring sekelskiftet 1900 (senast 1915, d.v.s före flottbrons bortspolande - E.E Westin bild nr. 3955) av en ny byggnad med bl.a bisättningsrum, som i om- och utbyggt skick ännu finns kvar. På en annan bild (nr. 680) har Westin fångat det ännu ej helt färdigställda nybygget samt i förgrunden överblivet virke från det gamla bårhuset! Där syns tydligt bl.a golvvirke av klovor och några väggtimmerbitar med stjärtgåtspår, och gamla bräder med det karaktäristiska urtag som vittnar om att de sågats med enbladig ramsåg (enl. Gunnar Zetterqvist). Med stor sannolikhet kommer detta rivningsvirke från det gamla bårhuset och med lika stor sannolikhet har man återanvänt en del virke till den nya byggnaden. De uppenbarligen återanvända timmerstockar som framträder på den nuvarande byggnadens vind får därför antas vara från det ersatta gamla bårhuset. Ur tre sådana stockar har jag kunnat ta borrprov för dendrokronologisk analys. Samtliga visade sig vara fällda vintern 1739-40. Alla stockarna var av grov och relativt långsamvuxen tall, som tycks komma ur skilda bestånd - något vi också borde förvänta oss av timmer från en gemensam byggnad av detta slag. I sådana fall var det ju regel att de olika byarna framförde så många stockar var, att det täckte behovet. Arbetet utfördes sedan med dagsverken. Tillkomsten av bårhuset kan tyvärr inte tydligt beläggas i arkivmaterialet. Några sockenstämmoprotokoll från den aktuella tiden finns inte bevarade, och bygget har inte heller satt några identifierbara avtryck i kyrkans utgiftsspecial. Byggnadens uppförande fordrade antagligen inga "främmande material" och inga specialkunskaper, och därför medförde bygget inte några utbetalningar av kontanta medel. I visitationsprotokollen från 1738 och dessförinnan nämns aldrig något bårhus. Inte heller finns något sådant uppgivet i inventariet 1695. I protokollet fört vid specialvisitation (d.v.s prostvisitation) den 25. januari 1748 finns det däremot omnämnt på följande sätt:

6-te Hwad Kyrkobyggnaden angeck, så befants Klåck-
stapelen wara ganska swag, och woro rätt nöd-
wändigt, at han aldeles å nyo måtte up byg-
gas, hwarom lofwades at med det snaraste
giöra anstält. Emedan efwen wäl Kyrkobal-
karna funnos behöfwa reparation, Bår-
huset war taklöst, och bårarna ganska swa-
ga; så utlofwade församlingen, derå draga
behörig omsorg om at förbättra, hwad som
förbättras kunde, men thet öfwriga giöra
til nyes.
(Floda kyrkoarkiv vol NI:1, digitalkopia bild NI1_017)

Men hur kunde bårhuset vara taklöst bara åtta år efter att det uppförts? Detta förefaller vid första anblicken vara alldeles orimligt, och tyda på att byggnadsåret 1740, som den dendrokronologiska undersökningen utvisat, är felaktigt. Men kanske missförstår man då formuleringens innebörd. För vore det så illa där an med kyrkans bårhus - nytt eller gammalt - att det stod där t.o.m taklöst mitt i blickfånget för alla kyrkobesökare, hade man knappast funnit detta omnämt bara i förbigående. Istället hade man då väntat sig att församlingen skulle ha fått en kännbar åthutning, att man låtit förfallet gå så långt invid själva kyrkan. En sådan skamfläck hade självfallet ingen accepterat, varken församlingsbor eller någon annan. Och allra minst den visiterande prosten. Därför finns det god anledning att misstänka att noteringen istället syftar på något annat än ett bortruttnat tak, förslagsvis på att man ännu inte gjort något innertak, på den sedan förra visitationen uppförda byggnaden. Bräder var under 1700-talet en ganska dyrbar sak och nödvändigheten av ett innertak i ett bårhus kunde säkert ifrågasättas.

Byggnaden stod i drygt halvtannat sekel, men revs dessvärre utan antikvariska hänsyn någon gång kring sekelskiftet 1900, senast 1915. Rivningsåret, som sammanfaller med byggnadsåret för det nya, torde gå att hitta genom studier av protokoll och kyrkoräkenskaper, vilket dock ännu inte gjorts.

Torbjörn Axelson, mars 2003

Det nya bårhuset, ännu omålat med rivningsvirke från det gamla i förgrunden. (E.E. Westins fotosamling nr. 680 - bilden är beskuren)

Detalj ur foto taget senast 1915, som visar den gamla flottbron (bortspolad våren 1916) tillsammans med det nya bårhuset. (E.E. Westins fotosamling nr. 3955)VktmFl 1 Logs from old mortuary at Floda Church, Dalarna   PISY       .
VktmFl 2 SWEDEN    Scotch pine  200-350M 6030 1448      1555 1739  .
VktmFl 3 Torbjorn Axelson, Bjorbo, Sweden                   .
VktmFl1 1555  26  42  62  95  110
VktmFl1 1560  108  104  104  104  150  108  124  130  108  106
VktmFl1 1570  119  135  128  115  71  57  64  57  53  53
VktmFl1 1580  84  84  77  99  91  102  106  102  68  84
VktmFl1 1590  68  66  26  31  44  40  55  55  51  57
VktmFl1 1600  55  51  64  62  75  71  66  88  75  75
VktmFl1 1610  73  91  82  71  79  57  62  71  57  46
VktmFl1 1620  42  40  26  31  18  22  31  29  33  44
VktmFl1 1630  42  46  44  35  51  44  46  66  64  68
VktmFl1 1640  49  40  46  49  60  93  86  108  88  82
VktmFl1 1650  82  66  53  66  55  55  46  40  49  31
VktmFl1 1660  44  49  49  53  49  44  42  42  42  44
VktmFl1 1670  40  31  35  46  44  42  53  60  91  75
VktmFl1 1680  53  71  51  57  46  55  57  38  35  35
VktmFl1 1690  46  53  42  35  51  35  42  46  35  35
VktmFl1 1700  46  35  53  55  53  46  55  40  35  26
VktmFl1 1710  31  35  40  51  35  46  51  55  26  22
VktmFl1 1720  38  35  40  49  57  46  38  44  51  64
VktmFl1 1730  77  86  86  73  64  57  51  53  60  49
VktmFl1 1740  999
VktmFl2 1555  294  245  185  272  276
VktmFl2 1560  236  238  124  152  170  174  190  183  161  150
VktmFl2 1570  130  110  168  179  223  269  214  146  130  93
VktmFl2 1580  84  95  86  104  143  166  119  108  77  75
VktmFl2 1590  71  84  117  159  212  190  113  115  132  121
VktmFl2 1600  110  104  126  108  93  132  126  115  106  115
VktmFl2 1610  104  86  95  77  86  49  51  55  44  33
VktmFl2 1620  44  33  35  44  46  55  75  71  62  82
VktmFl2 1630  55  40  53  62  93  66  38  46  40  53
VktmFl2 1640  79  64  35  38  42  31  26  42  49  42
VktmFl2 1650  29  22  24  35  24  33  33  38  35  31
VktmFl2 1660  33  33  31  40  44  53  33  20  26  22
VktmFl2 1670  26  18  22  26  18  26  26  20  24  26
VktmFl2 1680  22  31  33  40  38  33  38  44  29  29
VktmFl2 1690  40  40  38  35  53  57  55  75  64  55
VktmFl2 1700  73  60  99  71  42  35  42  40  22  20
VktmFl2 1710  35  24  24  24  22  29  18   7  20  26
VktmFl2 1720  26  22  24  22  29  40  29  33  33  31
VktmFl2 1730  35  33  38  33  38  35  44  31  35  22
VktmFl2 1740  999
VktmFl4 1604  203  249  234  243  188  192
VktmFl4 1610  174  183  205  179  161  172  194  249  166  141
VktmFl4 1620  170  161  155  192  172  227  188  168  185  203
VktmFl4 1630  172  185  190  188  214  174  150  170  166  159
VktmFl4 1640  135  113  117  104  102  108  88  102  104  97
VktmFl4 1650  75  99  64  66  66  95  88  73  95  77
VktmFl4 1660  93  75  91  106  119  110  88  75  77  77
VktmFl4 1670  95  73  93  93  82  95  82  62  44  62
VktmFl4 1680  53  82  60  57  44  64  46  11  13  26
VktmFl4 1690  35  53  53  53  44  55  53  66  51  44
VktmFl4 1700  60  49  62  55  64  55  62  44  35  29
VktmFl4 1710  49  40  38  46  49  38  40  38  33  38
VktmFl4 1720  46  57  62  62  75  79  46  68  75  73
VktmFl4 1730  79  68  64  82  62  40  31  24  46  38
VktmFl4 1740  999