Ladan vid vägen öster om Storänget, Björbo
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson (mars 2009)

Ladan sedd från sydväst.
Knutkedjan B-C och några takåsar. Lägg märke till de stora brandljuden I stock C13.

En grå rundtimmerlada, 60.45581, 14.71448 (WGS 84), står intill vägen mot Handbacken, straxt öster om Storänget. Den har rännknutar med påtagligt korta, runda skallar och saknar långdrag. Prov togs ur ladan med tillväxtborr, för dendrokronologisk datering den 23/2 respektive 27/2 2009. Nedre delen av ladan är av frodvuxet timmer, företrädesvis gran. Dessa stockar har endast omkring 30 årsringar, vilket inte tillåter någon säker datering. Prov ur denna typ av stockar togs ur stockarna C6, C7, C8, C9, C11 (Medsols där A är vägg med dörröppning). Av dessa stockar är C7 av tall och de övriga av gran. Ingen av dessa prov innehåller dock mer än 33 årsringar, vilket alltså är helt otillräckligt för en säker datering. Övre delen av ladan är av talltimmer som i flera fall har brandljud. Prov har ur dessa tagits i stockarna B12, B13, C13, C14, D12, D13. Dessa stockar kunde säkert dateras och de har yttersta ring från 1865, och är alltså fällda vintern 1865-66. Den flytande mycket korta grankronologin bestående av proven ur C6, C8, C9, C11, passar synnerligen dåligt mot tillgängliga granreferenser 1865, och lika illa passar provet ur C7 mot tallreferenserna detta år. Den nedre delen av ladan torde därför inte vara jämngammal med den övre delen. De korta granproverna ger istället en sannolik, men p.g.a kortheten inte säker, datering till 1836. Tallstocken (C7), som rimligen är samtida med granstockarna, talar med sina 33 år i alla fall inte emot en sådan datering.

En brand, som givit tydliga brandljud på flera av stockarna från 1865, torde, att döma av tillväxtstörningar hos proven ur B14, C13 och D13 ha inträffat ca 1841. Kompleterande prov i ljudkanterna borde tas för att fastställa tidpunkten för branden mer exakt. Ladan är alltså byggd i minst två etapper, ursprungligen troligen efter 1837 och sedan med säkerhet ca 1866. Den är också nermärkt två gånger, dels med delvis svårtolkade lodräta hugg, dels med grå penna. Dörren är förstorad och de ursprungliga gåtarna saknas. Ladan har sju takåsar.

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Övertygande matchning mellan de övre stockarna och referensen SödraDalarna (Tall).
Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available samples in TpOG-PISY1865.fil and the Reference SödraDal dated to 2005
with corr >= 0,24 and with overlap >= 50
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,62  8,01  107  based on 7 members
TpOG14a  0,58  7,23  103  1865 C14
TpOG15a  0,54  4,51  52  1865 D12
TpOG11a  0,51  4,13  50  1865 B12
TpOG13aZ  0,50  4,05  52  1865 B14 brandpåverkade intervallet 1841-47 borttaget
TpOG16a  0,46  4,76  86  1865 D13 område med extremtät ved 1841-54 omätt
TpOG06a  0,28  2,82  94  1865 C13 - Stora brandljud på utsidan (mycket osäker datering)
TpOG13a  0,24  1,86  58  1865 B14 kraftig tillväxtminskning ev. brand 1841 eller 42.
                   Om denna händelse tas bort passar resten 1865 enl övr
Trolig matchning mellan de nedre, frodvuxna stockarna och referensen swed312 (gran Björboområdet).

Cybis CDendro (Jan 24 2009), Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between each of 7 checked members (=all members) of the collection TpOG-PCAB.fil dated
1836 and the reference swed312 dated to 2005
Minimum overlap used when finding best match: 50
         Member offset to ref
    Years  set lap coeff   
all...   34  169  33 0,76  6,5
TpOG01a  27  169  26 0,49  2,8  C6
TpOG03a  33  169  32 0,40  2,4  C8
TpOG03b  28  174  27 0,47  2,7  
TpOG04a  26  169  25 0,47  2,6  C9
TpOG04b  23  172  22 0,49  2,5
TpOG05a  34  169  32 0,70  5,4  C11 - Contains 1 zero value. (removed too bad crack)
TpOG05b  29  174  28 0,57  3,5
-End of report-

Den föreslagna dateringen av de frodvuxna granproven motsägs i alla fall inte av provet ur den samtida tallstocken (C7)

Cybis CDendro, Algorithm: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between available references in PISY-Skandinavien080812_1.fil and
the sample TpOG02a.pos dated to 1836 (possible dating) with corr >= 0,36 and with overlap >= 32
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,51  3,23  32  based on 6 members
Grangard  0,45  2,78  32 Grangärde, Dalarna                   PISY
Bingsjo_  0,44  2,70  32 Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY
FlodaSn0  0,41  2,50  32 Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)     PISY
SödraDal  0,41  2,43  32 Södra Dalarna                      PISY
BjörboGr  0,37  2,20  32 Swed305 Björbo+Grangärde                PISY
ESVEALAN  0,36  2,10  32 East Svealand Aneby+Askersu+Bettna+Sissham+Saltsjöba  PISY


Mätdata: Ringbredder i decadal-format.

TpOG  1 Lada öster om Storänget, Gåsh, Björbo        PISY
TpOG  2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6027N1443E     1758 1865
TpOG  3 T. Axelson
TpOG  #### Fire event about 1841
TpOG06a 1758  259  216
TpOG06a 1760  266  240  272  275  264  225  208  220  215  170
TpOG06a 1770  149  141  134  133  124  133  140  125  113  109
TpOG06a 1780  113  96  121  109  119  107  98  95  75  76
TpOG06a 1790  77  80  77  90  105  87  95  81  95  70
TpOG06a 1800  63  54  69  63  66  60  55  57  55  61
TpOG06a 1810  52  61  63  57  53  47  47  46  46  40
TpOG06a 1820  39  29  26  24  29  23  31  31  46  30
TpOG06a 1830  35  30  25  24  24  30  34  36  23  24
TpOG06a 1840  16  13  22   9 -999 -999 -999 -999 -999 -999
TpOG06a 1850 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999  30  90  92
TpOG06a 1860  66  56  82  87  84  88  999
TpOG06a #### C13 - Stora brandljud på utsidan
TpOG11a 1815  298  299  323  295  250
TpOG11a 1820  338  274  212  253  252  191  232  204  216  167
TpOG11a 1830  176  152  126  149  160  101  111  108  119  123
TpOG11a 1840  107  75  91  102  112  99  82  69  71  57
TpOG11a 1850  67  75  70  41  59  52  78  94  83  72
TpOG11a 1860  67  66  59  60  66  81  999
TpOG11a #### B12
TpOG13a 1807  275  235  232
TpOG13a 1810  255  331  295  242  234  257  250  261  226  214
TpOG13a 1820  217  198  229  250  197  148  177  187  197  133
TpOG13a 1830  138  140  121  103  98  98  127  145  110  92
TpOG13a 1840  78  48  11  13  21  24  27  40  54  59
TpOG13a 1850  39  46  41  23  48  34  35  45  43  32
TpOG13a 1860  62  68  86  83  95  99  999
TpOG13a #### B14 kraftig tillväxtminskning ev. brand 1841 eller 42. 
TpOG13a #### Om denna händelse tas bort passar resten 1865 enl övr
TpOG14a 1762  274  312  255  244  190  176  185  154
TpOG14a 1770  107  73  80  96  80  54  73  101  88  51
TpOG14a 1780  42  44  49  63  68  62  73  53  35  25
TpOG14a 1790  34  54  56  43  47  58  40  48  44  45
TpOG14a 1800  35  40  48  45  40  42  45  53  40  38
TpOG14a 1810  33  37  43  50  43  45  33  41  44  48
TpOG14a 1820  31  47  46  38  42  33  47  68  75  52
TpOG14a 1830  59  55  60  73  84  58  59  67  68  68
TpOG14a 1840  54  30  44  41  58  63  48  24  48  57
TpOG14a 1850  66  60  48  35  55  50  67  79  54  38
TpOG14a 1860  38  38  54  68  63  61  999
TpOG14a #### C14
TpOG15a 1813  308  279  317  257  348  321  282
TpOG15a 1820  306  293  300  343  325  234  282  298  274  204
TpOG15a 1830  233  170  164  171  174  173  182  192  153  135
TpOG15a 1840  107  95  122  127  88  81  92  85  113  111
TpOG15a 1850  123  147  114  82  128  124  126  121  107  106
TpOG15a 1860  110  107  172  145  151  179  999
TpOG15a #### D12
TpOG16a 1767  312  298  287
TpOG16a 1770  242  194  196  195  175  178  171  144  127  115
TpOG16a 1780  121  116  150  125  134  132  122  110  86  77
TpOG16a 1790  92  102  86  90  110  96  77  80  91  74
TpOG16a 1800  67  70  66  59  58  79  55  53  42  57
TpOG16a 1810  56  55  72  66  51  37  39  36  38  35
TpOG16a 1820  35  38  36  30  36  28  34  35  43  38
TpOG16a 1830  39  26  22  24  25  17  23  20  17  17
TpOG16a 1840  12   8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
TpOG16a 1850 -999 -999 -999 -999  11  15  19  31  64  84
TpOG16a 1860  71  40  62  68  54  66  999
TpOG16a #### D13 - område med extremtät ved 1841-54 (om stocken är samtida med övr 1865, 
TpOG16a #### vilket ser rimligt ut på kurvan)


TpOG02 1 Lada öster om Storänget, Gåsh, Björbo        PISY
TpOG02 2 Sweden    Pinus sylvestris  200m 6027N1443E     1804 1836
TpOG02 3 T. Axelson
TpOG02 #### 1836 is suggested but not sure at all
TpOG02a 1804  416  374  322  362  390  410
TpOG02a 1810  319  335  333  347  291  253  277  257  182  205
TpOG02a 1820  286  231  245  250  201  174  226  228  248  204
TpOG02a 1830  201  173  151  106  126  98  99  999
TpOG02a #### C7 - PISY
TpOG02b 1804  434  366  312  349  455  398
TpOG02b 1810  318  291  286  292  273  215  192  173  126  130
TpOG02b 1820  202  233  279  235  182  152  201  212  999


TpOG  1 Lada öster om Storänget, Gåsh, Björbo        PCAB
TpOG  2 Sweden    Picea abies    200m 6027N1443E     1803 1836
TpOG  3 T. Axelson
TpOG  #### 1836 is suggested but not sure
TpOG01a 1810  292  351  311  241  191  229  230  202  216  232
TpOG01a 1820  213  215  228  318  312  244  278  214  218  218
TpOG01a 1830  247  233  113  156  122  143  193  999
TpOG01a #### C6
TpOG03a 1804  302  238  227  237  258  330
TpOG03a 1810  285  308  309  247  281  273  315  306  335  267
TpOG03a 1820  231  231  211  222  291  270  245  255  242  194
TpOG03a 1830  165  165  113  170  134  130  121  999
TpOG03a #### C8
TpOG03b 1804  271  237  235  271  236  285
TpOG03b 1810  247  262  238  268  264  250  283  272  301  239
TpOG03b 1820  223  229  193  212  229  231  240  208  182  163
TpOG03b 1830  151  172  999
TpOG04a 1811  265  313  311  228  269  258  221  233  235
TpOG04a 1820  279  277  266  245  199  309  328  273  233  230
TpOG04a 1830  261  251  130  152  189  152  148  999
TpOG04a #### C9
TpOG04b 1811  374  365  303  235  258  250  263  272  268
TpOG04b 1820  240  243  288  261  249  327  401  334  279  272
TpOG04b 1830  311  271  187  154  999
TpOG05a 1803  355  293  251  260  279  285  265
TpOG05a 1810  235  258  224  214  147  197  214  222  203  185
TpOG05a 1820  168  192  187  178  220  227  245  199  229 -999
TpOG05a 1830  125  151  124  127  117  70  82  999
TpOG05a #### C11
TpOG05b 1803  275  262  271  267  267  270  261
TpOG05b 1810  217  307  240  241  140  208  199  176  177  170
TpOG05b 1820  126  183  180  119  133  129  161  124  160  130
TpOG05b 1830  109  105  999